Сряда, 14 Април 2021 13:23

отменен-П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКИ ГОРИ” ГР. СОЗОПОЛ


П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКИ ГОРИ”
ГР. СОЗОПОЛ /Приет с РЕШЕНИЕ: № 475/24.04.2013 г./ Отменен с РЕШЕНИЕ №356/31.03.2021г./


Раздел 1
Общи положения
Чл.1 Този правилник урежда статута, организацията, дейността и управлението на Общинско горско предприятие „Общински гори“ гр. Созопол.
Чл.2 Общинско горско предприятие „Общински гори“ осъществява самостоятелна стопанска дейност, свързана с управлението и стопанисването на предоставената му безвъзмездно, с решение на ОС, общинска собственост.
Чл.3 Предмет на дейност на ОГП „Общински гори“ е:
( 1) Управление на общинските горски територии, устройство и отчет на горите, създаване на нови гори и борба с ерозията, провеждане на възобновителни, отгледни и санитарни сечи, ползване на дървесината, странични ползвания, маркиране, сортиментиране, кубиране,
подготовка за провеждане на търгове за продажба на дървесина, осъществява мероприятия свързани с защита на горите, опазване на горите и вътрешен контрол.
(2) Управление на друга собственост върху движимо и недвижимо имущество предоставено от Община Созопол.
.Чл.4 ОГП “ Общински гори ” е със седалище: гр. Созопол пл. „Черно море” №1, ет.2


Раздел 2
Статут, образуване, преобразуване, прекратяване на ОГП
Чл.5 ОГП “ Общински гори ” се създава, преобразува и закрива с решение на ОС по предложение на Кмета на Общината.
Чл.6 С решение на общинския съвет по чл. 5 се определят:
- Предметът на дейност на Предприятието;
- Седалището и адресът на Предприятието;
- Структурата и щатното разписание на Предприятието;
- Размерът на предоставените средства по чл.16 от този правилник.
Чл.7(1) Предложенията по чл.5 и чл.6 от този Правилник се правят от Кмета на Общината.
(2) Предложенията по ал.1 трябва да са икономически обосновани и мотивирани.
(3) Към предложенията по ал.1 задължително се прилагат проект на щатно разписание и План-сметка.
Чл.8 Промените в предмета на дейност и седалището на Предприятието се извършват с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.
Чл.9 Организацията и контрола върху дейността и щатното разписание на ОГП „Общински гори“ се осъществява от Кмета на Общината.
Чл.10 Общинското предприятие е административно и финансово подчинено на Община Созопол. Действа от името и за сметка на Общината.
Чл.11 Страна по споровете по реда на ГПК във връзка с дейността на общинското предприятие е Общината.
Чл.12 Недвижими имоти и движими вещи, собственост на Общината, могат да се предоставят на Предприятието за стопанисване и управление, след решение на Общински съвет Созопол.
Финансиране
Чл.13(1) Общински съвет утвърждава годишният бюджет на ОГП “Общински гори ”.
(2) Общинското предприятието, осъществява дейността си по План–сметка одобрена от Общинския съвет.
(3) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни средства на Община Созопол.
(4) Общинското предприятие има печат, идентификационен код по БУЛСТАТ и разходна банкова сметка.
(5) Сметката по ал.4 се захранва от Община Созопол, съгласно План-сметката по ал.2
Чл.14(1) При създаване на Общинското предприятие, Общината му предоставя, първоначално безвъзмездно средства, съгласно чл.8 ал.12 от ЗОБ в размер, определен с решение на Общинския съвет.
(2) Средствата по ал.1, не могат да бъдат за сметка на целеви субсидии от държавния бюджет.
Чл.15 Приходите в План-сметката по чл.13 ал.2 се формират:
1.от управление на движимо и недвижимо имущество предоставено с решение на Общинския съвет.
2. от ползването на общинските горски територии:
а) от ползване и продажба на дървесина
б) от ползвания на недървесни горски продукти;
3. от услуги извършвани от Предприятието:
а) за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати, за съгласуване на строителство в горските територии и други писмени документи, предвидени в Закона за горите, ЗСПЗЗ и други нормативни актове;
б) за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация;
4. суми дължими по договори за предоставяне право на ползване и невъзстановими депозити;
5. средства от други собственици на горски територии,земеделски земи и водни ресурси предоставени на Общината за тяхното опазване;
6. експортни такси за износ на дървесина и на недървесни горски продукти и други;
7. глоби и обещетения за нарушения в горските територии на Общината;
8. суми от продажби на вещи, отнети в полза на Общината, послужили за извършване на нарушението или тяхната равностойност, ако липсват или са очуждени, след приспадание на разходите по отнемането, съхранението и продажбата им;
9. средства от продажба на горски семена, плодове и посадъчен материал, каталози,
специализирани печатни произведения и други продукти и стоково –материални ценности, закупени, добити или произведени със средства на Общината; 10. дарения, завещания и други;
11.средства от български или чуждестранни държавни и правителствени институции, неправителствени организации и лица с оглед на потребителската защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горитеи научно-изследователската и приложна дейност в тях;
12.средства по Глава седемнадесета от Закона за горите;
13. присъдени суми по дела, свързани с горските територии, земеделски земи и водни ресурси на Общината;
14. неустойки по договори за дейности извършвани от Общинското предприятие ;
15. получени средства за обещетения по застраховки;
16. суми от финансови начети;
17. стопанисване и охрана на частни гори с договор по Закона за горите;
18. други приходи, определени със закон и други нормативни документи.
Чл.16.Средствата, постъпили в приход на Общинското предприятие, се разходват за изпълнение
на възложените му с този Правилник дейности и мероприятия.
Чл.17. Разходната част на План –сметката включва:
1. издръжка на предприятието;
2. подпомагане на естественото възобновяване на горите общинска собственост;
3. събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняванена горси семена и плодове;
4. производство или закупуване на посадъчен материал;
5. подготовка на почвата за залесяване;
6. залесяване;
7. отглеждане на подраста и на новосъздадените култури;
8. попълване на горски култури;
9. инвентаризация на разсадниците и културите;
10. направа и поддържане на огради на горски култури и възобновителни участъци;
11. изграждане на дребни технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията;
12. провеждане на сечи в горите без материален добив;
13. почистване на сечища и други площи за залесяване;
14 .защита на горите общинска собственост по Глава шеста от Закона за горите;
15 .наблюдения и измервания на вредни емисии и замърсявания, както и провеждането на
метеорологични и хидрологични наблюдения;
16. опазване на горските територии на общината по Глава тринадесета от Закона за горите;
17. строителство, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни активисобственост на общината, предназначени за стопанисване на горските територии на общината;
18. строителство, поддръжка и ремонт на :
а) горски и полски пътища;
б) складове, горски бараки, навеси, заслони, пунктове и други;
в) пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоръжения;
19. мероприятия свързани със стопанисването на горите в защитени територии;
20. изграждане и организиране на горски и други разсадници, опитни полета, сортоизпитателни участъци, семепроизводствени градини, плантации и маточни колекции;
21. изработване на стопански планове и програми по Раздел 2, на Глава втора от Закона за горите;
22. научно обслужване и внедрителска дейност;
23. международна дейност, по въпроси на горските територии;
24. членски внос за участие на общината в различни организации и сдружения, свързани с горите;
25. печатни и друг вид издания, свързани с горите;
26. пропаганда и реклама, работа с обществеността;
27. чествания на Седмицата на гората и други празници свързани с дейността на Общинското предприятие;
28. обучения, квалификация и преквалификация, специализации и стипендии, свързани с управлението на горските територии,земеделските земи и водните ресурси на общината;
29. съдебни и други такси по дела, касаещи собствеността на Общинското предприятие;
30. провеждане на процедури за възлагане на дейности в горските територии на общината;
31. по отнемане, съхраняване и продажба на отнети в полза на общината, вещи, свързани с опазването на имуществото предоставено на Общинското предприятие;
32. застраховки и обещетения;
33. безопасност и охрана на труда;
34. разходи по опазване на горите и горските територии на Общината;
35. за придобиване на дълготрайни материални активи.
Чл.18(1) Предоставените за стопанисване и управление ДМА се завеждат задбалансово в счетоводните сметки на Предприятието.
(2) Придобитите дълготрайни активи /ДМА/ със средства от дейността на Предприятието са собственост на Общината.
Чл.19 Калкулациите за себестойността на извършените дейности и услугисе съгласуват с Кмета на Общината;
Чл.20 Предприятието води счетоводна отчетност съгласно закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове;
Чл.21(1) Общинският съвет, утвърждава ежегодно, заедно с Общинския бюджет и План-сметка за приходите и разходите на Общинското предприятие;
(2) След приемане и утвърждаване на План сметката, Общината кредитира извън бюджетната сметка на Общинското предприятие на четири вноски, считано от началото на
календарната година;
(3) Средства по ал.2 се изразходват само по предназначение, съгласно План-сметката по чл.13 ал.2.
(4) Актуализация на одобрената План-сметка се извършва на шестмесечие, след разглеждане и утвърждаване от ОС и след мотивирано предложение на директора на Общинското предприятие;
(5)Общинското предприятие представя отчет за приходите и разходите по план- сметката в края на всяко тримесечие пред Кмета на Общината;
(6) Годишния отчет за приходите и разходите на Общинското предприятие се утвърждава от ОС, заедно с приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Общината.
Чл.22(1) При възникване на необходимост, ОС със свое решение, може да подпомага Общинското предприятие с финансови средства за дейности свързани със задоволяване потребностите на Общината и населението.
(2) Средствата по ал.1 се отпускат за определен срок и при условия, определени с решение на ОС.
Чл.23(1) След приключване на финансовата година ,част от нетния финансов резултат на Общинското предприятие, може да се разпределя за допълнително стимулиране на служителите, по предложение на директора.
(2) Разпределението се извършва със заповед на Кмета на Общината.


Раздел 3
Органи за управление и контрол на дейността на общинското горско предприятие
Чл.24 (1) Общинско горско предприятие „Общински гори“ се ръководи от директор.
(2) Директора по ал.1 се назначава от Кмета на общината, които сключва трудов договор с него.
(3) За директор на Общинското горско предприятие се назначава лице, отговарящо на условията по чл.181, ал.5 от Закона за горите. Той управлява горските територии собственост на Общината.
(4) Права и задължения на директора:
1. Назначава служителите на Общинското горско предприятие „Общински гори“ и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура на Общинското предприятие, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Закона за горите, Правилник за
вътрешния ред и други действащи нормативни документи.
2. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Общинското горско предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите наредби, свързани с дейността на ОГП „Общински гори“.
3. Изготвя План-сметка за необходимите му бюджетни средства за следващата година.
4. Изготвя годишен план за ползване за всяка следваща година.
5. Представлява ОГП “ Общински гори ” пред компетентните органи.
6. Договорите за осъществяване на дейностите на Общинското предприятие се сключват от
Кмета на Общината или упълномощено от него лице.
7. Разработва Правилник за вътрешния ред на Общинското предприятие и го предлага на Кмета на Общината за утвърждаване.
8.Правилникът по т.7 съдържа:
- специализацията на вътрешните структури по дейности;
- подчинеността и взаимовръзките;
- санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове;
- правила за подбор, назначаване и преназначаване на служителите от ОП;
- система с показатели за обективно оценяване качеството на положения труд от служителите и
периодичното им атестиране, с оглед създаване на стимули за повишаване на квалификацията и
растеж на място.
- други специфични правила и изисквания, свързани с дейността;
Чл.25 Договори и документи, подписани еднолично от директора на Общинското горско предприятие, извън неговите правомощия по силата на този Правилник, Наредбата за управление на горските територии и длъжностната характеристика, без изричното
упълномощаване или заповед на Кмета на Общината са недействителни.
Чл.26 Общинската администрация, чрез своите специализирани звена, оказва методическа помощ на ОГП „Общински гори“.
Чл27. Контролът върху дейността на Предприятието се извършва от Кмета и постоянните комисии на ОС с помоща на общинската администрация.
Чл.28(1) Финансова ревизия на Предприятието се извършва най-малко веднъж на две години от комисия назначена от Кмета на Общината.
(2) В комисията се включват компетентни специалисти от общинска администрация и представители на постоянните комисии в ОС. В комисията могат да се привличат и независими експерти.
Чл.29. Кметът на Общината информира ОС за резултатите от финансовата ревизия по чл.28.
Структура и щатно разписание на ОГП “Общински гори”
Чл.30(1) Дейността на общинско горско предприятие “Общински гори ” се осъществява от служители, работещи по трудово правоотношение.
(2) Служителите на Предприятието изпълняват служебните си задължения в съответствие с Кодекса на труда, този правилник , Правилник за вътрешния трудов ред на ОГП „Общински гори“ и длъжностните си характеристики.
(3) Служителите на Предприятието се назначават и се освобождават от длъжност от директора на общинско горско предприятие “ Общински гори ”.
Чл.31 Общата численост на персонала на общинско горско предприятие “ Общински гори“ се определя с решение на Общински съвет - Созопол.
Чл.32(1) Длъжностите и поименното разписание на служителите на Общинското горско предприятие се утвърждават от Кмета на Община Созопол. Структурата и разпределението на длъжностите са описани в Приложение 1, което е неразделна част от Правилника.
(2) Броят на служителите в ОГП „Общински гори“ е съобразен с дейността и функционалните му задачи, като се актуализира когато е необходимо от Общински съвет, съобразено с определеното в нормативните актове, по предложение на директора на
предприятието, съгласувано с Кмета на Общината.
(3) За служители в ОГП „Общински гори“ се назначават лица, притежаващи съответното за длъжността образувание и квалификация.
(4) Служителите в ОГП „Общински гори“ занимаващи се пряко с общинските горски територии трябва да притежават лиценз за упражняване на лесовъдска практика.
(5) Директорът на ОГП „Общински гори“ и лицата, назначени в него на длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл. 190, ал. 2 от ЗГ в горските
територии - общинска собственост, в които осъществяват служебните си задължения. Разходите са за сметка на съответния работодател съгласно чл. 182 от Закона за горите.


Раздел 4
Заключителни разпоредби
Чл.33 Настоящият Правилник се приема на основание чл.21 от ЗМСМА, чл.53 от ЗОС, чл.181 от ЗГ и Правилника за общинските предприятия. Контролът по изпълнение на този Правилник се
осъществява от Общинския съвет и Кмета на Община Созопол.
Чл.34 На нарушителите на този Правилник се търси отговорност по ЗАНН, ЗГ и други законови и подзаконови разпоредби. Актовете за констатиране на нарушения се съставят от упълномощени служителите на Предприятието.
Чл.35 В едномесечен срок от създаване на ОГП “ Общински гори“, Кмета на Общината писмено уведомява за това регионалната дирекция по горите.
Чл.36(1) Определя се бюджет на ОГП “ Общински гори“.
(2) Бюджетът на Общинското предприятие е описан в Приложение 2 и е неразделна част от този Правилник.
(3) Бюджетът на ОГП “ Общински гори“ се изготвя от директора на Общинското предприятие и ежегодно се приема от Общинския съвет .
Чл.37 Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...