Понеделник, 11 Януари 2021 16:39

Н А Р Е Д Б А ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


/Приета с Решение №264 от протокол № 14/17.12.2020г. на Общински съвет Созопол/


Н А Р Е Д Б А

ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. (1) Тази Наредба урежда обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол, като регламентира отглеждането за лични нужди, промишленото отглеждане/със стопанска цел/ на селскостопански животни, ограниченията и забраните за отглеждането им, и осъществяването на контрол върху санитарно- хигиенното състояние в населените места.

(2) Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци

(3) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие със Закона за пчеларството

Чл.2. Селскостопанските животни могат да бъдат отглеждани в лични стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/ в стопански постройки и сгради, които отговарят на общите и специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания, включително мерките за биосигурност на Наредба №44/2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Чл.3. (1) Отглеждането на селскостопански животни в регулационните граници на град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници се забранява.

(2) В регулационните граници на останалите извън ал.1 населени места на територията на община Созопол е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди и само в обема, предвиден в чл.10 от настоящата наредба

(3) Отглеждането на селскостопански животни в населените места и селищни образувания с изключение на разположените в землището на гр. Созопол, гр. Черноморец и с.Равадиново може да се извършва от собственици и наематели на недвижими имоти, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и действащите в тази връзка подзаконови нормативни актове.

Чл.4. Промишленото отглеждане/със стопанска цел/ на селскостопански животни се извършва само извън регулационните граници на населените места на територията на община Созопол.


РАЗДЕЛ ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ


Чл.5 Кметът на общината, кметовете на населените места и кметските наместници осъществяват контрол при отглеждането на селскостопански животни относно спазването на:

1. Изискванията за допустимия брой животни, отглеждани в населените места;

2. Изискванията за изграждане и разполагане на промишлени и лични стопанства в и извън регулацията на населените места;

3. Изискванията за недопускане състояние на дискомфорт на жителите на общината.

4. Изискванията за опазване на общински територии от замърсяване вследствие отглеждане на селскостопански животни и спазване на санитарно - хигиенните изисквания, определени в държавните нормативни актове;

5. Осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието;

 

Чл.6 Кметът на общината, кметовете на населените места, кметските наместници или упълномощени от тях длъжностни лица съгласуват дейностите по поддържане и управление на санитарно- хигиенното състояние в населените места, местоположението и изграждането на промишлените и лични стопанства в и извън населените места, опазване на околната среда и обществените норми с държавните институции, които имат отношение по дейностите, засегнати в тази наредба.


Чл.7 (1) Кметът на общината, кметовете на населените места и кметските наместници определят със заповед маршрути за движение на животните при извеждане на паша, както и пунктовете за събирането им. Заповедта съдържа точно и ясно описание на местата за събиране на животните на паша и индивидуализиране на местата за преминаване чрез посочване на граници на имоти или по друг подходящ начин.

(2) Кметовете и кметските наместници следят за законосъобразното ползване на пасищата и мерите, определени за общо и индивидуално ползване въз основа на решение на Общински съвет – Созопол по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/

Чл.8. Залавянето и изолирането на всички видове скитащи животни /коне, прасета, крави, кучета и др. / се организира от кметствата на населените места и ветеринарните органи със съдействието на РУ на МВР, при задължително спазване на изискванията и съответните нормативни актове.

Чл.9. (1) Кметът на общината, кметовете на населените места и кметските наместници са длъжни да:

1. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

2. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от комисиите по чл. 128, ал. 1 Закона за ветеринарномедицинската дейност мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;

3. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

4. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;

5. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;

6. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;

7. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

8. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

9. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;

10. определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените места

11. осъществяват контрол за спазване на текущата наредба

12. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

13. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го поставят на видно място

(2) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал.1, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:

а) актуализират списъка по ал. 1, т. 13;

б/ организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата по чл. 259, ал. 3 Закона за ветеринарномедицинската дейност;

в/ осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване;

г/ под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

д/ осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия;

е/ съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

ж/ забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

з/ участват в комисиите по чл. 137, ал. 14 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

РАЗДЕЛ III

ОБЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЛИЧНИ СТОПАНСТВА


Чл.10. (1) Допустимият обем за отглеждане на селскостопански животни за лични нужди е до:

а/ два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12- месечна възраст;

б/ десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

в/ три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

г/ два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

д/ десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

е/ петдесет възрастни птици независимо от вида;

ж/ сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида

(2) Не се разрешава отглеждането на повече от определените бройки и видове животни в регулацията на населеното място.

(3) Собствениците или ползвателите на животновъдните обекти – лични стопанства са длъжни да ги регистрират по реда на чл. 137, ал. 11 и сл. от ЗВМД.


Чл.11. Забранява се отглеждането за лични нужди на селскостопански животни в жилищни сгради, мазета, тавани, балкони, веранди, тераси и други непредназначени за целта постройки и помещения.


Чл.12. (1) Всяко лично стопанство трябва да има:

1. Регистрация /номер на животновъден обект/ по реда на ЗВД;

2. Сключен договор с ветеринарен лекар за извършване на мероприятия, предвидени в държавната профилактична програма;

3. Дневник за вписване на всички проведени лечебно-профилактични мероприятия;

4. Регистър на животните в животновъдния обект, в който се вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни.

(2) В срок не по-късно от 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни от видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект;


Чл.13. Клането на животни, предназначени за лична консумация от собственика извън кланици, може да се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета на Европейския съюз от 24 септември 2009 г., изменен с Регламент за изпълнение 2018/723 от 16 май 2018 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване и Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване


РАЗДЕЛ IV

ОБЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ


Чл.14. Когато се отглеждат по-голям брой животни от цитирания в чл.10 ал.1 от настоящата наредба, е налице отглеждане със стопанска цел и стопанските постройки за отглеждането им трябва да бъдат разположени извън регулацията на населеното място.

Чл.15. Промишлено отглеждане на селскостопански животни се допуска само в животновъдни обекти, регистрирани съгласно чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

РАЗДЕЛ V

ИЗИСКВАНИЯ И ЗАБРАНИ ОТНОСНО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ


Чл.16. Животновъдните обекти трябва да се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат, съгласно изискванията в Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.


Чл.17. Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни са длъжни да:

1. спазват регламентирания брой животни в регулационните граници на населените места, определен в тази наредба;

2. опазват околната среда за сегашните и бъдещи поколения и защитата на здравето на хората и запазват комфорта на живот на жителите на населените места

3. извеждат и прибират селскостопанските животни до и от събирателните пунктове, определени със заповедта по чл.7 от настоящата наредба

4. поддържат помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в добро ветеринарно-санитарно състояние и периодично да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите, както и дезакаризация и третиране за външни паразити на животните, които отглеждат;

5. предоставят животните си за идентификация, имунизация и диагностични изследвания в съответните срокове, като не се разрешава отглеждането и придвижването на животни на територията на общината, ако същите не са идентифицирани, съгласно изискванията на действащото законодателство

6. предприемат всички мерки за предотвратяване неконтролирано напускане на границите на имота от животните.

7. осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключват, с регистрирани ветеринарни лекари, договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България;

8. спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз;

9. спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и транспортиране на животните, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз;

10. осигуряват и спазват мерките за биосигурност

11. водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното вписване;

12. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги представят при поискване на контролните органи;

13. съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект, записва проведените лечебно профилактични мероприятия;

14. в тридневен срок да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на идентификация;

15. осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването на проверката;

16. в тридневен срок от установяване на събитието да уведомяват за откраднати, убити или умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ съответната територия;

17. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект

18. осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените нужди на селскостопанските животни, според вида и породата им, а именно:

а) пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и поведенческите особености на животните;

б) подходящ микроклимат - помещенията да са с подходяща температура, влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление;

в) необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в добро здравословно състояние;

г) свободен достъп до местата за хранене и поене;

д) необходимото пространство и свобода на движение;

е) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните.


Чл.18. (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в сгради, постройки или помещения, отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

1. Водонепропускливи настилки на подовете, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция;

2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;

3. Обособени места и/или съоръжения за съхраняване на фураж

(2) Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа да става при спазване на изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места или в утаечни шахти, когато няма изградена канализация, Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и другите действащи нормативни актове. В населените места, където няма изградена канализация, заустването на отпадъчните води се извършва в безоточен резервоар на периодично изчерпване или друго пречиствателно съоръжение, изградено в имота при спазване на нормативните изисквания.

(3) Отглеждането за лични нужди на животни в съсобствени парцели се извършва с писменото съгласие на всички съсобственици с нотариална заверка на подписите.

(4) Собствениците на селскостопански животни следва да спазват изискванията съгласно чл. 44 и чл. 45 от ЗУТ.

Чл.19 Площадките, на които ще се съхранява оборски тор и отпадъчните води от животновъдния обект не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и вредни емисии в атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в подпочвените води.

Чл.20. (1) Животновъдните обекти трябва да бъдат оградени с постоянна, стабилна и подходяща за животинския вид ограда, с височина не по-малко от 1.50м., която да не позволява самоволно напускане на обекта от животните при спазване на изискванията на изискванията на Наредба №44/2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(2) Лицата, които отглеждат селскостопански животни се съобразяват с инфраструктурата на района и да изпълняват зоо-хигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.

Чл.21. (1) Лицата, които отглеждат селскостопански животни са длъжни да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на техническите и санитарни изисквания, разположени на отстояние не по малко от 10м от съседния имот съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, като:

а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или нает имот, отстоящ най- малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, както и от поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън строителните граници на населените места

б/ оборската тор се изнася минимум два пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъж седмично

(2) Оборски тор може да се съхранява временно и/или депонира върху:

1. Обособено място, изградено в животновъдния обект

2. Терен извън регулацията на населените места, собствен или нает със съгласието на собственика

3. Площадки за компостиране

(3) При невъзможност за осигуряване на съоръжения, лицата сключват договор с преработвателно предприятие за извозване на торовите маси.


Чл.22. (1) Направените замърсявания при прехода на животни по обществени терени или улици в населеното място, незабавно се почистват със собствени средства от собственика на животните.

(2) Еднокопитните впрегатни животни да преминават през населеното място с предпазни престилки.

(3) Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.


Чл.23..Умрелите животни се обезвреждат в екарисаж/инсинератор.

Чл.24. Транспортирането на животни от едно до друго населено място се разрешава след ветеринарен преглед и придружително ветеринарно свидетелство.


Чл.25. Забранява се:

1. отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни и/или не отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда, както и които не са регистрирани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

2. отглеждането на селскостопански животни в обекти, които са незаконни строежи по смисъла на ЗУТ или не се ползват по предназначение

3. пашата на стопански животни в регулационните границите на населените места, парковете, площадите, централните улици и плажните ивици и сервитутните зони на територията на общинската и държавна пътна мрежа намиращи се на територията на Община Созопол.

4. отглеждането и паша на животни в района на охранителни и вододайни зони за питейна вода

5. движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и пътна мрежа, без свидетелство за собственост, здравен ветеринарно-медицински паспорт и предпазна престилка

6. влизането, преминаването и паша на животни на пасища, мери и ливади при липса на правни основания за това;

7. отглеждане на селскостопански животни в жилищни сгради

8. отглеждането, преминаването/придвижване/, връзването, престоя и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища, както и в близост до паметници на културата.

9. изхвърлянето на трупове на животни, оборски тор, торова течност и животински екскременти и др.отпадъци от животновъдството в съдовете за събиране на битови отпадъци и върху площи общинска собственост в границите на населените места и др. неразрешени за това места

10. загробването на умрели животни на различни от отредените за това терени

11. замърсяване на обществени места, терени, улици и пътища, както и на водни обекти и вододайни зони с оборски тор, торова течност и животински екскременти;

12. клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места/по тротоарите, улиците, зелени площи, площадите, междублоковите пространства и др./

13. оставянето на животни без надзор, както и свободното им придвижване /без придружител/

14. клане на животни в личните стопанства за търговия и снабдяване на обществените заведения;

15. депонирането на оборска тор в границите на населеното място, извън условията на настоящата наредба, както и натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ, както и на граници между имоти

16. Изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти:

а/ До всички водоизточници за питейни и битови нужди и водоснабдителни съоръжения, отстоящи на разстояние по-малко от 200 м от дренажните кладенци;

б/ На територията на всички природозащитни обекти и естествени местообитания на защитени от закона растителни и животински съобщества, както и охранителната ивица от 700 м около тях;

в/ На територията на регистрираните исторически и археологически паметници на културата.

г/ Отглеждането и пашата на животни и птици на разстояние по-малко от 500 метра от границите на регионалното депо за неопасни отпадъци и рекултивираното депо за неопасни отпадъци на територията на Община Созопол.

17. придвижването на болни от заразни и паразитни болести животни през населените места, освен в случаите, когато е разпоредено от ветеринарномедицинските органи.

18. навлизането на селскостопански животни в частни урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти (градини, ливади, овощни насаждения и др.), с което се застрашава собствеността на гражданите и земеделската продукция.

19. изграждането на постройки, включително временни и навеси за отглеждане на селскостопански животни в общински имоти без правно основание

20. съхраняване на фураж върху общински терени без правно основание и ползване на общински площи за почивка и хранене на животни без разрешение

21. Внасяне на пресен, неферментирал, необеззаразен оборски тор в почвата


Чл. 26. Забранява се на собствениците и гледачите на селскостопански животни:

1. причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен при клане или самозащита

2. подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им особености.

3. връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или наранявания.

4. разхождането на селскостопански животни по улиците, с цел търговия или представления

5. ампутацията на опашката на едри и дребни преживни, свине и еднокопитни животни.

6. транспортирането на животни в превозни средства, при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания.

7. по време на товарене, разтоварване и придвижване животните да бъдат блъскани, ритани, удряни, влачени, да не се мачкат, чупят и усукват опашките им

 

РАЗДЕЛ VІ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА


Чл.27 Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на община Созопол,кметовете на населени места, кметските наместници или упълномощените от тях длъжностни лица и органите на МВР.

Чл.28 (1) Контролните органи имат право да извършват проверка в недвижими имоти, в които се отглеждат селскостопански животни. Проверки се извършват по постъпили писмени заявления, жалби и сигнали за нарушение на наредбата, като с цел ефективност на осъществявания контрол по отношение спазване законодателството в сферата на отглеждането и стопанисването на селскостопански животни могат да се извършват съвместни/комплексни проверки, за които да бъдат канени и представители на съответните компетентни институции.

(2) Контролните органи по ал.1 могат да се самосезират за установяване на нарушения по наредбата.

(3) В случаите на отказ от страна на собственика на имота за извършване на проверка, се изисква съдействие на органите на РУ на МВР


Чл.29 (1) Нарушенията на разпоредбите на тази Наредба се констатират с констативен протокол, еднократно предписание с фиксиран срок за изпълнение или акт за установяване на извършено административно нарушение. Актовете за установяване на административно нарушение, предписанията и констативните протоколи се съставят от Кмета на Общината, кметовете на кметства, кметски наместници или упълномощени от кмета на общината длъжностни лица от състава на общинската администрация, както и от органите на МВР.

(2) Установяването на административните нарушения, издаването на наказателни постановления, обжалването и изменението на същите се извършват по реда на ЗАНН.

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл.30 При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна прокуратура.

Чл.31 (1) При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или имуществената санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен размер.

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл.32 Който не осигури или откаже достъп до имотите на длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 100 до 300 лева или имуществена санкция от 500 до 1500 лв.

Чл.33 Установените в тази наредба административни наказания се налагат в случай, че за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.

Чл.34 При нарушения по настоящата Наредба на лицата се налага административно наказание, както следва:

1. За нарушение на чл.17 се налага глоба в размер от 100 лв до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.

2. За нарушение на чл.18, чл.19, чл.20 и чл.21 се налага глоба в размер от 100лв до 1000 лв. или имуществена сакция в размер от 500 лв до 5000 лв.

3. За нарушение на чл.22 се налага глоба в размер от 50лв до 300 лв. или имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

4. За нарушение на чл.25 и чл.26 се налага глоба в размер от 200лв до 2000лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

5. За всички останали нарушения се налага глоба в размер от 100лв до 500лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 25000лв.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. "Селскостопански животни" са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.

2. "Животновъден обект" е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни.

3. "Лично стопанство" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация.

4. "Собственик на селскостопански животни" е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните.

5. "Собственик на животновъден обект" е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на ползване върху обекта.

6. "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.

7. „Зоохигиени изисквания“ са изисквания за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

§ 3. Наредбата е приета с Решение № 264 по Протокол №14 от17.12.2020 г. на Общински съвет – Созопол.

§ 4. Привеждането на стопанствата в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.

§5. В Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол се отменят чл.5, т.6, чл.21, чл.23, чл.24, чл.25, чл.26.

§6. В Наредба за управление на отпадъците на територията на община Созопол се отменят чл.7, т12 и чл.8 т.2, т.3 и т.4.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...