Събота, 28 Декември 2019 17:36

ПРАВИЛНИК - ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

ПРАВИЛНИК

за устройството и организацията на работа
на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Община Созопол

/Приет с Решение № 374 от протокол №18/08.02.2013 г. на Общински съвет Созопол/

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1). Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Созопол, наричан по-нататък „Съвет”, е координиращ и консултативен орган, който подпомага ръководството на Община Созопол в разработването и провеждането на политиката по етническите и интеграционни въпроси на общинско ниво.
(2). Съветът съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към различни етноси, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

Чл. 2. Съветът осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
(1). Гарантиране равното право на човешко развитие;
(2). Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
(3). Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти;
(4). Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към различни етноси , да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство;
(5). Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация.

Чл. 3. Съветът:
(1). Обсъжда, приема и координира изпълнението на Общински програми и стратегии, свързани с интеграцията на етносите;
(2). Координира действията на местните органи и неправителствените организации в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към различни етноси, и за развитие на междуетническите отношения;
(3). Реализира и управлява международни проекти и програми, имащи за цел осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към различни етноси, включително проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове и програмите на Европейския съюз;
(4). Консултира Кмета на Община Созопол при съставянето на становища за разрешаване на проблеми, свързани с етническите и интеграционни въпроси;
(5). Организира провеждането на изследвания и оказва помощ при координацията на изследователската дейност на държавните институции и звена, представени в Националния и Областния съвет по въпроси засягащи тяхната дейност, като изгражда научноконсултантски групи по етническите и интеграционните въпроси;
(6). Координира изпълнението и осъществява консултации по изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към различни етноси;
(7). Съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика в областта на защитата от дискриминация по етнически признак;
(8). Съдейства за реализирането на значими национални и регионални проекти, насочени към реализирането на целите заложени в чл.2;
(9). Съветът координира своята работа с Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси Бургас;
(10). Изготвя отчети за своята дейност и ги предоставя на Областния съвет Бургас и Общински съвет Созопол;

Чл. 4. При изпълнение на своята дейност Съветът си сътрудничи с:
(1). Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси;
(2). Областните съвети за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, органите на местното самоуправление и регионалните структури на централната изпълнителна власт, училища, научни институти и други организации;
(3). Сдружения на български граждани, принадлежащи към различни етноси, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения.
(4). Комисията за защита от дискриминация;
(5). Аналогични структури в други области, общини, държави и международни организации;

Глава втора
СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Чл. 5. (1)Съветът се състои от председател, секретар и членове.
(2) Председател на Съвета е зам.кмет на Община Созопол,Секретар- Секретар на Община Созопол
(3) Членове на съвета :
1.Представители на местното самоуправление, имащи отношение към дейността на съвета.
2.Представители на организации на български граждани, принадлежащи към различни етноси, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел , или представители на отделни етнически общности.
3.Представители на Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол.
4.Представители на РУП Созопол.
5.Представители на училища с преобладаващ брой ученици от различни етноси.
6.Представители на НПО,сдружения и дружества.

Със заповед на Кмета на Община Созопол се определя поименния състав на ОССЕИВ на Община Созопол .

Желаещи НПО да вземат участие в работата на ОССЕИВ попълват формуляр по образец /Приложение № 1 към Правилника за устройството и организацията на работа на ОССЕИВ/ и писмено заявление до Председателя, придружено с актуално състояние за съдебна регистрация, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението за участие в ОССЕИВ.


Чл. 6. (1) Председателят на Съвета:
1. Представлява Съвета;
2. Насрочва и ръководи заседанията и работата на Съвета;
3. Контролира изпълнението на решенията на Съвета;
4. Отправя покани за участие в работата на Съвета на представители на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, на териториални звена на централната изпълнителна власт и организации, невключени в състава му, имащи отношение към неговата дейност при необходимост.

(2) Секретарят на Съвета:
1.Организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;
2. Изготвя протоколите от заседанията на съвета;
3. Води отчетност за становищата и решенията на Съвета;
4.Организира и координира изпълнението на решенията на Съвета и необходимия обмен на информация между заинтересуваните страни;
5. Подпомага председателя на Съвета в неговата работа;
6. Съхранява документацията на Съвета;
7. Организира работата на работните групи, създадени към съвета

(3) Права и задължения на членовете:
1. Всеки член на ОССЕИВ трябва да съдейства и подпомага процеса на интеграция на различните етноси на територията на Община Созопол.
2. Всеки член на ОССЕИВ изпълнява взетите решения на Съвета, както и разпорежданията на неговия Председател.
3.Всеки член активно участва в разработването на конкретни инициативи и становища в сферата на социалния, икономическия и културен живот на малцинствено- етническите групи, населяващи Община Созопол.
4.Всеки член на ОССЕИВ може да напусне съвета, като подаде молба до Председателя на ОССЕИВ, съгласувано с ръководството на съответната организация, която представлява.
5. Всеки член има право на съвещателен глас.
6.Ако член на ОССЕИВ не участва в три последователни заседания без уважителни причини, съветът има право да вземе решение за неговото отстраняване и изиска от съответната организация да предложи друг представител.
7. При необходимост може да се създават работни групи по отделни направления.

Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 8. (1) Съветът се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 месеца от председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му.
(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на Съвета най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието. Дневният ред се приема от Съвета за съответното заседание.
(3) Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство /повече от половината от
присъстващите членове на Съвета с право на глас/.
(5) За разглежданите на заседанието на Съвета въпроси, приетите решения и изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието.

Чл. 9. Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета се осигурява от Общинска администрация Созопол.

Чл. 10. Настоящият правилник за работа на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Общинска администрация Созопол влиза в сила след решение на Общински съвет Созопол.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се приема съгласно чл.21, ал.1, т.23 и и чл.21 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл.13, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на ,,Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси” /НССЕИВ/ към Министерския съвет.
§ 2. Настоящият Правилник е приет с Решение № 374/08.02.2013 г. на Общински съвет Созопол.

 

Приложение № 1


Формуляр
за кандидатстване в ОССЕИВ
към
Община Созопол


Информация за организацията:

1.Наименование:
2.Вид организация според съдебното решение:
3.Лице/лица/представляващо организацията-име, длъжност
4.Адрес за кореспонденция:
5.Телефон:
Факс:
Електронна поща:
6.Информация за дейността на организацията:


Приложения:
1.Копие от съдебното решение за вписването на организацията с нестопанска цел в Окръжен съд.
2.Копие от вписването в Централен регистър на Министерството на правосъдието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ
/Кр. Германова/

 


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ossozopo/public_html/modules/mod_sj_flat_menu/core/helper.php on line 59

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...