Събота, 28 Декември 2019 16:10

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”


/Приет с решение №289 от протокол №11/27.05.2016г. на Общински съвет- Созопол, изм. с Решение №1102 от протокол №36/23.03.2018г на Общински съвет- Созопол 


I. СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1 С този правилник се определят устройството, дейността и организацията на работата на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”, наричано накратко „предприятието”.
Чл. 2 (1) Предприятието е юридическо лице по смисъла на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост, със седалище град Черноморец, Община Созопол, ул.”Димо Николов” № 49
Чл. 3 Предприятието има фирмено наименование Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и печат.
Чл. 4 (1) Предприятието управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на общинските пристанища.
(2) Общинския съвет предоставя безвъзмездно на предприятието имущество - публична и частна общинска собственост, определено с решение на Общински съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.
(3) Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” е специализирано звено на Общината за управление на общинското имущество – земи, сгради и съоръжения на териториите на пристанищата в общината, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на пристанищните дейности и услуги в пристанищните територии.
Чл. 5 Общинският съвет, като едноличен собственик на активите, предоставени на общинското предприятие, взема решение относно:
1. изменяне и допълване решението за създаване на Общинското предприятие;
2. преобразуване и закриване на предприятието;
3. изменение на Правилника за организацията и дейността му;
4. за предоставяне или отнемане на общинско имущество.
Чл. 6 Предприятието извършва следните дейности:
1.управление, изграждане, разширение, поддържане, ремонт и реконструкция в/на общински имоти, отредени за пристанища и на други имоти, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура свързани с експлоатацията им, както и предоставяне на свързаните с тях услуги;
2.поддържане на съществуващите подходни канали, пристанищна акватория, вълнолом, защитни съоръжения, зони за подхождане и зони за маневриране;
3. управление и експлоатация на пристанищната инфраструктура;
4. управление и експлоатация на пристанищата по чл.107 и 108 от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р.България /ЗМПВВППРБ/, както и предоставяне на услуги свързани с дейността им.
5. предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116 и извършва съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ;
6. пристанищна дейност и свързаното с нея агентийско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност и всяка друга, свързана с пристанищата дейност, незабранена от закона.
7. събиране на пристанищните такси
8. сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
Чл. 7 Предприятието осъществява дейността си чрез предоставените му активи или при необходимост чрез възлагане на обществена поръчка от страна на Общината.
Чл. 8 Поддържането и ремонтите на дълготрайните материални активи се извършва за сметка на Общинското предприятие в рамките на предвидените средства в приходно-разходната сметка.
Чл. 9 Финансовите взаимоотношения на Предприятието с Общината се уреждат на база утвърдена от Общински съвет заедно с общинския бюджет приходно-разходна сметка.
Чл. 10 Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, работи със самостоятелен бюджет и се разчита за своя сметка от името на Община Созопол за данъчни и осигурителни задължения.
Чл. 11 Предприятието води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

II. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12 Структурата на Общинското предприятие се определя с правилника за осъществяване на дейността му, приет от Общински съвет, а щатното разписание на предприятието се утвърждава ежегодно от Кмета на общината в рамките на определената в правилника численост.
Чл. 13 (Изм. с Решение №1102/ 23.03.2018г.) Общинското предприятие е с обща численост на персонала 6 бр., както следва:
1. Директор – 1бр.;
2. Боцман – 1 бр.;
3. Моряк – 2 бр.;
4. Счетоводител – 1 бр.;
5. Хигиенист – 1 бр.;
Чл. 14 (1) Общинското предприятие се управлява от директор.
(2) Директорът на общинското предприятие се назначава от кмета на Общината по ред и условия определени от него.
Чл.15 Служителите в Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се назначават и освобождават от длъжност от директора на Общинското предприятие.
Чл. 16 Конкретните права и задължения на служителите в Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се определят с длъжностните им характеристики.
Чл. 17 Трудовите правоотношения се уреждат при спазване разпоредбите на Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред и др. действащи нормативни актове.
Чл.18 (1) Общата численост на персонала на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се определя с решение на Общински съвет - Созопол.
(2) Длъжностите и поименното разписание на служителите на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” се утвърждават от Кмета на Община Созопол. Структурата и разпределението на длъжностите са описани в Приложение 1, което е неразделна част от Правилника.
Чл. 19 Директорът изпълнява следните функции:
1. Осъществява ежедневен контрол върху спазването на ЗМПВВППРБ, действащите нормативни актове, свързани с него, Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и решенията на Общински съвет Созопол.
2. Осъществява общо административно ръководство.
3. Изготвя проект на годишна план-сметка за дейността на предприятието.
4. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити.
5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи.
6. Организира и контролира обществения ред и пропускателния режим в пристанищата.
7. Съгласува ремонтно-строителните дейности на територията на пристанищата.
8. Организира охраната, почистването и поддържането на пристанищните територии.
9. При необходимост участва в подготовката на процедури по ЗОП и контролира изпълнението на сключените договори.
10. Изготвя предложения чрез Кмета на общината до Общински съвет свързани с дейността на Предприятието, включително участие по проекти финансирани от държавата и/или по структурните фондове на Европейския съюз, както и проект за Тарифа в пристанищата за предоставяне на услуги по чл.116-116а.
11. Съставя актове, установяващи отделни нарушения по предоставени му пълномощия от Кмета на Общината.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 2 и чл.53 от Закона за общинската собственост.
§ 2. Правилникът е приет с Решение № 289 по Протокол № 11 от 27.05.2016 г. на Общински съвет Созопол и влиза в сила от влизане в сила на решението.


Председател
на Общински съвет – Созопол: ................
/Кр.Германова/

 

Приложение №1

Длъжност
Брой служители Образование
Вид право-отношение Код по НКП
Директор 1 висше трудово 11206006
Боцман 1 висше/средно трудово 83502001
Моряк 2 висше/средно трудово 83502006
Счетоводител 1 висше/средно
средно трудово 24116004
Чистач-хигиенист 1
средно трудово 91120004
ОБЩО 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...