Събота, 28 Декември 2019 16:14

НАРЕДБА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОЗОПОЛ- отменена

НАРЕДБА
за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

/Приета с решение №782 от протокол №26/30.06.2017г. на Общински съвет- Созопол. Изменена с Решение № 1340/ 22.02.2019г./ ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 625/25.03.2022 г.

Глава първа
Общи положения

Чл.1. Тази Наредба урежда правилата, ограниченията и забраните, свързани с платеното паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
Чл.2. За правилното организиране на движението по общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него, на територията на град Созопол се въвежда „Синя зона”, зона за неограничено почасово платено паркиране /НППП/ и частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват – обозначени със съответните знаци за начало и край, в дясно, успоредно, по посока на движението.
Глава втора
Режим на платено паркиране на МПС

Раздел I
Режим на почасово платено паркиране – „Синя зона”

Чл.3. /1/ Общинският съвет определя „Синя зона” за почасово платено паркиране на следните улици, площади и паркинги в гр. Созопол – публична общинска собственост:
- ул. „Републиканска” – от кръстовище с пл. „Черно море” до кръстовище с ул. „Одеса” и от кръстовище с ул.“Одеса“ до кръстовище пред хотел Мартинез;
- ул. „Вия понтика” – от Т - образно кръстовище с ул.“Ропотамо“ и ул.“Републиканска“ до кръстовище с ул. „Бакърлъка”;
- ул. „Стара планина” от страната на МВР станция – от кръстовище с ул. „Бузлуджа” до кръстовище с ул. „Цар Асен Велики”;
- ул. „Яни Попов” – от кръстовище с ул. „Лазурен бряг” до кръстовище с ул.“ Лозенград“;
- ул.“Лазурен бряг“ – от кръстовище с ул.“ Лозенград“ до кръстовище с ул.“Одеса“;
- ул.“Одеса“ – от кръстовище с ул.“Оборище“ до кръстовище с ул.“Иван Вазов“ и от кръстовище с ул.“Яни Попов“ до кръстовище с ул.“Лазурен бряг“;
- отсечката хотел Мартинез от ул.“Републиканска“ до ул.“Ропотамо“;
- ушерение (паркинг) – ул. „Вихрен” в края;
- пред детската площадка на ул.“Мусала“;
/2/ Въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за почасово платено паркиране и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в „Синя зона” се извършва със заповед на Кмета на Община Созопол, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци от зоната за почасово платено паркиране.
/3/ След решение на Общинския съвет, със заповед кметът може да ограничи временно - за срок до 4 месеца, частично или цялостно, ползването на участъци от „Синя зона”.
Чл.4. /1/ В „Синя зона” се осигуряват места за паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 2.5т и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места в определени часове на денонощието.
/2/ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден всеки ден за часовия диапазон от 08.00 часа до 21.00 часа, а за периода от 15 май до 15 септември – в неделни и празнични дни от 8.00 часа до 21.00 часа.
/3/ Максималното времетраене за еднократно паркиране на МПС в „Синя зона” не може да бъде за повече от 4 часа, като това се изписва на пътния знак, указващ режима на паркиране.
Чл.5. /1/ В зоните с режим на почасово платено паркиране – „Синя зона” се събира такса в размер на 1.00 с вкл. ДДС за 1 час паркиране.
/2/ Заплащането на таксата по предходната алинея се извършва по един от следните начини:
1. С предварително закупен от водача талон при паркиране в зона за платено паркиране. Върху талона трайно се отбелязва началният момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите;
2. С фискален бон от ЕКАФП.
/3/ При паркиране на МПС в „Синя зона” водачът е длъжен да постави талона по чл.5, ал.2, т. 1 или фискалния бон по чл. 5, ал. 2, т.2 зад предното стъкло на автомобила на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.
/4/ Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране е указано в „Приложение № 1“– неразделна част от настоящата Наредба.
Чл.6. Не се допуска в „Синя зона”:
1. Паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място валиден талон или фискален бон трайно и отчетливо попълнен с всички задължителни отбелязвания.
2. Паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон или фискален бон не е трайно и отчетливо попълнен с всички или някои от задължителните отбелязвания.
3. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения попълнен талон (талони), фискален бон.
4. Времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на пътния знак.
5. Отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране.
6. През времетраенето на вече започнало паркиране на МПС, водачът да подменя поставения попълнен талон (талони) или фискален бон с друг талон (талони) или фискален бон, на които е отбелязан по-късен момент от действителния начален момент на паркирането или да поставя допълнителен талон (талони) или фискален бон, при което общото времетраене на паркиране би надвишило максимално разрешеното.
Чл.7. Началото и края на действие на зоните с режим на почасово платено паркиране се сигнализира с пътни знаци и табели и се обозначава с пътна маркировка, чрез които на водачите на МПС се указват условията на паркиране на МПС в Синята зона, размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й, принудителните мерки, които се прилагат. Паркинг – зоните могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фотозаснемане.
Чл.8. /1/ Талоните по чл.5, ал.2, т.1 се издават и активират от фирмата извършваща дейността по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Созопол.
/2/ Талоните по чл. 5, ал. 2, т.1 се анулират и контролират от кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица по ред и условия, определени със заповед на Кмета.

Раздел II
Режим на неограничено почасово платено паркиране /НППП/ на МПС върху обособени улици и паркинги на територията на гр. Созопол
Чл.9. /1/ Общинският съвет определя зона за НППП на следните улици и паркинги в гр. Созопол – публична общинска собственост:
1. Долупосочените улици :
- ул. “Средна гора”;
- ул. „Каваци”;
- ул.“Странджа“;
- ул.“Родопи“;
- ул.“Рила“;
- ул.“Витоша“;
- ул.“Стара планина“;
- ул.“Люлин“;
- ул.“Мусала“;
- ул.“Вихрен“;
- ул.“Одеса“;
- ул.“Яни Попов“;
- ул.“Лозенград“;
- ул.“Лазурен бряг“;
- ул.“Първи май“;
- ул.“Капитан Петко войвода“;
- ул.“Черно море“;
- ул.“Тракия“;
- ул.“Републиканска“;
- ул.“Крайбрежна“;
- ул.“Морски скали“;
- ул.“Кирил и Методи“;
- ул. „Аполония“;
- ул.“Нептун“;
- ул.“Анаксимандър“;
- ул.“Албатрос“;
- ул.“Драва“;
2. Общински охраняеми паркинги, намиращи се:
- Паркинг „Стар град“ до Художествената галерия;
- Паркинг „Стар град“ ул.“Крайбрежна“;
- Паркинг „Боруна“ ул.“Одеса“;
- Паркинг „Арена Созопол“ ул.“Крайбрежна“ открит;
- Паркинг „Арена Созопол“ ул.“Крайбрежна“ закрит;
/2/ Въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за НППП и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в тази зона се извършва със заповед на Кмета, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци от зоната за неограничено почасово платено паркиране.
/3/ След решение на Общинския съвет, със заповед Кметът, може да ограничи временно - за срок до 6 месеца, частично или цялостно, ползването на участъци от зоната за НППП.
Чл.10. /1/ В зоната за НППП, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1, се осигуряват места за паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 2.5т. и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места.
/2/ В зоната за НППП, съгласно чл.9 ал.1 т.2 се осигуряват места за паркиране на МПС с допустима максимална маса до 2,5 т. и също така се осигуряват места за паркиране на МПС, с допустима максимална маса над 2.5т. и на микробуси и автобуси над 12 пътнически места.
/3/ Режимът на паркиране по ал. 1 и ал. 2 е валиден всеки ден за часовия диапазон от 00.00 часа до 24.00 часа, а за периода от 15 май до 15 септеври и в неделни и празнични дни.
Чл.11. /1/ В зоните с режим на НППП, посочени в чл. 9, ал. 1, т. 1 се събира такса в размер на 1.00 лев с вкл. ДДС за един час паркиране.
/2/ В зоните с режим на НППП, посочени в чл.9 ал.1 т.2, се събират следните такси:
- МПС с допустима максимална маса до 2,5 т, микробуси и автобуси до 12 пътнически места – 6.00 лв. с включен ДДС за едно денонощие или по 2.00 лв. с включен ДДС за един час паркиране;
- МПС с допустима максимална маса до 2,5 т, микробуси и автобуси до 12 пътнически места, срещу 70 лева с включен ДДС за един месец;
- МПС с допустима максимална маса над 2,5 т, микробуси и автобуси над 12 пътнически места – 12 лв. с включен ДДС за едно денонощие или по 4 лв. с включен ДДС за един час паркиране.
/3/ Заплащането на таксата по предходните алинеи се извършва по следния начин:
1. с предварително закупен от водача талон при паркиране в зона за НППП, в случаите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т.2. Върху талона трайно се отбелязва началният момент на паркирането чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите.
2. с фискален бон от ЕКАФП, в случаите по чл. 9, ал. 1, т. 1(за лицата, заплатили месечна такса в размер на 60.00 лв. без включен ДДС) . При заплащане на месечната такса лицето получава карта.
3. с фискален бон от ЕКАФП, в случаите по чл.9 ал.1 т.2 (за лицата, заплатили месечна такса в размер на 120.00 лв. без включен ДДС). При заплащане на месечната такса лицето получава карта.
/4/ При паркиране на МПС в зона за НППП водачът е длъжен да постави талона или фискалния бон зад предното стъкло на автомобила на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.
/5/ Задължителното информационно съдържание на талоните за паркиране в зоните за НППП е указано в „Приложение №1“ – неразделна част от настоящата Наредба.
Чл.12. Не се допуска в зоната за НППП:
1. Паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място валиден талон или фискален бон, трайно и отчетливо попълнени с всички задължителни отбелязвания.
2. Паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон или фискален бон не е трайно и отчетливо попълнен с всички или някои от задължителните отбелязвания.
3. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения попълнен талон, фискален бон.
4. Отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране.
Чл.13. Началото и края на действие на зоните с режим на НППП се сигнализира с пътни знаци и табели и се обозначава с пътна маркировка, чрез които на водачите на МПС се указват условията на паркиране на МПС в зоната, размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й, принудителните мерки, които се прилагат. Паркинг – зоните могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фотозаснемане.
Чл.14. /1/ Талоните по чл.11, ал.3, т. 1 се издават и активират от общинска администрация по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Созопол.
/2/ Талоните по чл.11, ал.3, т. 1 се анулират и контролират от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица по ред и условия, определени със заповед на Кмета.

Глава трета
Особени режими на паркиране

Раздел I
Режим на платено паркиране на МПС – „Служебен абонамент”

Чл.15. /1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, с въведен режим на “Синя зона” и Зона за НППП, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”. Стойността за „Служебен абонамент“ за едно паркомясто в град Созопол е в размер на 60 лв. с без ДДС на месец.
/2/ За ползване на режим на платено паркиране “Служебен абонамент” по предходната алинея се подава заявление до кмета на Община Созопол с посочване на искания брой паркоместа, както и точно местоположение на местата за паркиране, придружено с нотариален акт за собственост, друг документ за собственост, договор за наем или друг договор за ползване на нежилищния имот. Когато нежилищния имот е съсобствен или се ползва от няколко лица по силата на договор, всеки от съсобствениците/ползвателите може да заяви паркоместа в съответствие с предходното изречение.
/3/ Въз основа на подаденото заявление, длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Созопол, извършват оглед и изготвят схема на местоположението на желаните паркоместа /при наличие на свободни места/, след което мотивират становище относно издаването на карта за платено паркиране „Служебен абонамент”. Становището и схемата се предлагат за одобрение от кмета на общината.
/4/ В случай на одобрение на становището и схемата по ал.3, лицето, подало заявление, заплаща стойността по ал.1 за временно и възмездно ползване на съответните паркинг места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, в зависимост от периода, за който ще ги ползва.
/5/ На лицата, заплатили стойността по предходната алинея, се дава конус и карта за платено паркиране „Служебен абонамент” от Кмета на Община Созопол. Конуса и карта важат за едно паркомясто и съдържа следните данни:
1. вид и пореден номер на картата;
2. наемател на паркомястото или регистрационен номер на автомобила, съгласно указаното от заявителя;
3. адрес на паркиране;
4. дата на издаване и срок на валидност.

/6/ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден за територията на Нов град всеки ден за часовия диапазон от 08.00 часа до 18.00 часа, а за периода от 15 май до 15 септември и за територията на Стар град всеки ден за часовия диапазон от 07:00 часа до 24:00часа за периода от 01 юни до 30 септември.
/7/ Режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.
/8/ Забранено е паркирането за периода от време по ал. 6 на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.
/9/ Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със съответния пътен знак и маркировка и по желание с подвижна преносима табела -конус.
Чл.15а. /1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, е въведен режим на „Синя зона” и Зона за НППП може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”. Стойността за „Служебен абонамент” е в размер на 60 лв. без включен ДДС на месец за едно МПС.
/2/ Режим на платен „Служебен абонамент” се допуска за лица, които обслужват или зареждат със стока търговски обекти намиращи се на територията на стар град се използват електронни карти, за които се заплаща цена в размер на 100лв.без включен ДДС на месец за едно МПС.
/3/ За ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент” по ал.1 се подава до Кмета на Община Созопол мотивирано заявление и към него се прилагат документи, доказващи необходимостта от издаване на карта.
/4/ Лицата по ал.2 имат право на една карта за паркиране на едно МПС, посочено от тях в заявлението им. Условията и реда , както и часовите интервали за доставки и зареждане се определят с ежегодни решения на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община Созопол.
/5/ На лицата, заплатили стойността по ал.1, се издава карта за платено паркиране „Служебен абонамент” от Кмета на Община Созопол със срок на валидност съгласно заплатения период. Картата съдържа следните данни:
1. регистрационен номер на автомобила, съгласно указаното от заявителя;
2. дата на издаване и срок на валидност.

/6/ Режим на платен „Служебен абонамент” се допуска за лицата, наематели и арендатори на заведения, магазини, сергии и други търговски обекти на територията на стар град , като същите използват електронни карти на цена от 70лв.без включен ДДС на месец за едно МПС.
/7/ Забранено е паркирането за периода от време по ал.6 на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Раздел II
Режим на локално платено паркиране на MПС в “Синя зона” или зоните за неограничено почасово платено паркиране /НППП/
Чл.16. /1/ На улици и площади – публична общинска собственост, с въведен режим на “Синя зона” или Зона за НППП, Кметът на община Созопол, със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на МПС на собственици или ползватели на МПС на правно основание, различно от горепосочените.
/2/ Правото по предходната алинея се прилага за физически лица, които са собственици, наематели или ползватели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и имат адресна регистрация, идентична с адреса на жилищния имот.
/3/ Когато жилищният имот е съсобствен или се ползва от няколко лица по силата на договор, всеки от съсобствениците/ползвателите може да се ползва от правото по ал.1, в случай, че е собственик или ползвател на МПС на правно основание, различно от правото на собственост и има адресна регистрация, идентична с адреса на жилищния имот.
/4/ Правото по алинея 1 се прилага и за лицата от домакинството /по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ДОПК/ на лицата по предходните алинеи, в случай че лицата от домакинството са собственици или ползватели на МПС на правно основание, различно от правото на собственост, и имат адресна регистрация, идентична с адреса на жилищния имот.
/5/ Лицата по предходните алинеи имат право да паркират притежаваните/ползваните от тях МПС в близост до жилищния си имот, на улиците, указани в талона, издаден по реда на настоящия раздел.
/6/ Стойността за „Локално платено паркиране“ за едно паркомясто в град Созопол е в размер на 100 лв. с вкл. ДДС годишно.
/7/ За ползване на режим на Локално платено паркиране по предходната алинея се подава заявление до кмета на община Созопол, придружено с необходимия набор от документи, установяващи обстоятелствата по ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4.
/8/ На лицата, по предходната алинея, се издава талон за платено паркиране „Локален абонамент” от Кмета на Община Созопол. Талонът важи за едно паркомясто и съдържа следните данни:
1. вид и пореден номер на талона;
2. регистрационен номер на автомобила;
3. адрес на паркиране;
4. дата на издаване и срок на валидност.

/9/ Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден всеки ден за часовия диапазон от 08.00 часа до 21.00 часа, а за периода от 15 май до 15 септеври – в неделни и празнични дни от 08.00 часа до 16.00 часа.
/10/ Талонът за платено паркиране „Локален абонамент” се издават в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи по ал. 7 и при спазване на изискванията, предвидени в настоящата Наредба.
/11/ В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на талон за платено паркиране „Локален абонамент”.


Раздел III
Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” и зона с НППП

Чл.17. /1/ Изключение от разпоредбите на Раздел I и Раздел II от Глава втора се допуска в случаи, посочени в настоящия Раздел и се удостоверява чрез пропуск.
/2/ Лицата, желаещи да се ползват от правото по ал.1, подават до Кмета на Община Созопол мотивирано заявление и към него прилагат документи, доказващи необходимостта от издаване на пропуск, включително документ удостоверяващ постоянна адресна регистрация на територията на град Созопол.
/3/ Подадените заявления за издаване на пропуски се разглеждат от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.
/4/ Пропуските се издават, активират, анулират и контролират от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.
Чл.18. /1/ Безплатен пропуск за паркиране на МПС в „Синя зона” се издава на:
1. Родители на три и повече деца, собственици или ползватели на МПС;
2. Лица на възраст над 63 години за жените и 65 години за мъжете, собственици или ползватели на МПС.
/2/ Безплатният пропуск по ал.1, т.1 е със срок на действие 2 години, считано от датата на издаване на пропуска.
/3/ Безплатният пропуск по ал. 1, т. 2 е пожизнен.
/4/ Пропускът за безплатно паркиране задължително съдържа следните данни:
1. вид и пореден номер на пропуска;
2. регистрационен номер на МПС;
3. марка и модел на МПС;
4. собственик или ползвател на МПС;
5. период на валидност (случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1).

/5/ Всички издадени от кмета на общината или оправомощено от него лице пропуски се завеждат в регистър.
/6/ Пропуските се отнемат, когато:
1. отпадне основанието за тяхното издаване;
2. при извършени две или повече нарушения в рамките на една година от собственика /ползвателя на МПС на настоящата Наредба, относно реда на паркиране.

/7/ Забранява се предоставянето на издадения пропуск по ал.1, т. 1 и т.2 на други лица.

Раздел IV
Режим на безплатно паркиране на MПС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания
Чл.19. /1/ В „Синя зона“ и зоните за НППП се осигуряват фиксирани и обозначени със знак Д21 –„Инвалид” места за безплатно паркиране на МПС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.
/2/ На местата по ал.1, могат да престояват до 2 часа, само автомобили снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена в долният десен ъгъл на предното стъкло на МПС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън.
/3/ Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от Кмета на Община Созопол.
/4/ Картата за паркиране по ал.2 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
/5/ Лица с трайно увреждане с адресна регистрация на територията на Община Созопол, желаещи да ползват карта за паркиране при условията на ал.3, подават заявление до Кмета на Община Созопол, като прилагат необходимите документи, определени със заповед на кмета.
/6/ Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 4.
/7/ Картата по ал. 2 се издава за определен срок, като срокът не може да бъде по дълъг от срока, посочен в експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК и РЕЛК.

Раздел V
Частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват

Чл.19а Частично се ограничава достъпа на МПС в старата част на град Созопол чрез въвеждане на система за достъп чрез магнитна карта.
/1/ Чл.19б /Изм. с Решение №1340/22.02.2019г./ Въвежда се режим на платено паркиране по чл.19а за периода от 1 юни до 30 септември, който е валиден всеки ден за часовия диапазон от 00:00 часа до 24:00 часа.

/2/ МПС на жители с постоянен адрес и/или собственици на недвижими имоти в границите на старата част на гр.Созопол ползват неограничен и безплатен престой , като им се издава магнитна карта за достъп на цена от 10лв.
Чл.19в Магнитната карта за достъп в стария град се издават в срок до 15 работни дни, след подаване на заявление по образец до Кмета на Община Созопол и представяне на необходимите документи, при спазване на изискванията, предвидени в настоящата Наредба.
Чл.19г Подадените заявления за издаване на магнитна карта се разглеждат от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.
Чл.19д Магнитните карти се издават, активират, анулират и контролират от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.
Чл. 19е Забранява се предоставянето на издадената магнитна карта по ал.19в на други лица.
Чл.19ж Лицата заплатили служебен абонамент по реда на чл.15а ползват получените карти за достъп за периода, през който са заплатили. След изтичане на заплатения период картата се деактивира.
Чл.19з /Изм. с Решение № 1340/22.02.2019г./ Регламентира се достъпа на МПС и престоя в старата част на гр.Созопол с изграждането на Контролно пропускателен пункт /КПП/ с електронна бариера на ул.„Крайбрежна, с използване на автоматизирана система за контрол на достъпа и таксуване.
1.Туристите, посещаващи стария град и ползващи квартири в него ще разполагат с бар код билет, с отбелязан час на влизане.
2./Изм. с Решение №1340/22.02.2019г./ За периода от 30/тридесет/ минути посетителите не дължат такси, след изтичането им се таксуват с 2,00/два/ лв. на час. След изтичането на осем последователни часа, престоя става безплатен в рамките на денонощието.

3./Изм. с Решение №1340/ 22.02.2019г./ На изхода е монтирано изходното устройство, на което се проверява билета с бар код и ако излизат преди изтичането на 30/тридесет/ минути бариерата се вдига автоматично, при проверката, ако бъде установено превишаване на времето за престои се заплаща дължимата сума в станция-каса и билета бар код се поставя отново в проверяващото устройство и бариерата се вдига.
4. /Отпада с Решение №1340/22.02.2019г./
т.5 става т.4 /Изм. с Решение № 1340/22.02.2019г./ С неограничен режим на достъп от 24 часа в денонощието са специализирани МПС на МО, МВР, СМП и ПАБ и др.специализирани държавни институции и агенции ;
т.6 става т.5 /Изм. с Решение № 1340/22.02.2019г./Неограничен режим на достъп притежават служебните МПС на Кметове, кметски наместници, общински съветници, съдебна власт, законодателна власт и изпълнителна – централна и областни администрации.

Глава четвърта
Принудителни административни мерки

Чл.20. /1/ За спазване на установените правила за паркиране в настоящата наредба могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. Принудително задържане на МПС, чрез използването на техническо средство („скоба”);
2. Принудително преместване /репатриране с „паяк”/.

/2/ Принудително задържане на МПС, чрез използването на техническо средство („скоба”), както и принудително преместване /репатриране с „паяк”/, се извършват по нареждане на длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Община Созопол.
Чл.21. /1/ Техническо средство („скоба”) за принудително задържане на МПС, паркирано в зона за почасово платено паркиране се използва, когато не е заплатена съответната дължима такса за паркиране на МПС в ”Синя зона”.
/2/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на МПС.
/3/ На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването му.
/4/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.
/5/ Размерът на стойността по поставяне и сваляне на техническото средство („скоба”) е фиксиран и е в размер на 25 лева с вкл. ДДС.
/6/ Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба”), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните МПС, се организира и осъществява от фирма изпълняваща дейността по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Созопол.
Чл.22. /1/ При престой на блокиран със скоба автомобил, повече от 4 часа или в случаите на паркиране на автомобил в нарушение на чл. 15, ал.8 и чл.19, ал.2 от настоящата Наредба, размерът на санкцията по чл.21,ал.5 е четирикратен.
/2/ Оперативната дейност по принудително преместване на МПС на територията на Община Созопол се организира и осъществява от фирмата извършваща дейността, по ред и при условия определени със заповед на Кмета на Община Созопол.

Глава пета
Контрол и санкции

Раздел І
Контрол

Чл.23. /1/ Контролът по спазването на правилата за паркиране по настоящата наредба се осъществява от Кмета на Община Созопол или от длъжностни лица, определени с негова писмена заповед.
/2/ Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповедта на Кмета на Община Созопол. За установяване на нарушенията по настоящата Наредба длъжностните лица имат право да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство.
/3/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Созопол или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.
/4/ За неуредените случаи по тази Наредба за съставяне на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнение на наложените наказания, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел ІІ
Административно-наказателни разпоредби

Чл.24. Наказва се с глоба в размер на 25.00 лв. водач, който наруши разпоредбите на чл.6 или чл.12 от настоящата Наредба.
Чл.25. За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата Наредба, върху специално обозначено място, определено за „Служебен абонамент”, на извършителя се налага глоба в размер от 25.00 лева.
Чл.26. /1/ За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, карта за платено паркиране „Служебен абонамент”, безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” или талон за платено паркиране „Локален абонамент”, на извършителя се налага глоба в размер от 50.00 до 200.00 лева, като картата, пропускът или талонът се изземват и перфорират от контрольора, установил нарушението.
/2/ За използване на неиздадена по съответния ред карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, карта за платено паркиране „Служебен абонамент”, безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” или талон за платено паркиране „Локален абонамент”, на извършителя се налага глоба в размер от 300.00 лева, като картата, пропускът или талонът се изземват от контрольора, установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.
Чл. 27. За други нарушения на разпоредбите в настоящата наредба, наказанието е глоба от 10 до 150 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание.
Чл.28. Собственикът или този, на когото е предоставено МПС, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Хора с трайно увреждане“ са лицата по смисъла на § 6, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.
2. ”Служебен абонамент” е режим на платено паркиране върху определени от Община Созопол и съгласувани с РПУ-Созопол, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Созопол с въведен режим на „Синя зона” или зона за НППП, на МПС за служебни нужди, на основание издадена карта за временно и възмездно ползване на съответното паркомясто.
3. „Режим на локално платено паркиране” е режим на платено паркиране върху определени от Община Созопол и съгласувани с РПУ-Созопол, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Созопол с въведена „синя зона“ или зона за НППП, на МПС на физически лица.
4. “Синя зона” е територия, предназначена за ограничено почасово платено паркиране на моторни превозни средства до 4 часа.
5. „Зона за неограничено почасово платено паркиране“ е територия, предназначена за неограничено почасово платено паркиране на моторни превозни средства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. /1/ Кметът на Община Созопол изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.
/2/ До издаването на заповедите по ал. 1 и приемането на решенията по ал. 2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.
§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.
§3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Созопол.
§4. Настоящата Наредба се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 и чл. 99а от Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове.
§5. Настоящата Наредба отменя чл.14, ал.3,4, 5, 6 от Раздел ІІІ от наредба за опазване на общественият ред и сигурност на територията на Община Созопол.
§6. Настоящата Наредба е приета с Решение №782 от Протокол №26/ 30.06.2017г. на Общински съвет Созопол.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ............................
/Кр. Германова/


ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (към чл.5, ал.4 и чл.11 ал.5)
1. Задължително информационно съдържание на талоните за паркиране в “Синя зона” и зона с НППП:
/а/ По периферията на талона са разположени отбелязвания за месец - изписани с римски цифри; за ден от месеца - арабски цифри от 1 до 31; час на паркиране - арабски цифри от 8 до 18; минути - арабски цифри от 0 до 50 през десетминутен интервал.
/б/ В горната част на талона текста - “Община Созопол“.
/в/ Под текста - герба на Община Созопол, както и серийният номер на талона.
/г/ Времетраенето на паркиране, стойността на талона и съответната година.
/д/ Кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено паркиране.
/е/ Талоните за паркиране в “Синя зона” и зона с НППП са с минимум три нива на защита.

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...