Събота, 28 Декември 2019 18:06

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/ Приета с Решение № 1007 от протокол №46/02.11.2010г. на Общински съвет Созопол; изм. с Решение №217 от протокол №10/22.06.2012г./

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на „Детска, млечна кухня „ /ДМК/- Созопол.
Чл. 2. ДМК осъществява своята дейност съгласно чл. 118 и чл.119 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. и Наредба № 5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г
Чл. 3. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ „Детска, млечна кухня” е организационно обособена структура, към функция „Здравеопазване”, в която специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 /десет/ месечна до навършване на 3 /тригодишна/ възраст.

ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДМК СОЗОПОЛ
Чл. 4. На територията на Община Созопол е обособена една „Детска, млечна кухня” с капацитет 150 /сто и петдесет / абоната.
Чл. 5. /1/ Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на ДМК..
Чл. 6. Персоналът в „Детска, млечна кухня” се определя на основание утвърдената численост на персонала и средната брутна работна заплата, с решение на Общински съвет.
Чл. 7. За длъжностните степени и размера на началните основни заплати на работещите в „Детска, млечна кухня” на територията на Община Созопол се прилагат длъжностните степени и размерът на началните основни заплати, ежегодно определени с ПМС и договорени в КТД.
Чл. 8. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Персоналът на „Детска, млечна кухня” по длъжности се състои от 6 /шест/ щатни бройки:
1. Технолог по хранене.
2. Касиер.
3. Готвач.
4. Помощник готвач.
5. Помощник готвач
6. Домакин Чл. 9. На персонала в ДМК се забранява:
1. Да събира пари или предмети от родителите на децата;
2. Да получава пари или предмети от родителите на децата;
3. Да пуши или употребява алкохол в ДМК.
Чл.10. Даренията и спонсорствата се получават от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Созопол, съобразно действащата нормативна уредба

ГЛАВА ТРЕТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 11. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ В ДМК се предоставя храна на деца на възраст от 10/десет/ месеца до 3 /три/ години, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.
Чл. 12. Основна функция на ДМК е приготвянето на разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм и съобразена с изискванията на РИОКОЗ.
Чл. 13. ДМК въвежда, прилага и поддържа система от процедури и програми за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки (система НАССР).
Чл. 14. Прегледът и актуализирането на системата НАССР се извършва съгласно изискванията по чл. 18, ал. 2 от Закона за храните.
Чл. 15. Технологът по хранене в ДМК изготвя месечното меню, което се поставя на видно място.
Чл.16. /1/ За записване на деца за абонати на „Детска, млечна кухня”, родител/настойник/попечител подава в Община Созопол:
1. Писмено заявление по образец, придружено от следните документи:
1.1 удостоверение за адресната регистрация на родителите /настойници, попечители/, от което е видно, че поне единият от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол;
1.2 копие от удостоверението за раждане на детето.
/2/ При удовлетворяване на молбата по ал. 1 се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони от ДМК.
/3/ Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад за всеки работен ден.
Чл.17. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Таксата се заплаща при закупуване купон за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.”
Чл. 18. /1/ /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Продажбата на купони се извършва на административен адрес ул.”Иван Вазов”№2 / пункт на ул.” Каваците”/ от 10.00 часа до 12.30 часа всеки работен ден.
/2/ За получаване на храна от ДМК, родителите /настойниците, попечителите/ заплащат стойността на един храноден в размери, определени с Наредба за определянето на местните такси и цени за услуги на територията на Община Созопол, в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
/3/ Издръжката на ДМК е изцяло общинска отговорност.
Чл. 19. Раздаването на храната се извършва от 11.30 ч до 12.30 часа
Чл. 20. Рекламации от гражданите, относно количеството и качеството на храната се уважават в момента на получаването й.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В ДМК има правилник за вътрешния ред, съобразен с Кодекса на труда, с нормативните актове по неговото прилагане и с тази наредба.
§ 2. Материално отговорните лица носят пълна имуществена отговорност, съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол.
§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 1007/ 46/ 02.11.2010 година и влиза в сила от датата на приемането му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ………………..
/Красимира Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...