Сряда, 20 Юли 2022 13:12

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО Й В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ/ Приета с Решение№ 722/29.06.2022 г. на Общински съвет- Созопол


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и редът за упражняване на правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и за сключване на договори за съвместна дейност.
(2) В наредбата се определят:
1. Образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. Възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
3. Правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.
Чл.2. Община Созопол може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите, както и да участва в съвместни форми на стопанска дейност.
Чл.3. Търговски дружества, в които община Созопол е едноличен собственик на капитала са дружествата – публични предприятия: еднолични дружества с ограничена отговорност/ЕООД/ или еднолични акционерни дружества/ЕАД/.
Чл.4. Търговски дружества с общинско участие в капитала, създадени по реда на Търговския закон, са дружествата, в които община Созопол участва с непарична вноска(имоти и вещи– частна общинска собственост) или с парична вноска наред с други участници в капитала на тези дружества като съдружник/акционер.
Чл.5. Не са общинска собственост по смисъла на Закона за общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества по чл.3 и чл.4.
Чл.6. Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
Чл.7. Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на Общински съвет Созопол.
Чл.8. Общински съвет Созопол упражнява правото на собственост на община Созопол в публичните предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази Наредба в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и съответното приложимо законодателство.
2
Чл. 9. (1) Упражняването на правата на собственост на община Созопол в общинските публични предприятия се осъществява при спазване на следните принципи, заложени в чл.12 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия/ППЗПП/:
1. Всички съдружници и акционери се третират еднакво;
2. Упражняването на правата на общината в публичните предприятия се извършва по прозрачен и отчетен начин;
3. Общината действа като информиран и активен собственик;
4.Общината позволява на публичните предприятия да разполагат с оперативна самостоятелност за постигане на определените цели и се въздържа от намеса в оперативното управление на предприятията;
5.Когато публичните предприятия съчетават икономически дейности и дейности в изпълнение на цели на публичната политика, се поддържат високи стандарти на прозрачност и оповестяване на приходите и разходите, относими към съответната област на дейност;
6. Достъпът на публичните предприятия до дългово и капиталово финансиране на икономическите им дейности се извършва при пазарни условия;
7. Членовете на органите за управление и контрол в публичните предприятия се избират и назначават чрез конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на управление и контрол.
(2) Стопанската дейност на публичните предприятия се извършва при равни условия с другите икономически оператори и не се допускат злоупотреби с монополно или господстващо положение или нелоялна конкуренция.
(3) На публичните предприятия може да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика от Общински съвет Созопол в качеството му на орган, упражняващ правата на общината, в рамките на неговите компетенции или по ред, определен със закон. Задълженията се конкретизират чрез посочване на задълженото публично предприятие, съдържанието на задължението, срока и условията, при които то следва да бъде изпълнено, както и други условия, ако има такива. Публичните предприятия, на които са възложени задължения за извършване на обществени услуги и/или цели на публичната политика, прилагат същите правила за публично оповестяване по глава седма от Закона за публичните предприятия като предприятията, категоризирани като "големи".
(4) Разходите на публичните предприятия, в изпълнение на задължения по ал.3, се финансират от общинския бюджет или по ред, определен със закон, и се оповестяват в годишния финансов отчет.
Чл.10. За общинските публични предприятия се прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета, шеста и седма от Закона за публичните предприятия/ЗПП/ и глава осма от правилника за прилагането му/ППЗПП/.
Чл.11. Членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия действат информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на предприятието и собствениците на капитала.
ГЛАВА ВТОРА
ПОЛИТИКА ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 12. (1) Политиката за участието на община Созопол в публичните предприятия се разработва и приема от Общински съвет Созопол и се оповестява на интернет страницата му, както и на тази на община Созопол. Общинският съвет определя съдържанието на общинската политика в съответствие с чл. 5, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия/ППЗПП/ така, че чрез нея да информира обществеността за целите, поставени пред общинските публични предприятия и тяхното изпълнение.
(2) Политиката за участието на общината в публичните предприятия е рамков документ, който има за цел да определи общите цели и приоритетите, които общината си поставя, като собственик в публичните предприятия.
Чл.13. Община Созопол изготвя годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия, съдържащ информацията по чл. 22 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и го публикува на своята интернет страница в срок до 31 октомври на следващата година.
Чл.14. (1) Общинският съвет Созопол актуализира Политиката за участието на общината в публичните предприятия периодично:
1. поне веднъж на всеки четири години;
2. когато установи изменение на икономическите условия или други обстоятелства, налагащи промяна в подхода на община Созопол като собственик в публичните предприятия.
(2) Актуализацията се изготвя по реда, по който е изготвена и приета.
Чл.15. При разработването и актуализирането на политиката за участието на общината в публичните предприятия, Общински съвет Созопол може да провежда обществени консултации.
Чл.16. (1) Органите на управление на общинските публични предприятия - еднолични търговски дружества разработват и представят на кмета на общината и Общински съвет Созопол бизнес програма за целия срок на договора за управление и конкретно за всяка година, в тримесечен срок от сключване на договора за възлагане на управлението.
(2) Изготвянето, одобрението, актуализацията и съдържанието на бизнес програмата се извършва при прилагане на чл.57, 58, 59 и 60 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Контролът по изпълнението на бизнес програмата се извършва от Общински съвет и кмета на общината.
(3) Проектът на бизнес програмата се публикува на официалната интернет страница на дружеството и се одобрява от Общински съвет Созопол.
(4) Изпълнението на бизнес програмата се отчита ежегодно при приключване на финансовата година пред Общински съвет Созопол. Отчетът за изпълнение на бизнес програмата задължително съдържа сравнителен анализ на достигнатите със заложените показатели в бизнес програмата за съответния период.
(5) Бизнес програмата за следващия период може да бъде представена на Общински съвет заедно с годишния финансов отчет и отчета на бизнес програмата или самостоятелно
(6) Органите на управление и контрол на публичните предприятия в 30-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и до 25 април на следващата година представят на Общински съвет и на кмета на общината писмен отчет за работата си - за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване.
ГЛАВА ТРЕТА
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НАЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
Чл. 17. (1) Образуване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала (публични предприятия) се извършва след решение на Общински съвет Созопол по реда предвиден в Търговския закон.
(2) Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие в капитала и избира представителите на общината в техните органи с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл. 18. (1) Общински съвет Созопол приема решение за участието на общината в други търговски дружества, чийто капитал не е изцяло собственост на Община Созопол.
(2) Общински съвет Созопол взема решение за участие на общински публични предприятия в други търговски дружества или сдружения.
Чл. 19. Основните принципи на общинската политика при образуване, преобразуване и прекратяване на общински търговски дружества са:
1. Публичност и прозрачност;
2. Предоставяне на качествени публични услуги на гражданите, при спазване на принципите на свободна конкуренция;
3. Икономическа полза за общината.
Чл.20. (1) Общински съвет Созопол приема решенията по настоящата глава въз основа на предложение от кмета на община Созопол или по своя инициатива. Предложение могат да отправят и заинтересовани лица до кмета на община Созопол и до Общинския съвет.
(2) С предложението за образуване на еднолично общински търговско дружествдружество вносителят представя:
1. Проект на устав/дружествен договор на дружеството;
2. Предложение за размера на капитала и начина на формирането му;
3. Обосновка за необходимостта от образуване на дружеството;
(3) С решението за образуване на търговско дружество Общинският съвет решава всички въпроси от компетентността на учредителя на по смисъла на Търговския закон, съобразно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагането му и в зависимост от избраната правна форма на дружеството.
(4) Дружествените договори или уставите на едноличните общински търговски дружества се приемат от Общински съвет Созопол и се подписват от Председателя му.
(5) Видове търговски дружества с общинско участие в капитала:
1. Еднолични дружества с ограничена отговорност/ЕООД/
2. Еднолични акционерни дружества/ЕАД/
3. Търговски дружества (ЕООД/ЕАД), в които община Созопол притежава част от дяловете/акциите.
4. Търговски дружества, в които еднолични търговски дружества притежават част или целия капитал
Чл.21.(1) Общински съвет Созопол взема решение за прекратяване на общинските публични предприятия.
(2) Общинският съвет взема решение за назначаване на ликвидатори, както и одобрява договорите с тях и определя срок за завършване на ликвидацията.
(3) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
4. заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
5. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
(4) В договора с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата.
(5) След решението на Общинския съвет договорите с ликвидаторите се сключват от кмета на общината.
Чл.22.(1) Основната правна форма на търговските дружества с общинско участие в капитала е "акционерно дружество". Правната форма "дружество с ограничена отговорност" е
допустима за "микро", "малки" и "средни" предприятия, както и за публичните предприятия по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия/ЗПП/.
(2) Публичните предприятия се разделят на категориите "микро", "малки", "средни" и "големи" въз основа на критериите, описани в глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството.
(3) Промяна в правната форма се извършва, в случай че за период от три последователни финансови години дадено търговско дружество с общинско участие в капитала отговаря на критериите за "голямо" предприятие, в срок от една година.
Чл.23.(1) Община Созопол може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества след решение на Общински съвет Созопол, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
(2) За оценката на непаричната вноска и внасянето й се прилагат правилата на Търговския закон.
(3) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения:
1. изменение на устава или на дружествения договор;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
(4) В дружествения договор, съответно устава, трябва да се съдържа пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието на правата на община Созопол.
Чл.24. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на Общинския съвет Созопол.
Чл.25. Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по чл.24 и се управляват по ред, определен от Общинския съвет.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В ДРУЖЕСТВАТА, В КОИТО ТЯ Е СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР
Чл.26 .Органите за управление и контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала, в които община Созопол е съдружник или акционер, се формират съобразно реда и условията, посочени в Търговския закон.
Чл.27. Общински съвет Созопол определя с решение представителите на общината в органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, в които община Созопол е съдружник или акционер, при условията и по реда на Търговския закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.
Чл.28. (1) Общинският съвет може да упълномощи кмета на общината, председателят на общински съвет, общински съветник или трето лице да представлява Община Созопол в общото събрание на търговско дружество, в което общината е съдружник или акционер.
(2) Представителят на общината взима предварително писмено съгласие под формата на решение на Общински съвет Созопол при изразяване на становище при гласуване в Общо събрание. Гласуването става на основание решението на Общински съвет за избор на представител и съобразно решението на Общинския съвет за начина на гласуване по всички въпроси от дневния ред на общото събрание.
(3) Завереният препис от решението на Общинския съвет се предава в началото на заседанието на неговия председател.
(4) Представителите на Общината в търговските дружества, в които община Созопол е съдружник или акционер, защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата. Те внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие до Общинския съвет и до кмета на общината.
(5) В случаи на умишлено нарушение на интересите на община Созопол от нейн представител в търговско дружество, Общински съвет го отстранява и определя нов представител.
Чл.29. В десетдневен срок след провеждане на общите събрания на търговските дружества, представителите на общината представят на Общински съвет Созопол и на кмета на общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със заседанието.
ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 30. Търговските дружества, в които Община Созопол е едноличен собственик на капитала са публични предприятия - еднолични дружества с ограничена отговорност/ЕООД/ или еднолични акционерни дружества/ЕАД/, създадени с решение на Общински съвет - Созопол.
Чл.31. (1) Органи на управление на общински еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) са:
а) Едноличният собственик на капитала - решава въпросите от компетентността на общото събрание, чийто функции се упражняват от Общински съвет Созопол.
б) управителят.
Чл. 32. (1) Органи на управление на общинско еднолично акционерно дружество (ЕАД) са:
а) Едноличният собственик на капитала - решава въпросите от компетентността на общото събрание, чийто функции се упражняват от Общински съвет Созопол.
б) Съветът на директорите(при едностепенна система) или Управителен съвет и Надзорен съвет(при двустепенната система).
(2) Относно едностепенните и двустепенните системи на управление се прилагат правилата на Търговския закон.
Чл.33. (1) Общински съвет Созопол като упражняващ правата на община Созопол, взема решенията от компетентността на едноличния собственик на капитала в едноличните публични предприятия и упражнява правата на съдружник/акционер в публичните предприятия/търговски
ГЛАВА ШЕСТА
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 35. (1) Общински съвет Созопол, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на капитала на дружества с ограничена отговорност (ЕООД), приема решения относно:
1. Преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Изменяне и допълване на дружествения договор;
3. Увеличаване или намаляване на капитала;
4. Откриване и закриване на клонове;
5. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството; разпределение на печалбата;
6. Избиране и освобождаване на независими регистрирани одитори;
7. Избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаване от отговорност;
8. Одобрява бизнес програмата на дружеството
9. Участие в други търговски дружества и одобряване на проектоустава или проекта на дружествения договор;
10. Придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. Предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу него;
12. Допълнителни парични вноски;
13. Придобиване или разпореждане с дялове и акции, собственост на дружеството в други дружества;
14. Придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи (само движими вещи) на стойност над 10 000 лева;
15. Сключване на договори за заем, кредит от дружеството и съответното обезпечаване чрез залог или ипотека върху дълготрайните му активи;
16. Назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството и определяне на възнаграждението им и на срока на ликвидацията;
17. Даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
18. Даване на разрешение за сключване на договори за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
19. Предсрочно прекратяване на договорите за управление и контрол при наличие на посочените в настоящата наредба случаи
20. Решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт на дружеството.
(2) Общинският съвет може да взема решения по всеки друг въпрос, отнасящ се до управление на дружеството.
(3) Предложения за вземане на решения по ал. 1 до общинския съвет могат да правят кметът, зам.-кметовете, общинските съветници и управителите.
(4) Управителят управлява и представлява дружеството като:
1. Организира и ръководи дейността му съобразно закона и решенията на Общински съвет Созопол и в съответствие с учредителния акт на дружеството;
2.Решава всички въпроси на ниво оперативно управление на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала;
3.Изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и общината;
4.Предприема действия в защита интересите на община Созопол в качв качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;
5.Изпълнява и други дейности, възложени му с договора за управление или произлизащи от закон.
Чл.36. (1) Общински съвет Созопол, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на капитала на общинските еднолични акционерни дружества (ЕАД), взема решение относно:
1. Преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Изменение и допълване устава на дружеството;
3. Увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
4. Избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет.
5. Назначаване и освобождаване на регистрирани независими одитори за проверка на годишния финансов отчет;
6. Приемане на годишния финансов отчет;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите;управителния и надзорния съвет
8. Издаването на акции и облигации;
9. Придобиването или отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. Участие на дружеството в други търговски или граждански дружества;
11. Сключване на договори за заем или кредит от дружеството и съответното
обезпечаване чрез залог или ипотека върху дълготрайните му активи;
12. Придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи (само движими вещи) на стойност над 10 000 лева
13. Назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
14. Даване разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
15. Даване разрешение за сключване на договори за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;
16. Одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за задължително застраховане на имуществото
17. Одобрява бизнес-програмата;
18. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.
(2) Общинският съвет може да взема решения по всеки друг въпрос, отнасящ се до управление на дружеството, който не е от компетентността на друг орган.
(3) Предложения за вземане на решения по ал. 1 до Общинския съвет могат да правят кметът, зам.-кметовете, общинските съветници и съответния орган на управление в зависимост от системата на управление.
(4) Съветът на директорите на публично предприятие - еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление:
1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове,избрани измежду неговите членове.
3. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
(5) Надзорният съвет на публично предприятие - еднолично акционерно дружество представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;
(6) Управителният съвет на публично предприятие - еднолично акционерно дружество:
1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния
собственик на капитала и на надзорния съвет.
ГЛАВА СЕДМА
ПРАВИЛАТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Чл. 37. (1) Сключването на договори за продажба, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на публични предприятия - еднолични търговски дружества, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на публичен търг или на публично оповестен конкурс. Търгът или конкурсът се провеждат при условията и по реда на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол. Органите на управление на дружеството упражняват правата на кмета на общината по посочената наредба при провеждането на търга или конкурса. Сключването на договорите се извършва от съответния орган на управление, представляващ другеството.
(2) Редът по предходната алинея не се прилага при сключването на договори:
1. с други публични предприятия или търг.дружества, в които Община Созопол е едноличен собственик на капитала, мажоритарен съдружник или акционер;
2. с община Созопол;
3. с организации на бюджетна издръжка на община Созопол
4. сключването на договори за наем, на пазарна наемна цена, с лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението. Цената се определя с решение на Общински съвет Созопол.
(3) Сключването на договорите по предходната алинея се извършва от съответния орган на управление, представляващ дружеството, без провеждане на търг или конкурс, след решение на Общински съвет Созопол, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества.
(4) Не се изисква решение на Общински съвет Созопол за сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи, с балансова стойност,
която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година с изключение на случаите по ал. 2, т. 4. Тези договори се
сключват след одобрението на кмета на община Созопол. За останалите случаи договорите се сключват след решение на Общински съвет Созопол.
(5) Началната цена при търга и конкурса се определя от независим оценител, назначен от предприятието и се приема с решението на Общински съвет.
Чл.38. Сделки за разпореждане чрез продажба, замяна или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на общинските публични предприятия, се извършват след даване на
съгласие с решение на Общинския съвет, по реда и условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол.
Чл.39. Срокът на договорите за наем не може да е повече от 10 години.
Чл.40. Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да
ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост, приета от Общински съвет Созопол. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.
Чл.41. Публичните общински предприятия задължително застраховат имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала на дружествата, включително срещу
природни бедствия и земетресения. Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.
Чл.42. Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат, когато със закон или друг нормативен акт е предвиден друг специален ред.
ГЛАВА ОСМА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 43. (1) Управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член
на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен
като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
Чл.44. Всички членове на органите за управление и контрол на публични предприятия с се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на настоящата наредба при спазване
на чл.45, ал.1.
Чл.45. (1) Членовете на органите за управление и контрол са лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.
(2) Всички представители на общината в органите за управление и контрол на публичните предприятия е необходимо да отговарят на изискванията по ал. 1. Представителят на общината
има същите права, задължения и отговорности като останалите членове на органите за управление и контрол, включително правото да получава възнаграждение и задължението да не разкрива търговски тайни на публичното предприятие.
Чл.46. (1) В съветите на директорите и в надзорните съвети на публичните предприятия независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.
(2) Съветите на директорите и надзорните съвети на публичните предприятия, категоризирани като "големи", се състоят най-малко от петима членове, с изключение на съветите на директорите на общинските лечебни заведения за болнична помощ, за които се прилага разпоредбата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните заведения. Председателят на съвет трябва да е независим член.
Чл. 47. (1) Независимите членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия.
(2) Независим член не може да бъде:
1. служител в публичното предприятие;
2. акционер/съдружник в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.
(3) Не са независими членове представителите на общината в органите за управление и контрол.
(4) Членовете на управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна структура са независими от общината.
Чл.48. Общият контрол по отношение дейността на дружествата с общинско участие в капитала се осъществява от Общински съвет Созопол.
ГЛАВА ДЕВЕТА
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА -ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл.49. Общински съвет Созопол осигурява създаването на професионални и независими органи на управление на общинските публични предприятия с ясни правомощия на основата на прозрачна и справедлива процедура за номиниране на кандидати, основана на качествата им и определя условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол на общинските публични предприятия.
Чл.50. Общински съвет Созопол определя числеността и състава на съветите на директорите и надзорните съвети в общинските публични предприятия, както и броя на независимите членове в тях, при спазване на изискванията на Закона за публичните предприятия.
Чл.51. С решение Общински съвет Созопол обявява конкурсна процедура за избор на членове на управителен орган на публично предприятие, която се провежда по утвърдена процедура, уредена в Приложение №1 към настоящата Наредба.
Чл. 52. (1) Конкурсът се състои от два етапа:
1. Етап 1 - Разглеждане на представените документи за допускане или недопускане на кандидатите
2. Етап 2 -Процедура за оценка, която включва две части – писмена и устна част (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за
отстраняването на кандидатите от по-нататъшно участие в конкурсната процедура.
(2) Писмената част включва: представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление, като може да включва и решаване на тест.
Представените от кандидатите концепции за развитие на публичното предприятие следва да са разработени максимално ясно и конкретно, да са обвързани с мисията, визията, целите и предмета
на дейност на публичното предприятие. Направените предложения за развитие трябва да са в съответствие със спецификата и характерните особености, както на отрасъла, така и на дейността
на публичното предприятие, да вземат предвид спецификата на предоставяните от дружеството публични услуги, както и да са в съответствие с приложимата национална и европейска
нормативна уредба. Концепцията следва да бъде разработена с дългосрочна визия - 3 годишен хоризонт на управление на дружеството, да съдържа конкретни дългосрочни и средносрочни
цели, както и целеви показатели за изпълнение, които да отчитат, както текущото финансово състояние на дружеството, така и ефекта от предложените мерки за постигане на поставените
цели за бъдещо развитие от страна на кандидата.
(3) Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури подготвя информация за текущото състояние на публичното предприятие, която предоставя на кандидатите. Информацията включва: мисия, визия и общи стратегически цели, актуален учредителен акт, притежавани лицензи и сертификати, последния годишен финансов отчет /или в зависимост от датата на учредяване/, последния тримесечен междинен финансов отчет, годишния управленски доклад за дейността, численост и структура на персонала, организационна структура на публичното предприятие или др.Необходима информация с оглед дейносттта на дружеството.
(4) Устната част/интервю/ се състои от въпроси, на които всеки от кандидатите следва да отговори.
(5) За целите на извършване на оценяването на кандидатите Общински съвет Созопол разработва методика за оценка.
(6) Оценката за всяка част от процедурата се определя по шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6". Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата е " добър 4,00". На кандидат, получил оценка по-ниска от "добър 4,00", на който и да е от етапите от процедурата, му се прекратява участието в конкурсната процедура.
Чл.53. (1) С решението за отркиване на конкурса Общински съвет Созопол определя критериите за подбор и критериите за оценка на кандидатите и тяхната тежест.
(2) Задължителни критерии за подбор са:
1. Завършено висше образование - подходяща образователно-квалификационна степен по посочени конкретни специалности, които предпоставят знанията и компетенциите, необходими
за професионално изпълнение на задълженията на съответната длъжност в предприятието (право, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, технически специалности
и др.);
2. Професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол минимум 5 години;
3. Добра репутация;
(3) Общинският съвет може да приеме и други подходящи критерии,като например подходящи професионални умения и компетенции според спецификата на конкретното предприятие, например в областта на стратегическото планиране, на финансовия, търговския или производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд език и др с оглед предмета на дейност на публичното предприятие и опитът на кандидата в областта на стратегическото планиране и оперативно управление, като определи подходящи показатели за тяхното изпълнение.
Чл. 54. (1) Показатели за изпълнението на критериите за подбор по чл. 53, ал.2 са:1. За образователно-квалификационна степен, ако с решението на Общински съвет са посочени конкретни специалности с оглед спецификата на предприятието и неговите нужди, се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.
2. Като показатели за оценка на професионалния опит могат да бъдат използвани минимален брой години опит в определена професия, на ръководна длъжност, международно признат изследователски или консултантски опит и др
3. Кандидатът се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията
на кандидат за член на орган за управление или контрол се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на общината, и на комисията за номиниране,
за извършване на оценката.
(2) Като показатели за оценка на други умения и компетентности могат да се използват:
1. В областта на стратегическото планиране - умение да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават тенденциите в отрасъла и да се ползват
различни източници на информация, умение да се анализира дейността на предприятието в контекста на отрасъла, в който то функционира, и на национално/международно ниво (дългосрочна визия), умение да се планират и управляват промени и др.;
2. В областта на оперативното управление - умение да се ръководи, да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др.
Чл.55. (1) Общинският съвет с решението за откриване на конкурсната процедура определя Комисия за номиниране, на която възлага провеждането на конкретната конкурсна процедура.
(2) Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури се състои от петима члена, включително председател и секретар. Трима основни и един резервен член се избират от състава на общински съвет с решение на общинския съвет. Двама основни и един резервен член се определят от състава на общинската администрация със заповед на кмета на общината. С решението по ал. 1 Общинският съвет избира председател.
(3) Комисията провежда своите заседания в пълен състав. Участието на членовете в работата на комисията е лично. В случай на невъзможност на член на комисията да участва в нейната работа, той следва да уведоми за това обстоятелство в срок от два работни дни преди датата на заседанието. Отсъстващият се замества от резервен член. Когато и резервният член не може да участва в заседанието, то се отлага до попълване на състава на комисията.Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.
(4) На заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички членове.
(5) Преди да започне оценката на допустимостта на кандидатите, членовете на комисията за номиниране подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица - кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.
Чл.56. (1) В комисията за номиниране се включват лица, които:
1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. притежават най-малко образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
3. образованието и квалификацията им са относими към предмета на дейност на предприятието.
(2) В състава на комисиите може да се включват изявени специалисти в областта на предмета на дейност на публичното предприятие като външни експерти, подпомагащи работата на комисията. В този случай същите нямат право на глас, но тяхното становище се отразява в протоколите или докладите от нейната работа.
(3) Общинската администрация осигурява подходящи условия в сградата на Община Созопол за провеждане на конкурсната процедура и съдейства за обявяване на документите на интернет страницата на общината.
Чл. 57. Комисията за номиниране провежда конкурсната процедура в следните етапи:
1. Организира приема на документите, подготовката и провеждането на конкурса.
2. Произнася се по допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор;
3. Изпраща покани до допуснатите кандидати за провеждане на писмената част от конкурсната процедура;
4. Провеждане на писмената част от конкурсната процедура, оценяване работите на кандидатите и допускане до следващата част на кандидатите, получили оценка над минималната
5. Изпращане на покана и провеждане на интервюто с допуснатите кандидати
6. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура;
7. Изготвя и изпраща предложение с класираните кандидати до Общински съвет Созопол за приемане на решение за избор на член на управителен орган на публичното предприятие.
Чл.58.(1) На база резултатите от конкурса и предложението по чл.57, т.7 Общински съвет Созопол на първото заседание след провеждането на конкурса приема решение за избор на
членове на органи за управление на публичното предприятие. Ако с решението не се избира класираният на първо място кандидат, то трябва да съдържа съответните мотиви.
(2) Общинският съвет има право да отхвърли всички кандидати, класирани от комисията за номиниране, като посочи съответните мотиви за това, и да започне нова процедура за номиниране.
(3) Общинският съвет упълномощава кмета в двуседмичен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет да сключи договор за възлагане на управлението на съответното еднолично търговско дружество.
(4) При отказ от страна на избрания кандидат да сключи договор, Общинският съвет взема решение да се сключи договор с класирания на второ място и така до изчерпване на първите
трима кандидати.
(5) Възлагането на управлението се вписва в Търговския регистър по реда, предвиден в Закона за търговския регистър.
Чл.59. При липса на кандидати или ако кандидатите не бъдат класирани, комисията внася доклад до Общински съвет Созопол за прекратяване на конкурсната процедура и обявяване на нова.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА -ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Чл.60. (1) Управлението и контролът на общинските публични предприятия се възлага с договори за управление и контрол, сключени между всеки член на органа за управление и
контрол на предприятието и Общински съвет Созопл в качеството му на органа, упражняващ правата на община Созопол, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.
(2) Договорите за възлагане се одобряват с решение на Общински съвет, след провеждането на конкурса за избор на членове на орган на управление на дружеството.
(3) Договорът се сключва чрез кмета на общината, упълномощен за това от Общински съвет.
(4) Договорът се сключва със срок до 5 години съгласно решението на Общински съвет с
тримесечен изпитателен срок. След изтичане на петгодишния срок, договорът за управление на
общинско предприятие може да бъде подновен еднократно за нов тригодишен срок.
(5) Договорите за управление уреждат:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. размерът на паричната гаранция, която те дават за своето управление
6. взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.
(6) Гаранцията по ал. 5, т. 5 се връща след прекратяването на договора и след решение на Общинския съвет за освобождаване от отговорност, в 14 дневен срок от влизане в сила на
решението. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума.
(7) Възлагането на управлението на търговски дружества, в които Общината е съдружник или акционер, става с договор за управление при условията и по реда на Търговския закон.
Чл.61. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява с изтичане срока на същия.
(2) Договорите по ал. 1 могат да бъдат прекратени предсрочно в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при смърт или поставяне под запрещение;
3. подаване на молба за освобождаване с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
4. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
5. по решение на Общински съвет Созопол с предизвестие от 1 месец;
6. при осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
7. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните
предприятия;
8. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
9. влизане в сила на акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
10. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;
11. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции;
12. при неизпълнение на решение на Общински съвет Созопол;
13. при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето;
14. при представяне на Общински съвет и на кмета на общината на невярна информация за състоянието на дружеството;
15. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или нарушаване на настоящата Наредба;
16.при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.
17. при други условия, посочени в договора
(3) В случай на предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление и контрол Общински съвет Созопол може временно, до провеждане на конкурс, но за срок не подълъг от 6 месеца, да избере нов управител или член на орган на управление без провеждане на конкурсна процедура. В тримесечен срок от назначаването се обявява конкурс за възлагане на
управлението на търговското дружество.
Чл.62. (1) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско дружество се определя от Общинския съвет с решението за избирането му и не може да бъде пониско от двойния размер на минималната работна заплата.
(2) Възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи се определят от Общински съвет Созопол по следните показатели:
1. „микро“ - 200 % от средната брутна работна заплата на публичното предприятие за съответния
месец;
2. „малки“ - 300 % от средната брутна работна заплата на публичното предприятие за съответния
месец;
3. „средни“ - 400 % от средната брутна работна заплата на публичното предприятие за съответния
месец;
4. „големи“ - 500 % от средната брутна работна заплата на публичното предприятие за съответния
месец.
Чл.63. Правата, задълженията и отговорността на членовете на органите на управление и контрол на публичните предприятия се определят съгласно действащото относимо законодателство и сключения договор за възлагане.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ
Чл.64. (1) Счетоводството на публичните предприятия се извършва в съответствие със Закона за счетоводството.
(2) Публичните предприятия съставят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти или на Международните счетоводни стандарти в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
Чл.65. Годишните и консолидираните отчети на публичните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. Одитите се изпълняват стриктно в съответствие с международните одиторски стандарти.
Чл.66. Вътрешният одит на публичните предприятия се организира в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Чл.67. Публичните предприятия публикуват финансова и нефинансова информация за предприятието в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия, Правилника за неговото прилагане и приложимото законодателство.
Чл.68. Публичните предприятия изготвят тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади и ги предоставят на Общински съвет Созопол по ред, формат, съдържание и срокове, определени в правилника за прилагане на Закона за публичнит предприятия. Към публичните предприятия, категоризирани като "големи", се прилагат завишени изисквания за разкриване на информация.
Чл.69. (1) Финансовите отчети съдържат най-малко счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, придружени с анализ на дейността.
(2) Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика.
Чл.70. Общинските публични предприятия оповестяват информацията по глава седма от Правилика за прилагане на ЗПП на интернет страницата на община Созопол в посочените формат, съдържание и срокове. Разпоредбите на чл. 64 от Правилника се прилагат съответно
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
Чл.71. (1) За осъществяване на стопанска дейност Общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и да сключва договори за съвместна дейност.
(2) С договора за гражданско дружество общината съвместно с друго лице или лица обединяват усилията си за организиране и осъществяване на съвместна стопанска дейност за постигане на една обща цел.
(3) Инициативата за създаване на гражданско дружество може да бъде на кмета на общината, Общинския съвет или заинтересовано лице.
Чл.72. (1) Предложение за учредяване на гражданско дружество с общината може да бъде отправено от заинтересованите лица до Кмета на общината или до Общински съвет.
(2) Предложението на заинтересованите лица съдържа:
1. обосновка за целесъобразността на учредяване на гражданското дружество;
2. изложение на инвестиционните намерения;
3. описание на непаричната вноска, в случай че лицето би желало да участва с такава, както и стойността ѝ;
4. друга информация.
Чл.73. (1) Общинският съвет взема решение за участие на община Созопол в гражданско дружество, лицата, участващи в гражданското дружество, или в договора за съвместна дейност, както и за прекратяване участието на общината в граждански дружества, или договори за съвместна стопанска дейност.
(2) Решението за участие в дружеството съдържа:
1. лицето/лицата, участващи в гражданското дружество или в договора за съвместна дейност;
2. наименованието, под което ще бъде осъществявана съвместната дейност;
3. седалището и адреса на управление на дружеството;
4. стопанската цел, за която се обединява дейността;
5. срока, за който се образува дружеството, или се сключва договора за съвместна дейност;
6. условията на договора, правата и задълженията на страните;
7. размера на паричните вноски, които съдружниците следва да направят, ако са предвидени такива;
8. описание на недвижимите имоти и движимите вещи, които съдружниците трябва да внесат, ако са предвидени такива, както и посочване на тяхната стойност, определена от лицензиран оценител;
9. участието на общината в управлението на дружеството;
10. други условия, определени от нормативен акт или спецификата на стопанската дейност.
(3) Неразделна част от решението е и приетият договор за създаване на гражданско дружество или договор за съвместна дейност. В дружествения договор се определят случаите, в
които решенията относно дейностите на дружеството се вземат от Общински съвет.
(4) Договорът за гражданско дружество, или съвместна дейност се сключва от Кмета на Общината, след съответното решение на Общински съвет.
(5) Общината може да участва в граждански дружества със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, след решение на Общински съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
Чл. 74. (1) С решението за образуване на гражданско дружество или за сключване на договор за съвместна дейност, Общинският съвет определя лице, което ще представлява общината в качеството ѝ на съдружник.
(2) Лицето по предходната алинея взема предварително писмено съгласие на Общински съвет при изразяване на становище и гласуване по всички въпроси.
Чл.75. Въпросите относно органите на дружеството, включително условията и реда за формирането им и за техните правомощия се уреждат в дружествения договор.
Чл.76. Относно неуредените в тази глава или в дружествения договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Закона за общинската собственост и законодателството на Република България, уреждащо тази материя.
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО УЧАСТВА ОБЩИНАТА
Чл.77. В Община Созопол се поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала и за гражданските дружества, в които участва общината.
Чл.78. Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието - Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.
Чл.79. Вписването се извършва от упълномощено със заповед на кмета на общината длъжностно лице съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.
(2) Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.
Длъжностното лице поставя дата след всяко вписване и се подписва.
(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.
Чл.80. (1) Органите на управление на общинските еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват общината в търговските дружества изпращат до длъжностното лице по чл.79, ал.1 преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в тридневен срок от издаването им.
(2) Лицата по ал.1 изпращат на длъжностното лице и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. „Публични предприятия“ са:
а) търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо влияние;
б) дъщерните дружества на търговските дружества по б.“а“, ако чрез тях общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние.
2. „Членове на органи за управление и контрол“ са членовете на надзорните съвети и управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна структура, членовете на съветите
на директорите в акционерните дружества с едностепенна структура, управителите и контрольорите в дружествата с ограничена отговорност.
3. „Доминиращо влияние“ се предполага в случаите, в които Общината пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от записания капитал на предприятието, контролира мнозинството от гласовете, свързани с акциите/дяловете, емитирани от предприятието, или може да назначи повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на предприятието.
4. "Обществени услуги" са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности.
5. "Цели на публичната политика" са тези, които облагодетелстват широката общественост в рамките на специфичната компетентност на публичните предприятия, различни от постигането на максимални печалби и стойност за акционерите, например предоставянето на обществени услуги - пощенски, транспортни, както и други специални задължения, поети в обществен интерес.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала и за
участието й в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, приета с Решение №68 от Протокол №4/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол.
§ 3. Настоящата Наредба не се прилага за общинските предприятия по смисъла на чл. 52 от Закона за общинската собственост.
§4. Неразделна част от настоящата Наредба са Приложение №1 и Приложение №2
§5. За всички неуредени в тази Наредба случаи се прилага Търговският закон, Законът за публичните предприятия и Правилникът за прилагането му, както и относимото действащо законодателство.
Настоящата Наредба е приета с Решение № 722/29.06.2022 г. на Общински съвет Созопол по Протокол № 31 и влиза в сила от датата на публикуването й на интернет страницата на Община Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...