Събота, 28 Декември 2019 18:08

ТАРИФА - ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Приложение №1

ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи

/Приета с решение № 1252 от протокол №57/01.09.2011 на Общински съвет Созопол/

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тарифата се определя размерът на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Созопол за неземеделски нужди.


Чл. 2. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.


Чл. 3. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд.

Раздел II.
Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди

Чл. 4. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.


Чл. 5. (1) Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,

където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл. 6:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите по чл. 8 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:
Групи по категория Вид на обекта
по чл. 6 по чл. 7
1. За земи в землищата
на Община Созопол,
населени места от I, II
и III категория, нацио-
нални курорти и земли-
ща на населени места,
граничещи с морската
брегова ивица 13,00 1,20
2. За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория 9,00 0,80
3. За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория 6,00 0,50
(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.


Чл. 6. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл. 5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. курортни обекти;
6. туристически и спортни обекти;
7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

 


Чл. 7. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл. 5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. обекти - публична общинска собственост;
2. здравни обекти;
3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност;
9. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
10. хидромелиоративна инфраструктура;
11. игрални полета на игрища за голф.


Чл. 8. Таксите по тарифата се внасят в бюджета на община Созопол.

Настоящата тарифа е приета с решение № 1252 от 01.09.2011 на Общински съвет Созопол и влиза в сила от датата на приемането и.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:.....................................
/ К. ГЕРМАНОВА /

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...