Събота, 28 Декември 2019 15:58

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение №1254/ 30.11.2018г. на Общински съвет Созопол; Изм. с Решение № 1362/22.02.2019г./; Изм. с Решение № 1481/ 19.09.2019г./


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Созопол.

Чл.2. Наредбата определя условията за опазване на обществения ред и сигурност в община Созопол, както и реда за констатиране на нарушение и налагане на санкции при неизпълнението им.

Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Чл.3. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
4. сключва договори за охрана на обществения ред и сигурност с Дирекция на националната полиция или с лицензирано охранително дружество.
5. организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии.
(2) Кметовете на кметства и кметските наместници:
1. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
2. приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;
3. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

Глава трета
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Раздел първи
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 4. (1) На територията на Община Созопол се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за религиозни, политически. производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.
(2) Отменена с Решение №1362/22.02.2019г.
(3) На територията на Община Созопол се забранява провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.
(4) Не се допуска работа на открито и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 07,00ч.
(5) извършването на строително-монтажни работи (СМР) изразяващи се в разбиване на бетон, взривни работи, удари с чук, пробивни дейности, рязане с ъглошлайф, точене на инструменти, фрезоване, пясъкоструйно или шлайфъчно почистване с високо налягане, използване на хеликоптери за строителни работи, биене със земекопни машини, откъртване на залепнал материал по кофата на багера, къртачни и подобни на къртачните дейности на cтроежи, попадащи в жилищни и смесени многофункционални устройствени зони или на техните граници, в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. Забраната не се отнася в случаите на извършване на аварийни и възстановителни СМР, при бедствия и аварии и при наложителен непрекъсваем производствен цикъл, след разрешение, издадено от общинска администрация. Забраната не се отнася в случаите на извършване на СМР на строежи за общински и държавни нужди;

Чл. 5. Забранява се:
1. къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип в общинските водоеми, водни площи, фонтани и др. подобни, без съгласието на стопанисващите ги субекти и на съответната районна администрация;
2. насочването на лазери или друга светлина с висок интензитет срещу хора и пътни превозни средства по начин, който заслепява или създава условия за повреждане на пътното превозното средство и/или нараняване на неговия водач или пътници;
3. употребата на открито на пиротехнически изделия - фойерверки от категория 1, в периода от 22.00 до 8.00 часа, а на 1-ви януари от 01.00 до 10.00 часа;
4. изливането в подземни и надземни инсталационни колектори или на други неразрешени за това места на течни отпадъци от бита, от производствена и друга стопанска дейност, химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и на отпадъчни битово-фекални води:
5. паленето на огън на открито на места за обществено ползване и/или хвърляне на неугасени предмети, освен на разрешените за това места и или в случаите на получено разрешение по установения ред;
6. допускането на свободно движение и/или паша на селскостопански животни по улици, паркове, градини и други зелени площи и места за обществено ползване на територията на Община Созопол;

Чл. 6. Забранява се:
1. разкопаването на улици, тротоари, земни площи, градински и паркови настилки, както и прокопаването и извършването на ремонтна дейност от физически и юридически лица, и еднолични търговци, без необходимото разрешение за това и/или без необходимата сигнализация;
2. събарянето и разместването на огради, табелки, пейки или други съоръжения на парковата мебел, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки или на други места за обществено ползване;
3. рязането, късането и изкореняването на цветя и друга растителност на места за обществено ползване, с изключения на лицата, на които е възложена поддръжката им;
4. използването на питейна вода от водоизточници или чешми за общо ползване за промишлени, производствени и/или други непитейни нужди.
5. повреждането, премахването или унищожаването на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление.
6. използването или ограждането на терени общинска собственост ,в регулационните граници на Созопол, с цел засаждане на зеленчукови култури и отглеждане на домашни животни.
7. повреждането или унищожаването на настилките и парковите съоръжения в озеленените площи.

Чл. 7. Събрания, митинги и манифестации се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и от други обществени организации по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

Чл.8. Забранява се:
1. извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места.
2. уличните хазартни игри;
3. вземане на пясък от плажната ивица и от детски площадки на територията на Община Созопол;
4. действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейната мрежа /знаци, табели, ограждения, пейки и други/;
5. разлепването на некролози, съобщения, афиши и агитационни материали извън определените за целта места;
6. облепването на сградите с афиши, съобщения, реклами и други материали;
7. оскверняването и повреждането на паметници, скулптурни групи и паметни плочи;
8. писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и пътните съоръжения.
9. просията на обществени места

Чл.9.(1) Тротоари и улични платна могат да се използват за временно разтоварване на строителни материали, ремонтни отпадъци, сгурия, изкопни маси, дърва за огрев, въглища и други в срок не по-дълъг от 3 /три/ дни в населените места, развиващи туристическа дейност и 14 дни в останалите селища на Общината.
(2) След този срок, собственикът заплаща такса “тротоарно право”, съгласно нормативните уредби.
(3) Забранява се използването на тротоарите и уличните платна в случаите, описани в ал. 1, за периода от 15.05 до 30.09 в населените места развиващи туристическа дейност;
(4) Забранява се рязането на дърва-ръчно или машинно от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.
(5) Забранява се рязането на дърва-ръчно или машинно за периода от 15.05 до 30.09 в населените места развиващи туристическа дейност .

Чл.10. На територията на Община Созопол се създава автоматизиран портал „On-line“ регистрация в МВР(РУ) на туристи пребиваващи в местата за настаняване на територията на община Созопол.

Раздел втори
ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО /Изм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./

Чл.11. За осигуряване на обществения ред по транспорта и съобщенията се забранява:
1. Паркирането, преминаването и движението на всякакъв вид ППС по тротоари, алеи на градини и паркове, засадени и озеленени площи;
2. Използването на тротоарите, площадките за отдих и детските площадки за паркиране и ремонт на всякакъв вид ППС;
3. Домуване на автобуси, специализирани коли и товарни автомобили извън определените със заповед на Кмета на община Созопол площадки за тази цел;
4. Паркирането по улици, тротоари и зелени площи на отчислени, изоставени, разкомплектовани ППС на територията на община Созопол;
5. Ограждането, поставянето на съоръжения по улици, площадки, алеи и откритите паркинги за паркиране на лични ППС, както и да се поставят маркировки /графични, цифрови и други обозначения/ по такива места за лични нужди;
6. Снижаването на бордюри за осигуряване на удобен подход на ППС към гаражите и дворовете;
7. Движението на превозни средства, оборудвани с вериги и железни грайфери и трактори по асфалтираните улици без разрешение на съответните административни органи;
8. Извършването на действия, с които се повреждат, унищожат съоръжения и комуникации на съобщенията;
9. Повреждането и премeстването на пътни знаци, маркировка и др. съоръжения и сигнализация, свързани с безопасността на движението от неоторизирани лица, както и поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони.

Чл.12 /1/ /Отм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./
/2/ става /1/ /Изм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./ /Изм. с Решение №1481/ 19.09.2019г. Забранява се разполагането палатки, кемпери или каравани границите на защитени територии от категориите по чл. 5, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за защитените територии.
/2/ /нова, приета с Решение №1481/19.09.2019г./ В зона "А" и в зона "Б", определени съгласно ЗУЧК, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им могат да се обособяват места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.
(3) /нова, приета с Решение №1481/ 19.09.2019г./ Местата по ал. 2 не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях се разрешава поставянето само на обекти по чл. 153, ал. 1, т. 5 от Закона за горите - архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като: кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.
(4) /нова, приета с Решение №1481/ 19.09.2019г./ Условията и редът за определяне на местата, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

Чл.13 При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.

Чл. 14 /Отм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./

Чл.15/ /1//Изм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./ В случаите по чл.171, т.5, б.”б” от Закона за движение по пътищата се извършва принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знание на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Отстраняването се извършва по разпореждане на органите по чл.168 от Закона за движение по пътищата, чрез специално за целта превозно средство за принудително отстраняване (репатриране с „паяк“).
/2/ /Изм. с Решение № 1362/ 22.02.2019г./В случаите по ал.1 от момента на уведомяването на районното полицейско управление се начислява такса за отговорното пазене на преместения автомобил в размер, определен от Общинския съвет.
/3/ На нарушителите се съставя акт за административно нарушение и се заплаща такса в размер определен с решение на общински съвет- гр.Созопол.

Чл.16 /1/ Забранява се паркирането на пътни превозни средства, снети от отчет, по улиците на населените места.

Чл.17 /1/ Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, които не са свързани с атракционна или туристическа дейност, по централните улици на гр. Созопол, като тази забрана се регламентира ежегодно със съответните пътни знаци.
/2/ Собствениците на ППС, придвижвани с жива сила са длъжни да ги оборудват в съответствие със изискванията на ЗДП и подзаконовите нормативни актове.

Чл.18 /1/ Забранява се движение на тежки /над 5000т/ строителни и селскостопански машини по улици и пътища, определени от Кмета на Общината след съгласуване с органите на полицията. По изключение движение на ППС обслужващи строителни обекти се разрешава след определяне на маршрут със заповед на кмета на общината.

Чл.19. Лодките се съхраняват само на определените за целта места или в личните дворове.

Раздел трети
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, МЕРАТА, ГОРИТЕ, ВОДИТЕ И ПЛАЖНИТЕ ИВИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НО ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.20. Забранява се:
1. Отсичането на дървета и клони от тях по улиците и парковете без писмено разрешение, издадено от общината за всяко конкретно дърво /съгласно действащото законодателство/;
2. Своеволното отсичане или изкореняване на дълготрайни декоративни дървета с историческо значение;
3. Ловенето и унищожаването на полезен дивеч, птички и други, събирането на яйцата им и повреждането на хранилките в парковете, градините и на други места;
4. Замърсяването на водите, земите, мерите, морето и крайбрежната ивица;
5. Повреждането на обществените чешми и кладенци;
6. Изсичането на дърва за огрев без надлежно разрешение.
7. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места;
8. Горенето на стърнища и други зелени площи за унищожаване на растителността при обработка на земи, независимо от собствеността им;
9. Поставянето на рекламни табели на дърветата чрез заковаване;
10. Форсирането на автомобилни двигатели за ремонт и подгряване край жилищни сгради.

Раздел четвърти
ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНИ
И ЗООХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПТИЦИ

Чл.21. (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) За останалите места, непосочени в ал.1, разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните.

Чл.22. Забранява се свободното пускане и разхождане на кучета в дворовете на училищата, детските заведения, стадионите и плажната ивица. Разхождането им по улиците, парковете, градини и другите места за общо ползване да става само с каишки, като собствениците се задължават да се грижат за хигиената на животните и местата за разходка, както и да отстраняват замърсяванията, причинени от тях.

Чл.23. Не се разрешава пашата на домашни животни в границите на населените места, парковете, площадите, централните улици и плажните ивици и сервитутните зони на територията на общинската и държавна пътна мрежа намиращи се на територията на Община Созопол.

Чл.24. Не се разрешава отглеждането на животни в района на охранителни и вододайни зони за питейна вода.

Чл.25. Отглеждането на селскостопански животни и птици в населените места и селищни образувания с изключение на разположените в землището на гр. Созопол, гр. Черноморец и с.Равадиново може да се извършва от собственици и наематели на недвижими имоти, съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и действащите в тази връзка подзаконови нормативни актове.

Чл.26. Залавянето и изолирането на всички видове скитащи животни /коне, прасета, крави, кучета и др. / се организира от кметствата на населените места и ветеринарните органи със съдействието на РУ на МВР, при задължително спазване на изискванията и съответните нормативни актове.

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на община Созопол, кметове и кметски наместници на населените места в общината, както и органите на МВР.

Чл. 28. (1) При осъществяването на контрола органите по чл. 27 имат право:
1. да извършват проверки по документи и на място;
2. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност, съгласно установения в закона ред;
3. при необходимост да изискват писмени и устни обяснения от заинтересованите лица.
(2) Лицата по чл. 27 осъществяват контрол чрез извършване на регулярни проверки и на такива по сигнал на други държавни органи, на физически и юридически лица, еднолични търговци и организации.
(3) Физическите и юридическите лица, и едноличните търговци, обект на проверка, са длъжни да осигурят достъп до обекти и територии, да оказват съдействие на лицата по чл. 27, като при извършване на проверка контролните органи са задължени да се легитимират.
(4) При констатиране на административни нарушения лицата по чл. 27 съставят констативни протоколи.

Чл. 29. /Изм. с Решение № 1362/22.02.2019г./ Който нарушава забраните по чл.4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.и/или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

Чл. 30. Който нарушава забраните по чл. 5, се наказва с глоба в размер от 30 до 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв.

Чл. 31. (1) Който нарушава забраната по чл. 6.ал.1, т.1, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 200 лв. до 1000 лв.
(2) Който нарушава забраната по чл. 6.ал.1, т.2-7, се наказва с глоба в размер от 30 до 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв.

Чл. 32. Който провежда масово мероприятие по чл. 7 без разрешение от кмета на Община Созопол, се наказва с глоба от 30 до 200 лв. и/или имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв.

Чл. 33. Който наруши забраните по чл. 8, се наказва с глоба от 30 до 200 лв. и/или имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв.

Чл. 34. Който наруши забраните по чл. 9, се наказва с глоба от 50 до 300 лв. и/или имуществена санкция в размер от 400 лв. до 600 лв.

Чл. 35. Който наруши забраните по чл. 11, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. и/или имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв.

Чл. 36. (1) Който нарушава забраната по чл.12.ал.1, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 200 лв. до 1000 лв.
(2) Който нарушава забраната по чл.12.ал.2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 37. Който наруши забраните по чл. 13, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. и/или имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв.

Чл. 38. Който наруши забраните по чл. 16, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. и/или имуществена санкция в размер от 200 лв. до 1000 лв. като със заповед на кмета се указва срока за преместване на автомобилите. При изтичане на срока указан в заповедта, общината принудително премества автомобилите за сметка на собственика.

Чл. 39. (1) Който наруши забраните по чл. 17, ал.1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. и/или имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв.
(2) Който нарушава забраната по чл.17.ал.2, се наказва с глоба в размер от 30 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв.

Чл. 40. Който наруши забраните по чл. 18, се наказва с глоба от 50 до 300 лв. и/или имуществена санкция в размер от 400 лв. до 600 лв.

Чл. 41. Който наруши забраните по чл. 20, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. и/или имуществена санкция в размер от 300 лв. до 500 лв.

Чл. 42. Който наруши разпоредбите на Раздел четвърти, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. и/или имуществена санкция в размер от 200 лв. до 1000 лв.

Чл. 43. (1) Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.
(2) Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(3) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
(4) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл. 44.(1) Актовете, с които се установяват нарушенията по тази наредба, се съставят от органите по чл. 27.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Созопол или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 45. При явно маловажни и маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 и чл.22 от ЗМСМА и отменя сега действащата Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол приета от Общински съвет на 30.04.2002г.
§2. Наредбата влиза в сила от 03.12.2018г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. по смисъла на тази наредба:
1. Действия, противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика са псувни, ругатни, скарване, физиологични нужди, агресивно дърпане или бутане, сбиване и други действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие
2. "масово мероприятие" е планирано и организирано действие с участието на множество хора, което цели осъществяването на някакъв резултат;
3. "фойерверки от категория 1" са пиротехнически изделия за увеселителни цели, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради.
4. "повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/Кр. Германова/

 

 

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...