Събота, 28 Декември 2019 17:49

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТИСТИ, ТАЛАНТИ..

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение № 134 от протокол №8/28.03.2008г. на Общински съвет – Созопол, изм. с Решение №949 от протокол №42/29.06.2010г./

Раздел I. Общи положения.

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
(2) Наредбата има за цел да подпомага даровити деца и младежи с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Чл.2. (1) Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 23 годишна възраст с доказани изяви на национално, европейско и/или световно ниво в областта за която кандидатства.
(2) Областите за кандидатстване са:
1. Наука и техника;
2. Изкуство и култура;
3. Спорт.
Чл.3. Стипендията е годишна, а финансовото стимулиране е еднократно.
Чл.4. (1) Стипендията и финансовото стимулиране по тази Наредба са индивидуални.
(2) Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендия или финансово стимулиране и внася ги за утвърждаване от Общинския съвет.

Раздел II. Условия и ред за кандидатстване и избор.

Чл.5. Стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби може да се предоставя по искане на:
1. детето/младежът;
2. законен представител, от името на непълнолетните – родител /настойник/ попечител.
Чл.6. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл. 2, ал. 2 области и в чл. 3 видове.
(2) Всеки кандидат има право на одобрение за годишна стипендия или финансов стимул за календарна година.

Чл.7. Определяне на годишни стипендианти
(1) Характеристика на стипендията и условия за кандидатстване:
1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година.
2. Всяка година се отпуска годишна стипендия в областите:
- наука и техника
- спорт
- изкуство и култура
3. (Изменена с Решение 949/ 42/ 29.06.10г.)Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне две първи места на национално (републиканско) първенство и две изяви на международно (европейско и/или световно) ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.”
4. Дете/младеж по т. 3 е всяко дете/младеж, с постоянен и настоящ адрес в Община Созопол, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс.
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
1. Приемане на документи за кандидатстване съгласно чл. 9, което започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. Документите се отправят до Комисията по чл.4, ал.2.
(3) Процедура на одобрение:
1. Комисията по чл.4, ал.2, взема решение за всяка от кандидатурите, след което ги внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне стипендията.
(4) Процедура на изплащане на стипендията
1. Стипендията се изплаща на четири части чрез касата на Община Созопол:
- Първата част на стипендията се равнява на сбора от вноските за месеците януари, февруари и март и се изплаща на кандидата не по-късно от петнадесети май.
- Втората част се равнява на сбора от вноските за месеците април, май и юни и се изплаща не по-късно от петнадесети юли.
- Третата част се равнява на сбора от вноските за месеците юли, август и септември и се изплащат не по-късно от петнадесети октомври.
- Четвъртата част се равнява на сбора от вноските за месеците октомври, ноември и декември и се изплаща не по-късно от петнадесети декември.
2. Размерът на стипендията се равнява на сбора на сумите за всичките дванадесет месеца, като максималната сумата, която може да бъде отпускана на месец е в размер до 80 (осемдесет) лева.

Чл.8. Определяне на еднократно финансово стимулиране.
(1) Характеристика на еднократното финансово стимулиране и условия за кандидатстване:
1. Финансовият стимул се отпуска еднократно за период от една календарна година.
2. Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж, участник явил се на световно, европейско или национално ниво, класирано до трето място, считано от датата на подаване на кандидатурата.
3. Дете/младеж по т. 1 е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Созопол, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс, както и всяко дете до 6 годишна възраст, живущо на територията на Община Созопол (независимо дали посещава детска градина).
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
1. Приемане на документи за кандидатстване съгласно чл. 9, което започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. Документите се отправят до Комисията по чл.4, ал.2.
(3) Процедура на одобрение:
1. Комисията по чл.4, ал.2, разглежда подадените кандидатури и излиза с решение, което се внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне финансовия стимул.
(4) Процедура на изплащане:
1. Еднократното финансово стимулиране се изплаща чрез касата на Община Созопол.
2. Размерът на еднократното финансово стимулиране е в размер до 300 (триста) лева.

Раздел III. Документи за кандидатстване.

Чл.9. При кандидатстване се подават следните документи:
1. Молба за кандидатстване;
2. Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;
3. Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;
4. Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/ за участия през последните две години и или настоящата година вевропейски, световни, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства;
5. Мотивационно писмо.
6. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
7. Препоръка от изявена на местно, национално и/или над национално ниво личност в областта, за която се кандидатства.

Раздел IV. Финансиране.

Чл.10. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджета на Община Созопол.
2. Дарения, спонсори и други.


Раздел V. Заключителни разпоредби.

Чл.11. Комисията по чл.4, ал.2, предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован.


Наредбата е приета с Решение № 134/28.03.2008г. на Общински съвет - Созопол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...