Събота, 28 Декември 2019 18:09

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НАРЕДБА
за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Созопол

/Приета с Решение №62 от протокол №4/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол/

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Созопол с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.
(2) При условията на тази наредба се изграждат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на организации, предоставящи обществени услуги, разположени в поземлени имоти - публична и частна общинска собственост.
(3) С тази наредба се определят реда и условията при изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти, сключването на договори за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти и контрола върху тези дейности.
Чл. 2. (1) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Созопол се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на общината, организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), собствениците на поземлените имоти или инвеститорите на новото строителство при условията и по реда на тази наредба.
(2) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на община Созопол се проектират и изграждат в общински поземлени имоти, предвидени по действащите подробни устройствени планове и с план-схемите към тях, за улици или за съответната мрежа.
(3) Разрешение за строеж за изграждане на подземни и надземни улични мрежи и съоръжения, се издава след като община Созопол придобие частите от поземлени имоти, попадащи под трасетата на предвидените по регулационните планове улици по рда на ЗОС.
Чл. 3. (1) Изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система се извършва планово.
(2) В срок до 15 ноември на всяка година оператори на електронни съобщения и/или мрежи, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителните предприятия и експлоатационните дружества представят в община Созопол – дирекция „УТСКЕ", инвестиционните си намерения за изграждане и подмяна на съответните мрежи през следващата година.
(3) Дирекция „УТСКЕ" при изготвянето на общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти -публична общинска собственост, я съобразява с представените инвестиционни намерения. Програмата съдържа инвестиционните намерения на общината и заявените такива от субектите и по реда на ал.2. По възможност инвестиционните намерения се групират времево за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета, поне до обхват "квартал" по действащ ЗРП.
(4) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества изграждат своите мрежи съгласно заявените от тях инвестиционни намерения и при съобразяване със строителната програмата на общината за текущата година.
Чл.4.(1) При невъзможност за полагане на различни проводи в един изкоп, наложена от специфични технически изисквания, прокопаването се извършва по самостоятелни трасета, но едновременно за всички проводи.
(2) Извън заявените инвестиционни намерения, включени в програмата по чл.3,ал.2, операторите, предприятията и експлоатационните дружества могат да извършват само аварийни ремонти.
Чл. 5.(1) Общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост, е част от проекта за годишния бюджет на община Созопол.
(2) Програмата се публикува на интернет страницата на община Созопол след приемането й .
РАЗДЕЛ II
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура
Чл. 6. (1) Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура - улици, улично осветление, водопроводи и канализация, се осигурява от бюджета на община Созопол, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(2) По изключение изграждането на обектите на техническата
инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:
1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск и за своя сметка;
2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията
3. потенциалният изпълнител, има качеството на инвеститор на един или повече обекти, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура
4. изготвен от потенциалният изпълнител инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие.
(3) Възлагането по ал. 2 става с договор за поръчка от кмета на
община Созопол. Изпълнителят по договора реализира поръчката - проектиране и изграждане, от името на община Созопол и за своя сметка, в срок, указан в договора, като представлява общината пред всички компетентни органи и институции във връзка с изготвяне, одобряване и получаване на строителните книжа, с изграждането на обекта, както и с въвеждането му в експлоатация.
(4) В случаите на ал. 2, разрешенията за строеж се издават на името на община Созопол, като в тях се посочва изпълнителя на обекта по договора за поръчка.
(5) В случаите по ал. 2 договорът с лицето извършващо оценка за съответствие и с лицето упражняващо строителен надзор се сключва от името на община Созопол, от изпълнителя, за негова сметка.
Чл. 7. (1) Изпълнителите по чл. 6,ал„2, на договорите за поръчка са длъжни да изградят обектите при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причинят вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството, в отношенията между страните отговорност носят единствено изпълнителите и/или консултанта извършил оценка за съответствие и/или надзор по време на строителството.
(2) Изпълнителите по чл. 6,ал.2, имат право да превъзложат изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа отговарят като за своя пред Възложителя – община Созопол.
(3) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.
(4) Построените обекти остават в собственост на община Созопол, която по своя преценка извършва процедурите за предаването им на съответния оператор на обществена услуга.
(5) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на, или свързани с проектирането и изпълнението на обектите по договорите за поръчка, остават в собственост на община Созопол.
(6) Изпълнителите по чл. 6,ал.2, са длъжни да оформят авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта, като права върху произведение, създадено по поръчка по чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на община Созопол.
(7) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на община Созопол.
(8) Изпълнителите по чл. 6,ал.2, се задължават в 7-дневен срок от приключване строителството на обекта, да поканят представител на общинската администрация, като собственик на обекта, за подписване на акт образец № 15 от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(9) В двумесечен срок от подписване на акт образец № 15, изпълнителите по чл. 6,ал.2, снабдяват обекта с разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, което предават заедно с всички строителни книжа и други релевантни документи за изграждането на обекта, включително и количествено-стойностна сметка, на Дирекция „УТСКЕ " при община Созопол, който ги предава на дирекция „ФБ” за завеждането като материален актив по баланса на общината.
Чл. 8. Изграждане на нови участъци от мрежи, публична общинска собственост, отклонения от тях или преустройства, извън планираните с Общинската строителна програма, се допуска за юридически и физически лица, получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост, и сключили договори за поръчка с община Созопол по реда на наредбата.
РАЗДЕЛ III
Изграждане на обекти на техническата инфраструктура от оператори на обществени услуги
Чл. 9 (1) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества изграждат своите мрежи планово, съобразно инвестиционните си намерения, заявени и отразени в Общинската строителна програма или в условията на авариен ремонт.
(2) При планово изграждане на нови или подмяна на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, задължително се изграждат и сградните отклонения до регулационните линии на имотите.
Чл. 10. (1)При извършването на аварийни ремонти на съществуващите мрежи и съоръжения, както и на техните отклонения, от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, при което е наложително прокопаване на публична общинска собственост, строителството може да започне само след писмено уведомяване на администрацията на Община Созопол и сключване на договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък. Отстраняването на аварията се съпътства с констативен протокол и снимков материал за състоянието на участъка, в който ще се извършват аварийни ремонтни работи, подписан от длъжностно лице от районната администрация.
(2) В почивни дни и извънработно време, уведомяването се извършва при дежурния на община Созопол и констативен протокол не се изисква.
(3) В първия работен ден след започване на аварийните работи се представя писмено уведомление с вида на аварията, извършените аварийни работи, протокол за скрити работи и график за възстановяване на засегнатите участъци до състоянието им преди аварията и се сключва договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък.
(4) В 3 (три) дневен срок от приключване на аварийните работи, операторите, предприятията и експлоатационните дружества сключват договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък.
(5) В случаите, когато възстановяването на последиците е обективно невъзможно да бъде завършено в кратък срок (до един ден), операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта безопасна проходимост за гражданите и превозните средства в засегнатия участък.
(6) Във диркция „УТСКЕ” се води дневник за аварийните работи, извършвани на територията му, като се посочват вида на авариите, участъците и операторите, предприятията или експлоатационните дружества, извършили аварийния ремонт.
(7) В случаите на чл. 9 и чл. 10, разрешенията за строеж се издават на името на съответния оператор, предприятие или експлоатационно дружество.
Чл. 11.(1) При изграждане и реконструкция на елементи на техническата инфраструктура, лицата по чл. 6,ал.2 и чл.9,ал.1, отстраняват за своя сметка повредите, нанесени от тях на елементи на инфраструктурата, собственост на община Созопол или на трети лица.
(2) Установяването на повредите, както и тяхното отстраняване, се удостоверява с констативни протоколи и снимков материал от длъжностно лице от общинската администрация, съответно за повредите и за извършените възстановителни работи.
РАЗДЕЛ IV
Гаранции и гаранционни срокове
Чл. 12 (1) Всички лица - операторите, предприятията и експлоатационните дружества, и другите юридически и физически лица, сключили договор за поръчка със община Созопол по реда на наредбата, които са получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост - улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др., както и в случаите на авариен ремонт, отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на 5 годишен гаранционен срок.
(2) Задълженията по ал. 1 се отнасят и за лицата, извършващи строителни и ремонтни дейности в имоти, частна общинска собственост.
Чл. 13 (1) Разрешение за строеж на елементи на техническата инфраструктура в публична общинска собственост се издава след сключване на договор за гаранционните срокове за отстраняване на възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството.
(2) Преди издаване на разрешение за строеж, длъжностно лице от съответната администрация съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. в участъка от тях, в който ще се строи.
(3) В разрешенията за строеж задължително се указва срока, в който следва да се извършат строителните и възстановителните работи в засегнатия от строителството участък, въз основа на представен от изпълнителя график.
Чл. 14(1) Договорите за гаранционно поддържане и за изпълнение на чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за устройство на територията по чл.13,ал. 1. се сключват с кмета на Община Созопол..
Чл. 15(1) В случаите, когато повече от едно лица прокопават едновременно успоредни самостоятелни трасета в един линеен имот, или в общо трасе полагат различни мрежи и съоръжения, гаранционните отговорности са солидарни и договорът по чл. 13, ал. 1, се сключва общо от лицата.
(2) В случаите, когато прокопаването в един и същи участък не е едновременно, а последователно и в рамките на гаранционния срок по договора на предходното лице, всяко следващо лице сключва нов договор, с който поема гаранцията върху себе си в частта, прокопана от него.
Чл. 16(1) Лицата по чл. 12, ал. 1 от наредбата, отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, общинска собственост, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на 5 годишен гаранционен срок от издаване на разрешението за експлоатация.
(2) Проектите за възстановяване на пътната настилка трябва да съответстват на типа конструкция на улицата, за която се иска разрешение за строеж .
РАЗДЕЛ V
Регистрация и контрол
Чл.17. В направленията по строителство и контрол в дирекция УТСКЕ се създава регистър с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите, публична общинска собственост на територията на съответния район
Чл. 18.(1) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, договор за гаранционно поддържане и констативен протокол по чл. 10,ал.1 от Наредбата, график за започване и завършване на строителните работи, съгласуван с КАТ и проект за временна организация на движението съгласуван с КАТ и със съответните транспортни дружества, ако строителните работи са по улици, по които минава масов градски транспорт.
(2) В регистъра се съдържат и протоколи за констатирани нарушения, неизпълнение на предписания и срокове, за нанесени и отстранени повреди, и наказателни постановления.
Чл. 20. Установяването на нарушенията по тази наредба, съставянето на актове за установяване на административни нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
Чл. 21. (1) Контролът по спазване на изискванията на настоящата Наредба се осъществява от служители, назначени в администрацията на община Созопол за контрол по строителството;
(2) Длъжностните лица по ал. 1 съставят актовете за установяване на административни нарушения.
Чл. 22. (1) Лицата по чл. 12 от наредбата, неспазили изискванията, неизпълнили задълженията си или извършили нарушения на същата, се наказват с глоба в размер от 100 до 3000 лв.
(2) При повторно неспазване на изискванията, неизпълнение на задълженията или нарушение на наредбата, на лицата се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв.
(3) Неизпълнението на направени от длъжностни лица по тази наредба, предписания за отстраняване на повреди, както и неспазване на указаните срокове, се считат за „повторно" нарушение по смисъла на тази наредба.
(4) Копие от актовете за неизпълнения и нарушения и от наказателните постановления се изпращат от длъжностните лица, които са ги съставили, за вписване в регистъра.
Чл. 23. Въз основа на издадените актове за установяване на административни нарушения или неизпълнени задължения, се издават наказателни постановления по реда на ЗАНН
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се приема в изпълнение на изискванията на чл.69 от ЗУТ, и на основание чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 във връзка с ал. 2 ЗМСМА.
§ 2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на община Созопол и кметовете на кметства.
§ 4. Кметът на община Созопол издава указания по прилагането на наредбата и контролира нейното изпълнение.

/Приет на 4-то заседание на Общински съвет – Созопол на 20.12.2011 г. с решение №62/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: …………………
/Кр.Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...