Събота, 28 Декември 2019 15:56

Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Н А Р Е Д Б А
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

/Приета с Решение №1482 от протокол №56/ 19.09.2019г. на Общински съвет Созопол/


Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази Наредба се определя редът и условията за:
- установяване на жилищни нужди;
- настаняване в общински жилища под наем;
- настаняване във ведомствени жилища;
- настаняване в резервни жилища;
- продажба на общински жилища;
- определяне на наемните цени;
- определяне на цени за учредяване право на строеж върху имоти отредени за социални жилища на граждани с установени жилищни нужди за изграждане на жилищна сграда.
Чл. 2. (1) По своето предназначение общинските жилища са:
1. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
2. За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
3. Ведомствени;
4. Резервни.
(2) С решение на Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, се определят групите жилища по ал. 1, които могат да се променят съобразно потребностите на общината.
(3) При необходимост, Общинският съвет може да извършва промени в списъка, съобразно потребностите на Общината по предложение на кмета на общината.
Чл. 3. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:
1. На едно лице - до 25 кв.м. - жилищна площ;
2. На двучленно семейство - до 40 кв.м. - жилищна площ;
3. На тричленно- 55 кв.м. - жилищна площ;
4. четиричленно семейство - до 70 кв.м - жилищна площ;
5. На семейство с повече членове - до 10 кв.м. - жилищна площ в повече за всеки следващ член.
(2) Липсата на по-голямо от тристайно жилище не е основание за предоставяне на повече от едно жилище на едно семейство.
(3) При определяне на нормите за жилищно настаняване се взема предвид и детето, което ще се роди.
(4) По изключение може да се определи допълнителна жилищна площ, когато член от семейството страда от болест.
(5) В едно жилище се настанява само едно семейство.
(6) Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, като настъпилите промени се вземат предвид при настаняването.

 

Глава втора
УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА НУЖДА И НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Чл. 4. (1) Право да бъдат настанени под наем в общински жилища и право на учредяване право на строеж върху общински недвижими имоти отредени за социални жилища имат нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:
1. не са собственици или ползватели на жилище или вила, годни за обитаване или идеални части от такива имоти, освен ако тези части не съответстват на нормите за жилищно задоволяване установени в чл. 3, ал. 1 от тази наредба;
2. не притежават жилищен или вилен поземлен имот в района на населеното място, в районите на населени места от 0, I и II функционален тип; поземлени имоти в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица през последните 10 години с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от средната пазарна цена на жилище, съответстваща на нуждите на семейството, съгласно нормите по чл. 3, ал. 1 от тази наредба;
5. имат адресна регистрация в населените места, където се намират общинските жилища, за които кандидатстват, повече от 5 години без прекъсване към момента на кандидатстване с изключение на случаите по чл.43 т.3 от ЗОС и поне един от членовете на семейството /домакинството/ да е с постоянен адрес на територията на Община Созопол най-малко 5 години назад без прекъсване;
6. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 16, ал.1 от тази наредба.
7. да нямат парични задължения към Община Созопол.
(2) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 се установяват с декларация на гражданите, както и документи от съответни институции, а по т. 5 и 6 - служебно от комисия по чл. 8.
Чл. 5. (1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 4, ал. 2, т. 4 се определя, както следва:
1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;
2. за земеделските земи - по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи; за жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 – по пазарна оценка.
3. за дялово участие в търговски дружества – цената на придобиване, но не по-малка от номиналната стойност.
4. за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоръжения - по оценки, извършени от лицензирани експерти съгласно Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация;
5. за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната им цена на фондовата борса към момента на решението на комисията по чл. 8 от тази наредба за картотекиране.
(3) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищноспестовните влогове и дивидентите.
Чл. 6. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 4, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и избени помещения и др.;
2. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
3. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;
4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите установени в чл. 3.
(2) Заемането на помещенията по ал. 1, т. 2 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.
(3) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:
1. семейства или лица, които са живели по-дълго време при условията на съответната група;
2. семейства или лица, които живеят в едно жилище с друго семейство или лице;
3. млади семейства с две или повече деца;
4. самотни родители на непълнолетни деца;
5. семейства, в които един от членовете е с призната над 50% намалена трудоспособност.
Чл. 7. (1) В общината се води картотека на гражданите с установена жилищна нужда, които отговарят на условията по чл. 4.
(2) Картотекирането се извършва въз основа на молба и декларация по образец съгласно Приложение № 1, в които се посочват:
1. броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация в общината на членовете на семейството;
2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения;
3. извършени сделки с недвижими имоти по чл. 4, ал. 2, т. 3;
4. притежавано имущество по чл. 4, ал. 2, т. 4;
5. общ доход на членовете на семейството за последните 6 месеца, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;
6. данни за предишни вписвания в картотеката.
Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани в състав от 7 члена. В комисията се включват трима общински съветници, избрани от ОбС.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда в края на всеки месец подадените молби и декларации, взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеката, и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и подгрупи, съгласно чл. 6.
(3) Решението на комисията се съобщава на лицата в 30-дневен срок от издаването му.
(4) Решението на комисията подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на получаване пред кмета на общината по реда на АПК.
Чл. 9. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато учи в друго населено място или извън страната.
Чл. 10. (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни ежегодно до 30 ноември и при промяна на данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 и на условията по чл. 4 да представят отново декларация по смисъла на чл. 4, ал. 3 от тази наредба.
Чл. 11. (1) Изваждат се от картотеката гражданите:
1. придобили имоти по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2;
2. настанени в жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване по чл. 3.
3. не са подали декларации съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1;
4. при отказ в случаите по чл. 14, ал. 7.
(2) Гражданите, посочили неверни данни или не посочили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл. 4, ал. 2, чл. 6, чл. 7, ал. 2, т. 1, 2 и 6, носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, същите се изваждат от картотеката и губят правото си бъдат картотекирани за срок от 5 години, считано от датата на изваждането.
(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 8. Решението се съобщава на лицата в 30-дневен срок от издаването му. Същото се съхранява в съответното звено на общинската администрация.
Чл. 12. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинска администрация, както следва:
1. На включените в картотеката – до отпадане на основанието за картотекиране;
2. Извадени от картотеката – 5 години от датата на изваждането.
Чл. 13. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира всяка година до 31 март, съобразно подадените декларации по чл. 10, ал. 1. Тя не се променя в течение на годината, освен при условията на чл. 10, ал. 1, служебно от комисията по чл. 8 с протокол.
(2) Въз основа на определената към 30 ноември на предходната година поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл. 8 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
(3) При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.
(4) Проектосписъкът по ал. 2 се обявява до 30 април на определеното за целта място в общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка до Кмета на общината.
(5) По постъпилите възражения и искания кметът на общината се произнася в едномесечен срок от постъпването им.
Чл. 14. (1) Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл. 13, ал. 2, се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 3.
(2) Настаняването на гражданите от списъците по чл. 13 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нови списъци за следващата година.
(3) Гражданите, включени в списъците от предходната година и ненастанени в жилища, се включват в началото на списъка през текущата година, при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 4, на групите по чл. 6 и на данните по чл. 7.
(4) Настаняването се извършва със заповед на Кмета на общината. В заповедта се посочват вида и местонахождението на жилището, трите имена и ЕГН за настаненото лице, броя на членовете на семейството му и срока за настаняване, който не може да бъде по-дълъг от 5 години.
(5) При изтичане на срока за настаняването наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване в общинско жилище.
(6) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; срокът; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.
(7) При отказ от:
1. Получаване на настанителна заповед – същата се отменя;
2. Сключване на договор – настанителната заповед се отменя.
(8) При фактическо не настаняване в жилището в срок до 1 месец - настанителната заповед се отменя, а сключеният договор се прекратява без предизвестие.
Чл. 15. (1) Гражданите, настанени под наем в общинско жилище, представят ежегодно до 30 ноември декларации за обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, чл. 7 и 8.
(2) При изменение на данните и условията по чл. 6 и 7, водещо до промяна на жилищните нужди, определени с нормите по чл. 3, наемателите при възможност се пренастаняват в други жилища.
Чл. 16. (1) Наемните правоотношения се прекратяват при:
1. Не плащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 3 месеца;
2. Изтичане срока за настаняване;
3. Отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
4. Не полагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
5. Използване на жилището не по предназначение;
6. Нарушаване на добрите нрави;
7. Прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на настанените във ведомствено жилище лица;
8. Извършване от Общината на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения.
9. При отказ в случаите по чл. 14, ал. 6.
10. При необитаване на жилището за повече от три месеца, удостоверено с протокол на комисия, назначена от кмета на Община Созопол, в която е включен и един общински съветник.
11.Когато настанените в общинско жилище променят местоработата си извън Община Созопол с изключение на командированите.
(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на кмета. В заповедта се посочват основанието и срокът, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
(3) При прекратяване на наемното правоотношение, на основание на чл. 16, ал. 1, т. 8, към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

Глава трета
ОБЩИНСКИ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

Чл. 17. (1) В общинските ведомствени жилища се настаняват временно, до прекратяване на трудовите или служебни правоотношения, щатни служители в общинската администрация и служители в звена на общинска бюджетна издръжка и техните семейства, които не притежават жилище или вила на територията на общината.
(2) В общински ведомствени жилища могат да бъдат настанени и специалисти, работещи на територията на общината, които не притежават жилище или вила на територията на общината.
Чл. 18 (1) Комисията по чл. 8, ал. 1 разглежда молбите за настаняване и прави мотивирано предложение до кмета за настаняване, след преценка на обстоятелствата.
(2) Настаняването се извършва със заповед на Кмета на общината, в която се определят: вида и местонахождението на жилището, основанието за настаняване, трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя на членовете на семейството, срока за настаняване. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем.
Чл. 19. Наемните правоотношения се прекратяват с прекратяване на трудовите или служебни правоотношения на наемателя, както и при условия и реда на чл. 16 от тази наредба.
Чл. 20. Общинските ведомствени жилища не могат да бъдат продавани, освен в случаите на чл. 48, ал. 2 от ЗОС.

Глава четвърта
РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

Чл. 21. (1) В резервните жилища се настаняват за срок не по-дълъг от две години граждани по чл. 45, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОС, ако отговарят на условията за настаняване под наем в общински жилища.
(2) Лицата по ал. 1 подават молба за настаняване, придружена от декларация за семейно, имотно и материално състояние до кмета на общината.
(3) Молбите се разглеждат на заседание на комисията по чл. 8, която извършва и оглед на място, ползва констатациите на специализирани органи и в срок от 24 часа, след събиране на всички необходими данни, изготвя предложение до кмета на общината за настаняване на нуждаещите се в конкретно жилище. Подготвя се и проект за настанителна заповед, който се представя на кмета на общината.
(4) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината, в която се определят: вида и местонахождението на жилището, основанието за настаняване, трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя на членовете на семейството, срока за настаняване. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем.

Глава пета
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА

Чл. 22. (1) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, приема списък с жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.
(2) Продажбата на общински жилища се извършва, при условията и реда на тази наредба на:
1. Правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ;
2. Наематели, настанени в тях по административен ред;
3. Лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на ЗОС;
4. Други лица (физически или юридически).
Чл. 23. (1) На правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ се продават свободни общински жилища включени в списъка по чл. 22, ал. 1, при условия и ред по ЗУЖВГМЖСВ и ППЗУЖВГМЖСВ.
Чл. 24. (1) Наемател на общинско жилище, включено в списъка по чл. 22, ал. 1, който е настанен в него по административен ред, може да го закупи, ако отговаря едновременно на следните условия:
1. Да отговаря на условията по чл. 4 от тази наредба;
2. Да е наемател на общинското жилище, на основание на настанителна заповед, не по-малко от 5 години без прекъсване.
3. Да не дължи суми от неизплатени наеми или консумативни разноски;
4. Да е подал писмена молба за закупуване на жилището до Кмета на общината, придружена от настанителна заповед и декларация за имотно, семейно и материално състояние.
(2) Наемател на ведомствено жилище, включено в списъка по чл. 22, ал. 1 може да го закупи, ако има не по-малко от пет години стаж в общинската администрация.
Чл. 25 (1) Комисия по чл. 8, ал. 1 разглежда молбите за закупуване и приложените към тях документи и проучва дали са налице обстоятелствата по чл. 24. Ако са налице обстоятелствата по чл. 24 от тази наредба, взема решение за продажба на жилището.
(2) Цените на общинските жилища се определят на базата на следните критерии:
1.местонахождение на жилищната сграда;
2.строителната система за изграждане на сградата
3.степен на изграденост на инженерната инфраструктура;
4.степен на благоустроеност на района;
5.транспортни връзки;
6.амортизациония срок на сградата;
7.годините на експлоатация на сградата;
8.площа и обема на жилищито и идеалните части към него;
9.наличие на складови и тавански помещения;
10.етажа, на който се намира жилището;
11.изложението на жиилището
12.физическото и техническото му състояние;
13.направени подобрения;
(3) Цените на общинските жилища се определят от лицензиран оценител при съблюдаване на критериите.
(4) Така определената цена на общински жилища, в които са настанени правоимащи да ги закупят наематели , не може да бъде по ниска от данъчната оценка на жилището.
(5) Продажбата се извършва със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет, в което се определят продажната цена, реда, срока и условията на заплащане на жилището.
(6) Ако в посочения в заповедта по ал. 2 срок за плащане, купувачът не плати дължимите суми, се счита, че той се е отказал от закупуване и преписката се прекратява със заповед на Кмета на общината, с която се отменя и заповедта по ал. 2.
(7) След като купувачът извърши плащането на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в срока, посочен в заповедта по ал. 2, отдел „Общинска собственост” изготвя проект за договор за продажба, същият се подписва от кмета на общината и от купувача.
(8) Договорът за продажба се вписва от продавача Община Созопол в службата по вписванията по местонахождение на имота, след което два екземпляра от вписания договор се предоставят в отдел „Правни дейности и управление на собствеността” за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост.
Чл. 26. (1) Продажбата на жилища на други лица /физически и юридически/ или на наематели, които не отговарят на условията за закупуване по тази наредба се извършва от кмета на общината, след решение на Общински съвет на търг по реда, предвиден в Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.
(2) Началната тръжна цена се формира по реда, предвиден в Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, и се определя от Общински съвет.
Чл. 27 (1) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти - собственост на държавата, на физически или юридически лица се извършва по реда на чл. 40 от ЗОС.
(2) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само, ако има свободни общински жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията на чл. 43 и 45 от ЗОС или ако върху имота, придобит в резултат на замяната, ще се изградят социални жилища.

 

Глава шеста
ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТИ - ОТРЕДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

Чл. 28 (1) В случаите, когато нуждите на лицата, с установени жилищни нужди, не могат да бъдат задоволени чрез настаняване под наем в общински жилища поради липса на свободен жилищен фонд, може да им се учреди право на строеж върху общински имоти, отредени за изграждане на социални жилища по реда на чл. 49а от Закона за общинската собственост в случай, че Община Созопол разполага с подходящи терени. Цената на това право се определя от определят от лицензиран оценител и се приема с решение на общински съвет-Созопол.

 

Глава седма
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 29. Наемните цени за общински жилища и гаражи се определят за 1 квадратен метър, след решение на Общински съвет – Созопол.
Месечната наемна цена за 1 кв.м.е както следва:
1.За жилищне имоти, обитавани от служители на общинска администрация и звена към нея – 0,55 лева;
2.За жилищни имоти, обитавани от наематели, непопадащи в горната точка – 1,10 лева
Цените по т.1 и т.2 се коригират с корекционен коефициент, съответстващ на местонахождението, както следва:
Първа зона – гр.Созопол – 1,2;
Втора зона – гр.Черноморец – 1,0;
Трета зона – всички останали населени места в общината – 0,5.
В зависимост от физическото състояние на обектите, базисните цени се коригират с корекционен коефициент от 0,7 до 1,4.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. „Семейство” по смисъл на тази наредба са:
1. съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак;
2. съпрузите и пълнолетните им деца до навършване на двадесет годишна възраст при обучение в средно и до навършване на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение.
§ 2. „Млади семейства" по смисъла на глава втора са семействата, в които съпрузите не са навършили 35 години към датата на решението на комисията по чл. 8, ал. 1 на тази наредба.
§ 3. „Самотни родители на непълнолетни деца” по смисъла на глава втора са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.
§4. „Консумативни разноски” по смисъла на глава втора са ел. енергия, вода, телефон, топлоенергия, такса битови отпадъци и други такива свързани с обитаването на жилището.
§5. „Жилищна площ” на жилището по смисъла на тази наредба представлява застроената плащ на жилището.
§6. Когато под жилището има гаражи, магазини, работилници или складови помещения, разположени над нивото на прилежащия терен на 2,40 м. и повече, то се приема, че е на втория етаж.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§7. Тази наредба се издава на основание чл. 45а от Закона за общинска собственост и е приета с Решение № 1482, Протокол № 56 от 19.09.2019 год. на Общински съвет – Созопол и отменя Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета с Решение № 541, Протокол № 26 от 30.09.2005 год. на Общински съвет – Созопол.
§8. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Созопол.

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………………..
/Кр. Германова/

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
/ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 7, АЛ. 2 от НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБIЦИНСКИ ЖИЛИЩА

Долуподписаният/ната/............................................................................................................, с лична карта №........................... .., издадена на .......... ........от МВР ................ , с ЕГН ........................., с постоянен адрес гр. /с./ ........................ ..............., ул. ........................................ №..................................


ДЕКJIАРИРAM/E/:

І. Семейно положение
№ по ред трите имена на членове на семейството ЕГН родствена връзка

1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................................
5.....................................................................................................................................................
6.....................................................................................................................................................
/Семейство по тази наредба е:
1 съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак;
2. съпрузите и пълнолетните им деца до навършване на двадесетгодишна възраст в средно и до навършване на двадесет и петгодишна възраст при обучение във висше учебно заведениe.

ІІ. Имотно състояние

А. Аз/ние/ членовете на семейството ми /ни/ не притежаваме/ притежаваме или сме /не сме/ ползватели на:
1. жилище, вила или идеални части от такива имоти /описание на имотите- кв. м. застроена площ/......... ................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. жилищен, вилен парцел или право на строеж върху такива парцели или идеални части от такива имоти, ако върху тях е допустимо изграждане на самостоятелна сграда - /описание на имотите – квадратура/ ................................................................................................................................. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Б. Аз/ние/ членовете на семейството ми / ни/ не притежаваме/ притежаваме:

l. имущество в налични парични средства
по влогове и дивиденти ............................. лева
2. моторни превозни средства,
селскостопански машини-
по застрахователната им стойност ........................... лева
3. земеделски земи - по Наредбата
за условията и реда за установяване
на текущи пазарни цени на земеделските земи ............................лева
4. за жилищни и вилни имот/извън тези по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2
по пазарна оценка ..................... лева
5. фабрики, работилници, магазини, складове
за тьрговска и стопанска дейност,
ателиета -по оценки, извьршени
от лицензирани експерти сьгласно Наредбата за оценка на обектите,
подлежащи на приватизация .....................лева
6. за дялово участие в тьрговски дружества-
цената на придобиване, но не по- малка
от номиналната стойност ......................лева
7. за акции, котирани на фондовата борса- по пазарната
им цена на фондовата борса ........................лева

ВСИЧКО: ...........................лева

III. Сделки с недвижими имоти:
Аз /ние/ и членовете на семейството ми сме прехвьрляли /не сме прехвьрляли /жилищни или вилни имоти както и жилищен, вилен парцел или право на строеж върху такива парцели или идеални части от такива имоти, ако върху тях е допустимо изграждане на самостоятелна сграда на други лица през последните 5 /десет/ години с изключение на ликвидиране на собственост или дарение на дьржавата, общината или организация с идеал на цел .........................................................................................................
........................................................................................................................... ..... .................................................................................................................................
/при прехвърляне се посочва какво, кьде и на кого/


ІV. Жилищно състояние на семейството:
В населеното място имаме постоянен адрес от ............ год. и жилищното ни състояние е следното:

1. Живеем в собствено жилище, състоящо се от ................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................със застроена площ от ........... ...кв.м.

2. Живеем в нежилищни помещения /като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др/ повече от година;

3. живеем в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

4. Наемаме жилище при условията на свободното договаряне , за което плащаме наем в размер на лв. ....... месечно, собственост на...................... ................................ . ....................... .... ........................ ................................................................................................................................. .............................................. ........................ ...... . .............................................. .

5. Допуснати сме да живеем в жилище собственост на ..................... ................................................................................................................................./родители, роднини, познати /

V. Други данни /необходимото се подчертава/

1. млади семейства с две или повече деца;
2. самотни родители на непълнолетни деца;
3. семейства, в които един от членовете е с призната над 50% намалена трудоспособност.


ИЗВЕСТНО ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОРИ:

1..................................................................................... ....................... .......................... ... ........ ............................ .................. ЕГН....................... ........................................ ПОДПИС.................................................
2..................................................................................................................... ................................................................................................. ЕГН....................... ........................................ ПОДПИС

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...