Събота, 28 Декември 2019 17:52

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НОВОРОДЕНО/ отменено/

КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ  ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ/ Отменени с Решение №802 от Протокол №33/29.09.2022 г./

/Приета с Решение №133 от протокол №8/28.03.2008г. на Общински съвет Созопол, изм. и доп. с Решение №229 от протокол №9/30.04.2008г.; Решение №520 от протокол №24/26.03.2009г.; Решение №92 от протокол №4/20.12.2011г.; Решение №1203 от протокол №44/27.04.2015г.; Решение №1004 от протокол №34/30.01.2018г./Изм. и доп. с Решение №490/27.10.2021 г.

1. (изменен с решение №229/30.04.2008г., изменен с решение № 1004/ 30.01.2018г.) Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен и настоящ адрес, които да съвпадат, на територията на Община Созопол, към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ, като поне за единият родител постоянният и настоящ адрес да бъдат за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство. 

Изм. и доп. с Решение №490/27.10.2021 г. Нова т.1.1. Изключение от критерия по настоящ адрес за последните 5 /пет/ години се допуска за лица – военнослужещи или учащи се в редовна форма на обучение, или лица, настанени в социални заведения, за които промяната на настоящия адрес е обвързана с едно от тези обстоятелства, като при подаване на заявлението лицата представят документ, който го удостоверява. За същите се допуска настоящият адрес да е по-малко от 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, но трябва да е регистриран към момента на подаване на документите.


2. (изменена и допълнена с решение №1004/ 30.01.2018г) Помощта се отпуска в размер от 1000 лева и се изплаща на две вноски .
За получаването й се подава заявление за отпускане на помощ за новороденото дете от майката или законен представител на детето. Към заявлението се прилагат следните документи:
- Лична карта на лицето подаващо заявлението, оригинал и копие;
- Акт за раждане на детето, оригинал и копие;
- Справка по т.1 и за двамата родители;
- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол.
- (добавено с решение №520/26.03.2009г.) Не се разглеждат документи, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето .
- (добавен с решение № 1004/30.01.2018г.) декларация за наличието или липсата на задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт.


3. (изменен с решение №229/30.04.2008г., решение №520/26.03.2009г. и решение №92/20.12.2011г) Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето. Доп. с Решение №490/27.10.2021 г. и поне единият от тях да има завършено средно образование
4. (Изменена с решение № 1203/ 44/ 27.04.2015г)Средствата за подпомагане, да бъдат отпуснати на майката или законен представител, за отглеждане до второ поредно живо дете на майката или законния представител. Ограниченията не се отнасят за второ поредно раждане на близнаци, тризнаци и т. н.
5. Предложението за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородените деца на територията на община Созопол се изготвя от общинска администрация, комплектова се с всички необходими документи и се представя ежемесечно на Кмета на Общината, който издава Заповед за изплащане на сумите.
6.(изм. и допълнена с решение № 1004/ 30.01.2018г.) Сумата се изплаща на две части в рамките на една година, считано от датата на Заповедта на Кмета.
6.1. Сумата не се изплаща на лица със задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт, докато задължението не бъде погасено.
7. Изплащането на втората част ще се извършва след становище на личния лекар, от извършване на системно медицинско наблюдение, не по-рано от шест месеца след изплащане на първата.
8. При получаване на сумата майката подписва декларация, с която безспорно декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване в срок от три години, в противен случай възстановява получената сума.
9. (нова с решение №520/26.03.2009г.), (изм. с решение № 1004/ 30.01.2018г.) Заявлението за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички заявления и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се отставят без разглеждане.

 Доп. с Решение №490/27.10.2021 г.   §1 За лица по т.1.1. - родители на новородено/осиновено през 2020 г. и 2021 г. дете се определя срок до 31.01.2022 г. за подаване на заявление за отпускане на помощ, след което това им право се погасява.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/Кр. Германова/

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...