Вторник, 23 Август 2022 15:21

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И/ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/ Приета с Решение № 757 от Протокол № 32/29.07.2022 г. /

 ГЛАВА ПЪРВА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА/ЗУТ/

 РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1.  (1) Тази наредба определя обществените отношения, свързани с  реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни  елементи, редът и условията за временно ползване на имоти – държавна или общинска собственост за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти и към търговски обекти в сгради, както и редът и условията за издаване на разрешение за  ползване на имоти-публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез определени съоръжения на територията на община Созопол.

(2) Настоящата наредба определя предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на обектите, условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация, техническите критерии и изисквания и правомощията на отделните звена на общинската администрация относно условията и реда за тяхното разрешаване, поставяне и премахване.

 (3) По реда на тази наредба се поставят и премахват и тези от обектите по чл.55 от  Закона за устройство на територията/ЗУТ/, за които се издава разрешение за поставяне.

 (4) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.

Чл. 2.  (1) Съгласно §5, т.80 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ "Преместваем обект" е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.

(2) Обектите по смисъла на чл.56 и  чл.57 от ЗУТ са обекти на търговски, рекламни или други обслужващи дейности, които не представляват строежи по смисъла на §5, т.38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, не са недвижими имоти по смисъла на чл.110 Закона за собствеността  и не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри.

 Чл.3.(1) Преместваеми обекти могат да се поставят в поземлени имоти -собственост на: държавата, общината, физически или юридически лица.

(2) Преместваеми обекти могат да се поставят  върху части от тротоари (без да затрудняват пешеходният поток); площади и други свободни имоти общинска собственост с друго обществено предназначение, при спазване на устройствените и строителни правила, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и противопожарни, санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда, като с това не трябва да се затруднява общественото ползване на терените, върху които се поставят, както и да се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права.

(3) Обектите могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.

Чл. 4.  Преместваемите обекти се поставят след издаване на разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на община Созопол,  издадено по реда и при условията на настоящата наредба съобразно устройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенни норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

 РАЗДЕЛ II

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 Чл. 5.  (1) Според срока, за който се издава разрешение за поставяне, преместваемите обекти могат да бъдат:

 1. Целогодишни - функциониращи за времето, определено в чл.23 ал.1, т.1
 2. Сезонни обекти, функциониращи за времето, определено в чл.23, ал.1, т.5 след което тяхното премахване е задължително.
 3. Кампанийни – за провеждане на градски празници, чествания, изложения, презентации, атракционни тържества и др. обществени прояви върху терени общинска собственост, по схема, която се одобрява от главния архитект на община Созопол по конкретно възникнали нужди и съгласно чл.23, ал.1 , т.4.

             (2) Според функционалното им предназначение, преместваемите обекти могат да бъдат:

1.Преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности:

1.1.Павилиони:

- с площ до 15 кв.м. и височина до 3,2м за един модул в общински имот, за който няма градоустройствени показатели.

           - с площ, отговаряща на застроителните параметри  по действащия ПУП за урегулирани поземлени имоти

1.2.  Слънцезащитни съоръжения – сенници, тенти, шатра и др.

1.3. Други  по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ

 1. Преместваеми обекти за административни дейности
 2. Преместваеми увеселителни обекти
 3. Преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия

Чл. 6.  Преместваемите обекти могат да бъдат предназначени за продажба само на стоки и услуги, отговарящи на изискванията на българското законодателство.

 

РАЗДЕЛ III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 Чл. 7.  (1) Във връзка със спецификата на градската среда и различните изисквания към преместваемите обекти, територията на община Созопол се разделя на следните зони:

ЗОНА I гр.Созопол – цялата стара градска част; „Провлака“/ вкл. Градска градина;  Автогара;  базар Меркурий/;  площад Хан Крум;  Южна алея;  алеята пред централен градски плаж от ул.“Лазурен бряг“ до градската градина ; гр.Черноморец – ул.“Морска“.

ЗОНА II гр.Созопол - нова градска част: ул.Републиканска, ул.Ропотамо до край на регулация/ до излаза й на ул. „Виа понтика“/,  ул.„Одеса“ до кръстовището с ул.“Републиканска“; ул. „Лазурен бряг“, гр.Черноморец – ул.“Свети Никола“.

ЗОНА III гр.Созопол – цялата нова градска част и всички зони невключени в зона II, м. Буджака, м.Каваци, м.“Мапи“;  гр.Черноморец и землището му.

ЗОНА IV -     Територия на останалите населени места и землищата им.

           (2) Когато обектът е разположен на границата между две зони, счита се, че се намира в зоната с по-висока такса за поставяне.

Чл. 8.  Преместваемите обекти могат да се разполагат в поземлени имоти при следните условия :

 1. Преместваемите обекти не могат да надвишават установените в действащ Подробен устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и минимална озеленена площ;
 2. Преместваемите обекти следва да са с максимална височина при стрехата 3.20м и максимална височина при билото 4.50м, мерено от нивото на прилежащия терен. Изискването не се прилага за терени, предназначени за спортни и развлекателни функции и озеленени площи, както и такива отредени за производствени дейности.
 3. Преместваемите обекти могат да се разполагат свободно в имота на 1 м от уличната регулация и на 3 м от вътрешните имотни граници или допрени до тях, при изричното писмено съгласие на собствениците на съседните имоти. Преместваемите обекти не следва да излизат пред уличната регулация със свои конзолни елементи.
 4. Преместваемите обекти могат да се разполагат върху части от тротоари, пешеходни алеи, площади и други площи с обществено предназначение при условие, че не затрудняват пешеходния поток и общественото ползване на терена, в който са поставени, както и не затрудняват ползването на съседните имоти.
 5. При проектиране и поставяне на преместваеми обект се прилагат разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони към ЗУТ.

Чл. 9.  Преместваемите обекти във всички зони и независимо от техния вид трябва:

1.Да отговарят на нормите за безопасност и на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т.1 от Закона за устройство на територията;

2.Да отговарят на техническите критерии за поставяне;

3.Да се поддържат в добро състояние и вид;

4.Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда

5.Да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

6.Да не застрашават безопасността на движение по улиците и да не затрудняват пешеходния поток;

7.Да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответните подзаконови нормативни актове.

8.Да не препятстват нормалното ползване на съседни имоти, сгради и законно поставени преместваеми обекти, рекламни и информационни  елементи.

9.Да се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности, както и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.

 1. Да се ползват по предназначение.

 Чл.10.(1) Преместваемите обекти следва да бъдат изработени както следва:

1.Конструкцията от метал или дърво.

2.Облицовъчните материали – мазилка, камък или дърво. Забранява се използването на  пресована дървесина, шперплат, сайдинг и фазер.

3.Покрив- керамични керемиди

4.Чадъри, сенници  и тенти към преместваем обект са позволени в цветова гама: бял, екрю, кафяв и техните нюанси, едноцветно, като рекламният надпис може да бъде само във вертикалната част на чадъра или тентата

(2) Не се допуска поставяне на преместваеми обекти върху имоти и части от тях, отредени за озеленяване, или такива с реализирана вегетативна зеленина, с изключение на случаите, предвидени в разпоредбата на чл. 62, ал.7, т. 5 от ЗУТ - когато с подробните устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи -публична собственост и в поземлените имоти - частна собственост, без промяна на предназначението им е предвидена възможност за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота.

(3) В обществените озеленени площи (паркове и градини) без промяна на предназначението им може да се разполагат преместваеми търговски обекти по чл.56 ЗУТ, които общо може да заемат площ не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2 на сто от територията на паркове и градини с площ до 3 ха, както и информационни и рекламни елементи по чл.57 ЗУТ.

 

Чл.11. (1) Забранява се поставяне  на:

1.Преместваеми обекти, непредвидени в одобрените от главния архитект на общината схеми, съгласувани със съответните компетентни органи, респективно непредвидени в одобрените от Министъра на туризма схеми – когато е приложимо.

2.Преместваеми обекти, за които не е издадено разрешение за поставяне по реда, определен с настоящата наредба или в противоречие с издаденото разрешение .

3.Всички видове преместваеми обекти пред витрини и прозорци от партерни етажи на сгради без изрично писмено съгласие от собствениците на засегнатите обекти.

4.Всички видове преместваеми обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток и обслужването на обектите.

5.Преместваеми обекти върху терени - общинска или частна собственост, разположени на разстояние по-малко от 3 м. от границата на съседния поземлен имот, с изключение на случаите, в които има изрично писмено съгласие на собственика на съседния имот

6.Преместваеми обекти, на  които конзолни елементи излизат пред улично-регулационната линия.

7.Преместваеми обекти, изработени от пресована дървесина, шперплат и фазер.

8.Съоръжения от първа/екстремни/ и втора/семейни/ категория, съгласно определенията в Чл.5, ал.1 от Наредба  № V-12-707 от 15 ноември 2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти в жилищни зони в І зона  и ІІ зона .

(2)Забранява се „зазимяването“ на преместваеми обекти във всички зони със шперплат и подобни материали, както и покриването им с найлони и чували.

Чл.12. (1) Преместваемите обекти и съоръжения в имоти държавна, общинска или частна собственост се разполагат след издадено разрешение за поставяне от главния архитект на община Созопол по  реда и условията на настоящата наредба.

(2) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в имоти държавна собственост (с изключение на тези, разположени на територията на морските плажове ) се издават въз основа на схема, одобрена от главния архитект на община Созопол, изработена и приета по реда на настоящата наредба, след съгласуването й със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

(3) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в имоти- общинска собственост се издават въз основа на схема, одобрена от главния архитект на община Созопол, изработена  по реда на настоящата наредба и  съгласувана от Общински съвет Созопол.

(4) За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в имоти частна собственост, заинтересованите лица изработват ситуационни скици, съобразно изискванията на чл.13, определящи пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот, неговия вид, тип, размер и предназначение, комплектовани с документите по чл.14, ал.3 , които се разглеждат и одобряват по реда на глава първа,  раздел V от настоящата наредба.

(5) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове се издават  от главния архитект  въз основа на схема, одобрена от Министъра на туризма, при съобразяване изискванията на Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

РАЗДЕЛ IV

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ  И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл.13 (1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти се изработват върху комбинирана скица  (извадка) от кадастралната карта и действащия подробен устройствен план с обхват поземления имот, в който ще се разполага преместваемият обект и съседните му поземлени имоти, в подходящ мащаб.

(2) Със схемата се определя пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот, неговия вид, тип, размер и предназначение.

(3) Схемите по ал.1 при внасянето им за одобряване следва да бъдат придружени с обяснителна записка, съдържаща информация относно конструкцията, материалите, цветовете и конкретното предназначение и параметри на преместваемия обект, чието поставяне се иска, трябва да съдържат и данни за съответствието на реализираното строителство с установените съгласно действащите подробни устройствени планове изисквания за плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и минимална озеленена площ.

Чл. 14.(1) Схемите (с изключение на схемите за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове) се одобряват от главния архитект на Община Созопол по реда на настоящата наредба и при съобразяване и спазване на специфичните нормативни изисквания за съответната територия.

(2) Изменения и допълнения в схемите се правят по реда на тяхното създаване.

(3) При внасянето им за одобряване схемите, изработени съгласно изискванията на чл. 13, следва да бъдат комплектувани с:

1.Актуална скица от СГКК-Бургас на поземления имот, в който се иска разполагане на преместваем обект, ако имотът не е общинска собственост;

2.Проект с разпределение и фасади, уточняващи функционалната схема и обемно-пространственото решение;

 1. За обекти до 15кв.м. – конструктивно становище, уточняващо конструктивната схема и начина на закрепване на обекта за терена, а за обекти над 15 кв.м. – инженерно-техническа част.

4.При необходимост, схемите следва да са придружени и с проект за Ел.и ВиК връзки за предвидените в тях обекти, съгласувани с експлоатационните дружества.

 

 

Условия и ред за изработване на схеми за разполагане на преместваеми обекти в имоти държавна и частна  собственост

Чл. 15.(1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти в имоти държавна и частна собственост се изработват съгласно изискванията на чл.13 и се внасят за съгласуване и одобряване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител, от заинтересованото лице,  от лице имащо правно основание за заемане на терена, или от изрично упълномощено лице.

(2) Схемите по ал.1 преди одобряването им, следва да бъдат съгласувани по реда на чл.12, ал.2 от настоящата наредба.

 

Условия и ред за изработване на схеми за разполагане на преместваеми обекти в имоти общинска собственост

Чл. 16.(1) Преди изработването на схеми за разполагането на преместваеми обекти в терени общинска собственост, следва да се определят поземлените имоти и съответните позиции, върху които могат да се разполагат такива обекти.

(2) За определяне на поземлените имоти и съответните позиции по ал. 1, служебно от техническата служба на община Созопол, по заповед на кмета на общината, се изработват скици с определени позиции, чиито текстова и графична част, следва да съдържат подпис и печат на изготвилото ги лице.

(3) За съставните на община Созопол населени места, скиците с позиции по ал. 2 се изработват и по предложение на съответните кметове на кметства.

(4) Схемите с определени позиции по ал.2 се внасят за съгласуване в Общински съвет Созопол  до 31 март на текущата година.

(5) Копие от съгласуваните схеми с определени позиции се излагат на видно място в сградата на общинска администрация и/или населеното място, за което се отнасят, както и на интернет страницата на Община Созопол за сведение на гражданите, непосредствено след приемане на решението на Общински съвет.

(6) Заинтересованите лица могат да подават заявления за издаване на разрешение за поставяне на обекти върху терени общинска собственост съобразно съгласуваната от Общински съвет - Созопол схема с определени позиции в срок до 15 май на всяка календарна година като посочват конкретната избрана позиция и вида обект съгласно схемата.

(7) Заявленията за разполагане на преместваеми обекти в общински имоти се разглеждат по реда на глава първа, раздел V  от настоящата наредба.

 

Условия и ред за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове

 

Чл.17. (1) Необходимите документи за издаване на разрешение за  поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове са:

 1. Сключен договор с Министерство на туризма за концесията на плажа;
 2. Графична част от схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в т.ч. допълнителна търговска площ по чл.10,ал.8 от ЗУЧК

3.Архитектурен проект за всеки обект, номериран съгласно схемата за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения върху плажната ивица, издадена от Министерство на туризма;

 1. Обяснителна записка по част Архитектура към схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в т.ч. допълнителна търговска площ по чл.10,ал.8 от ЗУЧК;
 2. Конструктивно становище/проект съгласно определението в т.80, §5 от ДР на ЗУТ
 3. Проект по част Електрическа за всеки обект, придружен с обща ситуация с указано място на ел. захранване. Проектът задължително се съгласува с Електроразпределение ЕрЮг.
 4. Проект по част ВиК за всеки обект, придружен с обща ситуация с указано място на водоснабдяване и отвеждане на отпадните води. Проектът задължително се съгласува с ВиК Бургас.
 5. Становище за определяне допустимостта на инвестиционното намерение от РИОСВ гр. Бургас
 6. Актуални удостоверения за проектантска правоспособност и застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството.

(2) Разрешени конструкции и материали при поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове:

 1. Лека метална или дървена конструкция
 2. При необходимост се допуска временно закрепване върху терена чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент., който гарантира конструктивна и пространствена устойчивост на обекта. Не се допуска кофриране и изграждане на бетонови основи на място.
 3. Не се допуска изграждане на масивни преградни стени от тухла
 4. Не се допуска изграждане на покривна конструкция върху площта, определена за допълнителна търговска площ. Съгласно I.3 се допуска разполагане на преместваеми подиуми с тенти, чадъри, шатри и други слънцезащитни устройства.
 5. Не се допуска обединяване на два съседни преместваеми обекта – ЗОХ- посредством подова или покривна конструкция.
 6. Не се допуска изграждане на второ ниво на преместваемия обект.

(3) Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения на морските плажове се издават еднократно за срока на концесията или наема и са валидни до изтичане срока на концесията, съответно наема, или до промяна на схемата.

 

РАЗДЕЛ  V

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

 

Чл. 18. (1) Желаещите да поставят временни преместваеми обекти върху имоти общинска собственост подават заявление в общинска администрация Созопол с описана желана позиция.

(2)   Заявленията се разглеждат от комисия, назначена от кмета на общината.  Комисията се състои от 7 /седем/ члена, от които 2 /двама/ общински съветника и 5 /петима/ представители на общинската администрация. Комисията е постоянно действащ орган и заседава  при кворум повече от половината от състава си и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Комисията разглежда заявленията  по реда на тяхното постъпване в деловодството на общината и се произнася с писмено становище в едномесечен срок от подаване на заявлението, за което се съставя протокол, който се предоставя на главния архитект.

(4) Освен за спазване на изискванията и забраните по  настоящата наредба, комисията  следва да следи и за цялостния облик на населеното място, както и за спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

Чл. 19. (1). При положително становище на комисията по чл.18, одобреното лице подава заявление за издаване на разрешение за поставяне към което прилага следните документи:

1.ЕИК или копия на документи, удостоверяващи, че заявителя има право по силата на закон да извършва търговска дейност.

2.Схема за разполагане на преместваеми обекти, изработена по реда на настоящата наредба ведно със съпътстващите я документи.  

3.Съгласувателно писмо/проект от съответната институция/експлоатационно дружество, когато е необходимо свързване с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното функциониране на обекта.

4.Документ за платена административна такса съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

5.Други документи, изискуеми по силата на специални законови или подзаконови норми.

 1. Главният архитект може да изиска други документи от значение за издаването на разрешението за поставяне, в зависимост от конкретния обект.

 

Чл. 20. Комисията може да се произнесе с отрицателно становище при наличието на някоя от следните предпоставки:

 1. Заявлението не е придружено с всички необходими документи, определени в настоящата Наредба, респективно приложените документи не отговарят на изискванията, определени в нея.
 2. Обектът не отговаря на условията и изискванията на настоящата наредба и на действащото законодателство;
 3. Заявлението е подадено за позиция, която не е предвидена в одобрената схема.
 4. Заявлението е подадено за позиция, която е вече заета по реда на настоящата наредба.

              Чл.21. (1) За имоти - частна и държавна собственост заинтересуваните лица подават заявление до главния архитект на община Созопол за одобряване на схема и проектна документация и издаване на разрешение за поставяне, придружено със:

        1.Ситуационна скица/схема за разполагане на преместваеми обекти в имоти частна собственост, изработена по реда и при условията на чл.13, комплектувана с придружаващите я документи.

      2.Документ/доказателства  за собственост на имота, в който се иска разполагане на преместваем обект. Когато заявлението за разполагане на преместваем обект в държавен или частен имот не се внася от собственика на имота, следва да се приложи  изрично негово писмено съгласие или писмен договор за наем за предвидената за заемане от преместваемия обект площ. Когато теренът е съсобствен, е необходимо изрично писмено съгласие от всички собственици или договор за наем, сключен с всички тях, включително и в случаите, когато заявлението се внася от съсобственик.

 1. Съгласувателно писмо/проект от съответната институция/експлоатационно дружество, когато е необходимо свързване с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното функциониране на обекта.

      4.Документ за платена административна такса съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

      5.Други документи, изискуеми по силата на специални законови и подзаконови актове.

(2) Преди одобряване на схемата и проектната документация за преместваеми обекти и/ или издаване на разрешение за поставяне, по преценка и при необходимост, главният архитект може да се изиска становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

(3) При одобряване на схемите и проектната документация по настоящата наредба за издаване на разрешение за поставяне, освен за спазване на изискванията и забраните в настоящата Наредба, главният архитект следва да следи и за цялостния облик на населеното място, както и за спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

 

Чл. 22. (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава по образец, одобрен от кмета на общината, като в него задължително се посочват:

 1. Номер и дата на разрешението за поставяне;
 2. Дата на решението, обективирано в протокола, с което се дава положително становище за издаване на разрешение за поставяне. /за общински имоти/
 3. Три имена, адрес и ЕГН на лицето, съответно фирмата, седалище, адрес на управление и ЕИК на търговеца, респ. търговско дружество, на чието име се издава разрешението;
 4. Имота, в който се разрешава поставянето на обекта и неговият собственик;
 5. Площта, която заема преместваемият обект и номера на позицията му по схемата за имоти общинска собственост, както и ситуационен план от одобрената схема за поставяне на преместваеми обекти.
 6. Конкретното предназначение на обекта; вид и дейност
 7. Срокът, за който се разрешава поставянето;
 8. Размерът на цената за поставяне за определения в разрешението срок
 9. Основанията, при които се отнема разрешението;

(2) Одобрената схема, респ. ситуационна скица е неразделна част от разрешението за поставяне.

(3)  Разрешенията за поставяне се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл.5а от ЗУТ.

(4) За ползването на общински поземлени имоти за поставяне на преместваеми обекти се сключва писмен договор по цени, определени в разрешението за поставяне съгласно  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол, за срок равен на срока на разрешението за поставяне. Изготвянето на договорите и контрола по тяхното изпълнение се осъществява от служители на общинската администрация.

(5) Ползването на преместваемите обекти трябва да се осъществява само в съответствие с разрешеното предназначение. При констатирани нарушения или при стартиране на инвестиционна инициатива на общината в случаите, в които съоръженията са разположени в терени общинска собственост или  при не плащане на дължимата цена за поставяне, сключеният договор се прекратява.

 

Чл. 23. (1) Разрешенията за поставяне се издават за следните срокове:

 1. Целогодишните преместваеми обекти в поземлени имоти - общинска собственост – за срок до 3 год.;
 2. В държавен имот се издава за срок, равен на срока, посочен в правното основание за заемане на терена или до актуализация на схемата, въз основа на която е разрешен обекта.
 3. За поземлени имоти частна собственост – съобразно срока, посочен в писменото съгласие на собственика на имота или писмения договор за наем на заетата от преместваемия обект площ, но не по-дълъг от 5 години.
 4. За кампанийните преместваеми обекти – за съответния период на събитието, но не по-дълъг от 30 дни.
 5. За сезонни обекти - от 01 април до 30 октомври всяка година;
 6. Когато се засягат имоти, които с действащ подробен устройствен план са предвидени за нужди по чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, срокът на разрешенията за поставяне е до започване на процедурата по отчуждаване, което обстоятелство се вписва в разрешението.

(2) В случай на предсрочно отпадане на правното основание за заемане на терена, срокът на разрешението се счита за автоматично изтекъл.

Чл. 24.(1) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваем обект по реда на тази наредба, са длъжни да не променят предназначението му, да поддържат в добър вид обекта и пространството около него, да осигурят безопасни условия за неговата експлоатация и да го демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за поставяне.

(2) Лицата, на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект в терени общинска собственост се уведомяват по реда на Административнопроцесуалния кодекс  и са длъжни да получат разрешението в 14 дневен срок от уведомяването им.

(3) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваем обект в терен общинска собственост, са длъжни да го поставят в срок до 1 месец от датата на получаване на разрешението за поставяне.

(4) При неявяване в указания срок за получаване на разрешението за поставяне или непоставянето на обекта в посочения в ал.3 срок, позицията се предоставя на следващия кандидат по реда на постъпване на заявленията, чието заявление отговаря на изискванията на настоящата наредба, с решение на комисията по чл.18.

 

Чл. 25. (1) Едно лице има право да поставя не повече от един преместваем обект върху общински терен.

(2) Промяна във вида, предназначението и местоположението на разрешени преместваеми обекти може да се извърши с ново разрешение, издадено по реда на тази наредба.

(3) Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване на преместваеми обекти, поставени в общински терени или площите, върху които е разрешено поставянето, под каквато и да е форма /сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правно-технически форми/.

(4) При нарушение на предходната алинея издаденото разрешение за поставяне се отменя и обектът се премахва по реда на настоящата наредба.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл. 26. (1)   На премахване подлежат преместваемите обекти когато:

 1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;
 2. са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
 3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
 4. не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 и ал.3, т.1 от ЗУТ;
 5. представляват реклама, забранена със закон;
 6. срокът на схемата и/или на разрешението за поставяне е изтекъл;
 7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води;
 8. не отговарят на други изисквания, определени с нормативен акт.

 (2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ /с изключение на преместваемите обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение и на територията на морските плажове/, в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал.1, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му.

(3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал.2 кметът на общината издава заповед за премахване на обекта.  Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал.1, който може да я обжалва по реда на чл.215, ал.1 ЗУТ. Заповедта се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ.

(4) Когато собственикът на обект по ал.1, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал.3 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(5)  Когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.

(6) В заповедта по ал.3 кметът на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

(7) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително по реда на настоящата наредба.

(8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал.3 се осъществява със съдействието на полицията.

 

Чл. 27. (1) В три дневен срок след изтичане срока за доброволно изпълнение, определен в заповедта на кмета, служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ от администрацията на община Созопол извършват проверка на място и съставят констативен  протокол. В протокола следва да се съдържа и информация относно начина на изпълнение на заповедта и подлежащите на извършване видове и количества демонтажни работи и/ или други дейности. При необходимост от представяне на конструктивно становище и други подобни, свързани с начина на премахване, това изрично се посочва в протокола.

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта и въз основа на съставения протокол, началникът на отдел „Строителството, градоустройство и кадастър” изготвя становище до кмета на общината с предложение за начина на принудително премахване и необходимите финансови средства за това.

(3) Въз основа на становището, в едноседмичен срок се пристъпва към процедура за избор на изпълнител по съответния ред, съобразно стойността на услугата/СМР.

(4) Датата и часа на принудителното изпълнение се определят от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице и се уведомяват надлежно всички заинтересувани лица, експлоатационните дружества и институции.

(5) На определената дата и час, служителите по чл.223, ал.2 от ЗУТ/, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните дружества, а при необходимост и със съдействието на органите на полицията, съставят протокол за състоянието на обекта преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

(6) В случаите в които обекта не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане оборудване и друго имущество, се пристъпва към принудително освобождаване.

(7) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му. В случай, че собствениците не желаят да го приемат или не може да бъде установен неговия собственик, изпълнителят и присъстващите служители от общинска администрация съставят опис за вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му и същото се оставя на отговорно пазене в помещение, определено от кмета на общината или оправомощено от него лице

(8) Адресатът на заповедта се уведомява за местонахождението на имуществото, от където последният може да го получи в едноседмичен срок. Рискът от погиването и открадването на имуществото е за сметка на адресата на заповедта. Общината не носи отговорност за бързо развалящите се стоки.

(9) Фактическото премахване на преместваемия обект се ръководи от представител на изпълнителя, който трябва да е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, след прекъсване захранването с вода, електрическа енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(10) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва техническата документация, нормативните изисквания за съответната дейност, нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица, сгради и обекти.

(11) Експлоатационните дружества следва да осигурят необходимите специалисти и техника за проверка и при необходимост за прекъсване захранването на обекта и извършване на задължителните действия по обезопасяване на техническата инфраструктура в и около премахвания обект, като по време на изпълнението, същите следва да осигурят и компетентно наблюдение от съответни специалисти за недопускане на нещастни случаи.

(12) След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния преместваем обект, служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Созопол и изпълнителя в присъствието на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, се съставят надлежен протокол.

(13) Окончателното почистване на отпадъците, получени при премахването на незаконния обект се извършва от изпълнителя на принудителното премахване за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

(14) За извършените разходи по принудителното изпълнение на заповедта се съставя протокол и същите са за сметка на адресата/ адресатите на заповедта. Въз основа на влязлата  в сила заповед на кмета по чл.26, ал.3  и протокол за извършени разходи по премахването се иска издаване заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОБЕКТИ ПО ЧЛ.57, АЛ.1 ОТ ЗУТ

„РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ”

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл.28. Рекламен елемент е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

Чл. 29. (1) Рекламно-информационните елементи/РИЕ/, когато не са разположени в улична мрежа или територия на транспорта, могат да се разполагат само в обема на допустимото застрояване в съответния поземлен имот съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) Рекламно-информационните елементи могат да се разполагат при намалени отстояния към съседен имот при изрично писмено съгласие на засегнатия собственик.

(3) Рекламно-информационните елементи, разположени в поземлени имоти, не могат да излизат пред уличната регулационна линия със свои конзолни елементи.

(4) Рекламно-информационните елементи независимо от техния вид, трябва:

 1. Да бъдат изработени от трайни материали,
 2. Да бъдат подържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция, от физическото или юридическото лице, получило разрешение за поставяне на рекламата.

Чл. 30. При разполагане на рекламно-информационни елементи трябва:

 1. Да не се нарушават условията на обитаване;
 2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение, в това число като закриват или наподобяват пътни знаци
 3. Да не се закрива друго рекламно пано, частен имот, търговски или обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него;
 4. Да отговарят на нормите за безопасност;
 5. Да се поддържат в добро състояние;
 6. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
 7. Да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото

законодателство

 1. Да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в

сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ

достъпа да тях или създаващ затрудняване за нормалната им експлоатация;

 1. Да не се поставят върху паметници и други елементи на декоративната

пластика;

 1. Да не се поставят върху дървета и всякакъв вид едроразмерна растителност;
 2. Да не се поставят на територията на гробищни паркове и религиозни сгради;
 3. Да не излизат извън границите на поземления имот, в който са постановени;
 4. Да не се поставят върху сгради паметници на културата преди да се съгласува по реда на Закон за културното наследство.
 5. Да не се поставят в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност
 6. Да отговарят на изискванията съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.

Чл. 31. Текстове в областта на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и съобщенията се изписват на български език /кирилица или кирилица и латиница/, с изключение на търговска марка или фирмен знак /лого/ на предприятия съгласно съдебна, респективно патентна регистрация.

Чл. 32.Не се разрешава :

 1. Монтирането на рекламно-информационни елементи върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик; а сгради в режим на етажна собственост – без изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост.
 2. Разполагането на рекламно-информационни елементи извън обема на допустимото застрояване в поземления имот;
 3. Разполагането на рекламно-информационни елементи, които излизат пред уличната регулационна линия със свои конзолни елементи;

4.Използването на светлинни символи или цифрови надписи прилагани като или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението

 1. Рекламирането на:

а. забранени за употреба вещества или препарати с наркотично действие;

б. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

в. порнографски материали;

г. религия или религиозна общност;

д. други, рекламирането на които е изрично забранено със закон.

 1. Разполагането на рекламно-информационни елементи, които:

а. съдържат невярна или подвеждаща информация;

б. рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги;

в. накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;

г. пропагандират под каквато и да е форма на омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост;

 1. Поставяне на РИЕ в нарушение на настоящата наредба, в нарушение/отклонение на одобрените схеми; без разрешение за поставяне

 

Чл. 33.При разрешаване разполагането на рекламно-информационни елементи, освен за спазване на горепосочените изисквания и забрани, кметът на общината/ респ. комисията / при община Созопол, следва да следи и за цялостния облик на населеното място, за спазване на устройствените и строителни правила, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда, както и да не се затруднява общественото ползване на терените/ сградите, върху които се поставят и да се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите.

Чл. 34. Носителите на права за разполагане на рекламно-информационни елементи при условията на тази наредба носят отговорност за причинените от рекламно-информационните елементи щети на трети лица.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ВИДОВЕ РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

„ВЪНШНА РЕКЛАМА”

 

Чл. 35. Външната реклама може да бъде:

 1. Реклама по калкани и върху покриви на сгради;
 2. Крайпътна реклама, закрепени неподвижно касети, осветени отвътре или отвън, рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени); билбордове.
 3. Реклама към градския партер (магазини, заведения и други обекти с обществено-обслужващи функции);
 4. Други видове РИЕ, в това число и билбордове, по индивидуални проекти.

 

Чл. 36. Всяка реклама трябва да бъде придружена от достатъчно информация за лицето, което я извършва (стикер с данни за лицето, което я поставя -фирма, седалище и адрес на управление и телефон за връзка).

Чл. 37. Не светещата реклама се поставя на не по-ниско от 50 см над нивото на терена. Нейните параметри следват да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

Чл. 38. Светеща реклама е тази, която ползва източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ (силует, пластично оформление и други) на сградата.

Чл. 39. Не се разрешава разполагането на съоръжения на външна реклама на територията на Общината върху:

 1. Лечебни, детски и учебни заведения
 2. Сгради паметници на културата.
 3. Скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика.
 4. Природни забележителности и резервати..
 5. Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.
 6. Декоративни огради.
 7. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях.
 8. Елементи от системата за регулиране на движението по пътищата,.
 9. Сгради на държавни и общински институции

 

„РЕКЛАМА И ОБЯВИ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ”

Чл. 40.Разполагането на обяви по спирките за градския транспорт се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м. Обявите следва да се премахнат в срок до 3/три/ дни след изтичане на срока, обявен в тях.

Чл. 41. Разполагането върху павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл. 42. Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви и др. се поставят само на определените за това места – афишни колонки, информационни табла и др.

„ФИРМЕНИ НАДПИСИ”

Чл. 43. (1) Графично и цветово оформени, надписите могат да бъдат поставени :

 1. Върху козирки, навеси и корнизи;
 2. Вертикално по фасадата на сградата.

(2) За жилищни сгради поставянето на надписи по ал. 1, т. 2 се разрешава само до първия жилищен етаж.

Чл. 44. Надписите са елементи от проекта за графично и цветово оформление на обекта, за който са предназначени.

Чл. 45. Надписът се премахва от собственика (ползвателя), който го е поставил и мястото се привежда в първоначалния му вид в едноседмичен срок след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен. Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

„ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ”

Чл. 46. (1) Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на предходните два раздела от настоящата наредба, регламентиращи общите изисквания и външната реклама. Те изключват указателни знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

(2) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1,5 кв.м, като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,5 м, а хоризонталният – на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

 „РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕННЕН ХАРАКТЕР”

Чл. 47.  Рекламни материали с временен характер (знамена, транспаранти и други) до три месеца могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни мероприятия.

Чл. 48. Разполагането на рекламни материали с временен характер (знамена, транспаранти и други) на улиците в гр. Созопол нова и стара част, както и във всички новообразувани квартали/урбанизирани територии, се разрешава само ако фигурират в одобрената схема.

Чл. 49. Безплатно разрешение за временна информация без предварително одобрена схема, може да бъде дадено от Кмета на община Созопол по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер и от което не се реализира търговска печалба.

Чл. 50. Рекламни материали (знамена, транспаранти), надписи и информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

„СЪОБЩЕНИЯ”

Чл. 51. (1) Разлепването на съобщенията се извършва на информационни тела (афишни колонки, информационни табла и други съоръжения), разположени единствено за тази цел на територията на общината.

(2) Местата за разлепване на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Созопол.

(3) Информационните тела се изработват по унифицирани модели, одобрени от комисията по настоящата наредба. 

(4) При разполагане на съобщенията е необходимо да не се закриват други материали преди завършване на проявата, за която съобщават.

(5) На едно информационно тяло (афишна колонка, информационно табло и други) могат да бъдат поставяни най-много две съобщения, които информират за едни и същи стоки, услуги и/или дейност на едно и също лице.

Чл. 52. (1) Лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира, възложителите и/или организаторите, на мероприятието (дейността), са длъжни да спазват изискването за разлепване съобщението на определените за това места (съоръжения) чрез осъществяване предварителен и текущ контрол.

(2) При констатиране, че съобщението не е поставено на определеното за това място лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира са длъжни да премахнат съобщението и да преведат обекта (мястото) в първоначален вид. В противен случай същите носят административно-наказателна отговорност по реда на тази Наредба.

Чл. 53. Не се разрешава разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, върху дървета и едроразмерна растителност, както и на всякакви други непредвидени за целта места. За спазване на това изискване възложителят, изпълнителят и лицето, в чиято полза се поставя съответния обществено информационен елемент, носят административно-наказателна отговорност по реда на тази Наредба.

 РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

 Чл. 54. (1) Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на община Созопол след издаване на разрешение за поставяне от кмета на община Созопол,  въз основа на съгласувани от главния архитект проекти и след заплащане на дължимите цени по  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

(2) Рекламно-информационни елементи в имоти общинска собственост се разполагат съгласно схема с определени позиции, която се актуализира ежегодно. Схемата се актуализира по предложение на кмета на общината,  одобрява се от главния архитект на община Созопол и се съгласува с Общинският съвет Созопол. В схемата се определят броя на позициите, които ще бъдат използвани за поставяне на РИЕ- собственост на Община Созопол и броя на позициите, които ще бъдат използвани за поставяне на РИЕ- собственост на физически и/ или юридически лица.

(3) Схемата по ал.2 се изработва служебно от техническата служба на община Созопол, върху извадка от кадастралната карта, като текстовата и графичната й части, следва да съдържат подпис и печат на изготвилото ги лице.

(4) Схемата за разполагане на рекламно-информационни елементи в границите и охранителните зони на недвижима културна ценност „Античен град Аполония Понтика”, преди одобряването й от главния архитект на общината, се съгласува служебно с Националния институт за недвижимо културно наследство/НИНКН/.

(5) На първо число на всяко тримесечие Община Созопол изнася на информационното табло в сградата и в сайта на общината списък със свободните позиции за поставяне или наемане на рекламно-информационни елементи.

(6) В чужди поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти по ал.1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от съоръжението по ал. 1 площ.

 Чл. 55. Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви.

Чл. 56. (1) Заинтересованите лица подават заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по образец, утвърден от кмета на Община Созопол .

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. ЕИК или копия на документи, удостоверяващи, че заявителят има право по силата на закон да извършва търговска дейност;
 2. Проект, изготвен от правоспособен проектант, включващ обяснителна записка, ситуационна схема и изгледи или визуализация на рекламно-информационния елемент;
 3. Конструктивен проект или становище, в зависимост от спецификата на рекламно-информационния елемент;
 4. В случаите, в които сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат рекламно-информационните елементи, е частна или държавна собственост – документ за собственост, а когато заявлението се подава от не собственик – и изрично писмено съгласие на собственика, или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ. Когато терена, е съсобствен е необходимо изрично писмено съгласие от всички собственици или договор за наем, сключен с всички тях, включително и когато заявлението се внася от съсобственик.
 5. Изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ, по реда на Закона за управление на етажната собственост, когато РИЕ се поставя върху сгради – етажна собственост;

Чл. 57. Заявленията за разполагане на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти-културни ценности в техните граници и охранителни зони се подават в общината за разглеждане. Разрешението се издава въз основа на схема след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство. Съгласуването се извършва служебно от кмета на община Созопол.

Чл. 58. Заявленията за поставяне на рекламно-информационни елементи се разглеждат от Комисията по чл.18 за преместваеми обекти при община Созопол. Служител от общинска администрация уведомява председателя на комисията за постъпилите заявления в 3-дневен срок от постъпването им. 

 Чл. 59. (1) Комисията разглежда заявленията по  реда на тяхното постъпване в деловодството на Общината и се произнася с писмено становище.

(2) При разглеждане на заявленията, освен за спазване на изискванията и забраните в настоящата наредба, комисията следи и за цялостния облик на населеното място, както и за спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

(3) Когато е необходимо, комисията:

 1. Извършва оглед на мястото, съвместно с представители на КАТ и други специалисти преди да вземе становище.
 2. Изисква от заявителя допълнителни документи;
 3. Изисква от заявителя да съгласува представения проект с органите на КАТ, Пожарна и аварийна безопасност, с експлоатационните дружества и др.

(4) За своята работа комисията съставя протокол.

 Чл. 60. (1) Комисията се произнася в 30-дневен срок от постъпване на заявлението, като предлага на кмета:

 1. Да издаде разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент ;
 2. Да направи мотивиран отказ;

(2) Комисията може да се произнесе с отрицателно становище, при наличието на някоя от следните предпоставки:

-    Заявлението не е придружено с всички  необходимите документи определени в настоящата наредба, респективно приложените документи не отговарят на изискванията.

- Обектът не отговаря на условията и изискванията на настоящата наредба и на действащото законодателство;

- Обектът не е подходящ за приложения градски архитектурен дизайн

 Чл. 61. (1) При положително становище на комисията, кметът на община Созопол или оправомощено от него лице издава разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент в 7-дневен срок от произнасянето на комисията или от представяне на съответните съгласувки, когато са необходими.

(2) Разрешението се издава по образец, одобрен от кмета на Община Созопол, като в него задължително се посочват:

 1. Имената, адреса на лицето, съответно фирмата и адреса на управление на търговеца, на който се издава разрешението;
 2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
 3. Дължимата цена, определена с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
 4. Срокът, за който се разрешава поставянето;
 5. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи;
 6. Основанията, при които се отнема разрешението.

(3) Към разрешението като неразделна част се прилага заверено копие от съгласуваната от Общински съвет и одобрена от главния архитект  ситуационна схема .

(4) За всеки рекламно-информационен елемент се издава отделно разрешение.

(5) Срокът на разрешението за поставяне на РИЕ в общински терени не може да бъде по-дълъг от 1 година.

(6) Разрешението за поставяне на РИЕ в имоти - частна или държавна собственост се издава за срок до 5 години. Когато заявителят е ползвател или наемател на имота, разрешението за поставяне на обекта се издава за срока, посочен в правното основание за заемане на имота, но този срок не може да бъде по-дълъг от 5 години.

  (7) Върху всеки рекламно-информационен елемент се поставя стикер с името на лицето/фирмата/, получила разрешението за поставянето и номерът по регистър. Рекламно-информационен елемент без стикер подлежи на премахване по реда на наредбата.

(8) Срокът на разрешението се определя съобразно искането, визирано в заявлението при съобразяване на разпоредбата на ал.5 и ал.6.

(9) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне, са длъжни да го получат в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им. Уведомяването се извършва писмено на адреса, посочен в заявлението или по телефона, което се удостоверява с полагане на подпис на длъжностното лице върху гърба на служебния екземпляра от разрешението и посочване на датата, на която е извършено.

(10) При неспазване на сроковете по ал.9, се счита, че е налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение и съответната позиция се счита за свободна.

(11) На лицата, които през срока на действие на издадените им разрешения, са спазвали всички изисквания на настоящата наредба и един месец преди изтичане срока на разрешението са подали заявление за издаване на ново разрешение за същата позиция, може да се издава ново разрешение за поставяне, за срок от една година.

Чл. 62. Поставянето на рекламно-информационни елементи се извършва след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази наредба и след заплащане на дължимите цени.

Чл. 63. (1) За ползването на общински поземлени имоти за монтиране на рекламно- информационен елемент на стойка, или за ползването на РИЕ- собственост на Община Созопол за разполагане на реклама по смисъла на тази наредба се сключва писмен договор по цени, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол за срок равен на срока на разрешението за поставяне. Изготвянето на договорите и контрола по тяхното изпълнение се осъществява от определените за това лица в  съответния отдел към общинска администрация.

(2) Дължимите суми се заплащат по реда и при условията посочени в договора по ал.1.

(3) След изтичане срока на договора или при негово прекратяване наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена в първоначален вид за своя сметка в 7- дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора или изтичането на срока.

Чл. 64. Промяна във вида и местоположението на разрешени рекламно-информационни елементи може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.

 РАЗДЕЛ ІV

КОНТРОЛ И ПРЕМАХВАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 65.Кметът на община Созопол или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрол по приложението на тази наредба.

Чл. 66. (1) Разрешенията за поставяне по ал.1 се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл.5а от ЗУТ.

(2) Кореспонденцията с лицата, получили разрешение за поставяне на РИЕ и кореспонденцията по събиране на приходите след издаване на разрешенията се извършва от определените за това лица от общинска администрация.

Чл. 67.(1) Подлежат на премахване РИЕ, които:

 1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;
 2. са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
 3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
 4. не отговарят на изискванията по чл.169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;
 5. представляват реклама, забранена със закон;
 6. срокът на схемата и/или на разрешението за поставяне е изтекъл;
 7. не отговарят на други изисквания, определени с нормативен акт и/или настоящата наредба

(2) Относно реда за премахване на рекламно-информационни елементи се прилагат разпоредбите на глава първа, раздел VI от настоящата наредба.

 ГЛАВА ТРЕТА

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТКРИТА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И КЪМ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В СГРАДИ

 РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.69  В настоящата глава  се уреждат редът и условията временно ползване на имоти или части от тях - държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради. 

Чл.70. Извършването на дейност по смисъла на чл.69 се допуска със заповед за временно ползване на кмета на общината по ред и условия, определени в настоящата наредба.

Чл.71.Заповедта  по чл.70 се издава в случаите на: 

 1. Ползване на общински/държавни терени за търговия пред магазини, офиси и домове върху маси, сергии и др.
 2. Ползване на общински/държавни терени за разполагане на маси и столове и други подобни съоръжения пред търговски обекти.
 3. Други по смисъла на чл.56, ал.11 от ЗУТ

Чл.72. Зони на ползване по смисъла на настоящата глава:

ЗОНА I гр.Созопол – цялата стара част; градска градина;  автогара;  базар Меркурий;  площад Хан Крум;  Южна алея;  алеята пред централен градски плаж от ул.“Лазурен бряг“ до градската градина ; гр.Черноморец – ул.“Морска“.

ЗОНА II гр.Созопол - нова градска част: ул.Републиканска, ул.Ропотамо до край на регулация/ до излаза й на ул. „Виа понтика“ /,  ул. „Одеса“ до кръстовището с ул.“Републиканска“; ул. „Лазурен бряг“, гр.Черноморец – ул.“Свети Никола“.

ЗОНА III гр.Созопол – цялата нова градска част и всички зони невключени в зона II, м. Буджака, м.Каваци, м.“Мапи“;  гр.Черноморец и землището му.

ЗОНА IV -     Територия на останалите населени места и землищата им.

 Чл.73.   При допускане на ползването по смисъла на тази глава задължително се спазват изискванията за свободно преминаване на пешеходците по тротоарите както следва:

 1. Тротоари под 1м. ширина – не се допускат разполагане на стоки, стелажи, маси и столове.
 2. Тротоари до 2м. ширина – 1/2 от ширината на тротоара, като се осигури свободна за преминаване зона от страна на пътното платно/улица/алея.
 3. Тротоари над 2м. ширина – 1/3 от ширината на тротоара да се осигури свободна за преминаване зона от страна на пътното платно/улица/алея.
 4. При павирани улици без тротоар – допускат се само съоръжения до 40см ширина/дълбочина.
 5. При пешеходни улици без тротоар тип площад – по графична схема, изготвена служебно от Община Созопол

    Чл.74. (1) Цветовата гама на чадъри, тенти и слънцезащитни съоръжения е:

І зона: бял, екрю, кафяв и техните нюанси, едноцветно, като рекламният надпис може да бъде само във вертикалната част на чадъра или тентата

ІI зона  : бял, екрю, кафяв, син, зелен, сив и техните нюанси

ІII зона : бял, екрю, кафяв, син,  зелен, сив и техните нюанси

ІV зона : без изисквания

Чл.75.(1) Лицата, желаещи да извършват търговия в терени – общинска или държавна собственост, прилежащи към преместваеми обекти или към търговски обекти в сгради подават заявление по образец до кмета на община Созопол. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. За търговия чрез поставяне на маси, столове и други подобни съоръжения към заведения за хранене и развлечения посочват допълнително данни за удостоверението за категоризация на търговския обект.
 2. Обяснителна записка на исканата квадратура на заетата търговска площ, местоположението на съоръженията, които ще се ползват и тяхното предназначение.
 3. Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция - за лицата желаещи да извършват търговия на открито от превозни средства на такава продукция; документ за регистрация като земеделски производител за лица, които ще извършват продажба на земеделска продукция.
 4. Сертификат за качество и безопасност, или друг документ, който е законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност, издаден от производител или вносител (при предоставяне за ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички и други подобни);
 5. Сертификат или друг документ, който е законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност, за контрол на съответствията от акредитиран орган за контрол (при предоставяне за ползване на атракционни съоръжения: детски клатушки, батути
 6. Удостоверение за регистрация на временен обект, издадено от ОДБХ- Бургас/или друга областна дирекция (при търговия с храни);

(2) По заявления с липсващи документи е допустимо допълнителното им представяне, както и корекции по схемата-план ситуация по желание на заявителя, преди разглеждането им.

Чл.76. (1) Заявленията, ведно с приложените към тях документи се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Комисията е постоянно действащ орган.

(2) Комисията по ал.1 съставя мотивиран протокол за работата си. В протокола се отразява и дължимата цена за ползване за квадратен метър разрешена площ , определена съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

(3) Заявленията, които не са окомплектовани с посочените в чл.75, ал.1 документи, не се разглеждат по същество от комисията.

Чл. 77.(1) Кметът на общината допуска със заповед временно ползване или издава мотивиран отказ в 14-дневен срок от получаване на протокола.

(2) Ползването се допуска за срок до 6 месеца. След изтичането на този срок ползвателят е длъжен да премахне съоръженията си, да освободи терена и да възстанови нарушени настилки.

(3)  В заповедта на кмета  задължително се посочват:

 1. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/; ЕИК, седалище и адрес на управление
 2. Мястото, определено за извършване на търговията, вида на съоръжението и площта в кв.м. за извършване на търговската дейност;
 3. Срокът на ползване
 4. Видът на стоките

5.Цената за ползването, определена съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. 

6.Допълнителни указания за търговеца, ако е необходимо с оглед разположението на мястото за ползване.

Чл.78. При издаване на съответната заповед търговецът заплаща определената цена за ползване съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол за квадратен метър разрешена площ за посочения в нея период.

Чл.79.  (1)  От допуснатото ползване може да се ползва само посоченото в него лице и не може да се преотстъпва на трети лица

(2) Копие от заповедта задължително се поставя в търговското съоръжение.

Чл.80.  Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срокът на ползването, като внесе писмено предизвестие със 7 /седем/ дневен срок. В този случай, платената такса за заетата площ на текущия месец не се връща на търговеца.

Чл.81. Отмяна на допускането за ползване се извършва със заповед на кмета на общината, при следните случаи:

 1. Когато мястото не се използва по предназначение;
 2. Когато не се използва от лицето, на което е предоставено;
 3. По писмено искане на лицето, на което е издадено;
 4. Извършване на търговия в отклонение от номенклатурата на стоките в издадената заповед за временно ползване.
 5. Поставяне на съоръжението в отклонение от квадратурата и одобрената план-ситуация.

Чл.82.Лицата, чието допускане за ползване е отменено или е с изтекъл срок са длъжни в 7 дневен срок да освободят и разчистят терена, както и да възстановят настилката, в случай че е нарушена.

Чл.83.Издадените заповеди се вписват в електронен регистър с пореден номер. Електронният регистър се води от упълномощени със заповед на кмета лица по образец, утвърден от кмета на общината. Ежемесечно информацията се изтегля на хартиен носител.

 РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ

 Чл.84. На премахване подлежат съоръжения:

 1. Поставени без издадена заповед
 2. Поставени в отклонение от одобрената квадратурата или др. съгласно издадената заповед
 3. При неплащане или при системно забавяне на плащането на дължимата цена.

Чл.85. (1) При констатиране на нарушенията по чл.84 от служители на община с протокол, съоръжението/елементът, послужило за осъществяване на дейността, се премахва принудително незабавно за сметка на нарушителя от кмета на общината или упълномощено от него лице, за което се съставя констативен протокол.

(2) Съоръжението/елементът по ал. 1 се връща на нарушителя след заплащане на такса за съхранението му, определена в наредба на общинския съвет.

(3) Съоръжението /елементът не се премахва принудително, ако нарушителят сам го отстрани от общинския терен в рамките на същия ден.

(4) Общината не отговаря за погиването на подлежащите на бърза развала вещи, иззети заедно със съоръжението/елемента по ал. 1, когато нарушителят откаже да се погрижи за тях, като това се отразява в протокола по ал.1.

(5) Общината съхранява съоръжението/елемента до връщането му на нарушителя или на упълномощено от него лице, но не по-късно от шест месеца след премахването му.

(6) Когато при премахване на съоръжението/елемента, нарушителят не присъства или е неизвестен, констативният протокол се подписва от двама свидетели, като същият се поставя на определените за това места в сградата на община Созопол и/или на интернет страницата й.

(7) При необходимост премахването по ал.1  се извършва със съдействието на органите на полицията.

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И/ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ИМОТИ И ОБЕКТИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 РАЗДЕЛ I

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 Чл.86. (1) В настоящата глава се уреждат условията и редът за издаване на разрешение за ползване на части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти-публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито.

         (2) Търговска и/или друга дейност на открито по ал.1 се осъществява чрез следните съоръжения и елементи: открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни.

 Чл.87. За извършването на търговска и/или друга  дейност на открито по смисъла на тази глава  се издава Разрешение за ползване по ред и условия определени в настоящата наредба.

Чл.88. (1) Търговска дейност на открито по реда на тази глава може да се извършва само от лице, което е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.

(2) Изключение по ал.1 се допуска за лицата, които изрично са изброени в чл.2 от Търговския закон.

Чл.89. Зоните  за извършване на търговска и/или друга дейност на открито се определят съгласно чл.72.

Чл.90. (1) На територията на Община Созопол се забранява:

 1. Търговията с пиротехнически изделия извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за неговото приложение;
 2. Продажба на стоки с неустановен произход
 3. Ползването на зелени площи, тротоари и други места за обществено ползване около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;
 4. Излагането и продажбата на стоки във входните части на сградите или по земята;
 5. Възпрепятстване на движението на пешеходците по тротоарите и други пешеходни места, както и на автомобили по пътното платно и паркоместата, както и по други недвижими имоти – общинска собственост, извършвано чрез поставяне на прегради, декоративни решетки, саксии/кашпи с цветя, маси, столове, празни бутилки и други подобни.
 6. Извършване на търговия на открито без издадено разрешение или чийто срок е изтекъл;
 7. Извършване на търговска дейност извън рамките на позволената квадратура, изписана в разрешителното;
 8. Извършването на търговска дейност на открито от търговец, който е различен от търговеца вписан в разрешителното.
 9. Извършване на търговия на територията на детски площадки
 10. Извършване на търговия на открито чрез съоръжения, които не са съобразени с градоустройствените, архитектурните, санитарно-хигиенните норми и изискванията за формирането на приветлив градски облик

 (2) Не могат да бъдат предмет на търговия на открито:

 1. Стоки, храни и хранителни продукти, които поради начина на предлагане могат да бъдат опасни за здравето и живота на хората;
 2. Хранителни продукти, приготвени и/или продавани на открито в Созопол- стар град.(дюнери, тестени изделия, царевица и др.) извън изработената схема от Община Созопол.
 3. Лекарства, лекарствени материали и продукти, медико – санитарни и хигиенни материали;
 4. Петролни продукти и дериватите им;
 5. Стоки за които е предвидена забрана в нормативен акт.
 6. Еротична литература и стоки
 7. Разносната търговия, освен в случаите на разнасяне по домовете на закупена или поръчана стока;
 8. Стоки извън номенклатурата на стоките изписани в разрешителното;

 Чл.91. Всички лица, извършващи търговска и/или друга дейност по  настоящата наредба, са длъжни:

1.Да извършват дейността само на описаното в разрешението място;

2.Да не променят и разширяват посочената в разрешението номенклатура от стоки /предмет на дейност/;

3.Да не увеличават самоволно заеманата площ извън определената в разрешението

4.Да спазват одобрената схема за начин на разполагане, брой и вид на съоръженията (включително и масите за консумация на храни и напитки пред обектите), както и определената квадратура за ползване на общинската площ;

5.Да не преотстъпват площта, дадена им с  разрешението на друг търговец;

6.Да поддържат чистотата на територията на обекта и прилежащата му площ, която използват за дейността си;

 1. Да заплащат в срок дължимата такса.

Чл.92. Търговска и/или друга дейност  на открито на територията на Община Созопол се осъществява при спазване на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол, Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол, както и всички действащи нормативни актове.

Чл.93. (1) За определяне на поземлените имоти – публична общинска собственост  и съответните позиции, които могат да се ползват за поставяне на съоръжения/елементи по смисъла на тази глава, служебно от техническата служба на община Созопол, по заповед на кмета на общината, се изработват скици с определени позиции, чиито текстова и графична част, следва да съдържат подпис и печат на изготвилото ги лице. Изготвените скици се съгласуват с главния архитект на общината.

(2) Копие от съгласуваните скици с определени позиции се излагат на видно място в сградата на общинска администрация и/или населеното място, за което се отнасят, както и на интернет страницата на Община Созопол за сведение на гражданите.

Чл.94. /1/Лицата, желаещи да извършват търговска и/или друга дейност на открито по смисъла на тази глава, подават заявление по образец до кмета на община Созопол. Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Обяснителна записка на вида на търговската и/или друга дейност, указваща площ, местоположението на съоръженията/елементите, които ще се ползват и тяхното предназначение, вида на стоките, с които ще се извършва търговията/описание на дейността/когато не е търговска/, срок за ползване, както и посочват желаната позиция съгласно скиците по чл.93.
 2. Копия от документи, когато те са законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност:

2.1. Удостоверение за регистрация на временен обект, издадено от ОДБХ- Бургас (при търговия с храни);

2.2. Сертификат и/или друг документ за контрол на съответствията от акредитиран орган за контрол (при предоставяне за ползване на атракционни съоръжения: детски клатушки, батути и др.подобни)

2.3. Сертификат за качество и безопасност, или друг документ, който е  законовоопределена предпоставка за извършване на съответната дейност, издаден от производител или вносител (при предоставяне за ползване на велорикши, велосипеди, еко-скутери, тротинетки, детски акумулаторни колички и други подобни);

2.4. Когато кандидатът е земеделски производител, към заявлението се прилага и копие от анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган; заверена регистрационна карта на земеделски производител; др. документи, на които лицето се позовава.

(2) По заявления с липсващи документи е допустимо допълнителното им представяне, както и корекции по обяснителната записка по желание на заявителя, преди разглеждането им.

 Чл.95.(1) Заявленията, ведно с приложените към тях документи се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

(2) Комисията по ал.1 съставя мотивиран протокол за работата си. В протокола се отразява и дължимата такса за ползване за квадратен метър разрешена площ , определена съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

(3) Заявленията, които не са окомплектовани с посочените документи, не се разглеждат по същество от комисията.

(4) В случай, че за едно и също място има повече от един заявител, при избора се прилагат следните критерии, подредени по приоритет:

- по входящ номер на заявлението

- търговец с адрес на управление на територията на община Созопол

- производител на български стоки

- търговец, който добросъвестно е ползвал мястото в предходни периоди.

 Чл. 96. (1) Кметът на общината издава Разрешение ползване или мотивиран отказ в 14-дневен срок от получаване на протокола.

(2) Разрешението за ползване се издава за срок на действие до 6 месеца. След изтичането на този срок ползвателят е длъжен да премахне съоръженията/елементите, да освободи терена и да възстанови нарушени настилки.

(3) Разрешението по ал.1 се издава по образец, одобрен от кмета на общината, като в него задължително се посочват:

 1. Номер и дата на разрешението;
 2. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/; ЕИК, седалище и адрес на управление

3.Мястото,определено за извършване на дейността, вида на съоръжението/елемента и площта в кв.м. за извършване на търговската и/или друга  дейност;

 1. Срокът на разрешението
 2. Видът на стоките
 3. Цената за ползване, определен съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

7.Допълнителни указания за търговеца, ако е необходимо с оглед разположението на мястото за ползване.

 1. Други необходими с оглед на дейността данни

 Чл.97. (1) Лицето заплаща цената за ползване, определена с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол  за квадратен метър разрешена площ.

(2) Цената се плаща при издаване на разрешението за посочения в него период.

 Чл.98. (1)  От полученото разрешение може да се ползва само посоченото в него лице и не може да се преотстъпва на трети лица

(2) Копие от разрешението задължително се поставя в търговското съоръжение.

(3) Разрешението и одобрената схема- план ситуация се предоставят от търговеца на контролните органи при поискване.

 Чл.99. (1)  Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срока на разрешението за ползване, като внесе писмено предизвестие със 7 /седем/ дневен срок. В този случай, платената цена за заетата площ за текущия месец не се връща на търговеца.

(2)  При депозирано предизвестие, комисията преразглежда заявлението на следващия кандидат за определеното място за търговска дейност.

 Чл. 100. (1) Отмяна на разрешението се извършва със заповед на кмета на общината при следните случаи:

 1. Когато мястото не се използва по предназначение;
 2. Когато не се използва от лицето, на което е предоставено;
 3. По писмено искане на лицето, на което е издадено;
 4. Извършване на търговия на открито в отклонение от издаденото временно разрешение за ползване.
 5. Поставяне на съоръжението в отклонение от квадратурата и одобрената план-ситуация.

 (2) С изтичането на срока, посочен в разрешението, същото губи действието си автоматично без издаване на нарочна заповед от кмета на общината.

Чл.101.Лицата, чието разрешение за ползване е отменено или е с изтекъл срок са длъжни в 7 дневен срок да освободят и разчистят терена, както и да възстановят настилката, в случай че е нарушена.

Чл.102.(1) Организирането на търговията на открито се осъществява от  дирекция/отдел  към общинската администрация на община Созопол, осъществяващ/и икономически и стопански дейности. 

(2) Издадените разрешения се вписват в електронен регистър  „Търговия на открито” с пореден номер. Електронният регистър се води от упълномощени със заповед на кмета лица по образец, утвърден от кмета на общината. Ежемесечно информацията се изтегля на хартиен носител.

(3) Копие от разрешенията се съхраняват от длъжностните лица по ал.1.

 РАЗДЕЛ II

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И/ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ИМОТИ И ОБЕКТИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 Чл.103.(1) На премахване подлежат съоръжения/елементи на търговска и/или друга дейност на открито:

 1. Поставени без издадено разрешение;
 2. Издадени в нарушение на издаденото разрешение/в това число отклонение от номенклатурата на стоките; отклонение от квадратурата и/или одобрената схема/
 3. За които е изтекъл срокът по издаденото разрешение
 4. При неплащане или при системно забавяне на плащането на цената за ползване.

(2) В случаите на неплащане на цената за ползване разрешението се смята за прекратено, като за да се издаде ново по реда на настоящата глава, се прилага документ за платена такса. При системно забавяне на месечното плащане и/или при отказ от страна на търговеца да плаща дължимата  такса се пристъпва към процедура по премахване по реда на настоящия раздел.

Чл.104. (1)При констатиране на нарушенията по чл.103 съоръжението/елементът, послужило за осъществяване на дейността, се премахва принудително незабавно за сметка на нарушителя от кмета на общината или упълномощено от него лице, за което се съставя констативен протокол.

(2) Съоръжението/елементът по ал.1 се връща на нарушителя след заплащане на такса за съхранението му, определена в наредба на общинския съвет.

(3) Съоръжението /елементът не се премахва принудително, ако нарушителят сам го отстрани от общинския терен в рамките на същия ден.

(4) Общината не отговаря за погиването на подлежащите на бърза развала вещи, иззети заедно със съоръжението/елемента по ал. 1, когато нарушителят откаже да се погрижи за тях, като това се отразява в протокола по ал.1.

(5) Общината съхранява съоръжението/елемента до връщането му на нарушителя или на упълномощено от него лице, но не по-късно от шест месеца след премахването му.

(6) Когато при премахване на съоръжението/елемента, нарушителят не присъства или е неизвестен, констативният протокол се подписва от двама свидетели, като същият се поставя на определените за това места в сградата на община Созопол и/или на интернет страницата й.

(7) При необходимост премахването по ал.1  се извършва със съдействието на органите на полицията.

 ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.105. Съгласно ЗУТ наказва се с глоба от 1000лв. до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на настоящата наредба. Актът за установяване на нарушението се съставя за нарушение по чл. 232, ал.5, т.7 от ЗУТ.

Чл.106. Съгласно ЗУТ кметът на общината налага имуществена санкция на юридическо лице или на едноличен търговец, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата - в размер от 1000 до 10 000 лв. Актът за установяване на нарушението се съставя за нарушение по чл. 237, ал.2, т.7 от ЗУТ.

Чл.107. (1) Наказва се с глоба в размер от 200 лв.(двеста лева) до 5 000лв. (пет хиляди лева) физическо лице, респ. с имуществена санкция в размер от 1000лв. (хиляда лева) до 50 000лв. (петдесет хиляди лева) едноличен търговец или юридическо лице, което извършва  търговска и/или друга дейност по смисъла на глава трета без да е издадена заповед за допускане на ползването.

(2) Наказва се с глоба в размер от 50 лв.(петдесет лева) до 5 000лв. (пет хиляди лева) физическо лице, респ. с имуществена санкция в размер от 500лв. (петстотин лева) до 50 000лв. (петдесет хиляди лева) едноличен търговец или юридическо лице, което извършва  търговска и/или друга дейност на открито  по смисъла на глава четвърта без или в нарушение на издаденото разрешение.

 Чл.108. За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по- тежко наказание, се налага глоба от 100 лв.(сто лева) до 5 000лв. (пет хиляди лева) на физическо лице, респ.  имуществена санкция в размер от 500лв. (петстотин лева) до 50 000лв. (петдесет хиляди лева) на  едноличен търговец или юридическо лице.

Чл.109.Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на община Созопол.

Чл.110. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.111.Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на тази Наредба:
 1. ВЪНШНА РЕКЛАМА е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска цел.
 2. НАДПИС е всеки текст, обемна форма или изображение върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея.
 3. ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА е всяка обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва определена дейност .
 4. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ с временен характер са: знамена, транспаранти, надписи и информационно-указателни табели, със срок на поставяне по-малък от един месец.
 5. СЪОБЩЕНИЯ са всички видове афиши, плакати, постери и други, които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществени, акционни, хуманитарни и други прояви и лица, както и за предоставяне на стоки, услуги и/или извършването на други дейности.

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.56, ал.2 и ал.11, чл.56а, чл.57, ал.1 и чл.57а, ал.7 Закон за устройство на територията.
 • 2. Издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи, срокът на които не е изтекъл към датата на влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени.
 • 3. Преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи, разположени в частни и общински поземлени имоти, при условията на предходната наредба, се привеждат в съответствие с изисквания на настоящата наредба, в шестмесечен срок от влизането й в сила.
 • 4. Съществуващи преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи, които са с изтекли разрешения за поставяне или без такива, подлежат на премахване по реда на тази Наредба.
 • 5.На територията на Созопол- Стар град се допуска поставянето само на чадъри и сенници в цветовата гама бяло- бежово-охра-кафяво-сиво и техните нюанси, без рекламни чадъри и надписи, с възможност за полагане на фирмен надпис само на вертикалната им част. Слънцезащитни тенти- конзоли, окачени на фасадите на сгради са в същата цветова гама и не могат да излизат конзолно извън обсега на тротоарното право.
 • 6. Започнатите производства по издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи се довършват по реда на тази наредба.
 • 7. Схемите с определени позиции за разполагане на преместваеми обекти и РИЕ, съгласувани от Общински съвет преди влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си до съгласуването на нови по реда на настоящата Наредба .
 • 8. Тази наредба отменя глава четвърта на Наредба за реда за провеждане на търговска и туристическа дейност на територията на Община Созопол, приета с Решение №330 от протокол №24/30.04.2002 г., изм.с Решение №89 от протокол №7/30.04.2004 г. на Общински съвет Созопол.
 • 9. Тази наредба отменя Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приета с Решение №239 от протокол №15/12.11.2004 г. на Общински съвет Созопол.

Наредба е приета с Решение № 757 по Протокол № 32  от заседание на Общински съвет Созопол, проведено на 29.07.2022 г.

 

Георги Пинелов

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...