Неделя, 10 Април 2022 12:27

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СОЗОПОЛ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОЗОПОЛ /Приета с Решение № 625/25.03.2022 г.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Наредбата урежда условията и реда за платено и безплатно паркиране и контрол на достъпа в определени зони на територията на град Созопол.
(2) На територията на града се определят райони, улици /пътища или части от улици /пътища за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието.
Чл.2. (1) На територията на град Созопол в определените с настоящата наредба зони се въвеждат следните режими на платено паркиране: „Синя зона”, „Неограничено
почасово платено паркиране /НППП/“, „Платен абонамент“, „Локално паркиране“, „Служебен абонамент“ за паркиране.
(2) В старата част на град Созопол-Архитектурен резерват е въведено частично ограничаване на достъпа на моторни превозни средства/МПС/ при условия и ред, предвидени в настоящата наредба.
(3) Въвеждането в експлоатация на участъци от зоните за платено паркиране по настоящата наредба и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в тази зони се извършва със заповед на кмета на общината, съгласно предоставените му по закон правомощия. По същия ред се извършва и закриването на участъци от зоните.
(4) Не се допуска паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи конкретната зона.
Чл.3. (1) Началото и краят на действие на зоните за платено паркиране се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране - неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на моторни превозни средства/МПС/ в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и приложимите принудителни административни мерки.
(2) Паркинг зоните по настоящата наредба могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фотозаснемане.
ГЛАВА ВТОРА
РЕЖИМИ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ
Раздел I
Режим на платено паркиране „Синя зона“
Чл.4. (1) Общински съвет Созопол определя следните улици, площади и паркинги - публична общинска собственост с режим за почасово платено паркиране "Синя зона":
1. ул. „Републиканска” – от кръстовище с пл. „Черно море” до кръстовище с
ул. „Одеса” и от кръстовище с ул.“Одеса“ до кръстовище пред хотел
Мартинез;
2. ул. „Вия понтика” – от Т - образно кръстовище с ул.“Ропотамо“ и
ул.“Републиканска“ до кръстовище с ул. „Бакърлъка”;
3. ул. „Стара планина” от страната на МВР станция – от кръстовище с ул.
„Бузлуджа” до кръстовище с ул. „Цар Асен Велики”;
4. ул.“Одеса“ – от кръстовище с ул.“Оборище“ до кръстовище с ул.“Иван
Вазов“
5. ул.“ Велека“ ;
6. Пред детската площадка на ул.“Мусала“;
7. Обходна улица на к.с „Санта Марина“
8. ул. „Камчия“
9. Обслужваща сервитутна зона на път BGS 12 10 в отсечката от к-с “Грийн
лайф“ до к-с „Св. Йоан“ от дясната в посока на движение / Созопол-Дюни/.;
10. Паркинг „Културен дом“
11. ул.“Крайбрежна“ в частта към пл. „Хан Крум“.
(2) В режим „Синя зона” се осигуряват места за паркиране на МПС с допустима максимална маса до 2.5т. и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места при определените в ал.3 условия.
(3) Режимът на паркиране „Синя зона“ е валиден всеки ден, с изключение на събота и неделя и обявените с нормативен акт официални национални празници, а в периода 01 май – 30 септември – всеки ден без изключение, като действа в часовия
диапазон от 09.00 ч. до 21.00 ч.
(4) Времетраенето за еднократно паркиране на едно МПС в „Синя зона“ не може да бъде повече от 4 часа, като това се изписва на пътния знак, указващ режима на паркиране.
(5) Моторни превозни средства на Спешна медицинска помощ; Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“; Министерство на вътрешните работи; Служба „Военна полиция“ и други МПС със специален режим на движение по
Закона за движение по пътищата/ЗДВП/ могат да паркират в „Синя зона” при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.
Чл.5. Кметът на общината може със заповед да ограничи временно за срок от 4 до 6 месеца, частично или цялостно ползването на участъци от „Синя зона”.
Чл.6. (1) Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране в „Синя зона“ с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
(2) Заплащането на цените в „Синя зона“ по ал.1 се извършва по един от следните начини:
1. Чрез мобилно приложение, което предоставя възможност за избиране на период
за паркиране между 30/тридесет/ минути и 4/четири/ часа.
2. С билет от паркинг автомат, който се поставя зад предното обзорно стъкло от
страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.
(3) При заплащане на цената по ал.1 водачът регистрира моторното превозно
средство по регистрационен номер.
Чл.7. Не се допуска в „Синя зона”:
1. Паркиране на автомобил без да е регистриран регистрационният му номер и съответно заплатена цената за паркиране.
2. Времетраене на паркирането, по-голямо от заплатеното в системата.
3. Времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на пътния знак.
Раздел II
Режим на неограничено почасово платено паркиране/“НППП“ върху обособени паркинги и режим „Платен абонамент“ /ПА/ върху обособени улици на територията на град Созопол
Чл.8. Общинският съвет определя зони за неограничено почасово платено
паркиране /НППП/ на следните паркинги – публична общинска собственост на
територията на град Созопол:
1. Паркинг „Скамни“;
2. Паркинг „Рибарски кей“;
3. Паркинг „Боруна“;
4. Паркинг „Юг“;
5. Паркинг „Север“;
6. Паркинг „Света Марина“;
7. Паркинг „Люлин“;
Чл.9. Общинският съвет определя следните улици на територията на град Созопол – публична общинска собственост за зони с режим „Платен абонамент“ :
1. ул. “Средна гора”;
2. ул. „Каваци”;
3. ул.“Странджа“;
4. ул.“Родопи“;
5. ул.“Рила“;
6. ул.“Витоша“;
7. ул.“Стара планина“;
8. ул.“Люлин“;
9. ул.“Мусала“;
10. ул.“Вихрен“;
11. ул.“Одеса“;
12. ул.“Яни Попов“;
13. ул.“Лозенград“;
14. ул.“Лазурен бряг“;
15. ул.“Първи май“;
16. ул.“Капитан Петко войвода“;
17. ул.“Черно море“;
18. ул.“Тракия“;
19. ул.“Републиканска“;
20. ул.“Крайбрежна“;
21. ул.“Морски скали“;
22. ул.“Кирил и Методи“;
23. ул. „Аполония“;
24. ул.“Нептун“;
25. ул.“Анаксимандър“;
26. ул.“Албатрос“;
27. ул.“Драва“;
28. ул.“124“;
29. -ул.“Велека“;
30. -ул.“Камчия“;
31. -ул.“Меден рид“;
Чл.10. Кметът може да ограничи със заповед временно за срок до 6 месеца, частично или цялостно ползването на участъци от зоната за платен абонамент.
Чл.11. (1) В зоната за „ПА“ се осигуряват места за паркиране на МПС с допустима максимална маса до 3.5т. и на микробуси до 8+1 пътнически места.
(2) В зоната за „НППП“ се осигуряват места за паркиране на МПС с допустима максимална маса до 3,5 т.
Чл.12. Режимите за паркиране по чл.8 и чл.9 са валидни всеки ден, с изключение на събота и неделя и на обявените с нормативен акт официални национални празници, а за периода от 01 май до 30 септември – всеки ден без изключение, като действат в рамките на 24 часа.
Чл.13. Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране в зоните по чл.8 и чл.9 с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
Чл.14. (1) За ползването на режима „Платен абонамент“ се подава заявление до кмета на Община Созопол с посочване на искания брой паркоместа, както и точното местонахождение на местата за паркиране, придружено с нотариален акт за собственост или друг документ за собственост, договор за наем или договор за ползване на жилищен имот.
(2) Въз основа на подаденото заявление, длъжностните лица, определени със заповед на кмета на Община Созопол, извършват оглед и изготвят схема на местоположението на желаните паркоместа /при наличие на свободни места/, след което
мотивират становище по заявлението. Становището и схемата се предлагат за одобрение от кмета на общината.
(3) В случай на одобрение на становището и схемата, лицето подало заявлението заплаща цената за паркиране по чл.13 в зависимост от периода, за който ще бъде ползването.
(4) На лицата, заплатили стойността по предходната алинея се дава конус, а за територията на Стар град Созопол - и магнитна карта за достъп.
Чл.15. На паркоместата обозначени за „Платен абонамент“ е забранено паркирането за периода от време по чл.12, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.
ГЛАВА ТРЕТА
ОСОБЕНИ РЕЖИМИ НА ПАРКИРАНЕ И ДОСТЪП
Раздел I
Режим на платено паркиране на МПС и режим на платен достъп - „Служебен абонамент“
Режим на платено паркиране на МПС „Служебен абонамент“
Чл.16. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост с въведен режим на “Синя зона” и Зона за „ПА в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент” за лица, които са собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти в територията на съответната зона, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
(2) Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със съответния пътен знак и маркировка и по желание с подвижна преносима табела - конус.
Чл.17. Платено паркиране „Служебен абонамент“ е валидно във всеки ден, с изключение на събота и неделя и обявените с нормативен акт официални национални празници, в часовете от 09:00 до 21:00, а за периода от 01 май до 30 септември – е валиден всеки ден в рамките на 24 часа.
Чл.18. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените места в рамките на времето на валидност на режима, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.
Чл.19. (1) За ползване режимът на платено паркиране „Служебен абонамент“ заинтересованите лица подават заявления до кмета на общината.
(2) В заявлението по ал.1 се посочват исканият брой паркоместа, както и точно местоположение на местата за паркиране, придружено с административен адрес на търговски обект, находящ се в обхвата на зоната или документ за собственост/договор за наем на търговски обект или друг договор за ползване на нежилищния имот за извършване на търговска дейност. Когато нежилищният имот е съсобствен или се ползва от няколко лица по силата на договор, всеки от съсобствениците/ползвателите може да заяви паркоместа в съответствие с предходното изречение. (3) Въз основа на подаденото заявление, длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Созопол, извършват оглед и изготвят схема на местоположението на желаните паркоместа /при наличие на свободни места/, след което мотивират становище по подаденото заявление. Становището и схемата се предлагат за одобрение от кмета на общината.
(4) В случай на одобрение на становището и схемата по ал.3, лицето, подало заявление, заплаща цената по чл.16, ал.1 в зависимост от периода на ползване.
(5) На лицата, заплатили стойността по предходната алинея, се дава конус за едно паркомясто, а за територията на Стар град Созопол - и магнитна карта за достъп.
„Служебен абонамент за достъп Стар град Созопол“
Чл.20. (1) Режим на „Служебен абонамент за достъп Стар град Созопол" се допуска за лица, които обслужват или зареждат със стока търговски обекти, намиращи се на територията на Стар град Созопол, както и за наематели и/или арендатори на
заведения, магазини, сергии и други търговски обекти, находящи се на територията на Стар град. За достъпа се използват електронни магнитни карти, за които се заплаща цена за пластиката, определена от Общинския съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
(2) За ползване на режима по ал.1 лицата заплащат цена, определена от Общинския съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
(3) За ползване на режима по ал.1 се подава мотивирано заявление до кмета на община Созопол и към него се прилагат документи, доказващи необходимостта от издаване на магнитна карта.
(4) Лицата по ал.1 имат право на една магнитна карта за достъп на едно МПС, посочено от тях в заявлението им. Условията и редът за доставки и зареждане се определят с ежегодни решения на Общинската комисия по безопасност на движението
по пътищата на община Созопол.
(5) След заплащането на цената на лицата се издава магнитна карта за платен „Служебен абонамент за достъп Стар град Созопол“ със срок на валидност съгласно заплатения период, която съдържа следните данни:
1. Регистрационен номер на автомобила, съгласно указаното от заявителя;
2. Дата на издаване и срок на валидност.
Раздел II
Режим на платено „Локално паркиране“
Чл.21. (1) На улици и площади – публична общинска собственост с въведен режим на “Синя зона” или Зона за НППП, кметът със заповед може да въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по адресна регистрация на собственици, наематели или ползватели на имот с предназначение за жилищни нужди, попадащ в обхвата на зоната.
(2) Правото по ал. 1 се предоставя на физически лица, които управляват МПС по силата на право на собственост или на правно основание, различно от правото на собственост и са с адресна регистрация, идентична с адреса на жилищния имот.
(3) Когато жилищният имот е съсобствен или се ползва от няколко лица по силата на договор, всеки от съсобствениците/ползвателите може да се ползва от правото по ал.1, в случай, че е собственик или ползвател на МПС на правно основание, различно от правото на собственост и има адресна регистрация, идентична с адреса на жилищния имот.
(4) Правото по алинея 1 се прилага и за лицата от домакинството (по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ДОПК) на лицата по предходните алинеи, в случай че лицата от домакинството са собственици или ползватели на МПС на правно основание, различно
от правото на собственост, и имат адресна регистрация, идентична с адреса на жилищния имот.
(5) Лицата по предходните алинеи имат право да паркират притежаваните/ползваните от тях МПС в близост до жилищния си имот на улиците, указани в талона, издаден по реда на настоящия раздел. Забранява се паркирането на МПС извън посочените граници.
Чл.22. За ползване на режима платено локално паркиране лицата заплащат цена, определена от Общинския съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
Чл.23. За ползване на режима платено „Локално паркиране“ се подава заявление до кмета на община Созопол, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по чл.21, а именно:
1. Копие от регистрационен талон на МПС /сверява се с оригинала при подаване на документите/.
2. Удостоверение за адресна регистрация /прилага се служебно/;
3. Документ, доказващ валидното правно основание за ползване на МПС - в случай, че лицето не е собственик;
4. Документ, удостоверяващ друго правно основание.
Чл.24. (1) На правоимащите лица, заплатили цената по чл.22, се издава талон за платено паркиране „Локален абонамент” в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите дакументи. Талонът важи за едно паркомясто и съдържа следните данни:
1. Вид и пореден номер на талона;
2. Регистрационен номер на автомобила;
3. Адрес на паркиране;
4. Дата на издаване и срок на валидност.
(2) В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесет дневен срок за отстраняването им. Не отстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на
талон за платено паркиране „Локален абонамент”.
(3) Талонът по ал.1 се издава, активира, анулира и контролира от длъжностни лица и по ред и при условия, определени със заповед на кмета на общината.
Чл.25. Режимът на паркиране по чл.21 е валиден всеки работен ден, с изключение на събота и неделя и на обявените с нормативен акт официални национални празници, в за часовия диапазон от 08:00 часа до 21:00 часа, а за периода от 01 май до 30 септември – всеки ден без изключение с действие на режима 24 часа.
Раздел III
Режим на безплатно паркиране на MПС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания
Чл.26. (1) В „Синя зона“ и зоните за НППП се осигуряват фиксирани и обозначени със знак Д21 –„Инвалид” места за безплатно паркиране на МПС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.
(2) На местата по ал.1, могат да престояват до 4 часа само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън.
(3) Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на Община Созопол.
(4) Картата за паркиране по ал.2 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
(5) Лица с трайно увреждане с адресна регистрация на територията на Община Созопол, желаещи да ползват карта за паркиране при условията на ал.3, подават заявление до кмета на Община Созопол, като прилагат необходимите документи, определени със заповед на кмета.
(6) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на
Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал.4.
(7) Картата се издава за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от срока, посочен в експертизата, издадена от съответния компетентен орган.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА НА МПС В СТАРАТА ЧАСТ НА ГРАД СОЗОПОЛ-АРХИТЕКТУРЕН РЕЗЕРВАТ
Чл.27. Частично се ограничава достъпът на МПС в старата част на град Созопол чрез въвеждане на система за достъп със магнитна карта.
Чл.28. (1) На територията нa Стар град Созопол действа режим за платено паркиране за периода от 01 май до 30 септември, който е валиден всеки ден за 24 часа и се заплаща по цени, определени в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
(2) МПС на жители с постоянен адрес и/или собственици на недвижими имоти в границите на старата част на гр. Созопол ползват неограничен и безплатен престой , като им се издава електронна магнитна карта за достъп, която е на цена/за пластиката/, определена от Общинския съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
(3) Магнитната карта за достъп в Стар град Созопол се издават в срок до 15 работни дни, след подаване на заявление по образец до кмета на Община Созопол и представяне на необходимите документи, при спазване на изискванията, предвидени в
настоящата наредба.
Чл.29. Подадените заявления за издаване на магнитна карта се разглеждат от кмета на Община Созопол или определени от него със заповед длъжностни лица.
Чл.30. Магнитните карти се издават, активират, анулират и контролират от кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.
Чл.31. Забранява се предоставянето на издадената магнитна карта на други лица.
Чл.32. Лицата, заплатили служебен абонамент по реда на чл.20, ползват получените карти за достъп за периода, за който са заплатили. След изтичане на заплатения период картата се деактивира.
Чл.33. (1) Достъпът на МПС и престоят в старата част на гр. Созопол се регламентира с изграждането на Контролно пропускателен пункт /КПП/ с електронна бариера на ул. „Крайбрежна“, с използване на автоматизирана система за контрол на
достъпа и таксуване.
(2) Туристите, посещаващи Стар град Созопол и ползващи квартири в него, ще разполагат с билет с бар код, върху който е отбелязан час на влизане.
(3) За периода от 30 /тридесет/ минути посетителите не дължат заплащане. След изтичането им, заплащат цена, определена от Общинска съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. След изтичането на 6 /шест/ последователни часа, престоят става безплатен в рамките на денонощието, към конкретната дата на влизане в зоната.
(4) На изхода е монтирано изходното устройство и LPR - камера , на което се проверява билета с бар кода. Ако конкретното МПС излезе преди изтичането на 30 /тридесет/ минути, бариерата се вдига автоматично. При превишаване на времето за
престой от 30 минути, се заплаща дължимата сума според времетраенето по един от трите начина: на станция-каса, чрез мобилно приложение – електронен портфейл или чрез паркинг автомат, след което бариерата се вдига.
(5) С неограничен режим на достъп от 24 часа в денонощието са специализирани Моторни превозни средства на Спешна медицинска помощ; Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“; Министерство на отбраната,
Министерство на вътрешните работи, Служба „Военна полиция“ и други МПС със специален режим на движение по ЗДВП.
(6) Неограничен режим на достъп притежават служебните МПС на кметове, кметски наместници, общински съветници, съдебна власт, законодателна власт и изпълнителна – централна и областни администрации.
ГЛАВА ПЕТА
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Чл.34. (1) Определени със заповед на кмета длъжностни лица от Службата по контрол, прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.
(2) Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство, таксуването на собствениците или водачите, както и освобождаването на принудително задържаните ППС се организира и осъществява от специализирано звено
на общинската администрация, което може да бъде определено като служба за контрол по смисъла на ЗДвП, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Созопол.
Чл.35. (1) Техническото средство за принудително задържане пътното превозно средство „скоба“ се прилага за ППС, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране, определена по реда на настоящата наредба, до заплащане на цената и на
разходите по прилагане на техническото средство.
(2) Конструкцията на „скобата” и начинът на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на ППС.
(3) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.
Чл.36. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от упълномощените със заповедта на кмета лица по чл.34.
Чл.37. При прилагане на посочената в чл.35 мярка, упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение, че МПС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.
Чл.38. За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство заедно с цената на престоя в зоната за паркиране. Размерът на разходите по прилагане и отстраняване на техническо
средство за принудително задържане се определят от Общинския съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
Чл.39. МПС се освобождава след заплащане на цената за паркиране и на разходите по прилагане на техническото средство, които се заплащат на мястото на блокиране на МПС, при неговото отблокиране.
Чл.40. (1) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилага принудителната административна мярка - преместване на паркирано пътно превозно средство без
знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач /репатриране с „паяк”/.
(2) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, се извършва, когато превозното средство е:
1. Паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното управление на Министерството на вътрешните работи, а разходите, направени във връзка с
преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
2. Паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно
преминаването на другите участници в движението; в този случай лицата по чл. 168 от ЗДвП уведомяват районното управление на Министерството на вътрешните работи, от територията, на което е преместен автомобилът, за новото местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното управление на Министерството на вътрешните работи.
3. Паркирано и не е заплатена дължимата цена за това;
4. В случаите по чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП /когато МПС е блокирано с техническо средство – скоба / след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак.
(3) Длъжностни лица, определени със заповед на кмета на община Созопол налагат мерките по настоящия член.
(4) Преместването по настоящия член се извършва от най-малко двама упълномощени от кмета на общината служители, като екипът е снабден със специализиран автомобил /Паяк/, пригоден да отстранява ППС.
(5) Преместването включва: вдигане, натоварване, транспортиране и разтоварване на паркираното ППС в наказателния паркинг. Служителите от екипа заснемат ППС, паркирано в нарушение от всички страни преди натоварването му на
специализирания автомобил /Паяк/, както и след неговото разтоварване в наказателния паркинг.
(6) Местонахождението на преместеното пътно превозно средство предварително се указва, чрез съответните знаци.
Чл.41. (1) Размерът на разходите по принудителното преместване се определят от Общински съвет с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
(2) Освобождаването на МПС от наказателния паркинг се разрешава само, след като водачът или собственикът на ППС предостави документ за собственост или регистрационен талон на автомобила и заплати разноските по прилагане на мярката и
таксата за отговорно пазене на преместения автомобил.
(3) Заплащането се извършва на касата на паркинга, където е откаран репатрирания автомобил.
ГЛАВА ШЕСТА
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42. (1) Който отстрани техническо средство за принудително задържане в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100,00 лв. до 500,00 лева.
(2) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 200,00 лв. до 500,00 лева.
Чл.43. (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, карта за платено паркиране „Служебен
абонамент”, талон за платено паркиране „Локален абонамент”, магнитна карта за достъп, на извършителя се налага глоба в размер от 50.00 лв. до 200.00 лв, като картата/талонът се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението.
(2) За използване на неиздадена по съответния ред карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, карта за платено паркиране „Служебен абонамент”, талон за платено паркиране „Локален
абонамент”, магнитна карта за достъп, на извършителя се налага глоба в размер от 100,00лв. до 300,00лв., като картата/талонът се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението.
Чл.44. За други нарушения на разпоредбите в настоящата наредба, ако в закон не е предвидено наказание за съответното нарушение, се налага глоба от 10,00лв. до 150,00 лв.
Чл.45. (1) Контролът по тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на общината или от длъжностни лица към службата по контрол, определени с негова заповед.
2. Служителите на МВР, упълномощени да осъществяват контрол по ЗДвП съгласно правомощията им.
(2) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностните лица към службата за контрол, определени със заповед на кмета.
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на община Созопол или от определени от него със заповед длъжностни лица.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото липсва уредба в ЗДВп.
(5) Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи лице, на което е предоставил
ползването на моторното превозно средство.
(6) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил
управлението на моторното превозно средство.
(7) За установяване на нарушенията по настоящата наредба длъжностните лица могат да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Хора с трайно увреждане“ са лицата по смисъла на §6, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Кметът на Община Созопол издава предвидените в настоящата наредба заповеди в едномесечен срок от приемането й.
§2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол, приета с Решение №782 от протокол №26/30.06.2017 г. на Общински съвет Созопол, изменена с Решение № 1340/
22.02.2019 г. на Общински съвет Созопол/.
§3. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.99 от Закона за движение по пътищата.
§4. Настоящата наредба изменя чл.151 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол по следния начин:
1. Текстът на ал.1 се заличава и се заменя със следния текст: „чл.151. (1) За предвидените по Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол зони за платено паркиране се заплащат следните цени:
1.В зоните с режим на Неограничено почасово платено паркиране/НППП/:
1.1.Първа зона
За паркиране и престой на леки автомобили за територията на Стар град
Созопол:
- престой за период от един час – 4.00 лв.
- престой за период от денонощие – 24.00 лв.
1.2. Втора зона
За паркиране и престой на леки автомобили на паркинг „Юг“ и паркинг
„Рибарски кей“:
- престой за период от един час – 3.00 лв.
- престой за период от денонощие – 15.00 лв.
1.3. Трета зона
За паркиране и престой на леки автомобили за паркинг „Света Марина“,
паркинг „Боруна“, паркинг „Вихрен“ и паркинг „Люлин“
- престой за период от един час – 2.00 лв.
- престой за период от денонощие – 12.00 лв.
1.4. Четвърта зона
За паркиране и престой на леки автомобили на закрит паркинг „Север“
- престой за период от един час – 4.00 лв.
- престой за период от денонощие – 20.00 лв.
1.5.За платен абонамент по територията на общински паркинги се заплащат следните цени:
1.5.1 Паркинг „Люлин“ – 100 лв. с ДДС / за един месец
1.5.2. Паркинг „Вихрен“ – 100 лв. с ДДС / за един месец
1.5.3. Паркинг „ Скамни“ - 120 лв. с ДДС / за един месец
1.5.4. Паркинг „ Север“ - 120 лв. с ДДС / за един месец
1.5.5. Паркинг „ Рибарски кей“ - 120 лв. с ДДС / за един месец
2.В зоните с режим на платено паркиране „Синя зона“ се заплаща цена в размер на 2,00 лв. с ДДС за 1/един/ час паркиране.
3.За паркиране в урбанизираната територия на град Созопол в режим на „Локално платено паркиране се заплаща цена от 100 лв. с ДДС годишно.
4.Цени за достъп чрез магнитна карта до територията на Стар град Созопол в периода на регулирана зона:
4.1. „Служебен абонамент“ за достъп за търговец, който притежава/ползва търговски обект на територията на Стар град - 85,00 лв. без ДДС на месец.
4.2. „Служебен абонамент“ за достъп за дистрибутор – 100,00 лв. без ДДС на месец
4.3. Цената на една магнитна карта/за пластиката/ е в размер на 10,00лв. с ДДС и се заплаща винаги при издаването й.
5. За сезонен платен абонамент за паркомясто – 240,00 лв. без ДДС за целия сезон.
6. Категории абонамент за паркиране по уличната мрежа на гр. Созопол:
6.1. „Служебен абонамент“ за паркиране - 100,00 лв. без ДДС на месец
6.2. „Платен абонамент“ – 60,00 лв. без ДДС на месец.
(2) За периода от над 30/тридесет/ минути посетителите по смисъла на чл.33, ал.3 от Наредбата за платено и безплатно паркиране на територията на гр.Созопол дължат цена в размер на 4,00 лв/четири лева/ на час.
2. Чл.151, ал.2 се отменя.
§5. Настоящата наредба изменя чл.152 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол по следния начин:
1. Текстът на чл.152 се заличава и се заменя със следния текст:
„чл.152. (1) При прилагане на техническо средство за принудително задържане „скоба“ се заплащат разходи в размер на 40,00 лв. с ДДС.
(2) При прилагане на принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“ се заплащат разходите, направени във връзка с
преместването на превозното средство, които са в размер на 80,00лв. с ДДС.
(3) При явяване на собственика/упълномощения водач на ППС при започнала процудура по преместване /т.е. вдигнато на платформа ППС/, лицата заплащат разходите по ал.2 в размер на 40.00 лв. с ДДС.
§6 Настоящата наредба отменя чл.15 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол, приета с Решение №1254/
30.11.2018 г. на Общински съвет Созопол; изм. с Решение № 1362/22.02.2019 г./; изм. с Решение № 1481/ 19.09.2019 г./; изм. с Решение 264/17.12.2020 г.; изм. с Решение №403/31.05.2021 г. на Общински съвет Созопол.
Настоящата наредба е приета с Решение на Общински съвет Созопол № 625
.............по протокол 28/25.03.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...