Събота, 28 Декември 2019 18:11

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Н А Р Е Д Б А ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СОЗОПОЛ 2011г.

Приета с Решение №67 от протокол №4/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол; изм.с Решение № 884 от протокол №34/28.05.2014г.; /Пром. с Решение №249/15.10.2020г.

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С настоящата Наредба се уреждат реда и условията за предоставяне на социални услуги в обичайната домашна среда от Домашен социален патронаж на територията на Община Созопол.
Чл.2.Домашният социален патронаж / ДСП / е форма на дългосрочно или краткосрочно предоставяне на социални услуги в общността, която се финансира от бюджета на Община Созопол и използва материална база, която е публична или частна общинска собственост.

ГЛАВА II
СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДСП

Чл. 3. (Изменен с Решение № 884/34/28.05.2014г.) На територията на Община Созопол е организиран ДСП , като броя на патронираните лица се определя и гласува с приемане на годишния Общински бюджет на Община Созопол , приет и одобрен от Общински съвет – гр. Созопол
Чл. 4. Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на ДСП.
Чл. 5. Персоналът в ДСП се определя на основание утвърдената численост на персонала и годишния фонд работна заплата, с Решение на Общински съвет.
Чл. 6. За длъжностните степени и размерът на началните основни заплати на работещите в ДСП на територията на Община Созопол се прилагат длъжностните степени и размерът на началните основни заплати, ежегодно определени с ПМС и договорени в КТД.
Чл. 7. (Отменен с Решение № 884/34/28.05.2014г.)

По населени места както следва: Созопол, Атия, Росен, Равна гора,Зидарово и Индже войвода

По длъжности както следва: главен специалист, старши срециалист, калкулант, касиер, готвач, помощник готвач, работник кухня, домакин, разносвач, шофьор

Чл.8.ДСП работи по следните стандарти и критерии за хранене:
/1/Осигурява качествена и здравословна храна съобразно сключения договор с обслужваното лице ,съгласно Закона за здраве и норматинвните актове по прилагането му.
/2/Спазване изискванията на Агенцията за безопостност на храните.
/3/Спазване на хигенните изисквания при технологична преработка и производствен контрол , а също тако и при експлоатацията и поддържане на обектите
/4/ Осъщесвяване на контрол по спазване на личната хигиена на персонала ,работно облекло и здравни книжки.
/5 / Контрол по отношение на качеството и количеството на произведената продукция в кухните на ДСП.
ГЛАВА III

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДСП

Чл.9. /1/ За обслужване от Домашен социален патронаж се приемат лица, които отговарят на следните условия:
1. лица в пенсионна възраст;
2. лица с намалена работоспособност 50% и над 50% , удостоверена с ЕР на ТЕЛК РЕЛК,НЕЛК,ЦЕЛКК ;
3. деца с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК,РЕЛК,НЕЛК,ЦЕЛКК ;
/2 /С предимство се ползват хората с намалена трудоспособност над 90% с чужда помощ и самотните лица в пенсионна възраст.
/3/ Ветераните от войните са с предимство при ползване услугите на ДСП , съгласно чл. 4 от Закона за ветераните от войните.

/Добавено с Решение №249/15.10.2020г./

т.4 – деца сираци;

т.5 – лица, които не са в състояние да организират и задоволят своите жизнени потребности;

т.6 – лица нямащи близки, които да се грижат за тях.“

 

Чл.10. /1/ Социални услуги, осъществявани по домовете на потребителите включват:
1. приготвяне и доставка на храна до дома на потребителя;
2. поддръжка на хигиената в жилищното помещение обитавано от обслужваното лице;
3.битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти, заплащане на електрическа енергия, телефон, вода със средства на лицето;
4. съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица с увреждания;
5 .оказване на помощ и съдействие при изготвяне на документи за Дирекция "Социално подпомагане", общинска администрация, ТЕЛК, НЕЛК и др
/2/Социалните услуги могат да се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата/чл.16,ал.2 от ЗСП/.
Чл. 11. Лицата, ползващи услугите на ДСП имат право до 90 дни прекъсване- отпуск в годината, през което време не плащат такса, като подават молба до управителя два дни преди датата на излизане в отпуск, а мястото на ползвателя се запазва.
Чл.12. За ползване услугите на ДСП са необходими следните документи:
• Заявление-декларация по образец, утвърден от кмета на общината/Приложение 1/;
• медицинско удостоверение по образец, попълнено от личния лекар, утвърдено от кмета на общината/Приложение№2/;
• лична карта или паспорт за справка;
• паспортна снимка – един брой;
• копие на ЕР на ТЕЛК, ако има такова;
• копие на удостоверение за участие във войните, когато кандидата е ветеран или военноинвалид;
• при необходимост управителя може да изисква и други документи за удостоверяване на допълнителни факти и обстоятелства.
Чл.13. Лицата, които желаят да ползват услугите на патронажа подават писмено заявление-декларация до кмета на общината.
Чл.14./1/ След разглеждане на заявлението - декларация се издава заповед от кмета на общината, с която се разрешава или отказва ползването на социалната услуга/Приложение № 4/.
/2/ В 7- дневен срок от влизането в сила на заповедта, между ползвателя и доставчика се сключва договор за предоставяне на социалната услуга/Приложение № 5/.
/3/Специалистите от ДСП изготвят лично дело на всеки потребител със заглавна страница/ Приложение №3/
/4/Отказът на кмета да предостави социална услуга се обжалва по реда на Административнопроцесуаления кодекс.
Чл.15. (Изменен с Решение № 884/34/28.05.2014г.) /1/ За ползване на услугата по чл.10, ал.1. т.1. абонатите на ДСП заплащат месечна такса, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Созопол.
/2/. За останалите предоставени услуги по чл. 10 ал.1 т.2,т.3, т.4 и т. 5 – ползвателите на Домашния социален патронаж не заплащат такси.
Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
Реалната издръжка включва само разходите за изразходваната храна.
/3/Месечните такси се заплащат от патронираните лица на касата на Община Созопол до 25-то число на месеца, следващ месеца, за които се дължат.
/4/ При смърт на патронирания неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители.
/5/Месечната такса дължима от починали лица без наследници се опрощава след представена докладна записка от Кмета на Община Созопол до Общински съвет Созопол.
Чл.16. Предоставянето на социални услуги от Домашен социален патронаж се прекратява в следните случаи:
1. С изтичане на срока, за който е сключен договора.
2. С предизвестие от страна на Възложителя, отправено писмено в 7 дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването.
3. С 14-дневно предизвестие от страна на Изпълнителя при констатирани системни нарушения на договора.
4. Когато месечната такса за ползване на социални услуги от ДСП не е платена повече от един месец.
5. При установяване на промени в здравословното състояние на обслужвания, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.
6. При настъпила смърт на лицето.
7. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

 

ГЛАВА IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.”Социални услуги” са дейностите ,които подпомогат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот в обичайна домашна среда.
2.”Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги,предоставяни по домовете ,свързани с доставка на храна ,поддържане личната хигиена на жилищните помещения ,съдействие при снабдяване на необходимите техничедси помощни средства при хора с увреждания и др. услуги.
3.”Краткосрочни услуги” са услугите предоставяни за срок до 3 месеца
4. „Дългосрочни услуги” са услугите предоставяни за срок над 3 месеца

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Настоящата Наредба се приема с Решение № 67/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол и влиза в сила от 01.01.2012 година; Наредбата е променена с Решение № 884/34/28.05.2014г.;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/Кр. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...