Събота, 28 Декември 2019 18:02

КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение № 861 от протокол № 39/26.03.2010г. на Общински съвет Созопол/

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба урежда организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Созопол, като форма на социална интеграция.
Чл. 2. (1) Клубовете се учредяват на териториален /квартален/ принцип във всички населени места в Община Созопол
(2)Клубовете могат да бъдат за пенсионери или смесени/лица с група инвалидност и лица в пенсионна възраст/.
Чл.3.Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти ,социалната интеграция и жизнения стандарт на пенсионерите и инвалидите.
Чл. 4. За изпълнение н своите цели и инициатива клубовете на пенсионерите и инвалидите си сътрудничат с неправителствени организации, общинската администрация, държавни и общински органи, юридически и физически лица и други.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5. (1) Отдел „ТКОИХД” при Дирекция „ЕМСТКОХД” в Община Созопол проучва потребностите от клубове на пенсионерите и инвалидите и предлага на кмета на Община Созопол разкриването, преместването или закриването им.
(2) Клубовете се откриват, преместват и закриват с решение на Общинския съвет Созопол.
(3) Клубовете на пенсионерите се откриват, ако в гр. Созопол и в гр.Черноморец има повече от 30 желаещи, а за останалите населени места-повече от 15 пенсионери, желаещи да учредят такъв. Клуб на инвалидите може да се разкрива само в гр. Созопол, при минимум 20 желаещи с определена степен на инвалидност.
(4) Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена степен на инвалидност, без ограничения на възрастта, при спазване правилника за вътрешния ред.
Чл. 6. Клубовете поддържат и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен и културен характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социалната интеграция на пенсионерите.
Чл. 7. (1) Помещенията, в които се разкриват клубовете се осигуряват от Община Созопол с решение на Общински съвет .
(2)Допуска се ползване на помещенията на клубовете за мероприятия от други обществени организации ,регистрирани по законите на Република България , по предварителна заявка до уредника на клуба.
(3) Разходите по поддръжката на клубовете – наеми, осветление, отопление, телефон, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет.
Чл. 8. (1) Отдел „ТКОИХД” в ОбщинаСозопол подпомага методически и организационно клубовете на пенсионерите и инвалидите, намиращи се на територията на Община Созопол.
(2) При необходимост и преценка Кметът на общината назначава уредници на клубовете на пенсионерите и инвалидите на трудов или гражданси договор.
(3) Задълженията и отговорностите на уредника на клуба се регламентират от длъжностната характеристика,утвърдена от Кмета на общината и от правилника за вътрешния ред на клуба.

Чл. 9. Основни дейности, които трябва да включва правилника за вътрешния ред на клуба, са:
Индивидуално и групово четене на книги, вестници, списания;
Изнасяне на беседи, лекции;
Организиране на културно-масови прояви и художествена самодейност;
Организиране на игри на шах, табла, домина и др.
Честване на празници – национални, църковни, рождени дни и др.;
Физкултурни занимания;
Организиране и участие в трудови дейност;
Подпомагане на членове на клубове, намиращи се в затруднено положение;
Други дейности, съобразно статута на клубовете.
Чл. 10. Органи на управление на клубовете за Общото събрание, клубният и контролният съвет.
Чл. 11. (1) Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери или инвалиди, ползващи неговите услуги. Свиква се най-малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали поне 50 % плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от три до девет души-председател, заместник-председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души – председател и двама членове.
(3) Общото събрание:
1. Приема правилник за вътрешния ред;
2. Обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет.
3. Приема програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното финансиране;
Чл. 12. Клубният съвет:
Изработва правилник за вътрешния ред;
Изготвя и представя на Общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
Предлага проекто-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;
Прави предложение за утвърждаване от Общото събрание на план-сметка за разход на средствата на клуба;
Поддържа връзка с отдел „Хуманитарни дейности и социални услуги”, кметовете на кметства, с неправителствени организации, с Дирекция „Социално подпомагане ”Община Созопол, частни фирми, фондации и други;
Организира и ръководи дейността на клуба.
Чл. 13. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата на клуба, както и за опазване неговото имущество.
Чл.14.Към клубовете могат да се организират бюфети за безалкохолни напитки,кафе,чай,захарни изделия без търговска надценка.
Чл.15. Забранява се:
- извършването на търговска дейност.
- употребата на алкохол и цигари в клуба.
Глава трета
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 16. Източници на финансиране на клубовете са:
бюджетни средства в рамките на гласувания бюджет за издръжка на клубовете по решение на Общински съвет Созопол;
доброволни вноски,членски внос по решение Общото събрание на клуба;
дарения, спонсорство
други ,съгласно действащите нормативни документи.
Чл. 17. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу квитанция, а събраните суми се внасят на влог на името на клуба.
Чл. 18. В клубовете се води следната задължителна документация:
Приходно- разходна книга;
Инвентарна книга за имуществото на клуба;
Протоколни книги за отразяване на решенията на Общото събрание на клубния и контролния съвет.
Чл. 19. Кмета на Община Созопол възлага на отдел ”ТКОИХД” при Дирекция „ЕМСТКОХД „съществяване на контрол върху дейността на пенсионерските клубове.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Созопол приемат правилник за вътрешния ред по чл. 9 в едномесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.

(2) Програмата за дейността на клубовете е ежегодна и се приема от Общото събрание на клуба в срок до 31 януари на текущата година.

§ 3. Клубовете на пенсионерите и инвалидите не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 5. Настоящата наредба е приета с Решение № 861/ 26.03.2010г. на Общински съвет Созопол


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...