Вторник, 23 Август 2022 15:30

ТЪРГОВСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА
За реда за провеждане на търговска и туристическа дейност на територията на Община Созопол

/Приета с Решение №330 от протокол №24/30.04.2002г., изм.с Решение №89 от протокол №7/30.04.2004г., изм. с Решение № 757 от Протокол № 32/29.07.2022 г. на Общински съвет Созопол/

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази наредба се уреждат реда и условията за регистрация, откриване и функциониране на търговски и туристически обекти на територията на Община Созопол (ОС).
Чл.2.(1) Търговски обекти по смисъла на тази наредба са:
1. магазини за хранителни и нехранителни стоки;
2. обекти за комунални и други услуги;
3. обекти за търговия по електронен път.
(2) Туристически обекти по смисъла на тази наредба са:
1. хотели, мотели и др. места за настаняване, в т.ч. поч. станции;
2. туристически агентски бюра;
3. заведения за хранене и развлечения;
4. всички обекти, посочени в Закона за туризма.
(3) Търговски са и обектите по смисъла на Глава първа на Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на ОС, в които се извършва търговска дейност.
Чл.3. Търговските и туристически обекти се регистрират от физически или юридически лица, регистрирани по съответния ред и отговарящи на всички изисквания на специалните нормативни актове, в зависимост от предмета на осъществяваната от тях дейност.

Глава втора
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Чл.4.(1) Молбата за регистрация на търговски или туристически обект се подава до Кмета на Общината /Кмета на кметство/, на територията на който е обекта.
(2) Търговският обект не функционира преди Кметът да се произнесе по молбата.
Чл.5.(1) Към молбата задължително се прилагат следните копия от документи:
1. документ за регистрация по чл.3;
2. документ, доказващ собствеността или ползването на обекта;
3. удостоверение за данъчна регистрация и БУЛСТАТ – в случаите, когато лицето е търговец;
4. становища или нотариално заверена декларация за наличието на становища от ХЕИ, ДВСК, РИОПС, ПАБ, когато такива се изискват оп нормативен акт;
5. решение на собствениците в жилищната сграда, където се намира обекта, в случаите когато това се изисква от нормативен акт.
(2) Не се изисква решение по т.5 при промяна на собственика или ползвателя на обекта, когато не се променя предназначението му и не се променя вида на общите части и не се засягат помещения, предназначени за общо ползване.
(3) За обектите по чл.2, ал.1, т.5 към молбата за регистрация се прилагат копия от документите по чл.5, ал. 1, т.1, 2 и 3.
Чл.6. В молбата се посочва вида и предмета на дейност на търговския или туристическия обект, както и се предлага работно време и часовете за зареждане, които трябва да са съобразени с изискванията за осигуряване на спокойствието на гражданите и на обществения ред. В молбата допълнително се посочва и желанието за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта, свързани с дейността му.
Чл.7.(1) Главният архитект на Общината дава писмено становище за законността на сградата, съответно обекта, както и за възможността за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта, доколкото с тях не се създават затруднения за нормалното и безпрепятствено придвижване на хора и превозни средства.
(2) За преместваемите съоръжения по чл.2, ал.3 се извършва проверка за законосъобразността на разполагането им.
Чл.8. За регистрация на автомивки, работилници и ателиета с технология, изискваща употреба на вода се представят:
- проект за ползване на собствен водоизточник за условно чиста вода с необходимия дебит;
- проект за пречиствателна система;
- разрешение за водоползване по Закона за Водите.
Чл.9. (1) Кметът на Общината, на кметство или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на представените документи. В срок до четиринадесет работни дни от подаване на молбата Кметът е длъжен да се произнесе по искането. Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие.
(2) В случаите, когато към молбата не са приложени необходимите документи, на молителя се изпраща съобщение да отстрани пропуските в седемдневен срок.
(3) Ако в срока по ал.2 пропуските не бъдат отстранени, Кметът издава писмен мотивиран отказ.
(4) Отказите за регистрация могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.
Чл.10.(1) Кметът на Общината/на кметство/, издава удостоверение за регистрация на търговски обект, за който са предоставени всички необходими документи (приложение №1).
(2) Удостоверенията се вписват регистър “Търговски обекти”, който се води от длъжностно лице, определено с писмена заповед на Кмета на Общината (на населеното място).
(3) С удостоверението по ал.1 Кметът на Общината/на кметство/, определя работното време и часовете за зареждане на търговския обект, в съответствие с изискванията за осигуряване на спокойствието на гражданите и на обществения ред.
(4) Удостоверението се издава:
- безсрочно – когато имотът е собственост на лицето, извършващо търговска дейност;
- за срока на договора – когато имотът се ползва по силата на договор.
Чл.11.(1) За всеки отделен обект в регистъра “Търговски обекти”, задължително се вписват следните обстоятелства:
- номера на удостоверението за регистрация;
- входящият номер на молбата за регистрация;
- адреса на търговския или туристическия обект;
- данни за собственика на имота;
- вида на търговския или туристическия обект;
- предмета на дейност на търговския или туристическия обект;
- разрешение за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта;
- работното време и часовете за зареждане;
- фирмата, седалището и телефона на търговеца;
- името на лицето, представляващо търговеца;
- името и телефона на лицето, отговорно за търговския /туристическия обект;
- срока на регистрация;
- данни за предишни регистрации и промени по тях;
- установени нарушения и наложени наказания на търговеца или физическото лице.
(2) По преценка на Кмета могат да се вписват и други обстоятелства.
Чл.12. Длъжностното лице, което води регистъра “Търговски обекти”, съхранява в отделни досиета документите на всеки търговски/туристически обект.
Чл.13. (1) При промяна на обстоятелствата, подлежащи на регистрация, търговецът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването им да уведоми Кмета на Общината/на кметство, който издава ново удостоверение в срока по чл.9, ал.1, със съответните промени.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация, както и за издаване на заверен препис от удостоверение за регистрация, молителят заплаща такса, определена с решение на Общински съвет Созопол.
Чл.14 Удостоверението за регистрация се съхранява от търговеца или физическото лице, като копие от него се поставя на видно място в търговския обект.

Глава трета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
Чл.15.(1) На видно място в търговския/туристическия обект, задължително се поставя постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца.
(2) Надписът по ал.1 съдържа наименованието на търговеца по регистрация.
(3) На витрината на търговския обект могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието на обекта, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.
(4) Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марки, фирмен знак (лого).
Чл.16. На входа на търговските/туристическите обекти задължително се поставя табела на български език, която съдържа данни за:
- работното време и времето за зареждане;
- почивните дни на обекта;
- името и телефона на лицето, отговорно за търговския обект.
Чл.16. А / ново решение № 89 / 30.04.04г. / Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти при започване на търговската си дейност, поставят на видно за клиентите място информация за максималния капацитет на обекта и за условията за достъп на деца в тях, заедно с план-схема за аварийно напускане на обекта.
Чл.17.(1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език.
(2)Етикетът съдържа данни за производителя, вносителя (ако стоката е от внос).
(3) Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна и да не бъде подвеждаща.
(4) Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация, дадени от производителя или вносителя.я
Чл.18. Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл.17, ал.2 по друг подходящ начин.
Чл.19.(1) В хотелите и другите места за настаняване, както и в търговските обекти за комунални и други услуги, на видно място се поставя ценоразпис на отделните видове услуги.
(2) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват листове – меню с предлаганите храни, напитки и техните цени.
(3) В обектите, в които се работи с мерки и теглилки, търговецът представя удостоверение за предварителна контролна заверка от компетентния орган, съгласно Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по приложението му.
Чл.20. За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ (фактура, фискална касова бележка от електронен касов апарат с фискална памет или електронна система с фискална памет за продажба на течни горива), който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката и цената.
Чл.21. Търговецът е длъжен да държи в търговския/туристическия обект на разположение на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на дейност:
1. удостоверение за търговска регистрация;
2. лиценз за търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки;
3. разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
4. лиценз за извършване на туроператорска, туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство;
5. удостоверение за категория по чл.2, ал.2;
6. заверени здравни книжки за работещите в обекти, в които се продават хранителни стоки, както и в заведенията за хранене и развлечения;
7. копие от документа за произхода на стоките;
8. документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология;
9. други изискуеми от специални нормативни актове, лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност на търговския обект.
Чл.22. Търговецът е длъжен да издава на купувача гаранционна карта, съгласно изискванията на ЗЗППТ при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.
Чл.23.(1) Търговецът осигурява необходимите сертификатиционни и стандартизационни документи за всички стоки преди пускатнето им в продажба.
(2) При установено отклонение от стандартизационните документи или изтичане срока на годност, търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот. Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писмено разрешение на компетентните контролни органи.
Чл.24.(1) На територията на ОС се забранява:
1. Търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите то Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;
2. Продажбата на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл.23,ал.1;
3. Продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 год., както и на лица в нетрезво състояние;
4. На лица до 18 год. да посещават питейни и развлекателни заведения от 22,00 ч. до 06,00 ч. за периода 01.09. до 31.05. и от 24,00 ч. до 06 ч. за периода 01.06. – 31.08. на съответната година;
5. Продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и лечебни заведения, на младежки забави, спортни игри и други подобни;
6. Продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и лечебни заведения, както и в търговски обекти, отстоящи до 200 м. от тях;
7. Ползването на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект – за съхраняване на стоки и амбалаж;
8. Разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на ОС, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.
(2) Тези забрани се отнасят и за търговците на открито.
Чл.25.(1) Търговецът е длъжен да поддържа чистотата, съгласно действащата нормативна уредба и да следи за спазването на обществения ред в обекта и прилежащата му територия, включително и тротоара пред обекта.
(2) Зареждането на търговските обекти и товаро-разтоварни работи за тях се извършва от сутрин от 06,00 ч. до 10,00ч. и след обяд от 16,00 ч. до 18,30 ч., при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите.
(3) Заведения с нощен режим на работа (барове, дискотеки, клубове и ресторанти) задължително трябва да имат шумозаглушителна изолация.
Чл.26.(1) Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Община Созопол се осъществява само от лицензирани по ЗТ фирми и бюра, регистрирани по реда на тази наредба и притежаващи собствен или нает офис.
(2) Настаняването на туристи се извършва само в категоризирани туристически обекти.
(3) Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни да водят регистър за настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително и по националност на туриска. Регистърът се заверява ежемесечно от Кмета на Община Созопол или упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Лицето, извършващо хотелиерство или негов служител при настаняване на турист го регистрира незабавно в регистъра за настанените туристи. Информацията за настанените чуждестранни туристи се предоставя от това лице в срок до 48,00 ч. в службата за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление по местонахождението на средството за подслон или мястото за настаняване. При поискване предоставя данните от регистъра на органите на местната администрация или органите на РПУ.
(5) Информацията за настанените туристи се предоставя чрез адресни карти по образец и съдържа имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на туриста, номера на лиценза и/или категоризацията на средството за подслон или мястото за настаняване.
(6) Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни да събират определената от Общинския съвет курортна такса едновременно с предоставянето на услугата и да я внясат в общинския бюджет до петнадесето число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.
Чл.27.(1) Лицата, осъществяващи туристическа търговска дейност, са длъжни:
1. Да обявяват на рецепцията на средствата за подслон ценоразпис на цените за нощувката, както и цените на другите предлагани услуги;
2. Да поставят във всяка стая на средството за подслон ценоразпис на предлаганите услуги (сервиз по стаите, закуска, телефон и др.).
(2) Цените по ал.1 включват и цените ва всички други надбавки.

/Отменена с Решение 757/29.07.2022 г./ Глава четвърта
ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
Чл.28.(1) Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места – улици и площади, извършвана:
1. Във и от превозни средства;
2. На сергии и други подобни.
(2) Амбулантната търговия се извършва само на места, определени със заповед на Кмета на Община Созопол.
(3) Местата се предлагат от кметовете на населени места по схема, предварително одобрена от главния архитект на Община Созопол, като в предложението се посочва общия брой на местата, видовете съоръжения и вида на търговската дейност, която ще се извършва на тях.
(4) Не се счита за амбулантна търговия:
1. Разнасянето по домовете на закупена или поръчана стоки;
2. Дейността на търговските представители.
Чл.29. На територията на Община Созопол не могат да бъдат предмет на амбулантна търговия:
1. Стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
2. Лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
3. Петролни продукти и дериватите им;
4. Галантерия, трикотаж, обувки, промишлени стоки, както и стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
Чл.30.(1) Разрешение за извършване на амбулантна търговия се издава от Кмета на Общината/кметството.
(2) Разрешението се издава за срок от 12 месеца.
(3) В разрешението задължително се посочват следните данни:
- търговецът;
- лицето, което го представлява;
- мястото и вида на съоръжението;
- срока на разрешението;
- вида на стоките, с които ще се търгува в съответствие с чл.17 от тази Наредба;
- времето за извършване на търговската дейност.
Чл.31.(1) Разрешението се издава въз основа на молба от търговеца до Кмета на Общината/кметството, подадена до 20-то число на предходния месец.
(2) Към молбата се прилагат следните документи:
1. Документ за съдебна регистрация;
2. Документ за данъчна регистрация и за БУЛСТАТ – при условието на т.1;
3. Санитарни разрешения – при продажба на стоки, за които се изискват такива разрешения;
4. Други документи, на които търговецът се позовава.
(3) Разрешението се издава в 10-дневен срок.
(4) Не се разглеждат документите и не се издават разрешителни за срок от 1 година след налагане на последната санкция на лица, на които са налагани 2 и повече пъти санкции от ОС за извършвана от тях търговска дейност.
(5) Разрешението за амбулантна търговия се представя от лицето, което я упражнява при поискване от контролните органи.
Чл.32. Издадените разрешения се вписват в регистър “Амбулантна търговия” от упълномощено със заповед на Кмета на населеното място длъжностно лице.
Чл.33.(1) Кметът на Община Созопол може по своя преценка да определи допълнителни места за продажба на открито на стоки, свързани с национални и общоградски празници извън случаите по чл.26, ал.3.
(2) Разрешение за търговия на открито се издава по реда на чл.30 от настоящата наредба.
Чл.34.(1) При издаване на разрешение за амбулантна търговия търговецът заплаща такса по Закона за местните данъци и такси и месечната цена за разходите за поддържане на един квадратен метър земя общинска собственост, определена от ОСС.
(2) Месечната цена за разходите се определя предварително за всяко конкретно място и е еднаква за всички търговци, които го ползват, като се коригира с официалния инфлационен индекс един път на три месеца.

Глава пета
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.35.(1) Контролът по спазванетона разпоредбите на тази наредба се осъществява от Кмета на ОС или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация.
(2) Кметовете на кметства упражняват ежедневен контрол върху дейността на лицата, извършващи търговска дейност на територията на съответното населено място.
(3) При констатиране на нарушения, кметовете на кметства са длъжни да предприемат всички необходими действия за незабавното им отстраняване и санкциониране.
(4) При констатиране на нарушения, несвързани с търговската дейност, кметовете на кметства са длъжни своевременно да сигнализират компетентните органи за извършване на контрол.
Чл.36.(1) Длъжностните лица по чл.34, ал.1 имат право да извършват проверки на лицата, извършващи търговска дейност на територията на Община Созопол.
(2) При констатиране на нарушения на дейността или несъответствие на действителното положение с извършената регистрация, длъжностните лица съставят констативни актове.
(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на ОС.
(4) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.37.(1) За неспазване на Наредбата от лицата, извършващи търговска/туристическа дейност в обектите по чл.2, се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева, а при повторно нарушение и лишаване от правото да се упражнява търговска дейност за срок от 6 месеца.
(2) За неспазване на разпоредбите на Наредбата от лицата, извършващи амбулантна търговия се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева.
(3) Наред с предвидените административни нарушения контролният орган постановява отнемане в полза на Общината на вещите, които са послужили за извършване на административното нарушение или които са предмет на нарушението, по смисъла на чл.20 отЗАНН.
(4) Всички установени нарушения и наложени наказания се вписват в съответния регистър по партидата на търговеца.
Чл.38.(1) При констатиране, че даден търговски обект работи без необходимата регистрация, контролните органи незабавно уведомяват органите на ХЕИ, ДВСК, РИОПС, ПАБ за предприемане на действия за прекратяване дейността му и премахване на сградите и съоръженията, изградени или разположени без необходимите документи и разрешения.
(2) Едновременно с това се уведомяват и “ВИК” ЕООД – Бургас и “Електроразпределение – Старазагора” ЕАД с разпореждане за прекратяване на снабдяването с вода и електроенергия на обекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Когато в един търговски/туристически обект се извършва дейност от лица, различни от търговеца, притежаващ регистрация за обекта, то тези лица са длъжни да се регистрират по смисъла на тази наредба за извършваната от тях търговска дейност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2.(1) В срок от 2 (два) месеца от влизане в сила на тази наредба кметовете на кметства да извършат проверки на всички съществуващи на територията на съответните населени места търговски/туристически обекти за наличието на регистрация за извършване на търговска дейност.
(2) В срока по ал.1, кметовете на кметства да представят на Кмета на Община Созопол предложения със съгласувани схеми по чл.26, ал.3 за издаване на заповед по чл.26, ал.2.
(3) След издаването на заповедта по чл.26, ал.2, всички съществуващи съоръжения на амбулантната търговия извън обхвата на заповедта, да се премахнат от Кмета на Община Созопол в тримесечен срок.
§ 3.(1) В срок до 31.05.2002 г., всички функциониращи търговски обекти са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Тази Наредба не се прилага за производители на селскостопанска продукция на общинските пазари.
§ 4. Указания по тълкуването и прилагането на Наредбата се дават от Кмета на Община Созопол.
§ 5. Тази Наредба се издава на основание чл.20, чл.21, ал.1, т.13 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.56 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.
§ 6. Наредбата е приета от Общински съвет – Созопол с решение №.330 по протокол №24 от30.04.2002г. и актуализирана с решение № 89 по протокол № 7 от 30.04.2004 г.

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...