Петък, 18 Март 2022 17:23

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОГРЕБЕНИЯ И КРЕМАЦИИ, ПОЛЗВАНЕТО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ГРОБНИТЕ И УРНОВИТЕ МЕСТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ /Приета с Решение№585/25.02.2022 г./

  

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящата Наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол, както и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.

Чл.2. Всички покойници се погребват по реда на тази наредба, независимо от своята етническа и религиозна принадлежност, без да се отнема възможността да извършват своите религиозни обреди.

Чл.3. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение.

(2) Гробищните паркове функционират и се управляват в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет Созопол.

(3) Създаването на нови, разширяване или закриване на съществуващите гробищни паркове, сe извършва с решение на Общински съвет – Созопол, в съответствие с Наредба   № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (наричана по-нататък Наредба №2) и действащата нормативна уредба на Република България, касаеща тази дейност.

Чл.4. На територията на община Созопол съществуват:  

 1. Гробищен парк – гр. Созопол
 2. Гробищни паркове на територията на отделните населени места от състава на община Созопол

Чл. 5. С подробните устройствени планове  се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, парцелите за гробовете и местата на урновите стени. Терените на гробищните паркове се делят на парцели. Парцелите са разделени на редове, а редовете на гробни места. Редовете  се броят от изток на запад, а гробните места – от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки. Парцелите, редовете и гробните места се номерират и индивидуализират.

Чл. 6.  Теренът, определен за гробище, трябва да отговаря на изискванията на Наредба №2.

Чл. 7. (1) Гробищните паркове се ограждат с ограда.

            (2) Лицата, които отговарят за управлението и поддържането на съответния гробищен парк осигуряват подходящи съдове за събирането на венци, цветя и други отпадъци, като се организира транспортирането им за последващо третиране.

 

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. (1) Гробищните паркове, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения- общинска собственост на територията на гр.Созопол се управляват, стопанисват, опазват и поддържат oт община Созопол чрез определени от кмета на общината лица.

(2) Гробищните паркове, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения- общинска собственост на територията на останалите населени места в състава на общината се управляват, стопанисват, опазват и поддържат oт кметовете на кметствата или кметските наместници на съответното населено място или определени от тях лица.

Чл.9. (1) Лицата, които отговарят за гробищните паркове извършват следните дейности:

 1. Организация на погребенията: въз основа на препис-извлечение от акта за смърт, издаден от лицето по гражданско състояние определят гробищния парк и гробното място, в които ще се извърши траурния обред, погребение или урнополагане, деня и часа на тези действия; осигурява гробното място за покойника.
 2. Водят регистър на гробищните паркове на територията на община Созопол по населени места, по редове, парцели и брой гробни места, урнови гробове/ниши, в който се вписват: датата на извършените погребения/урнополагане във всяко едно от тях, както и информация за имената на починалия, вида на гробното място, дата на смъртта, номер/идентификатор на гробното място, имена на лице за контакт, вид на правото на гробоползване – срочно/безсрочно, както и дата на придобиване и на изтичане на правото.  Наследниците на покойника определят лице за контакти, което се вписва в регистъра и на което се връчват всички съобщения по настоящата наредба. Лицето за контакти уведомява определеното длъжностно лице за всички промени на обстоятелствата.
 3. Обезпечават условията за нормален погребален процес и следят за спазване на настоящата наредба, както и на Наредба №2.
 4. Отговарят за управлението и поддържането на гробищните паркове.
 5. Определят и следят режима за влизане на моторни превозни средства в парковете.

(2) Определените за гробари лица отговарят за подготовката на мястото за гробополагане/урнополагане/, вкл. изкопаване и оформяне на гробното място, полагане на ковчега и заравяне и оформяне на гробното място.

(3) Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол извършва дейности по поддържане растителността на гробищните паркове на територията на община Созопол.

Чл.10.Строителните и ремонтни работи на територията на гробищните паркове се извършват при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и други действащи нормативни актове, регламентиращи тази дейност.

Чл. 11. Община Созопол в рамките на своя бюджет, определя средства за изграждане на нови, разширяване на съществуващи гробищни паркове, поддържане, благоустрояване, стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и други.

Чл. 12. Таксите за гробни места и цените на услуги се определят от Общински съвет Созопол с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 

РАЗДЕЛ ІIІ.

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

 

Чл.13. Погребването на покойниците се извършва в: отделни гробни места, урнови гробове, урнови стени /ниши/, надземни стени/ниши/ за поставяне на ковчези и подземни или надземни гробници при спазване на изискванията на Наредба №2.

Чл. 14. Предоставянето на нови гробни места става съгласно паркоустройствения план.

Чл. 15. Размерът, дълбочината на гробовете и отстоянието между тях се уреждат с Наредба №2.

Чл. 16. Не се допуска погребване в общи гробове, освен в изключителни случаи  със съгласието на директора на Регионална здравна инспекция гр.Бургас при спазване на изискванията на Наредба №2.

Чл.17. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство.

Чл. 18. (1) С полагането на покойник в гроб или на урна с праха му в урнов гроб за наследниците му се поражда правото на гробоползване. Правоимащите определят помежду си лице, което ще изпълнява функциите на грижовник. Лицето, определено за грижовник, се вписва в регистъра по чл.9, ал.1, т.2 от настоящата наредба по партидата на гробното място или урновата ниша, след подадено заявление, в което се посочва адрес и телефонен номер за връзка. При промяна на вписаните обстоятелства грижовникът се задължава да уведоми за това  в 7-дневен срок.

(2) Правото на гробоползване е срочно и безсрочно/за вечни времена/. При полагане на покойник в нов гроб правото се погасява след изтичане на минималния санитарно необходим срок, който е 8/осем/ години от датата на погребението, ако преди това то не е било продължено.

(3) Правото на гробоползване е безвъзмездно за срока от 8 години, считано от датата на извършване на погребението при погребване на първи покойник. То може да се продължи по искане на правоимащите за срок до 15 години или за вечни времена, при условие че заплатят съответната такса. Искането и заплащането на таксата се прави преди изтичане на срока. Направеното след изтичането му искане, но не по-късно от 1 година, се разглежда единствено в случай че пропускът се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и/или благоустроено с траен знак.

(4) За изтичането на срока по ал.3 задължително се уведомява вписаното в регистъра лице за контакти и се кани да заплати определената такса. Ако то е починало или по други причини е невъзможно връчването на съобщение, същото се връчва на друг от наследниците. Уведомлението може да се извърши по телефон или с писмо, а при невъзможност, включително и поради липса на актуални данни за наследниците - чрез поставяне на уведомлението на определено за целта място в гробищния парк за срок от 3 /три/  месеца и на сайта на община Созопол. При наличието на две надлежни уведомления  по отношение на едно и също гробно място с неплатена такса за гробоползване, кметът на общината, съответно кметът на кметството/кметския наместник издава заповед, с която се прекратява правото на гробоползване и гробното място се определя за предоставяне за нови погребения.

(5) Ако покойникът или неговите наследници притежават право на гробоползване, на което е изтекъл карантинния период от 8 години от последното погребение, община Созопол няма задължение да осигурява ново гробно място.

(6) Правото на гробоползване включва: извършване на последващи погребения/урнополагане по реда и условията на тази наредба; извършване на обичайните възпоменателни обреди; благоустрояване и оформяне на гробните места с поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, портрети с лика и надписи с името на покойника и датите на раждането и смъртта му, полагане на цветя, засаждане на декоративни цветя и треви.

Чл.19.  (1) В случаите, когато придобилите право на гробоползване за вечни времена трайно не поддържат гробното място, няма изграден траен паметник/знак и не полагат грижи за гробното място, могат да бъдат лишени от това право.

(2) Правото на ползване на урнова ниша се прекратява при изнасяне на урната с пепелта на починалия и/или неплащане на таксата, определена от Общински съвет

Чл. 20. (1) Възмездено преотстъпване на право на гробоползване не се допуска.

             (2) Безвъзмездното преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица, като ползвателите могат да го извършат с писмено заявление до кмета на общината. Заявлението се отбелязва в гробищния регистър.

         Чл. 21. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото за ползване на гроба и за наследниците на първия погребан. При ново погребение в стар гроб, предимство има първият починал от наследниците.

              (2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото за ползване на гроба е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници, по реда на извършените погребения в същото гробно място, могат да придобият при поискване самостоятелно право на ползване. Длъжностното лице извършва служебна проверка в съответните регистри, за да установи, че първият погребан няма наследници.

Чл. 22. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

Чл.23. Когато правото на гробоползване/на ползване на урнова ниша е прекратено, съответното гробно място или урнова ниша може да бъде предоставено за нови погребения с писмено разпореждане на кмета на общината или кмета на съответното кметство/кметски наместник.

Чл.24.Гробоползвателят има право да се откаже от ползването с писмена декларация.

Чл.25. Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се допуска преди изтичането на 8 годишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

Чл.26. (1) Съгласно чл.151, ал.1, т.7 от Закона за устройство на територията не се изисква разрешение за строеж за надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м.

(2) За тези над 3 метра, както и за поставянето на навеси, беседки и др. следва да се спазва действащата нормативна уредба.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ.КРЕМАЦИИ

Чл.27. (1 ) В гробищата на територията на община Созопол  се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес приживе в съответното населено място на общината, както и такива, които имат близки с постоянен адрес в същото населено място, които изрично желаят това. Погребение на лица от други населени места може да се допусне, ако погребването по тяхното местожителство е невъзможно или много затруднено.

            (2) Предходната алинея не се отнася за случаите, когато е възникнало правото за гробоползване по смисъла на настоящата наредба.

            (3) Покойниците-чужди граждани се погребват в гробищния парк на съответното населено място, ако смъртта е настъпила на територията на общината, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

            (4) На територията на община Созопол се погребват и покойници с неустановена самоличност, непотърсени от близките си или без близки след издаден акт на компетентните органи , ако смъртта е настъпила на територията на общината.

Чл.28. Покойниците, принадлежали приживе към някое от регистрираните по действащото законодателство религиозни вероизповедания, се погребват по реда на тази Наредба, като религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не й противоречат и не нарушават установените в българското законодателство норми на поведение.

Чл. 29. Погребенията се извършват при спазване на реда на Наредба №2.

Чл.30. (1) Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданско състояние, като представят съобщението за настъпилата смърт и документа за самоличност на покойника за съставянето на смъртен акт.

             (2) Извършването на погребение на починалото лице става след представянето на препис- извлечение от акт за смърт.

Чл.31. Запазване на индивидуални гробни места приживе е забранено.

Чл.32. Погребването на покойници извън територията на гробищните паркове е забранено.

Чл.33. Поставянето на пари, злато и други ценности в ковчега на мъртвеца и в гроба е забранено.

Чл.34. В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети освен урната с пепелта на покойника

Чл.35. Допуска се изнасяне на урна с праха на починалия по желание на близките след попълване на декларация от тяхна страна.

Чл.36. Нормативните изисквания при извършване на кремации се определят от Наредба №2.

РАЗДЕЛ V.

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПОГРЕБАЛНИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл.37 Физически и юридически лица, извършващи траурни, строително-монтажни  и каменоделски услуги на територията на община Созопол са задължени да спазват действащото законодателство и  разпоредбите на настоящата наредба на територията на всички гробищни паркове на община Созопол, като при нарушение, подлежат на санкции съгласно настоящата наредба.

          Чл.38. Търговците, извършващи погребални, строителни и монтажни и каменоделски услуги влизат в гробищния парк за извършването им след уведомяване на лицето, отговарящо за стопанисването на съответния парк, като погребенията се извършват след съгласуване на ден, час и място с него. Строително-монтажните и/или каменоделските услуги, се извършват спрямо конкретно гробно място като задължително трябва да се осигури разстояние между съседните гробни места  за преминаване.

Чл.39.  Лица от траурни агенции влизат в гробищния парк за извършване на обредна и ритуална дейност след уведомяване на съответното длъжностно лице, което ги съпровожда до гробното място.

Чл.40. Времето, през което се изграждат и монтират паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се съгласува с лицето, отговарящо за управлението на гробищния парк.

Чл.41.В дейността си търговците, извършващи строително-монтажни и каменоделски услуги, са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания от тях обект.

Чл.42. (1) Изкопаването и зариването на гробните места се извършва само от определените гробари.

(2)  Строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове могат да се извършват само в работни дни.

 

РАЗДЕЛ VI.

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 43. (1) Религиозните ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия.

            (2) Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредна зала или на гробното място, като гражданският ритуал се извършва  от обредник,  упълномощен със заповед на кмета на общината, съответно от кмета на населеното място/кметския наместник.

            (3) Традиционни и обичайни обреди и ритуали могат да се правят на гроба от близките на починалия, ако те не пречат на съседни гробове, не нарушават разпоредбите на настоящата наредба, обществения ред, благоприличие и морал и не се засягат правата и свободите на другите граждани.

            (4) Обреди действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави, морала и благоприличието са недопустими.

            (5) Не се разрешава внасянето на покойници в обредната зала в случаите, когато са нарушени изискванията на Наредба №2.

 

РАЗДЕЛ VII.

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл.44. Посещения в гробищните паркове и гробища на община Созопол се допускат:

 1. за времето от 01 април до 30 септември – от 07:00ч. до 20:00ч.;
 2. за времето от 01 октомври до 31 март – от 08:00ч. до 18:00ч.

 

Чл. 45. В гробищните паркове се забранява:

 1. Влизане на лица извън регламентираното в чл.44 време;
 2. Влизането през нерегламентираните за тази цел места
 3. Посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;
 4. Въвеждането, пускането и разхождането на кучета, домашни и други животни (включително селскостопански) с изключение на кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителни знаци;
 5. Извършването на търговска дейност и услуги, с изключение на дейностите свързани с траурните и каменоделски услуги.
 6. Строително-ремонтни дейности в нарушение на действащото законодателство и без нужното разрешение за строеж, когато е необходимо.
 7. Приготвяне на циментови, бетонови и варови разтвори върху алеи и пътища на гробищните паркове.
 8. Изграждането на пейки, маси и огради в парцелите или в гробните места.
 9. Струпване на част от паметници, насипи и др. строителни материали извън позволените за това места.
 10. Изхвърляне на хранителни и други отпадъци, пръст, цветя, треви, венци и други върху съседни гробове, алеи, както и извън определените за целта места.
 11. Влизане в гробищните паркове с МПС с изключение на случаите, когато:
  • МПС са с регистрация на лица с увреждания, като автомобилът е обозначен със съответния стикер или превозват лица с увреждания, болни или възрастни хора;
  • МПС са за превоз на строителни материали и каменоделски услуги при спазване на изискванията на настоящата наредба. С разрешение на отговорното длъжностно лице в гробищния парк, може да се допусне влизането на превозни средства за превозване на строителни материали, паметници, огради и други обособени случаи.
  • МПС, което извършва дейности по почистване, поддръжка, погребално-ритуална или др. дейност.
 12. Паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
 13. Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни, извън определените за целта места.
 14. Отсичане на дървета без съответното разрешение по надлежен ред
 15. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места.
 16. Изкопаване на гробно място от лица, извън определените гробари.
 17. Прояви на оскверняване на гробни места, разрушаване на паметници и други надгробни знаци.
 18. Действия и дейности, противоречащи на добрите нрави и морални норми за поведение, както и такива, несъвместими с предназначението на гробищните паркове.

 

Чл. 46. (1) Целогодишното почистване и поддържане в добър вид на гробните места и прилежащите им части е задължение на правоимащите по чл. 18, ал.1, което те изпълняват лично или чрез трети лица.

              (2) Счупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните места.

 (3) Обезличените гробни места, за които не са плащани такси за гробоползване и са напълно запустели,  остават на разположение на община Созопол за предоставяне за нови погребения. 

Чл.47. (1) Оформянето и благоустрояването на гробните места става при спазване на разпоредбите на Наредба №2, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите актове за неговото прилагане, както и относимото действащо законодателство.

(2) Лицата които са извършили дейности по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробните места /в това число строително-ремонтни работи или каменоделски услуги/ са длъжни незабавно и за своя сметка да възстановят терените засегнати от дейността, като извозят материалите, разтворите, отпадъците и др. извън територията на гробищния парк на определените за това места съгласно действащата нормативна уредба.

(3) Не се разрешава извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура.

РАЗДЕЛ VІII.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл.48. За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 20 лв. до 500 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци имуществена санкция от 100лв. до 1000лв.

            Чл.49.(1) Упълномощени от кмета на общината длъжностни лица, както и кметовете на кметства и кметските наместници, както и органите на Районно управление Созопол съставят актове за установяване на административни нарушения по настоящата наредба.

          (2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Созопол или негов заместник.

         (3) За образуването на административнонаказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/.

 

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Правата на гробоползвателите, придобити преди влизане в сила на настоящата наредба, се запазват.
 • 2. Настоящата наредба изменя и допълва Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол като в Глава втора се създава нов Раздел IV - „Такси за гробни места“ със следното съдържание:

Раздел IV „Такси за гробни места“

Чл.35./нов/ (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси в размер, както следва:

 1. до 15 години – 30,00лв./тридесет лева/
 2. за вечни времена – 150,00лв/сто и петдесет лева/
 3. за ползване на семейни гробни места – таксите по т.1 и т.2, увеличени с 50 на сто.

(2) За придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, определена за гробното място.

                     (3) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.2, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.

 

 • 3. Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.62, ал.12 от Закона за устройство на територията.

      

       Настоящата наредба е приета с Решение №585 по Протокол №27/25.02.2022 г..на Общински съвет Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...