Събота, 28 Декември 2019 16:21

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Приета с Решение на Общински съвет - Созопол №294 /Изм. с Решение №264/17.12.2020 г.
Протокол № 11/27.05.2016г./ С решение №1964/18.11.2019 г. по адм. дело №1644/2019 г. Адм.съд-Бургас отменя чл.76 и чл.77 и отменя частично чл.42,чл.48 и чл.59 т.1,т.2, т.3,т.4  т.5/

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1. С настоящата Наредба се уреждат:
(1) Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Созопол и тяхното екологосъобразно управление с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.
(2) Правата и задълженията на общинската администрация, физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии.
(3) Финансовата обезпеченост на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги.
(4) С наредбата се определя контрола, глобите и санкциите, които се налагат за нарушаване определените в нея норми.
(5) Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Община Созопол, както и за юридическите лица, осъществяващи и извършващи дейност на нейна територия.
Чл. 2. Определените от Кмета длъжностни лица от Община Созопол са задължени да упражняват контрол по спазване на изискванията от настоящата Наредба и да налагат глоби и имуществени санкции на нарушителите.

ГЛАВА ВТОРА
Задължения и отговорности
РАЗДЕЛ I
Права и задължения на кмета на общината
Чл. 3. (1) Кметът на общината организира и контролира управлението на битовите, строителните и масово разпространените отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и свързаните с него подзаконови нормативни актове като:
1. Разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с изискванията на чл.52 от ЗУО и подзаконовите нормативни актове, като програмата е част от общинската програма за опазване на околната среда.
2. Информация за изпълнение на програмата се предоставя на общинския съвет от кмета на общината до 31 март на настоящата година за предходната календарна. Същата информация се предоставя за сведение на РИОСВ – Бургас.
(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
(3) Кмета на Община Созопол отговаря за:
1. Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
4. Избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
5. Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината;
6. Разделното събиране на битови отпадъци на територията на Община Созопол най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
7. Организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
8. Изпълнение на решенията по чл.26, ал.1 от ЗУО на общото събрание на регионалното сдружение по чл.24, ал.1 от ЗУО и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;
9. Организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
10. Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
11. Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл.12 от ЗУО;
12. Осигурява информация на обществеността по всички ангажименти на общината чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин и провежда информационни кампании за населението и бизнеса, свързани с разделното събиране на отпадъците;
13. Поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Созопол;
14. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
(4) Кметът на общината организира и определя:
1. Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
2. Разделното събиране и временно съхраняване на битови биоразградими отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
3. Дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци (отработени моторни масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба МПС) и информира обществеността;
4. Границите на районите, включени в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата, както и честотата на сметоизвозване;
5. Събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Община Созопол;
6. Предлага за одобряване от Общинския съвет, план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на такса битови отпадъци, съгласно определените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) срокове за съответната година;
7. Организира и контролира изпълнението на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците;
(5) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение на правата и задълженията си по настоящата Наредба.
Чл. 4. Кметът на Община Созопол изпълнява ангажиментите си по чл.3, ал.4, т.1, 2 и 3 чрез:
(1) Сключване на договори с Организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, притежаващи разрешение по реда на ЗУО;
(2) Сключване на договори с други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.
РАЗДЕЛ II
Права, задължения и отговорности на физическите и юридическите лица
Чл. 5. (1) Притежателите на отпадъци са всички лица, причинители на отпадъци, както и тези в чието владение се намират те.
(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО за класификация на отпадъците.
Чл. 6. (1) Физическите и юридическите лица имат право:
1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
2. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
3. Да сигнализират общинската администрация за нарушения на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и настоящата наредба.
4. Да правят предложения за промяна разполагането на съдовете за смет.
5. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.
(2) Физическите и юридическите лица се задължават:
1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места;
2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите (в т.ч. и незастроените), на които са собственици, ползватели или наематели;
3. Да поддържат чистотата на територията на имотите (в т.ч. и незастроените), на които са собственици, ползватели или наематели;
4. Да опазват имотите си от нерегламентирано депониране на строителни, битови отпадъци и земни маси от трети лица;
5. Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях;
6. Да почистват редовно, в т.ч. и от сняг и лед прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др. терени, в които живеят и стопанисват;
7. Да заплащат такса битов отпадък в определения размер и по ред в съответствие със Закона за местните данъци и такси;
8. Да спазват регламентираните с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък;
9. Всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) са длъжни да организират сами предаването им на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване на ИУМПС;
10. Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, включително и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци (МРО) и други оползотворими отпадъци разделно на определените за тази цел места.
Чл. 7. Забранява се:
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;
2. Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците;
3. Изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на отпадъци, различни по вид от обозначените;
4. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;
5. Изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии в съдовете за битови отпадъци и/или в съдовете за разделно събиране на отпадъци, както и смесването им с други отпадъци;
6. Изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци или от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното обслужване;
7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци и около тях на едрогабаритни, строителни и растителни отпадъци, земни маси, както и отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, и сметосъбиращата и сметоизвозваща техника;
8. Спирането и паркирането на превозни средства пред съдовете за отпадъци по начин, който възпрепятства събирането и извозването им;
9. Разместването и повреждането на съдовете за отпадъци;
10. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството;
11. Паленето и изгарянето на отпадъци и материали и изхвърлянето на незагасена жар в съдовете за смет;
Отменен с Решение №264/17.12.2020 г. 12. Изхвърлянето на умрели животни в съдовете за отпадъци, както и загробването им на различни от отредените за това терени;
13. Изхвърлянето на отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти в съдовете за отпадъци, повърхностните води, в канализационната система, на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;
Чл. 8. На територията на общината е забранено:
1. Приютяване и хранене на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните и обществени сгради, както и площадки, тавани, изби и други общи части на сградите;
Отм. с Решение №264 /17.12.2020 г. 2. Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите, освен по маршрути, определени от общината;
Отм. с Решение №264 /17.12.2020 г. 3. Паша на животни в зелени площи и паркове;
Отм. с Решение №264 /17.12.2020 г. 4. Движението на превозни средства с животинска тяга, без средства за спазване на обществената хигиена.
Чл. 9. Миенето на улиците, булевардите, площадите и тротоарите се извършва по график от специализираната фирма за сметосъбиране и сметоизвозване.
Чл. 10. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи, административните, производствените, складовите помещения и други, прилежащите към тях площи се осигуряват от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
Чл. 11 (1) Фирмите и организациите, които образуват отпадъци различни от битовите, са длъжни да организират сами събирането и транспортирането им до инсталации за обезвреждане или на депо, в случай че депонирането им е разрешено.
(2) Транспортирането на отпадъците, образувани от лицата по ал.1, може да се извършва и от фирмите, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци въз основа на сключен договор за заплащане на услугата по третиране на съответния вид отпадък.
Чл. 12. Отговорност за спазване на разпоредбите на настоящата наредба носят физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, включително:
1. Ръководителите на фирми и организации;
2. Собственикът, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят, който го обитава;
3. Председателят на управителния съвет (управителят) на многофамилните жилищни сгради (в режим на етажна собственост), във връзка с обикновеното управление на етажната собственост.
ГЛАВА ТРЕТА
РАЗДЕЛ І
Организация на дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци. Поддържане на чистотата
Чл. 13. (1) Събирането на битови отпадъци на територията на Община Созопол се извършва чрез контейнери, кофи, улични кошчета и др., чието местоположение е одобрено от Кмета на Община Созопол.
(2) За включване в системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на новопостроени жилища, търговски обекти и други, собствениците следва да подадат писмено заявление (Приложение №6) до кмета на общината с приложено копие от платена Такса за битови отпадъци, след което се предоставя подходящ съд за сметосъбиране и следва включване в графика за обслужване на населено място.
(3) Съдовете за отпадъци се поддържат редовно, съобразно утвърдените графици в добро техническо състояние и естетичен вид от лицата, които ги обслужват.
(4) Площадките, на които са разположени съдовете за отпадъци се почистват след всяко обслужване. Не се допуска разпиляване на отпадъци при обслужването им.
(5) Събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва самостоятелно или от лица притежаващи регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, и на които е предоставено правото чрез договор да извършват тези дейности, до РДНО на общините Созопол, Приморско и Царево или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.
(6) Лицата по ал.5 са длъжни да осигуряват специализирани автомобили за транспортиране на отпадъците в техническа изправност, които при извършване на съответната дейност не замърсяват околната среда.
Чл. 14. В договорите, отнасящи се до събиране и транспортиране на битовите отпадъци, се определят конкретните задължения на изпълнителя във връзка с почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от Община Созопол, предназначени за обществено ползване.
Чл. 15. Лицата по чл. 13, ал. 5 имат право:
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности;
2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения по смисъла на тази наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и др. организации;
Чл. 16. Лицата по чл. 13, ал. 5 са длъжни:
1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено и в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания;
2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за отпадъци, както и маршрути за обслужването им; използвана техника за всеки конкретен район и дейност; дейностите по сметопочистване, измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци и др.;
3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и организационна схема на работа;
4. В случай на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа;
5. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности;
6. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за БО, съгласно утвърден график;
7. Да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите машини преди да напуснат депото.
8. Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ бр.51 от 20.06.2014г.).
Чл. 17. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи, автогарите, административните, производствените, складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, зелени площи и др. терени, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
Чл. 18. Всички лица, собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни:
1. Да опазват, почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите (дворовете) и прилежащите територии към тях;
2. Да почистват прилежащите тротоарите пред имотите от сняг и лед, а също така и ледените висулки от сградите.


РАЗДЕЛ ІІ
Организация на дейностите по събиране и третиране на биоотпадъци
Чл. 19. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.
(2) Биоотпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се събират разделно.
(3) Биоотпадъците по ал.1 и ал.2 се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Дейностите се извършват при спазване на изискванията на ЗУО, наредбите по чл. 43, ал.5 от ЗУО и разпоредбите на настоящата наредба.
(4) Хранителните отпадъци от домакинствата се събират разделно след въвеждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци от домакинствата, при условия и ред, определен със Заповед на Кмета на Община Созопол.
(5) Хранителните отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в специализирани контейнери и/или други подходящи съдове на място на образуване, и се предават за транспортиране и последващо третиране при условия и ред, определен със Заповед на Кмета на Община Созопол.
Чл. 20. Забранява се:
1. Смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
2. Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;
3. Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки;
4. Депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат оползотворени;
5. Неконтролираното изгаряне на биоотпадъци.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Разделно събиране на масово разпространени отпадъци и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
РАЗДЕЛ І
Отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали пластмаса и стъкло
Чл. 21. (1) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет с:
1. Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО и/или
2. Други лица притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотваряване на отпадъци на територията на Община Созопол и/или комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) С договорите по ал.1 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавление и туризъм.
(3) С договорите по ал. 1 се определят най-малко следните условия:
1. Изискванията към системата за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събране на отпадъците, честота на обслужване;
2. Количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;
3. Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на Община Созопол;
4. Задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
5. Мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за събиране.
Чл. 22 (1) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради се събират разделно.
(2) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места по ал.1 са длъжни да събират разделно отпадъците по ал.1 и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително и/или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и/или на организация по оползотворяване.
Чл. 23. Лицата по чл.21, ал.1 се задължават:
(1) Да предоставят ежегодно, информация на кмета на общината, относно количеството на събраните от контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчните материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, от сортирано и предадено количество на краен преработвател;
(2) Да събират и транспортират разделно събраните отпадъци по начин, който не допуска тяхното смесване, което би довело до затрудняване на последващото им сортиране по материали преди предаване на краен преработвател;
(3) Да притежават необходимия ресурс за осигуряване на ефективно действаща система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло;
(4) В срок от един месец след сключване на договор да разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол. Програмата се утвърждава от Кмета на Община Созопол;
(5) Да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване;
(6) Да организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от Община Созопол, минимум 2 пъти годишно.
Чл. 24. Забранява се:
1. Смесването на събраните отпадъци от опаковки и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване;
2. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло в контейнерите за смесен битов отпадък, когато на територията на съответния район има изградена система за разделно събиране;
3. Поставянето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори, когато те са обемни;
4. Изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци;
5. Изхвърлянето на материали, които могат да предизвикат запалване на отпадъците в съдовете за разделно събиране.

РАЗДЕЛ ІІ
Изисквания към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло
Чл. 25. (1) Площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са оградени, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон;
2. Да са снабдени с кантар за измерване на приетите количества;
3. Да притежават документ по чл.35 от ЗУО и изпълняват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
(2) На площадките следва да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО.
Чл. 26. Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистър, поддържан от кмета на общината, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО.

РАЗДЕЛ ІІІ
Управление на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
Чл. 27. (1) Кметът на общината:
1. Организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;
2. Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО, като сключва договори с: организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО и/или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.
(2) С договорите по чл. 27, ал. 1, т. 2 се определят най-малко:
1. Изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
2. Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на Община Созопол;
3. Задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
4. Задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.
Чл. 28 (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:
1. Да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;
2. Да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършва продажбата;
3. Да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможостите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите налични места за предаване на НУБА.
(2) Дейностите по ал.1, т.1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на НУБА, или с лица, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 29. Забранява се:
1. Изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци;
2. Нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;
3. Депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово;
4. Депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин.

РАЗДЕЛ ІV
Управление на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
Чл. 30. (1) Кметът на общината отговаря за разделното събиране на ИУЕЕО като организира изпълнението на задължението си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва договори с:
1. Организации по оползотворяване на ИУЕЕО;
2. Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално;
3. Други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.
(2) Договорите трябва да съдържат най-малко следните условия:
1. Изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т. ч. обслужваното население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване, и/или за създаване на мобилни групи за събиране на ИУЕЕО по подаден сигнал на телефон, публикуван на интернет страницата на Община Созопол;
2. Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;
3. Задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
4. Задължение на лицата по чл.30, ал.1 за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното количество ИУЕЕО на територията на общината.
Чл. 31. За събиране на ИУЕЕО от бита, кметът на общината изготвя и утвърждава съвместно с лицата по чл.30 от наредбата график, който следва да съдържа най-малко две дати годишно. Графикът се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.
Чл. 32. Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО.
Чл. 33. Забранява се:
1. Депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране и/или оползотворяване;
2. Нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО;
3. Изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, обозначено с маркировка за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци.

РАЗДЕЛ V
Управление на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Чл. 34 (1) Кметът на общината:
1. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработените масла;
2. Съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
1. По т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот;
2. По т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с организация по оползотворяване на отработени масла; лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално и/или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
Чл. 35. Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:
1. В места за смяна на отработени масла;
2. На площадки за предварително съхраняване по смисъла на §1, т.27 от допълнителните разпоредби на ЗУО - в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;
3. В събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
Чл. 36. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигуряват безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилното манипулиране.
Чл. 37. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
Чл. 38. Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
Чл. 39. Забранява се:
1. Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
2. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;
3. Съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на почвата;
4. Третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговорящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;
5. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
6. Изхвърляне на отработени масла и нефтопродукти в съдовете за битов отпадък.
7. Извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
8. Депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти.

РАЗДЕЛ VІ
Управление на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
Чл. 40. Настоящата наредба се прилага за ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост и собствениците им не са ги предали на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване, както и за ИУМПС, на които табелите с регистрационните номера липсват и не могат да бъдат намерени по надлежния ред.
Чл. 41. (1) Кметът на общината:
1. Определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУМПС на територията на общината.
2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което уведомява звеното „Пътна полиция” при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал.1, като сключва договор с:
1. Организация по оползотворяване на ИУМПС;
2. Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
(3) Договорите по ал.2 съдържат най-малко:
1. Изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на общината;
2. Задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на общината;
3. Задълженията за предоставяне на информация на гражданите по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.
Чл. 42. Дейностите по събиране и /транспортиране, съхраняване- отменено с решение №1964/18.11.2019 г. на АС-Бургас/, разкомплектоване (предварително третиране) на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
Чл. 43. Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхранение или в центрове за разкомплектоване в срок от един месец след датата на отчисляване от органите на МВР.
Чл. 44. (1) Кметът на общината назначава със заповед комисия, която контролира спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на излезлите или снетите от отчет МПС на територията на общината.
(2) Комисията:
1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост (тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства, открити паркинги и др.);
2. Издирва техните собственици;
3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост, съгласно образец – Приложение № 1;
4. Съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС, съгласно образец – Приложение № 2;
5. Съставя констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване съгласно образец – Приложение № 3;
(3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка;
(4) В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство;
(5) Едновременно с връчването на предписанието (респективно залепването на стикера) се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС по образец – Приложение № 2;
(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации;
(7) В 7-дневен срок от получаването на предписанието (респективно залепянето на стикера) собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или предаде на фирма притежаваща разрешение за извършване на този вид дейност, съгласно Закона за управление на отпадъците;
(8) Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 7-дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчване (респективно залепването на стикера). Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието (стикера) дата и завършва в 24 часа на седмия ден. Когато последният ден на срока е неработен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ работен ден.
Чл. 45. Действията по принудително преместване се извършват от икономически оператори, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по /събиране, транспортиране- отменено с решение №1964818.11.2019 на АС-Бургас/, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.
Чл. 46. (1) При преместването на ИУМПС на площадката за временно съхраняване, икономическият оператор издава документи и води отчетност съгласно разпоредбите в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ, бр.7 от 25.01.2013г.);
(2) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им;
(3) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на икономическия оператор направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.
Чл. 47. (1) Когато собственикът на ИУМПС изпълни предписанието по чл. 44, ал. 2, т. 3 от настоящата наредба, като го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване, той представя в общинската администрация, копие от удостоверение за разкомплектоването му, издаден по реда на чл. 19, ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, в 14-дневен срок от издаването му.
(2) Когато собственикът на ИУМПС изпълни предписанието по чл. 44, ал. 2, т. 3 от настоящата наредба, като го премести в собствен имот, в 14-дневен срок от преместването му, подава в Община Созопол декларация по Образец – Приложение № 4, в която посочва административния адрес или номера на поземления имот, данните за ИУМПС, както и че му е известна забраната за разкомплектоването на ИУМПС.
Чл. 48. Длъжностно лице, определено със Заповед на Кмета на общината, води регистър за дейността на комисията по чл. 44, ал. 2, съхранява и поддържа досие за всеки конкретен случай на ИУМПС и го съхранява за срок от 3 години.
Чл. 49. Забранява се:
1. Предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;
2. Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда;
3. Съхраняването на ИУМПС в имоти общинска собственост;
4. Разкомплектоване на ИУМПС в собствен имот.

РАЗДЕЛ VІІ
Управление на излезли от употреба гуми (ИУГ)
Чл. 50. (1) Кметът на общината:
1. Определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУГ;
2. Съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
1. По т. 1 – когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински имот;
2. По т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане със:
а) организация по оползотворяване на ИУГ;
б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.
(3) За извършване на дейности по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договор с лица, които притежават съответният документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.
(4) Дейностите по оползотворяване или обезвреждане трябва да се изпълняват по начин, по който да се предотвратява възможно вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Чл. 51. Забранява се:
1. Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
2. Изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;
3. Депонирането на цели и нарязани ИУГ;
4. Предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

ГЛАВА ПЕТА
Управление на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
Чл. 52. (1) Дейностите по приемане, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали се извършват от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.
(2) Площадките, на които се извършват дейностите по ал.1, както и самите дейности, трябва да отговарят на изискванията и разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(3) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.
(4) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход.
(5) Предаването на отпадъци в случаите по ал.4 се извършва на площадки за събиране на разделно събрани отпадъци от домакинствата и в съответствие с разпоредбите на ЗУО.
(6) Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите (Приложние № 7 и № 8).
(7) Отпадъците по ал. 3 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
(8) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на една година.

ГЛАВА ШЕСТА
Управление на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ)
Чл. 53. Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на строителни отпадъци (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) и земни маси е задължение на собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която са формирани.
Чл. 54. Транспортирането и третирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършва от възложителя, изпълнителя, инвеститора на строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията на чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
Чл. 55. Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината, като сключва договор с лица притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.
Чл. 56.(1) Строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Община Созопол се събират, транспортират, оползотворяват и обезвреждат по реда на настоящата наредба.
(2) При извършване на строително-монтажни работи (СМР) и премахване на строежи, строителните отпадъци задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване.
(3) Строителните отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.
(4) Строителните отпадъци се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадките, на които се извършват тези дейности, при спазване на минимално заложените изисквания от Приложение №12 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.).
Чл. 57. Преди започване на СМР и/или премахване на строеж, възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци по изискванията на чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.), с обем и съдържание съгласно чл.5, ал.1 от същата наредба.
Чл. 58. Кметът на Община Созопол или оправомощено длъжностно лице одобрява плановете за управление на СО в случаите, когато се отнасят за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект и обектът ще се реализира на територията на Община Созопол.
Чл. 59. Изискванията за изготвяне на план за управление на СО не се прилагат по отношение на:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв.м;/ отменена с решение №1964/18.11.2019 г.на АС-Бургас/
2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв.м;/отменена с решение №1964/18.11.2019 г.на АС-Бургас/
3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв.м;/отменена с решение №1964/18.11.2019 г.на АС-Бургас/
4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв.м;/отменена с решение №1964/18.11.2019 г.на АС-Бургас/
5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган;/отменена с решение №1964/18.11.2019 г.на АС-Бургас/
6. всички текущи ремонти.
Чл. 60. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат йерархичен ред за третиране на отпадъците както следва:
1. Предотвратяване;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. Оползотворяване в обратни насипи;
5. Оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
6. Обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 – 5.
Чл. 61.(1) Лицата извършващи строителство, разрушаване на сгради и/или доброволно премахване на строежи извършват дейността си по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО.
(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци.
(3) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали.
(4) Кметът на Община Созопол отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.
(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението.
Чл. 62. (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количеството на СО и ЗМ надвишава 1 куб.м, възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на строежи подават заявление, въз основа, на което Община Созопол издава „Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ”.
(2) „Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ”, се издава за всеки отделен обект.
(3) В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ, и номерът на издаденото му разрешение.
Чл. 63. При извършване на строителство, включително вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, задължените лица, свързани със строителството и премахването, посочени в чл. 53, са длъжни:
1. Да съхраняват отпадъците на територията на обекта до момента на тяхното транспортиране.
2. Да не допускат замърсяване извън строителните обекти, чрез поставяне на плътни ограждения, преди да е започнала каквато и да било дейност на строителната площадка, а района около тях почистват периодично, за своя сметка.
3. Да не допускат по време на строителството замърсяване на тротоарното пространство пред обекта, уличните платна, зелените площи и други терени със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси и замърсяване на околното пространство с прахови частици.
4. Да не допускат движение на непокрити с платнища и неизмити превозни средства, които замърсяват улиците при транспортиране на отпадъци, строителни материали – варов и циментов разтвор, земни маси, пясък, баластра и други.
5. Да не допускат приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и улични платна. Приготвянето на същите да става върху добре уплътнени плоскости (полиетилен) върху настилката.
6. Да не допускат замърсяване с отпадъчни води в следствие измиване на бетоновози, бетонпомпи и др. строителна механизация, извън определените за това места.
Чл. 64. (1) За депонирането (третирането) на СО и ЗМ се заплащат такси, приети с Решение на ОбС.
(2). Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране и транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в него.
(3) В случай, че количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества преди същите да бъдат извозени на депото.
Чл. 65. Депонирането на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на Общината депа и/или съоръжения.
Чл. 66. Отговорност за дейностите по депонирането/третирането на СО или ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това, носи операторът на депото/съоръжението.
Чл. 67. Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ, съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ бр.51 от 20.06.2014г.).

ГЛАВА СЕДМА
Управление на производствени отпадъци
Чл. 68. (1) Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства се третират от:
1. Причинителя – в собствени съоръжения, съгласно одобрен от компетентни органи проект за производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал. 2 от ЗУО;
2. Лицата, на които е издадено разрешение по чл. 67 от ЗУО и/или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО;
3. Оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
Чл. 69. (1) За оползотворяване/обезвреждане на неопасни отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново, притежателят на отпадъците сключва договор с Община Созопол.
(2) Цената за третиране на тон отпадък в съоръжението по предходната алинея се определя с Решение на общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол”.
(3) Кмета на общината или упълномощено от него лице издава разрешение за третиране на договореното количество отпадъци в съответната инсталация след представяне на следните документи:
1. Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, съгласно чл.35 от ЗУО или договор за транспортиране на отпадъци, сключен с лица, притежаващи такъв документ;
2. Становище от РИОСВ от основно охарактеризиране на отпадъците на основание чл.35 от Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.) и/или
3. Работен лист за класификация на отпадъци, съгласно Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.).
(4) Транспортирането на производствените отпадъци се организира от притежателите им или от превозвач, на който е издадено разрешение или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

ГЛАВА ОСМА
Управление на опасни отпадъци от бита
Чл. 70. Производството, събирането и транспортирането на опасни отпадъци, както и тяхното съхранение и третиране се извършват при условия, осигуряващи защита за околната среда и човешкото здраве, включително чрез мерките за контрол на отпадъците и осигуряване на възможност за тяхното проследяване от образуването до окончателното им третиране, при спазване на изискванията на глава четвърта, раздел І от ЗУО.
Чл. 71. Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
Чл. 72.(1) Кметът на общината организира разделно събиране на опасните отпадъци от бита извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) В изпълнение на задълженията по чл.1, кметът на общината:
1. Организира събирането на опасни отпадъци от бита на територията на общината периодично и определя местата за предаването им, включително площадки за безвъзмездно предаване и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане.
2. Сключва договор с организации по оползотворяване или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, които да осъществят тяхното събиране, транспортиране и оползотворяване и/или обезвреждане.
3. Осъществява контрол върху дейността на лицата по т. 2.
(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да предават опасни отпадъци от бита на местата по ал. 2, т. 1 и/или на лицата по ал. 2, т. 2.

ГЛАВА ДЕВЕТА
Финансиране
Чл. 73. Финансирането на дейностите по управление на битови отпадъци и поддържане на чистотата се осъществява чрез събиране на такса битови отпадъци, определена в годишен размер въз основа на одобрена план-сметка за приходите и разходите за дейностите по поддържане на чистотата, събиране и извозване на отпадъците оползотворяването/обезвреждането им за съответната година.
Чл. 74. (1) Разходите за управление и дейности с битови отпадъци се предвиждат по бюджета на Община Созопол в размер, не по-малък от планираните за съответната година приходи от местни такси по чл. 6, ал. 1, буква „а” от ЗМДТ.
(2) Кметът на общината и общинската администрация планират необходимите финансови средства за осигуряване изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол и предлагат за приемане от Общински съвет план-сметка за разходите за услугите по управление на отпадъците и размера на такса „битови отпадъци”.

ГЛАВА ДЕСЕТА
Контрол по управлението на отпадъците. Административно-наказателна отговорност
Раздел І
Контрол по управлението на отпадъците
Чл. 75. (1) Кметът на общината и длъжностни лица, определени със заповед извършват контрол на:
1. Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
2. Дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на РДНО;
3. Площадките за дейностите с ОЧЦМ;
4. Дейностите, свързани с опазване на чистотата на територията на общината, както и други изисквания на настоящата наредба.
(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на общината.

Раздел ІІ
Административни нарушения и наказания
Чл. 76. /Отменен с решение № 1964/18.11.2019 г. на АС-Бургас/
Чл. 77. / Отменен с решение № 1964/18.11.2019 г. на АС-Бургас/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Биоотпадъци” са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.
2. „Биоразградими отпадъци” са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
3. „Битови отпадъци” са „отпадъци от домакинствата” и „подобни на отпадъци от домакинствата”.
4. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.
5. „Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им.
6. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.
7. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
8. „Масово разпространени отпадъци” (МРО) са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
9. „Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да бъде използване за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
10. „Обезвреждане” е всяка дейност върху отпадъците (депониране, преработване, изгаряне и др.), която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.
11. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.
12. „Опасни отпадъци” са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение №3 на ЗУО (ДВ бр. 53 от 13.07.2012г.)
13. „Оператор” е всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:
1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;
2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;
3. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията.
14. „Оползотворяване” е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретната функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.
15. „Отпадък” е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
16. „Отпадъци от опаковки” са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които попадат в обхвата на определението за „отпадък” по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси.
17. „Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.
18. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
19. „Отпадъчни нефтопродукти” са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:
а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;
б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;
в) отпадъци от маслено-водна сепарация;
г) отпадъци от течни горива;
д) отпадъци от преработка на нефт;
е) утайки и емулсии, получени от различни производства;
ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби.
20. „Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
21. „Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
22. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
23. „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци или физическото или юридическо лице, в чието владение се намират те.
24. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител) и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
25. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
26. „Разделно събиране”е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
27. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.
28. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
29. „Строителни и монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват (по смисъла на §5 т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията).
30. „Събиране” е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.
31. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.
32. „Съхраняване” е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране за срок, не по-дълъг от:
а) три години – при последващо предаване за оползотворяване;
б) една година – при последващо предаване за обезвреждане.
33. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящата наредба се издава на основание чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и чл.21, ал.2 и чл.22, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 3. Измененията и допълненията на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила 7 дни след датата на публикуването й в средствата за масово осведомяване и отменя Наредба по управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол, приета с решение на Общински съвет №665/02.10.2009 г., Протокол №20 от 02.10.2009 г.
§ 5. Настоящата Наредбата е приета с Решение № 294 Общински съвет-Созопол от Протокол № 11/27.05.2016г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: .......................................
/ Кр. Германова/

 

Приложение № 1 към чл. 44, ал. 2, т. 3

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№………………………./…………………ГОД.

Днес…………..20..….год., на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците, чл.44, ал. 2, т.3 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Созопол, уведомяваме собственика на:

ВИД МПС………………………………………………………………………………………...................
МАРКА…………………………………………………………………………………………...................
ЦВЯТ НА МПС…………………………………………………………………………………..................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ ..........................................................................................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:……………………………….......……………………………………............
/улица, площадка, ж.к, блок/
в срок от 7 (седем) дни да освободи заеманото от собственото му МПС място общинска собственост, като се премести в имот частна собственост.
При неспазване на посочения срок, МПС ще бъде принудително преместено от / Лицензиран оператор/фирма……………………………………………БУЛСТАТ………………….........................
на адрес....................................................…УПИ……………………………, кв………….. по плана на…………...............…………..........и разкомплектовано ако в 14 (четиринадесет) дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.


КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ:

 

 

 

Приложение № 2 към чл.44, ал. 2, т.4

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№……………………………/……………ГОД
ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес…………..20...….год., в гр.Созопол комисия, назначена на основание чл. 44, ал. 1 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Созопол, в състав:
1. ………………………..................................................................................ЕГН…………………………
/име, презиме, фамилия /
служител в ……………………………………………………………………………….............................
2. ………………............……….................................................................... ЕГН……………..................... /име, презиме, фамилия/
служител в ……………………………………………………………………………..........……………...
3.………………………..................................................................................ЕГН……………........……….
/име, презиме, фамилия /
служител в ....……………………………………………………………………………….............………
състави настоящия протокол за техническото състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното :

МПС……………….........………… ВИД………………..……….. МАРКА…………………………...…
ЦВЯТ НА МПС…………………..........…… РЕГИСТРАЦИОНЕН №…………………..………….…..
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:………………………………………………………………..............………..
/улица,площадка,ж.к,блок/

МЯСТО НА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРА: …………....…..............…………………………………….
СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:
Външно състояние на превозното средство:
1. Наличие на двигател…...........................………………………………………………..……………..
2. Наличие на скоростна кутия……………………………………………………............................…..
3. Състояние на купето /кабина,каросерия/…………………………………….............................…….
4. Наличие на врати……………………………………………………………............................………
5. Наличие на калници…………………………………………………………………............................
6. Наличие на седалки………………………………………………………………............................…
7. Наличие на арматурно табло……………………………………………………............................……
8. Наличие на капаци…………………………………………………………………….............................
9. Наличие на стъкла…………………………………………………………………............................…..
10. Състояние на каросерията ………………………………......................................................................
11. Осветителни тела:
а) Фарове….................................……………………………………………………………………………
б) Габарити и мигачи предни………………………...............................………………………………….
в) Стоп,габарити и мигач – заден…………………………............................…………………………..
12. Наличие и състояние на колелата и гумите…………………............................……………………
13. Допълнителни данни по показания на свидетели……………………………............................…..
………………………………………………………………………………………………………..........…
……………………………………………………………………………………………………..........……
………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….....................................
Становище на комисията …………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………............................
Настоящия констативен протокол се състави в три екземпляра
КОМИСИЯ:
1. ………………………/…………………………/
2. ………………........../…………………………./
3. ……………………./…………………………./

 

Приложение № 3 към чл. 44, ал. 2, т. 5

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№……………………………/……………ГОД
ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ИУМПС)

Днес …………..20.…... год., в гр. Созопол комисия в състав:
1. ………………………........................................................................ЕГН…………………………........
/име,презиме,фамилия /
служител в ……………………………………………………………………………….........................
2. ………………………........................................................................ЕГН…………….............................
/име,презиме,фамилия /
служител в …………………………………………………………………………………………...
3. ………………………......................................................................ЕГН…………………………
/име,презиме,фамилия /
служител в ....………………………………………………………………………………………
на основание разпоредбите на чл.44, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол и във връзка с неизпълнение на Предписание на Кмета на Община Созопол №………........................................ за преместване на излязло от употреба МПС изразява следното становище:

Кмета на Община Созопол да издаде заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение.
Настоящия констативен протокол се състави в три екземпляра
КОМИСИЯ:
1. ………………………/…………………………/
2. ………………........../…………………………./
3. ……………………./…………………………./

 

Приложение № 4 към чл. 47, ал. 2

ОБЩИНА СОЗОПОЛ


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, .........................................................................................................................................
собственик на ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(вид, марка, цвят, регистрационен номер, собственик, адрес на паркиране)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Преместих доброволно собствения си автомобил, (вид, марка, цвят, регистрационен номер, собственик) в имот с административен адрес / номер на поземлен имот ...............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Известна ми е административно-наказателната отговорност за разкомплектоване на ИУМПС по чл. 49 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Созопол.

 

Дата:.............................................. Подпис: .......................................

 

 

Приложение № 5 към чл. 77, ал. 1

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Акт за установяване на административно нарушение
№............/....................20...........г.

Днес................................год. подписаният...................................................................................................,
/име, презиме и фамилия/
на длъжност..................................................................................................................., в присъствието на свидетелите:
1.........................................................................................................ЕГН......................................................,
адрес................................................................................................................................................................
2.........................................................................................................ЕГН......................................................,
адрес................................................................................................................................................................
съставих настоящия акт против
..........................................................................................................................................................................
/име, презиме и фамилия/
ЕГН:..........................................., род. в гр.(с.)................................, област................................................. ул............................................................................................. на длъжност ................................................, затова, че на .........................около ..............часа в гр.(с.) ................................ ул. ....................................
/дата/ ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
/описва се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено/
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
с което е нарушил..........................................................................................................................................
/описват се законните разпоредби, които са нарушени/
От нарушението са претърпени следните имуществени вреди:...........................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
/посочват се трите имена и точния адрес на пострадалите и какви вреди са причинени/
Иззех като доказателства..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
/описват се иззетите писмени материали и вещи и на кого се предават за пазене/

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения:.............................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
/попълва се от нарушителя/

АКТОСЪСТАВИТЕЛ:.............................................. НАРУШИТЕЛ:.....................................................

СВИДЕТЕЛИ: 1............................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
/дата на подписване на акта от нарушителя/

Забележка: Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с един свидетел ...........................
.........................................................................................................................................................................
/име, презиме и фамилия на свидетеля/

Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра.

РАЗПИСКА
Подписаният......................................................................................................., получих препис на акта. Уведомявам, че в три дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения.Задължавам се при промяна на адрес, да посочвам нов.
ПОДПИС:........................................................
........................................................
/дата на получаване препис на акта/
Приложение № 6 към чл. 13, ал. 2

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

З А Я В Л Е Н И Е

за включване в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Созопол съгласно изискванията на чл. 13 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Созопол


ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
от………………………………………………………………………………….............……….................
/име, презиме, фамилия/
…………………………………………………………………………………..............………....................
/Адрес за кореспонденция, телефон за връзка/
точен адрес на имота за включване в системата……………………………................….........................
........................................................................................................................................................................
/град/село; ул.№; УПИ; кв.; землище/
ЗА ФИРМИ
име на фирмата……………………………………………………………...................…………................
представлявана от……………………………………………………………………..................................
фирмен адрес…………………………………………………………………………..................................
БУЛСТАТ …………………………………
точен адрес на имота за включване в системата…………………...................……………......................
........................................................................................................................................................................
/град/село; ул.№; УПИ ; кв.; землище/
Телефон за връзка………………………………………………………………………..............................
Г-н Кмет,
Моля да ми бъде предоставен съд за сметосъбиране (кофа, контейнер) и имота да бъде включен в графика за обслужване на населено място.


Дата ....................... С уважение: ……………………

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 към чл. 52, ал. 6 от Наредбата и чл. 39, ал. 4 от ЗУО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД
НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ


Долуподписаният/ата……………………………………………………………….
(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН………………………………


Постоянен адрес: област................................., община,…………………., гр. .…………………..…, район…………………, ул. (бул.)………, № …., бл. ..., вх. ..., ет. …., ап.....

Лична карта № ………………….., издадена от ………………….., на ……………………...

Декларирам, че предавам собствени отпадъци от черни и цветни метали с битов характер, представляващи:
1. ………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………...

(описва се видът и количеството на отпадъците)

Известна ми е наказателната отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: …………………… Декларатор: …....................…………………..
/подпис, име и фамилия/

Приложение № 8 към чл. 52, ал. 6 от Наредбата и чл. 39, ал. 4 от ЗУО

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД
НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….
(трите имена на декларатора)

Удостоверявам, че представляваното от мен дружество/едноличен търговец

……………………………………………………………..

ЕИК:..………..............., седалище и адрес на управлението: област............., община, ……., гр. …………, район …………, ул. (бул.) ………, № .., бл. ..., вх. ..., ет. …., ап. …,

предава отпадъци от черни и цветни метали, образувани от дейността му, както следва:

№ Вид на отпадъка 1 Описание на отпадъка Количество
(тон/год.) Произход
Код Наименование
1 2 3 4 5
1
2
3
4

Забележки:
1. В колони 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за класификация на отпадъците .
2. В колона 3 се описва конкретният вид на отпадъка по чл. 39, ал. 1 от ЗУО.
3. В колона 5 се посочва конкретната дейност, от която се е образувал отпадъкът.
Известна ми е наказателната отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


Дата:………………… ……………………………. ……………………………....
/длъжност на декларатора/ /подпис и печат/
..............................................
/име и фамилия на декларатора/

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...