Събота, 28 Декември 2019 17:42

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НАРЕДБА


(приета с Решение №45/5/23.01.2008 г.)
за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Созопол

/Приета с Решение №45 от протокол №5/23.01.2008 г. на общински съвет Созопол; изм.и доп. с Решение №455 от протокол №20/17.12.2008г.; Решение №766 от протокол №35/24.11.2009г.; Решение №808 от протокол №36/22.12.2009г.; Решение №1049 от протокол №48/23.12.2010г.; Решение №1051 от протокол №48/23.12.2010г.; Решение № 64/20.12.2011г.,Решение №715 от протокол №29/17.12.2013г.; Решение №948 от протокол №36/31.07.2014г. ; Решение №20 от протокол №4/30.11.2015г.; Решение №61 от протокол №5/22.12.2015г.; Решение №66 от протокол №5/22.12.2015г.; Решение №357 от протокол №12/30.06.2016г.; Решение №1002 от протокол №34/30.01.2018г./; Решение № 1276/ 21.12.2018г.; Решение №1436/ 31.05.2019г./ изм. и доп. с Решение №295 от Протокол №14/17.12.2020 г. на Общински съвет Созопол/


Глава първа
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Созопол
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък;
7. (нова с решение №1051/ 23.12.2010г.) Туристически данък.
8.(нова, Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.) Данък върху таксиметров превоз на пътници.
9.(нова, Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.) Други местни данъци,определени със закон.
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) (изменена с решение №1051/ 23.12.2010г.) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) (нова с решение №1051/ 23.12.2010г.) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси, се представя удостоверение само за задължения от данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.
Чл. 6а (Нов с решение №948/36/31.07.2014) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е Кметът на Общината, а в останалите случаи е Общинският съвет

Глава втора
Местни данъци

Раздел І
Данък върху недвижимите имоти отменен с Решение № 1276/21.12.2018г.


Раздел Iа
Данък върху недвижимите имоти (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)

Чл. 7а (1) (нов, приет с решение № 1276/21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
(2) (нов, приет с решение № 1276/21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл. 8а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 9а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл. 10а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл. 11а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2020г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава Първа на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ,предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1на чл.14 от ЗМДТ.
(6) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ се подава в срока по чл. 32 от същия закон. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 на чл.14 от ЗМДТ от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ, служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(8) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

Чл. 12а. (1) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Органите, издаващи документите по ал. 3 на чл.15 от ЗМДТ, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът по ал. 1 на чл.15 от ЗМДТ се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
(6) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.
(7) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 на чл.15 от ЗМДТ се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

Чл. 13а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) В случаите по ал. 1 на чл.16 от ЗМДТ , задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 14а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данни по ал. 2 на чл.18 от ЗМДТ от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.

Чл. 15а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

Чл. 16а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 17а. (1) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от ЗМДТ, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 на ЗМДТ.
(4) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл.18а. (нов,приет с решение №1276/21.12.2018 в сила от 01.01.2019г.,изм.с решение №1436/ 31.05.2019г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
1. (Отм. с Решение №1436/ 31.05.2019г.)
2. (Отм. с Решение №1436/ 31.05.2019г.)
а) (Отм. с Решение №1436/ 31.05.2019г.)
б) (Отм. с Решение №1436/ 31.05.2019г.)

Чл. 19а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 20а (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите определени в чл.24 от ЗМДТ.

Чл. 21а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
(4). (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
(5) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(6) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(7) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.
(8) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 4, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 4, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
(9) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

 

Раздел ІІ
Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.
Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.
Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.30. (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)(1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.


Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) (Нова Решение № 808/36/22.12.2009г) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(4) стара ал.3 (Изменена с решение 455/20/17.12.2008г.)Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната
(5) стара ал.4 Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) стара ал.5 Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.34. (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г) (1) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(2) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ;
2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ.
(3) (нова, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ ,за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ.
Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0.7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
(2) (Изменена с решение 455/20/17.12.2008г.; решение №1049/ 23.12.2010г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3.0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.37. (1) (Изменена с решение №20/ 4/ 30.11.2015г.) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(2) (Изменена Решение № 808/36/22.12.2009г) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите на чл.32 , ал.3 – при издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(3) (Нова Решение № 808/36/22.12.2009г) (отм., с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)
(4) (Нова Решение № 20/4/30.11.2015г) (отм., с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)
Чл.37а. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.
(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ,при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

Чл.37б. (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.
(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.
(3) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.
(5) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.


Раздел ІV
Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.
Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.40. (Изменен с Решение № 20/4/30.11.2015г) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице,по реда на чл.54 алинеи от 1до 12 от ЗМДТ.
Чл.41 (1) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,65 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,40лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 3,10 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,25
"Евро 3" 1,05
"Евро 4" 0,90
"Евро 5" 0,7
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,5


(2) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:
1. товарно ремарке - от 5 лв.;
2. къмпинг ремарке - от 10лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 12 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.
6. над 750 куб. см – 100 лв.

(4) (изменена с Решение № 1002/ 30.01.2018г.) Данъкът за триколесно превозно средство,определено в чл.4 от Регламент(ЕС)№168/2013 на Европейският парламент и на Съвета от 15.01.2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-,три- и четириколесни превозни средства(ОВ,L60/52 от 02.03.2013г.),наричан „Регламент (ЕС) №168/2013 на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 4 лв.
2. над 400 кг – 6 лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –50 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача –100 лв

(6) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 15,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:


Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси - 18 8
28


18
20
28
64


20
22
64
147


22
25
190
342


25
26
342
600


26
28
342
600


28
29
331
399


29
31
399
655


31 33 655
909


33 38 909
1381


38 - 1007
1369

Б) с три и повече оси 36 38 640
888

38 40 888
1228

40 - 1228
1817

 

(8) (изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 50 лв.
(9) (изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 100 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 5 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 7 лв.
3. над 37 kW – 10 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25 лв.
(12) (изменен с решение №1051/ 23.12.2010г; изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г) Данъкът на моторни шейни и четириколесни превозни средства,определени в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013 е в размер 50 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство Допустима максимална маса Данък (в лв.)
равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
А) с две оси 12 13 30
61

13 14 61
168

14 15 168
237


15 - 237
536

Б) с три оси 15 17 61
106

17 19 106
217

19 21 217
282

21 23 282
434

23 - 434
675

В) с четири оси 23 25 282
286

25 27 286
446

27 29 446
708

29 - 708
1050


(14) (нов, приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:
1./Изменена с Решение №64/20.12.2011г./ За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 3 лв. за всеки започнат бруто тон.
2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,10 лв за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. за един джет - в размер 100 лв.
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 20 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,14 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0.50 лв.за тон максимална товароносимост.

Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан – 20 лв.
5. за свободен балон – 30 лв.
6. за планер -30 лв.
Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.45. (1) (Изменена с Решение № 715/29/17.12.2013г.), (отм., с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.)
(2) ) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения данък.
(3) ) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г ) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения данък.
(4) (Стара ал.3 с Решение № 715/29/17.12.2013г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.
(5) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл. 46. (изменен с решение №1051/ 23.12.2010г) (1) (Изменена с Решение № 20/4/30.11.2015г) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
(3) (Нова Решение № 20/4/30.11.2015г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.
За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2. Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.
(4) (нова, Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство.Заплащането на данъка се удостоверява с:
1.Проверка чрез автоматичен обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства,поддържана от Министерството на транспорта,информационните технологии и съобщенията,и:
а) система за обмен на информация,поддържана от Министерство на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ,или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2.представяне на издаден или заверен от общината документ.
Чл.47 (Изменен Решение № 20/4/30.11.2015г.) (изм., приет с решение № 1276/ 21.12.2018г., в сила от 01.01.2019г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

 

Раздел V
Патентен данък

Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.50. За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно Приложение № 1 от тази наредба.
Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
(6)(Добавена с решение 455/20/17.12.2008г.)Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.3 и 31 от Приложение 4, дължат данък само за дейността по т.3 от Приложение 4.
(7) (Нова Решение № 808/36/22.12.2009г)При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение №4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.
(8) (Стара алинея 6, изменена с решение 455/20/17.12.2008г.; стара ал.7, изменена с Решение № 808/36/22.12.2009г )Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. (изменена Решение № 1051/ 23.12.2010г) физическите лица, включително, едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение №4,към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, /12 и 13- ОТПАДА с Решение №629/11.06.2020 г. на АС-Бургас по Адм.дело №515/2020 г../ на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.
Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) (Допълнена с Решение № 808/36/22.12.2009г.)Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.
Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.
(3) (Нова Решение № 808/36/22.12.2009г.)Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.
Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столична община.
Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 2.


Раздел VІ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
(нов приет с Решение № 1051/ 23.12.2010г)

Чл.57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка календарна година за предоставените нощувки през предходната календарна година.
Чл.58 (1) (Изменен с Решение № 715/29/17.12.2013г.)/ Изменен с Решение № 295/17.12.2020 г./ Размера на данъка, за всяка нощувка, съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване се определя, както следва:
а) категория 1 звезда - 0,50 лв за нощувка;
б) категория 2 звезди - 0,50 лв за нощувка;
в) категория 3 звезди - 055 лв за нощувка;
г) категория 4 звезди - 0,70 лв за нощувка;
д) категория 5 звезди - 0,80 лв за нощувка.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.
(3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) (Отменена с Решение № 948/36/31.07.2014г./
(5) (Отменена с Решение № 948/36/31.07.2014г./
Чл. 58а (Нов с Решение № 948/36/31.07.2014г.) Приходите от туристически данък се разходват за мероприятия по чл.11, ал. 2 от Закона за туризма.”

 

Раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на пътници”
(нов приет с Решение №357/ 12/ 30.06.2016г.)

Чл.59.(в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 60.(в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в абсолютна сума е 1000,00 лв. Определя се ежегодно срок до 31 октомври за следващата година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 61. ( в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 62. (в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 63. (в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение №1002/ 30.01.2018г.) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ , където
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф от ЗМДТ;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година,съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване та таксиметров превоз на пътници.
(2) (изм. с Решение №1002/ 30.01.2018г.) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

ПДТПП x ОМ
НВДТПП = ______________________ , където
БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 64. (в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 65. (в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Преходни и заключителни разпоредби

§1. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г.
§2. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.
§5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.
§7. (Нов Решение № 808/36/22.12.2009г.) За 2010 г се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009г., с изключение на промените по чл.15, ал.1 приети с решение №766/ 24.11.2009г.
§8. (Нов Решение № 808/36/22.12.2009г.) За 2010 г. първата вноска на данъка по чл.11, ал.1 се внася в срок от 01 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.
§9. (Нов Решение № 808/36/22.12.2009г.) За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси в срок до 30 юни 2010 г.
§10. (Добавен с решение 455/20/17.12.2008г.; стар §7, изменен с Решение № 808/22.12.2009г) Промените приети с решение 455/17.12.2008г. на Общински съвет Созопол, влизат в сила от 01.01.2009г., а промените приети с Решение № 808/22.12.2009г. на Общински съвет Созопол, влизат в сила от 01.01.2010 г.
§ 11. Промените приети с Решение № 1051/ 23.12.2010г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2011г
§ 11.1 (Стар параграф 7, изменен с решение 455/20/17.12.2008г.; стар §8, изменен с с Решение № 808/22.12.2009г; стар§ 11) Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от ................................................. .
§12. (нов) Промените приети с решение № 1049/ 23.12.2010г, влизат в сила от 01.01.2011 г.
§13/Нов с Решение № 64/20.12.2011г./ Промените приети с Решение№ 64/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2012 г, като размерите на всички останали данъци, приети с Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, остават без промяна през 2012 г.
§13. (нов) Промените и допълненията приети с решение №715/17.12.2013г., влизат в сила от 01.01.2014 г.
§14. (Нов с Решение № 61/ 5/ 22.12.2015г.) Промените приети с решения № № 61; 66/ 22.12.2015 г, влизат в сила от 01.01.2016 г.
§15 (нов,приет с решение №1436/31.05.2019г.) Промените,приети с решение №1436/31.05.2019г.,влизат в сила от 20.04.2019г.

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/Кр. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...