Събота, 28 Декември 2019 18:04

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение № 899 от протокол №40/23.04.2010г. на Общински съвет Созопол/

РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен дълг.

РАЗДЕЛ ІІ.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ
Чл. 2. Поемането на дългосрочен дълг от общината се извършва при спазване на условията на Закона за общинския дълг.
Чл. 3. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на общината са следните:
(1) Проектът, предлаган за обсъждане, да е в интерес на населението, живеещо на територията на общината.
(2) Проектът, който предстои да бъде обсъждан от местната общност, да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен общински дълг при условията на
Закона за общинския дълг.
Чл. 4. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец
преди разглеждане на проекта от Общинския съвет при условията на Глава ІV от Закона за общинския дълг.
Чл. 5. В общественото обсъждане могат да участват представители на обществеността на държавни и обществени организации, общинската администрация,заинтересовани физически и юридически лица.
Чл. 6. Обществено обсъждане на проекти на общината, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен дълг, се извършва при спазване на следния ред:
(1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на дългосрочен дълг, чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност.
(2) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в местен ежедневник и на сайта на общината, обявява се по възможност по местна телевизия и се поставя на таблото в сградата на Общината най-малко седем дни преди насроченото обсъждане.
(3) Поканата за обсъждане по алинея 1 трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място и време за свободен достъп до материалите по проекта
(4) Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на Общината или друга общинска сграда за обществен достъп и ползване.
(5) Обсъждането се открива с представяне на проекта от кмета на общината или друг представител на администрацията, съдържащо описание на идеята и целите на проекта, информация за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото финансиране. На обсъждането може да се поканят лица - експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност.
(6) След представянето по предходната алинея се дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта.
(7) Всички поставни въпроси се записват, след което се отговаря на лицата, поставили въпросите.
(8) За протичането на общественото обсъждане се води протокол.
Чл. 7. Всички граждани и юридически лица могат в 3-дневен срок от провеждането на обсъждането да внесат писмени запитвания, протести и предложения до кмета на Общината, касаещи проекта(ите), за реализацията на които ще се поема дългосрочен дълг.
Чл. 8. В тридневен срок кметът на Общината е длъжен да отговори писмено на постъпилите запитвания по чл. 7.
Чл. 9. В зависимост от протичането на общественото обсъждане кметът на общината преценява необходимостта от разглеждане и оценяване на други алтернативи и/или допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане.
Чл. 10. Протоколът от общественото обсъждане, ведно с постъпилите
писмени запитвания, протести и предложения, е неразделна част от предложението на кмета на общината по чл.13 от Закона за Общинския дълг.
РАЗДЕЛ III
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.15 ал.(3) от Закона за
Общински дълг и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и влиза в след публикуването й в местния печат.
§ 2. Наредбата е приета с решение № 899/ 23.04.2010г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...