Събота, 28 Декември 2019 17:54

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - ЧЛ 196, АЛ.3 ОТ ЗИД НА ЗУТ

Н А Р Е Д Б А


за условията и реда за принудителното изпълнение
на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

/Приета с Решение №248 от протокол №11/02.06.2008г. на Общински съвет Созопол/

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за премахване на строежи, които поради естественото си износване и други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно -хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.
(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и заповедите за поправяне и заздравяване на посочените в ал.1 строежи.
(3) Наредбата се прилага и когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите и е допуснато предварително изпълнение на издадена заповед за премахване.
Чл.2 Тази наредба не се прилага за незаконно извършени строежи , части от тях или отделни видове строителни работи.
Чл.3 Към принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от собствениците в определения срок.

Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ

Чл.4.(1) В тридневен срок, след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта, звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация извършват проверка по изпълнението и на местостроежа. За резултатите от проверката се съставя констативен протокол (приложение 1)
(2) В случаите когато се извършва обследване на сграда , регистриран паметник на културата, в комисията се включва и поканва за участие представител на НИПК-София, като в тези случаи проверката се извършва в ден/дата на която може да се осигури неговото присъствие.
(3) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към процедурите за принудителното й изпълнение.
Чл.5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 се извършва предварително проучване, относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща на собственика (собствениците).
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или
конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола по чл. 4, ал. 1.
Чл.6. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се
предприемат действия по принудително изпълнение на заповедта за премахване. Пристъпва се към обявяване на покана за откриване на процедура за изпълнител по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него поднормативни актове.
Чл.7.(1) След определяне на изпълнител на обществената поръчка кметът на общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица.
(2) Собствениците на строежа са длъжни да осигурят свободен достъп за
извършване на дейностите, определени в заповедта по чл.196, ал.3 от ЗУТ. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите на полицията.
Чл.8. На определената дата и час представители на звената за изпълнение
функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).При нужда се изготвя и снимков материал, който се прилага в преписката.
Чл.9. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожарно и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като за нали- чността, му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на МВР се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
Чл.10. (1) Премахването на строежа се ръководи от технически правоспособно лице, представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становище на инженер -конструктор или представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.
(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по
противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 11. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на строежа се съставя протокол (приложение № 4) от представители на общинската администрация, на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.
Чл.12. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от общината за сметка на собствениците, посочени в заповедта.
Чл.13. За сметка на собствениците е и направата на инвестиционни проекти, конструктивно становище и други строителни книжа, включително и разходите по провеждане на обществената поръчка за изпълнител и всички останали консумативи.

Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл.13. (1) За извършените разходи по премахването, заздравява нето или
поправянето (включително и за необходимото проектиране), върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.
(1) От представители на органите на общинската администрация и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5), въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл. 404, т.1 от Граждански процесуален кодекс/ в сила от 01.03.2008 г/.
(2)Когато разходите по премахването надвишават стойността на ипотекирания имот, разликата е за сметка на собственика и се събира по реда на ал.1 от органите на общинската/районната администрация.
(3)Разходите по премахването на строеж , чийто собственик е неизвестен, са за сметка на общинския бюджет.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1."Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние безопасен за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност,хигиена и безопасност на труда.
2. "Поправяне и заздравяване на строеж " по смисъла на чл. 1, ал.2, представлява възстановяване на първоначалното положение, съгласно одобрени за целта строителни книжа.
3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, ко ито могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право, спрямо които се създава задължение за премахване на строеж със заповедта по чл. 196 , ал. 3 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.
4. "Изпълнител" е лице - кандидат в процедура за възлагане на обществена
поръчка, избрано по реда на Закона за обществените поръчки , на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж.
§ 2. При частично премахване на строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на влезлия в сила на 27.07.2007 г. Закон за изм енение и допълнение на Закона за устройство на територията - Държавен вестник, брой № 61 от 27.07.2007 г.
§ 4. Наредбата е приета с Решение № 248./Протокол № 11от 02.06.2008г. от Заседание на Общински съвет – Созопол и влиза в сила от деня на обнародването й в местния печат.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/К. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...