Събота, 28 Декември 2019 16:29

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение №522 от протокол №24/26.03.2009г. на Общински съвет- Созопол., доп.и изм. с Решение №548 от протокол № 25/24.04.2009г.; Решение №763 от протокол №35/24.11.2009г., Решение №765 от протокол №35/24.11.2009г., Решение №809 от протокол №36/22.12.2009г; Решение №853 от протокол №38/26.02.2010г.; Решение №862 от протокол №39/26.03.2010г.; Решение №1008 от протокол №46/02.11.2010г., Решение №1048 от протокол №48/23.12.2010г.; Решение №1050 от протокол №48/23.12.2010г.; Решение №1126 от протокол №53/23.03.2011г.; Решение №1151 от протокол №54/20.04.2011г.; Решение №14 от протокол №3/24.11.2011г.; Решение №16 оп протокол №3/24.11.2011г.; Решение №65 от протокол №4/20.12.2011г.; Решение №71 от протокол №4/20.12.2011г.; Решение №100/20.02.2012г.; Решение №127 от протокол №7/06.04.2012г.; Решение №190 от протокол №9/18.05.2012г.; Решение №304 от протокол №14/02.11.2012г.; Решение №683 оп протокол №28/15.11.2013г.; Решение №717 от протокол №29/17.12.2013г.; Решение №779 от протокол №31/05.03.2014г., Решение №883 от протокол №34/28.05.2014г.; Решение №947 от протокол №36/31.07.2014г.; Решение №1160 от протокол №43/27.03.2015г.; Решение №1162 от протокол №43/27.03.2015г.; , Решение №1237 от протокол №45/29.05.2015г.; Решение №1300 от протокол №47/31.07.2015г.; Решение №1301 от протокол №47/31.07.2015г.; Решение №1302 от протоктол №47/31.07.2015г.; Решение №21 от протокол №4/30.11.2015г.; Решение №62 от протокол №5/22.12.2015г.; Решение №65 от протокол №5/22.12.2015г.; Решение №235 от протокол №10/28.04.2016г.; Решение №242 от протокол №10/28.04.2016г.; Решение №406 от протокол №13/29.07.2016г.; Решение №442 от протокол №15/30.09.2016г.; Решение №444 от протокол №15/30.09.2016г.; Решение №667 от протокол №23/07.04.2017г.; Решение №864 от протокол №29/29.09.2017г.; Решение №1003 от протокол №34/30.01.2018г.; Решение №1050 от протокол №36/23.03.2018г. на Общински съвет Созопол/Доп. и изм. с Решение №167 от Протокол №8/29.05.2020 г./ Доп. и изменение с Решение 186 от Протокол №9/30.06.2020 г./Отменя чл.93 ал.2 с Решение №2230 на АС-Бургас/Изм. с Решение №227 от Протокол№11 от 09.09.2020 г./ Изм. и доп. с РЕШЕНИЕ №358  от Протокол№17/31.03.2021 г./ Изм. с Решение №588 от Протокол №27/25.02.2022 г./ изм. с Решение№ 588/25.02.2022 г. Изм. и доп. с Решение № 625 от 25 .03. 2022 г./ Изм. и доп. с РЕШЕНИЕ №651 от Протокол №29/19.04.2022 г. / Изм. и доп. с Решение № 701 от Протокол №30/27.05.2022 г.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Чл.1 Тази Наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, както и реда и срока за тяхното събиране на територията на Община Созопол.
Чл.2(1) На територията на Община Созопол се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. (Допълнена с Решение № 947/36/31.07.2014) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна и терени с друго предназначение;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални услуги, детски кухни и други общински социални услуги;
4. за технически услуги;
5. за административни услуги;
6. (отменена с решение №1050/ 23.12.2010 г)
7. за притежаване на куче,
8. други местни такси, определени със закон.
(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината се събират приходи по цени, определени с Наредбата.
Чл.З Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.
Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;
4. ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги.
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.
Чл.5 (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за:
1. преките и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
2. материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);
3. разходи за управление и контрол, по събирането на таксите
4. други разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.
(2) Пълните разходи се определят при спазване на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.
Чл.6 (1) (Допълнена с Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.
(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.
Чл.7 (1) Лицата неползващи услуга през годината или определен период от нея се освобождават изцяло или частично от задължението да заплащат съответната такса за този период.
(2) Освобождаването по ал.1, става въз основа на мотивирано писмено заявление на лицето до службата, издала съответното разрешение.
Чл.8(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.
(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.
(3) (нова,приета с Решение 1302/ 47/ 31.07.2015г.) Категории лица по чл.8 ал.1 , освободени изцяло или частично от такса битови отпадъци:
т.1.Освободени изцяло:
- Предприятия и физически лица,собственици на трансформаторни постове,възлови станции,фотоволтаични централи и други добиващи и разпространяващи електрическа енергия.
- Предприятия,собственици на поземлени имоти със сгради,собственост на други физически или юридически лица.
т.2.Освободени частично:
- Предприятия,извършващи търговска и производствена дейност със самостоятелно организирано сметопочистване и сметоизвозване .
- Кооперации /по смисъла на Закона за кооперациите/,собственици на поземлени имоти без построени сгради.
- Други,чиято дейност целогодишно не генерира битови отпадъци.
(4) (нова,приета с Решение 1302/ 47/ 31.07.2015г.) Лицата по чл.8 ал.1 и ал.3 в срок до 30 октомври всяка година подават аргументирано искане за изцяло или частично освобождаване от такса битови отпадъци.
(5) (нова,приета с Решение 1302/ 47/ 31.07.2015г.) Подадените искания се разглеждат от комисия в състав:Началник отдел”ПДУС”,Началник отдел ”Инвестиционна политика и екология”, Началник отдел” „ТИДМДТ”. Съставя се протокол, който след утвърждаване от кмета на общината, се връчва на подателите на искания за сведение и на отдел ”ТИДМДТ” за изпълнение.

Чл.9 В случаите, когато представянето на права и услуги се извършва и от други субекти, при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.
РАЗДЕЛ ІІ.
СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
Чл.10 (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.
(2) Местните такси и цените на предоставените услуги от Община Созопол се събират от общинската администрация.
(3) (изменена с Решение №1003/ 30.01.2018г.) – „Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал. 6 е определено друго.”
(4) Кметът на Община Созопол издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.
(5)/изм. с реш. №16/24.11.2011 г./ Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.
(6) (нова, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.) – „Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на чл.10(1) от НОАМТЦУТОС , а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
Чл.11 Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези, за които в тази наредба или в друг нормативен акт е предвидено друго.
Чл.12(1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на Община Созопол по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.13 Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

РАЗДЕЛ IIІ
ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл.14 Промяна в размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.
Чл.15 (1) Общинският съвет, по предложение на Кмета на Общината , определя размера на местните такси и цените на услуги и права.
(2) (Изменена с Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) Извън разпоредбите на ал.1 остават случаите на определяне на размера такса битови отпадъци, за които се прилагат разпоредбите на чл.66, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.16 Всички предложения за промени в наредбата се извършват чрез Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” при Община Созопол
ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ І
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
/Приета с реш.№471 от 20.01.2009 г на ОбС Созопол/

Чл.17 (1) (изменена с решение №1050/ 23.12.2010г) / Изм. с Решение №588/25.02.2022 г./Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване- от ползвателя. За имот – държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
(2) Таксата се заплаща в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
(3) (изменена с решение №1050/ 23.12.2010г; Изменена с решение 442/ 30.09.2016г). Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължим.
(4) (изменена с решение №1050/ 23.12.2010г) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто
(5) (Изменена с решение 442/ 30.09.2016г.) За недвижимите имоти,придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал.3,а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.3,таксата се заплаща в двумесечен срок от придобиването на имота.
(6) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително и за месеца, през който е преустановено ползването.
Чл.17а(1) ( нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.
Чл.17а(2) ( нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.)В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
Чл.18 /изм.с решение №765/ 35 /24.11.2009г.; решение № 1151/ 54/ 20.04.2011г. / (1) (Нова с решение № 21/ 4/ 30.11.2015г) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място, с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и др.
2. Събиране ,включително разделно ,на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(2) За физически лица – граждани
1. За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение 1 табл./
2. За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота /Приложение 1 табл./
3. (Изменена с Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол –промилите върху данъчната му оценка за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване./Приложение1/
4. За имоти, собственост на граждани, жилищни и нежилищни, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по т.1 и т.2
5. /нова, приета с решение 765/35/ 24.11.2009г./ “За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила,
за чистота на териториите – 3,5 промила.
(3 )/изм. с реш.№71/20.12.2011г.; попр. на яфг с реш.№ 100/20.02.2012г./ За юридически лица.
1. За жилищни имоти на фирми, в строителните граници на населените места от община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота. /Приложение1 табл./
2. (изменена с решение №1050/ 23.12.2010г) За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места на община Созопол – в промил върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на имота . /приложение 1 табл./.
3. (изменена с решение №1050/ 23.12.2010г.; Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) За имоти на фирми, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – промили върху данъчната му оценка,за нежилищни – промили върху отчетната му стойност, за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване./Приложение 1
4. За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни ,които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ, се ползва промила съответно по т.1 и т.2
5. /нова, приета с решение 765/35/ 24.11.2009г./ За с.Атия – всички имоти заверени “извън строителни граници”:
за депо – 3,5 промила,
за чистота на териториите – 3,5 промила.
6. /нова, приета с реш. №71/20.12.2011г.; попр. на яфг с реш.№ 100/20.02.2012г./ За имоти, общинска собственост, с изключение на отдадените под наем, с учредено вещно право на ползване и предадените в оперативно управление - 0,00 промила
(4) (изменена с решение №1050/ 23.12.2010г.)
1. (стара отменена с решение №1050/ 23.12.2010г); (Нова Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) За нежилищните имоти на фирми, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху по високата от данъчната оценка/ДО/ или отчетната стойност/ ОС/ за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/
2. (стара отменена с решение №1050/ 23.12.2010г); ( Нова Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) За жилищните имоти на фирми, и всички имоти на граждани,когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху ДО за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/
3. (отменена с решение №1050/ 23.12.2010г)
4. (отменена с решение №1050/ 23.12.2010г)
(5) ( изм. с решение № 1151/ 54/ 20.04.2011г) Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.17,ал.1 подават декларация по образец /приложение 3/ в дирекция „ИДМДТ” в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ. За 2011г. декларацията за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци се подава до 30 юни.
1. /нова приета с Решение №765/ 35 /24.11.2009г/(изменена с решение №1050/ 23.12.2010г.; решение № 1151/ 54/ 20.04.2011г) При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година.
2. (стара т.1, изм. С Решение №765/ 35 /24.11.2009г) С декларацията се посочват вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно обявената със заповед на кмета на Община Созопол по чл.19 честотата на извозване на битовите отпадъци
3. (стара т.2, изм. С №765/ 35 /24.11.2009г) Преди подаване на декларация в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси”, обстоятелствата по т.1 се съгласуват от упълномощено със заповед на кмета на Община Созопол длъжностно лице
4. (стара т.3, изм. С №765/ 35 /24.11.2009г) При определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл.18 ал.1.
(Стара т.4 отменена с №765/ 35 /24.11.2009г)
(6) 1. (Нова Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година
2. (изм. с решение № 1151/ 54/ 20.04.2011г) Лицата по чл.17ал.1,собственици, ползватели на такива имоти, подават декларация по образец /Приложение 4/ за това в Община Созопол, Дирекция ”ИДМДТ” в срок до края на предходната година.За 2011г. декларацията се подава до 30 юни.
3. (Изм. С Решение №765/ 35 /24.11.2009г.; решение №1050/ 23.12.2010г) За придобитите през годината имоти декларацията по чл.18, ал.6, т.2 се подава едновременно с декларацията по чл.14. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
(7) (Нова с Решение №765/ 35 /24.11.2009)г Задължените лица ,които имат неплатени задължения за местни данъци и такси от предходни години, не могат да подават декларации по чл.18 ал.5 и ал.6 от Наредбата.
(8) (Нова с Решение № 65/ 5/ 22.12.2015г.) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законнорегистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.“;
(9) (Нова с Решение № 65/ 5/ 22.12.2015г.) Освобождаването по ал. 8 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.“
Чл.18а (Нов с решение № 21/ 4/ 30.11.2015г) (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци , размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.
Чл.19 (1) (Изменена с решение № 21/ 4/ 30.11.2015г) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.
(2) (Нова Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за почистване на територии за обществено ползване.
Чл.20 Таксата за битови отпадъци се събира от общинската администрация
РАЗДЕЛ II
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА,
ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Чл.21 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари; площади; улични платна; места, върху които са организирани пазари (открити и закрити); тържища; панаири; както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.
(3) Размерът на таксата включва:разходите за стойност на изградената площ, маркировка, контрол и др.
(4) Зоните по ал.2 се определят с тази Наредба.
(5) Таксите се определят на квадратен метър.
(6) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(7) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, от 20 до 30 число на предходния месец, независимо от това колко време през деня или месеца ще се заема мястото.
(8) Със заповед на Кмета на Общината, може да се определи еднократно заплащане на таксата за целия период на ползване.
Чл.22 Таксата се събира от специалисти по приходите в общинска администрация.
Чл.23 (1) За продажба от лек автомобил, таксата се определя както следва:
1. За продажба на селскостопанска продукция - 10,00 лева на ден;
2. За продажба на промишлени стоки -20,00 лева на ден.
(2) За продажба от товарен автомобил или ремарке –
1. За продажба на селскостопанска продукция - 15,00 лева на ден;
2. За продажба на промишлени стоки -30,00 лева на ден.
(3) За гр.Созопол , с.Черноморец не се разрешава продажбата от автомобили, през активния туристически сезон.
Чл.24 (1) За ползване на тротоари, площади и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на сергии, витрини, автомати за топли и студени напитки, и др. таксата се определя както следва:
1. За гр. Созопол – зона А – 5.00 лв. на кв.м. на ден, или 60.00 лв на кв.м. на месец; зона Б – 3.00 лв на кв.м. на ден или 40.00 лв на кв.м. на месец;
2. За с.Черноморец – 3.00 лв на кв.м. на ден или 40.00 лв на кв.м. на месец;
3. За останалите селища на Общината – 1.00 лв на кв.м. на ден или 20.00 лв на кв.м. на месец.
(2) Размерът на таксите по ал.1 важи за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периода от 01 юни до 30 септември на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 50% от размера на кв.м..
(3) Зоните по ал.1 са както следва:
1. Зона А – гр.Созопол – стара част, градска градина, автогара, базар Меркурий, площад Хан Крум, Южна алея, ул.Черно море, гр.Созопол- нова част: ул.Ропотамо, вкл. в частта и около плаж Хармани , ул.Републиканска, ул. Одеса.
2. Зона Б – гр.Созопол – всички зони неописани в т.1 и с.о. Буджака, м/ст Каваци.
Чл. 25 (1)За ползване на общински терени, за търговска дейност на открито, за разполагане на маси, столове и витрини пред заведения за обществено хранене и магазини :
1 .За гр. Созопол – зона А – 1.00 лв. на кв.м.на ден, или 12.00 лв на кв.м. на месец; зона Б – 0.50 лв на кв.м. на ден или 10.00 лв на кв.м. на месец;
2. За с.Черноморец – 0.50 лв на кв.м. на ден или 10.00 лв на кв.м. на месец;
3. За останалите селища на Общината – 0.50 лв на кв.м. на ден или 5.00 лв на кв.м. на месец.
(2) Размерът на таксите по ал.1 важи за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периода от 01 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 50% от размера на кв.м..
(3) Зоните по ал.1 са както следва:
1. Зона А – гр.Созопол – стара част, градска градина, автогара, базар Меркурий, площад Хан Крум, Южна алея, ул.Черно море, гр.Созопол- нова част: ул.Ропотамо, вкл. в частта и около плаж Хармани , ул.Републиканска, ул. Одеса.
2. Зона Б – гр.Созопол – всички зони неописани в т.1 и с.о. Буджака, м/ст Каваци.
(4) Тротоари и площи прилежащи към частни домове се ползват единствено от собствениците на домовете. Тези площи не се преодават на трети лица.
Чл.26.(1) За ползване на общински терени за монтиране на павилиони, каравани, маркизи, навеси и др. за търговска дейност и услуги по чл.56 от ЗУТ :
1. За гр. Созопол – зона А - 15.00 лв на кв.м. на месец; зона Б – 10.00 лв на кв.м. на месец;
2. За с.Черноморец – 10.00 лв на кв.м. на месец;
3. За останалите селища на Общината – 2.00 лв на кв.м. на месец.
4. (Нова добавена с Решение № 548/25/24.04.09г.) За ползване на Общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ, за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги – 3.50 лв на кв.м. на месец.
5.(Нова добавена с Решение №1162/ 43/ 27.03.2015г.) За ползване на Общински терени за монтиране на обекти, единствено с обслужваща функция в поземлени имоти, разположени извън строителните граници на населените места- 1,80 лв на кв.м. на месец.
(2) Зоните по ал.1 са както следва:
1. Зона А – гр.Созопол – стара част, градска градина, автогара, базар Меркурий, площад Хан Крум, Южна алея, ул.Черно море, гр.Созопол- нова част: ул.Ропотамо, вкл. в частта и около плаж Хармани , ул.Републиканска, ул. Одеса.
2. Зона Б – гр.Созопол – всички зони неописани в т.1 и с.о. Буджака, м/ст Каваци.
(2) За месеците юни, юли, август и септември таксите по ал.1, т.1 и т.2 се удвояват.
Чл.27. За ползване на места за организиране на на панаири, събори, празници, за продажба на стоки:
1. гр.Созопол – 5.00 лв на кв.м. на ден;
2. с.Черноморец – 5.00 лв на кв.м. на ден;
3. Останалите селища на Общината – 3.00 лв на кв.м. на ден;
Чл.28. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и др.подобни, таксата се определя както следва :
1. гр.Созопол – 1,00 лв на кв.м. на ден или 25.00 лв на кв.м. на месец ;
2. с. Черноморец – 0.80 лв на кв.м. на ден или 15.00 лв на кв.м. на месец;
3. За останалите селища – 0.30 лв на кв.м. на ден или 10.00 лв на кв.м. на месец.
Чл.29 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, таксата се определя както следва:
1. За гр.Созопол и с.Черноморец - 2.00 лв на кв.м. на ден или 10.00 лв на кв.м. на месец;
2. За останалите селища на Общината – 0.30 лв на кв.м. на ден или 5.00 лв на кв.м. на месец.

Чл.30 Таксата се събира от специалисти по приходите в общинска администрация.

РАЗДЕЛ III
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл.31 Общинският съвет определя таксите за ползване на детски ясли и градини.
Чл. 32 (1) Таксите за ползване на детски ясли и детски градини се заплащат от родителите или настойниците.
(2) От такса за ползване на детски ясли и детски градини се освобождават децата, на които поне единия от родителите или настойниците има постоянен адрес в Община Созопол.
(3) (Изменена с решение №1237/45/29.05.2015г., изм. с решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело №2892/2018г. по описа на АСБ, в сила от 04.02.2019г.)Изм. с Решение №186/30.06.2020 г./ Деца записани в сезонна група за периода от 01.06 до 31.08. на съответната година заплащат месечна такса в размер на 100 лв., като са освободени от такса деца на родители с постоянен и настоящ адрес на територията на община Созопол за последните 3 години.
(4) (Заличена с решение № 1237/ 45/ 29.05.2015г)
Чл.33 (1) Лицата ползващи системата на домашен социален патронаж, дължат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.
(2) /изм. с решение № 71/20.12.2011г./ Реалната издръжка на едно лице се равнява на стойността на изразходваните хранителни продукти за приготвяне на храната. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите по донорски програми и благотворителност.
(3) /отменена с решение № 71/20.12.2011г./
(4) /отменена с решение № 71/20.12.2011г./
(5) /отменена с решение № 71/20.12.2011г./
(6) /изм. с решение № 71/20.12.2011г./ Извършените комунално-битови разходи за лицата, ползващи системата на домашен социален патронаж в община Созопол, са за сметка на бюджета на Общината.
(7) Стойността на консумираната храна се изчислява ежедневно на база калкулационни ведомости.
Чл.34 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения, както следва:
1. За ползване на детски ли и градини – до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат;
2. За ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Чл.34а (Нов приет с Решение № 1008/46/02.11.2010г., изм. с Решение №190/9/18.05.2012г.)
(1) /Изм. с Решение №227/ 09.09. 2020 г./ За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стойността на 1 (един) купон за храноден на едно дете в размер на 5.00 (пет) лева.
(2) (изм. с Решение №190/9/18.05.2012г.)/ Изм. с решение №227/09.09.2020/ За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите (настойниците, попечителите) на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплащат такса за 1 (един) купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл.8, ал.6 от ЗМДТ , в размер на 2,50лв. (два лева и петдесет стотинки).
(3) (изм с Решение №190/9/18.05.2012г била ал.(2)) Таксата се заплаща при закупуване на седмичен купон за храна, с който се заявява детската храна за следващата работна седмица.
Чл.34б (Отменен с Решение №883/ 34/ 28.05.2014г)
РАЗДЕЛ IV
ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА
/приета с реш.164/11.06.2004 г на ОбСъвет Созопол/
(отменен с решение №1050/ 23.12.2010г)
РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Чл.46 Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл.47 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл.48 Срокът за извършване на техническите услуги, ако изрично не е установен друг, е 30 дни.
Чл.49 Освобождават се от такси за технически услуги - държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Чл.50 (1) За издаване на скица за недвижим имоти, за селищата на Общината без гр.Созопол и с.Черноморец се определя такса в размер на 10,00 лева.
(2) За издаване на скици, в рамките на един работен ден ,8 ч, за :
1. съда - такса в размер на 100.00 лв;
2. проектиране – такса в размер на 80.00 лв
(3) За презаверяване на скица след изтичане на 6 месеца от издаването и 15,00 лева.
(4) За издаване на виза за имот:
1. с площ до 500 кв. м. – такса в размер на 40,00 лева;
2. с площ от 500 кв.м. до 1000 кв. м. – такса в размер на 50,00 лева;
3. с площ над 1000 кв. м. – такса в размер на 70,00 лева.
Чл.51 За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство таксата е в размер на 50.00 лв.
Чл.52 За издаване на удостоверения за степен на завършеност се събира такса в размер на 50.00 лв.
Чл.53 За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация от тях се събира такса в размер на 15.00 лв.
Чл.54 За издаване на разрешения за монтаж /поставяне/ на временни съоръжения за търговия и услуги – павилиони, кабини, маркизи и др. таксата е в размер на 100.00 лв.
Чл.55 За издаване на разрешения за поставяне на сергии, маси, реклами и др. се заплаща такса в размер на 50.00 лв.
Чл.56 (1) За издаване на разрешения за строеж, основен ремонт, преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях, се заплащат следните такси :
1.За ограда ажурна таксата е в размер на 50.00 лв;
2. За ограда масивна такста е в размер на 150.00 лв;
3. За жилищни сгради до 3 етажа таксата е в размер на 700.00 лв;
4. За жилищни сгради над 3 етажа таксата е в размер на 300.00 лв на етаж;
5. За нежилищни сгради таксата е размер на 1 400.00 лв;
6. За селскостопански сгради и стопански сгради таксата е в размер на 50.00 лв;
(2) За издаване на разрешения за строеж за инженерна инфраструктура, се заплащат следните такси :
1. За обекти до 20 линейни метра такста е в размер на 280.00 лв;
2. За обекти от 20 линейни метра до 100 линейни метра таксата е вразмер на 560.00 лв;
3. За обекти от 100 линейни метра до 500 линейни метра таксата е вразмер на 1 050.00 лв;
4. За обекти от 500 линейни метра до 1 000 линейни метра таксата е вразмер на 1 400.00 лв;
5. За обекти над 1 000 линейни метра такста е в размер на 2 100.00 лв.
(3) При издаване на актове за узаконяване таксите са двойния размер на таксите по ал.1 и ал.2.
Чл.57 След предварително съгласуване на техническата възможност, може да се извършва “бърза услуга” до три работни дни, като дължимата такса е в двоен размер от определената за съответната услуга, или “експресна услуга” за един работен ден след постъпване на искането в общинска администрация при такса в троен размер.
Чл.57а (Нов с Решение № 947/36/31.07.2014) Не се заплаща такса за технически услуги при:
1. Допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2. Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. Освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;
4. Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;
6. Определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;
7. Даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;
8. Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

Чл.58 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)

РАЗДЕЛ VІ
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл.59 За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
1. За издаване на удостоверение за наследници се заплаща такса в размер на 3,00 лева
2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена се заплаща такса в размер на 2,00 лева;
3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт се заплаща такса в размер на 3,00 лева;
4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или граждански брак , както и за повторно издаване на препос-извлечение от акт за смърт се заплаща такса в размер 3.00 лв.
5. За издаване на удостоверение за семейно положение се заплаща такса в размер на 4.00 лв.
6. За издаване на удостоверение за родствени връзки се заплаща такса в размер на 4.00 лв.
7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес се заплаща такса в размер на 4.00 лв.
8. За заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария се заплаща такса в размер на 30.00 лв.
10. За заверка на покана декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност се заплаща такса в размер на 10.00 лв.
11. За издаване на удостоверение по чл.13, ал.5 от ППЗСПЗЗ се заплаща такса в размер на 10.00 лв.
12. За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина се заплаща такса в размер на 10.00 лв.
13. За всички други видове удостоверения по искане на граждани се заплаща такса в размер на 3.00 лв.
14. За преписи от документи се заплаща такса в размер на 3.00 лв.
Чл.60 За производства за настаняване под наем се заплаща такса както следва:
- за гр.Созопол и с.Черноморец – 10.00 лв;
- за останалите селища на Общината – 0.00 лв.
Чл.61 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 3.00 лв.
Чл.62 (Отменен с решение № 853/38/26.02.2010г.)
Чл.62а (Нов с Решение № 809/36/22.12.2009г.) На основание чл.96е ал.1 от Закона за горите се събират такси за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд, както следва :
(1) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(2) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(3) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(4) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(5) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(6) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(7) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(8) (Отменен с решение № 127/06.04.2012г.)
(9) За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:
№ по ред Наименование Мярка Такса (в лв.)
1 2 3 4
I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения
по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни
1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей,
коприва, троскот) кг 0,04
2. Листа (с изключение на листа от коприва):
- орех кг 0,02
- други кг 0,04
3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,04
4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,04
5. Плодове:
- хвойна синя кг 0,12
- шипка кг 0,06
- орех, обикновен кестен кг 0,18
- други кг 0,04
6. Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от иглолистни видове кг 1,20
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия,
шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,18
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,04
7. Пъпки кг 0,10
8. Кори:
- корков дъб (женски корк) кг 0,12
- обикновен кестен кг 0,05
- други кг 0,05
9. Лишеи, мъхове:
- боров, дъбов кг 0,04
- други кг 0,07
- мъхове кг 0,10
10. Гъби:
- смръчкула кг 0,48
- пачи крак кг 0,34
- манатарка кг 0,26
- сиво-жълт пачи крак кг 0,12
- рижийка, челядинка кг 0,07
- масловка кг 0,04
- златист пачи крак кг 0,12
- тръбенка кг 0,12
- други кг 0,07
11. Събиране на охлюви кг 0,12
12. Събиране на раци кг 0,36
13. Улов на жаби кг 0,24
II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,04
III. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр. куб. м 0,12
IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. м 3,60
V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т 2,40
VI. Паша в горите и горските пасища на (за една година):
- едър рогат добитък за 1 бр. 1,50
- коне, катъри, магарета и мулета за 1 бр. 0,80
- овце за 1 бр. 0,30
- свине за 1 бр. 2
- кози или ярета до 3 бр. за 1 бр. 2
- кози или ярета до 5 бр. за 1 бр. 2,50
- кози или ярета над 5 бр. за 1 бр. 6

(10) Таксите по ал.9 се заплащат преди издаване на позволителното.
„Чл.62б(1) (нов, Приет с Решение №1050/23.03.2018г.) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.”
„Чл.62б(2) (нов, Приет с Решение №1050/23.03.2018г.) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.”


РАЗДЕЛ VІІ
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Чл.63 (1) (Променен с Решение №444/ 30.09.2016г.) Изм. с Решение №186/30.06.2020 г./За притежаване на куче, собственикът с постоянен адрес в Община Созопол заплаща годишна такса както следва :
-за гр. Созопол - 50.00 лв;
- за гр. Черноморец – 50,00лв;
- за всички останали населени места на община Созопол - 25.00 лв.“;

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175 ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ( ЗВМД),след представяне на документ за съответното им качество:
- кучета на инвалиди;
- служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;
- Нова приета с Решение № 444/ 30.09.2016г. кучета,използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от БЧК;
- кастрирани кучета;
- Отменена с Решение № 444/ 30.09.2016г.
Нова приета с Решение № 444/ 30.09. 2016г.кучета,които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
(3) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация / Приложение 5/ в Общината по постоянния му адрес / седалище.
(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(5) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
(6) Задълженията за плащане на таксата се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
(7) Нова с Решение №444/ 30.09.2016г. Не се заплаща такса по чл.175 ал.1 от ЗВМД за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА , ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.64 За всички услуги, предоставяни от Община Созопол, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.
Чл.64(1) (нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.”
Чл.64(2) (нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.)Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.”
Чл.65 (1) Цените на услугите се формират на основа пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по представянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:
а) преките и непреки разходи за персонал, включително работната заплата и осигуровки;
б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;
в) разходи за управление и контрол;
г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;
д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.
Чл.66(1) Услугите, предоставяни от Община Созопол могат да бъдат:
1. обикновена;
2. бърза;
3. експресна;
(2) Сроковете за извършване на услугите са:
1. обикновена - в рамките на 15 работни дни;
2. бърза - в рамките на 5 работни дни;
3. експресна - в рамките на един работен ден.
(3) Бързите и експресните услуги се извършват, след предварително съгласуване за техническа възможност.
(4) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(5) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
(6) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната -със 100%.
(7) В настоящата глава са посочени цените на обикновените услуги.
Чл. 67 Необходимите документи за извършването на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на Кмета на Община Созопол.
Чл.68 Мястото на изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на Кмета на общината.
Чл.69 При неспазване на сроковете по чл.88 ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
Чл.70 При законови обстоятелства налагащи предсрочно прекратяване на предоставеното право, Общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.
Чл.71 Общински съвет Созопол определя следните услуги, права и цени за тях.

РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл.72 Анкетиране на чужди граждани за създаване на Личен регистрационен картон и запис в база данни "Население" - 5,00 лева.
Чл.73 За извършване / за издаване / на справка от регистъра за населението, предназначена за съд или нотариат-5,00 лева.
Чл.74 За извършване / за издаване / на справка от регистър на населението, предназначена за посолства на други държави - 5,00 лева.
Чл.75 За заявление за наличие на българско гражданство се заплаща такса в размер на 4.00 лв;
Чл.76 За издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина се заплаща такса в размер на 4.00 лв;
Чл.77 За издаване на удостоверение за българско гражданство се заплаща такса в размер на 4.00 лв;
Чл.78 За заявление за възстановяване или промяна име (за съда) се заплаща такса в размер на 4.00 лв;
Чл.79 За издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението се заплаща такса в размер на 4.00 лв;
Чл.80 За издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденци с постоянно пребиваване се заплаща такса в размер на 4.00 лв;
Чл.81 (Изменен с решение № 242/ 10/ 28.04.2016г)Чл.81 За сключване на граждански брак :
- За гр.Созопол и гр.Черноморец се заплаща такса в размер на 100.00 лв;
- За останалите населени места на Общината таксата е в размер на 0.00 лв;
- За сключване на граждански брак извън определените за ритуала места се заплаща такса в размер на 250.00 лв.
Чл.82 За издаване на удостоверения за трудов стаж и трудово възнаграждение се заплащат следните такси :
1. За повторно издаване на удостоверение за трудово възнаграждение УП-2 таксата е в размер на 10.00 лв;
2. За повторно издаване на удостоверение за трудов стаж, по трудова книжка, таксата е в размер на 4.00 лв;
3. За повторно издавне на удостоверение за трудов стаж обр.30, при липса на трудова книжка, таксата е в размер на 10.00 лв.
Чл.83. (изменен с решение №1050/ 23.12.2010г) За издаване на документ за липса на финансови задължения към община Созопол се заплаща такса в размер на 5.00 лв
Чл.84 За подаване на заявление за предоставяне на сергия , поставяне на временни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ или разполагане на маси, столове, витрини и др. пред заведения и магазини за извършване на търговска дейност се заплаща такси в размер на 5.00 лв.
Чл.85 За подаване на заявление за разрешение на амбулантна търговия таксата е в размер на 5.00 лв.
Чл.86 За издаване на разрешение за амбулантна търговия се заплаща такса в размер на 10.00 лв на ден.
Чл.87 За издаване на удостоверение за данъчна оценка за обособен обект се заплаща такса:
- (изменена с Решение №1003/ 30.01.2018г) За изготвяне в 5 дневен срок – 5.00 лв
- За изготвяне в рамките на 3 работни дни – 25.00 лв.
- За изготвяне в рамките на деня /при предварително съгласуване за техническа възможност/ – 50 лв.
Чл.88 (изменен с решение №1050/ 23.12.2010г) За издаване на удостоверение за декларирани данни се заплаща такса в размер на 5.00 лв
Чл.89 (изменен с решение №1050/ 23.12.2010г) За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата по чл.41, ал.1 от Закона за местните данъци и такси се заплаща такса в размер на 5.00 лв.
Чл.90. (изменен с решение №1050/ 23.12.2010г) За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства се заплаща такса в размер на 5.00 лв
Чл.91 За презаверка на издадени удостоверения се заплаща такса в размер на 1.00 лв.
Чл.92 Не заплащат такса по чл.87 вътрешните отдели на общинската администрация Созопол, дейности финансирани от общинския бюджет и органи и организации, освободени по закон.
Чл.92 а /нов. с реш. №16/24.11.2011 г./ За предоставяне на информация по искане на частни съдебни изпълнители от отдел „МДТ” се заплащат цени, както следва :
- За издаване на удостоверение за декларирани данни – 5.00 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения – 20.00 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи – 25.00 лв
- За издаване на данъчна оценка на имот – 25.00 лв.
Чл.93/изм.с решение №14/24.11.2011 г./ Изм./нов/ с Решение №651/19.04.2022 г. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса от 60,00лв./шестдесет лева/ с вкл. ДДС. Заплащането се извършва при постановяване на заповедта за определяне на приобретателя/наемателя. 

 (2) Отменя чл.93 ал.2 с Решение №2230 на АС-Бургас
/3/  изм.с решение №65/ 20.12.2011г./ Административните такси се дължат отделно от дължимите данъци и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.
/4/Средствата по ал.1 се използват за покриване на разходи по цялата административно-техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени специалисти, за техническо оборудване на Отдел „ПНОиУС”, за материално стимулиране на лицата, пряко заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост.
Чл.94 (1)За закупуване на тръжна документация за отдаване под наем на обекти общинска собственост се заплаща сума в размер на 20.00 лв
(2)За закупуване на тръжна документация за продажба на обекти общинска собственост се заплаща 0.2% от началната тръжна цена на обекта, но не по-малко от 20.00 лв и не повече от 300.00 лв
Чл.95 За заверка на копия от документи, съхранявани в отдел “Общинска собственост” се заплаща по 2.00 лв на страница.
Чл.96 За закупуване на тръжна документация за отдаване под наем на земеделски земи се заплаща 20.00 лв.
Чл.97 При подаване на заявление-декларация за закупуване на общинско жилище се заплаща 10.00 лв.
Чл.98 При подаване на документи за картотекиране и за завеждане на преписка относно настаняване в общинско жилище под наем или учредяване на отстъпено право на строеж върху общинска земя се заплаща 10.00 лв.
Чл.99 За издаване на удостоверения и служебни бележки на граждани фирми, от отдел “Общинска собственост”, за обстоятелства , непосочени в останалите членове на този раздел се заплащат 10.00 лв.
Чл. 100 За промяна на титуляр по настанителна заповед се заплаща такса в размер на 5.00 лв
Чл. 101 За установяване на права за закупуване на общинско жилище се заплаща такса в размер на 5.00 лв.
Чл.102 За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения - общинска собственост, предназначени за клубна дейност, се заплаща такса в размер на 5,00 лева.
Чл.103 За подготовка и изпълнение на заповеди за настаняване в помещения - общинска собственост на сдружения с идеална цел и на звена, организации и ведомства на бюджетна издръжка, се заплаща такса в размер на 2,00 лева.
Чл.104 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.105 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.106 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.107 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.108 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.109 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.110 Изм./нов/ с Решение №651/19.04.2022 г.  (1)Лицата, направили предложение за разпореждане с общински имот или вещно право, заплащат разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки от лицензирани оценители, сключили договори с община Созопол, по цените за съответния вид сделка, съгласно ценоразписи към договорите.Заплащането се извършва при подаване на заявлението

(2) Изм./нов/ с Решение №651/19.04.2022 г.  Разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки за имоти и вещни права се заплащат от община Созопол, когато разпореждането/управлението ще се реализира чрез провеждане на публично оповестен търг или конкурс.
Чл.111 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.112 За издаване на удостоверение, че недвижим имот находящ се на територията на Община Созопол не е общинска собственост, заплаща такса в размер на 15,00 лева.
Чл.113 За заверка на молба –декларация за обстоятелствена проверка се заплаща такса в размер на 10.00 лв.
Чл.114 За заверка върху скица, че имотът не е общинска собственост се заплаща такса в размер на 5.00 лв.
Чл.115 За издаване на удостоверение за реституционни претенции, се заплаща 5,00 лева.
Чл.116 За актуализация на акт за общинска собственост, по инициатива на физически или юридически лица, се заплаща 20,00 лева.
Чл.117 За издаване на удостоверения за регистрация на частна ветеринарномедицинска практика, се заплаща 10,00 лева.
Чл.118 За издаване на разрешително за паша в общински гори се заплаща 5,00 лв.
Чл.119 За издаване на свидетелство за собственост на пчелни семейства, се заплаща 3,00 лева.
Чл.120 (Изменен с решение № 127/06.04.2012г.) /Изм. и доп. с РЕШЕНИЕ №358/31.03.2021 г.

(1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 100,00 лв.

(2) За включване в списъка на превозните средства или водачите, извършващи дейността от името на регистрирания търговец за своя сметка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач се събира такса 10 лв.

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 100,00лв.

(4) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 10,00 лв.

(5) За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща 100,00 лева.

(6) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите документи. 
Чл.121 За подаване на заявление от превевозвача за издаване на разрешение за таксиметрова дейност се заплаща 5.00 лв.
Чл.122 За заверка на маршрутно разписание - за специализиран (работнически) превоз, се заплаща 20,00 лв.
Чл.123 За съгласуване на маршрутни разписания за автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми, се заплаща 20,00 лв.
Чл.124 За съгласуване на проекти за временна организация на движението във връзка със строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради, се заплаща 30,00 лв.
Чл.125 За издаване на удостоверение за регистрация на местните поделения по чл.19 от Закона за вероизповеданията, се заплаща 10,00 лева.
Чл.126 За издаване на удостоверения за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти, се заплаща 3,00 лева.
Чл.127 За движение на извънгабаритни и тежки превозни средства, съгласно нормите, определени в Наредба №11 от 2001г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, издадена от МРРБ, които ползват уличната мрежа на Община Созопол, се заплаща такса в размер на 200,00 лева.
Чл.128 За задържане на селскостопански животни /капан/ се заплаща :
- коне, магарета, говеда – 10.00лв на глава на ден;
- овце, кози, свини – 2.00 лв на глава на ден.
Чл.129 За издаване на разрешително за отсичане на дървета, се заплаща 20,00 лева.
Чл.129а (1) (Нов с Решение № 809/36/22.12.2009г.) За техническите услуги, съгласно чл.80 от Закона за горите и във връзка с чл.32, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имещество, извършвани от служители на Община Созопол, определени със заповед на Кмета на Общината, свързани с маркиране на дървесина, добита от имоти, частна собственост се заплащат такси, както следва:
№ по Наименование на таксата Мярка Такса (в лв.)
ред
1 2 3 4
1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
а) едра куб. м 1,20
б) средна куб. м 1,40
в) дребна куб. м 1,70
г) дърва пр. куб. м 1,70
2. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра куб. м 0,65
б) средна куб. м 0,75
в) дребна куб. м 0,85
г) дърва пр. куб. м 0,50
3. За извадки или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и
ловоустройствен проект за 1 бр. 5
4. За изготвяне на технологични планове на залесяване за 1 бр. 10
5. За изготвяне на технологични планове за дърводобив за 1 бр. 10
6. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра куб. м 0,40
б) средна куб. м 0,50
в) дребна куб. м 0,60
г) дърва пр. куб. м 0,50
(2) Таксите по ал.1 се заплащат преди издаване на разрешителното за сеч.
Чл.129б (1) (Нов с Реш. №864/29.09.2017г.) За техническите услуги, съгласно Закона водите, се заплащат такси, както следва:
1.Разрешително за водовземане от води, включително язовири и микроязовири – публична общинска собственост“ – 250 лв.
2.Такса за издаване на „Разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите“ – 250 лв.
3.Такса за продължаване срока на издадено разрешително за водоползване/ водовземане от воден обект – 100 лв.
4. Такса за изменение и/или допълнение на разрешително за водоползване/ водовземане от воден обект – 130 лв.
5.Такса за издаване на заверено копие на документ – 7 лв.
(2)Таксите за водовземане от повърхностни води се определят на база отнетия воден обем вода и в зависимост от целта на използване на водата.
(3)Единичния размер на таксата за водовземане от воден обект, включително язовири и микроязовири-публична общинска собственост, се определя съгласно целта на ползване на водата:
1.за питейно-битово водоснабдяване – 0,02лв/куб.м.
2.за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури – 0,001лв./куб.м;
3.за охлаждане – 0,0003лв./куб.м;
4.за промишлено водоснабдяване – 0,045 лв./куб.м;
5.за всички други цели – 0,065 лв./куб.м.

РАЗДЕЛ ІІІ
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Чл.130 (1) За становища на Общински експертен съвет по подробен устройствен план, се заплащат следните такси:
1. До три парцела, таксата е в размер на 200.00 лв;
2.Над 3 парцела, таксата е в размер на 350.00 лв.
(2) За становища на Общински експертен съвет по архитектурни и сградни инсталационни проекти, се заплащат следните такси :
1. За проекти за жилищна сграда под 3 етажа, такса е в размер на 1.00 лв на кв.м. РЗП;
2. За проекти за жилищна сграда над 3 етажа, такса е в размер на 1.20 лв на кв.м. РЗП;
3. За проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение, таксата е в размер на 1.80 лв на кв.м. РЗП;
4. За линейни обекти инженерна инфраструктура, таксата е в размер на 2.00 лв на линеен метър;
5. За проекти за преустройства, таксата е в размер на 60% от таксите по т.1,2,3 и 4.
Чл.131 /изм.с решение №763/ 24.11.2009г/ За одобряване на проекти се заплащат такси както следва :
1.За инвестиционни проекти, таксата е в размер на 0.2% от проектната стойност . Проектната стойност се изчислява на 600 лв на кв.м. от площта на обекта.
2.За пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок, таксата е в размер на 30% от таксата по т.1;
3.За инвестиционни проекти на инженерна инфраструктура и благоустройство такста е вразмер на 0.2% от проектната стойност.
4.За съгласуване на изменения и преустройства на сградни инсталации /за всяка част/, таксата е в размер на 2.10 лв на линеен метър.
5.За съгласуване на трасета за улични проводи таксата е в размер на 4.50 лв на линеен метър;
6.За инвестиционни проекти за преустройство таксата е в размер на 60% от таксата по т.1;
7.За одобряване на екзекутивни проекти, таксата е в размер на 30% от таксите по т.1, 2, 3, 4, 5 и 6.
8. /нова, приета с решение 763/ 24.11.2009г./ За процедиране и одобряване проект за ПУП(вкл.ЧИ) таксата е в размер на 700 лв, и включва следните дейности:
• Изискването и получаването на официална справка от имотен регистър от АГКК, Служба Бургас
• Изискването и получаването на официална справка от имотен регистър от Общинска служба земеделие и гори-Созопол;
• Обявяване на заинтересуваните страни , вкл. и такси към ДВ;
• Техническа подготовка на преписка- на обжалвана за Административен съд, на влязла в сила – за внасяне в Областна Дирекция Земеделие – Бургас/ респ. МЗХ-София;
• Техническа подготовка на влязла в сила преписка за изпращане, нанасяне и отразяване ва АГКК, Служба Бургас

Чл.132 За проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни становища или указания се заплаща такса в размер на 150.00 лв;
Чл.133 /изм.с решение №763/ 24.11.2009г./
(1)За проверка на строителни линии и нива по жалби от съседни имоти се заплаща такса в размер на 150.00 лв.
(2) За проверка на линия и нива на сгради и съоръжения таксата е в размер 180.00 лв.
(3) За проверка на линия и ниво на линейни обекти и инженерна инфраструктура се заплаща такса в размер на 90.00 лв.
(4) /нова, приета с решение №763/ 24.11.2009г./ за предоставяне данни от действащ план-координатен регистър за имот, таксата е в размер от 1 лв. на точка.

Чл.134 За направление и депониране на земни маси се заплащат следните цени :
1. За промишлени и неопасни отпадъци – 6.00 лв на куб.м.;
2. За строителни отпадъци и скални материали – 4.00 лв на куб.м.;
3. За мъртвица – 4.00 лв на куб.м.
Чл.135 За доставка на земни маси и строителни отпадъци се заплащат следните цени :
1. За хумус – 100.00 лв на куб.м.;
2. За мъртвица – 30.00 лв на куб.м.;
3. За строителни отпадъци – 50.00 лв на куб.м.
Чл.136 За предоставяне на платна от кадастрални карти и/или регулационни планове се заплаща 15.00 лв на ден.
Чл.137 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл.138 (Отменен с Решение № 406/ 13/ 29.07.2016г)
Чл.139 За разрешаване временно заемане на части от тротоара за разполагане на материали и техника във връзка с извършвани СМР, в рамките на един ден се заплаща такса в размер на 2,00 лева за кв.м. заета площ и се внася депозит за възстановяване на настилката, съгласно утвърдени цени за гаранционни депозити.
Чл.140 (Отменен с решение № 235/ 10/ 28.04.2016г.)
Чл.141 За издаване на удостоверение за търпимост по реда на §16 от ПЗР на ЗУТ се заплаща такса в размер на:
1. За жилищни сгради:
o ниско застрояване / до 10 м / - 40,00 лева
o средно застрояване / до 15 м / - 60,00 лева
o високо застрояване / над 15 м / - 80,00 лева
2. за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение:
o ниско застрояване / до 10 м / - 200,00 лева;
o средно застрояване / до 15 м / - 300,00 лева;
o високо застрояване / над 15 м / - 400,00 лева.
Чл.142 (1) За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория, се заплащат такси, както следва :
1. За частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръжения към тях таксата е в размер на 600.00 лв;
2. За жилищни сгради със средно застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 1 200.00 лв;
3. За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърна застроена площ от 1 000 до 5 000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 5 000.00 лв;
4. Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в т.ч. сградни отклонение такста е в размер на 4 000.00 лв;
5. За реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите четвърта категория таксата е в размер на 600.00 лв;
6. За вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, които не се засяга конструкцията им такса е в размер на 300.00 лв.
7. За външни ел и В и К връзки таксата е в размер на 600.00 лв.
(2) За издаване на удостоверения за въвъвеждане в експлоатация на строежи пета категория, се заплащат такси, както следва :
1. За жилищни и вилни сгради – ниско застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 600.00 лв;
2. За смесени сгради с ниско застрояване в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 900.00 лв;
3. За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1 000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители таксата е :
- до 50 кв.м. – 12.00 лв/кв.м.
- от 51 до 100 км.м. – 900.00 лв;
- от 101 до 200 кв.м. – 1 200.00 лв;
- от 201 до 500 кв.м. – 1 800.00 лв;
- от 501 до 1 000 кв.м. – 3 000.00 лв;
- над 1 000 кв.м. – 5 000.00 лв
4. За производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях , в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 2 800.00 лв;
5. За строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория, таксата е в размер на 480.00 лв;
6. За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория таксата е в размер на 300.00 лв
7. За външни ел и В иК връзки таксата е в размер на 600.00 лв.
Чл.143 (ОТМЕНЕН С ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, ОБН. НА 12.10.2010Г.)
Чл144 За издаване на разрешения за изграждане на въздушна кабелна мрежа за селищата на Община Созопол, без гр.Созопол, с.Черноморец и с.Равадиново, се заплаща 300.00 лв.
Чл. 144 „а” (нов с решение №1048/ 23.12.2010г) (1) Преди издаването на разрешението за строеж по чл.148 от ЗУТ , се заплащат еднократно следните цени на услуги за присъединяване и ползване на общинска инфраструктура:
1. За сгради – 2.00 лв на кв.м. разгърната застроена площ;
2. За линейни обекти – 2.00 лв на линеен метър.
(2) При извършване на преустройство и ремонт, цената на услугата е в размер на 50% от тези по ал.1.

РАЗДЕЛ ІV
ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.145 (1)За поставяне на свободностоящи или монтирани надстройки върху тротоари и тревни площи,общинска собственост, таксата се определя както следва :
1. Рекламни табла и витрини – за гр.Созопол и с.Черноморец -15.00 лв на кв.м. на месец – едностранно.
2. Указателни информационни табели – за гр. Созопол и с.Черноморец - 20.00 лв на месец.
3. За останалите селища на Общината таксите по т.1 и т.2 са в размер на 50%.
(2) При поставяне на двустранни табла, витрини и табели таксите по ал.1 се удвояват;
(3) Освобождават се от такси рекламите на бюджетните организации и на организациите с хуманитарна цел
Чл.146 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна дейност , таксата се определя както следва :
1. за ползване на маса за раздаване на рекламни материали –
15.00 лв на кв.м. на ден;
2. за реклама върху транспаранти и ленти – 10.00 на кв.м. на месец.
Чл.146а (Нов с решение № 62/ 5/ 22.12.2015г.) (1) За специално ползване на общинските пътища чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:
1. До 2 кв.м. вкл. 350.00 лв с вкл.ДДС
2. Над 2 кв.м. до 4 кв.м. вкл. 440.00 лв с вкл.ДДС
3. Над 4 кв.м. до 6 кв.м. вкл. 460.00 лв с вкл.ДДС
4. Над 6 кв.м. до 8 кв.м. вкл. 480.00 лв с вкл.ДДС
5. Над 8 кв.м. до 12 кв.м. вкл. 500.00 лв с вкл.ДДС
6. Над 12 кв.м. до 20 кв.м. вкл 520.00 лв с вкл.ДДС
7. Над 20 кв.м. 700.00 лв с вкл.ДДС
(2) Таксите по ал.1 са дължими от датата на издаване на разрешението за специално ползване , чрез експлоатация на рекламно съоръжение и се заплащат изцяло до 30 януари на съответната година;
(3) Таксите по ал.1 се заплащат за рекламни съоръжение изградени извън територията на населените места по смисъла на §5, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Чл.147(1) За извършване на рекламна дейност с автомобил, таксата се определя както следва :
1. За гр.Созопол и с.Черноморец -15.00 лв на ден или 150.00 лв на месец.
2. За останалите селища на Общинта таксата по т.1 е в размер на 50%.
(2) Освобождават се от такса рекламите на бюджетните организации и на организациите с хуманитарна цел.
Чл.148 (Изменен с решение № 862/ 39/ 26.03.2010г.) Изменен с Решение №701/27.05.2022 г. За ползване на зали-общинска собственост с цел провеждане на семинари, конференции и други обществени мероприятия, се заплаща наем както следва:
1.  за ползване на “Киносалон” -100,00 лв. на час /без ДДС/ ;
2.  за ползване на “Киновидеоклуб” -30,00 лв. на час /без ДДС/ .
3.  за ползване на “Заседателна зала Общински съвет Созопол“ - 100.00 лв. на час.

4. За ползване на зала в Художествена галерия за частна изложба – 80,00 лв. на ден без вкл. ДДС.

(2) За ползване на двор-външна сцена в музей „Старинен Созопол“ се заплаща цена в размер на 20,00 лв. на час без вкл. ДДС“.


Чл.149 (изм. с решение № 71/ 20.12.2011 г.; № 779/ 31/ 05.03.2014г.; № 1301/ 47/ 30.07.2015г.; № 62/ 5/ 22.12.2015г.) Изм. с Решение №701/27.05.2022 г.

(1) За ползване на Стадион „Арена Созопол“, гр.Созопол за спортни мероприятия се заплащат цени както следва :
1. За ползване на основен спортен терен без използване на съоръженията за осветление - 100.00 лв с ДДС на час
2. За използване на основен спортен терен с включени съоръжения за осветление - 200.00 лв с ДДС на час
3. За комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център без използване на съоръженията за осветление - 400.00 лв с ДДС на час
4. За комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център с включени съоръжения за осветление - 500.00 лв с ДДС на час
5. За ползване на помощен тренировъчен терен с изкуствена настилка” - 100.00 лв с ДДС на час
6. За ползване на спортно-възстановителен център - 300.00 лв с ДДС на час
7. За провеждане на футболни срещи от първенството на Първа професионална футболна лига и турнира за Купата на България - 6000.00 лв с ДДС на среща.
8. За провеждане на футболни срещи от първенството на Втора професионална футболна лига се заплаща цена от 3000,00лв. на среща/ с ДДС/.
(2) За ползване на Стадион „Арена Созопол“ за културни събития се заплащат цени както следва:
1. За ползване с тревна площ - 20 000,00лв. на ден /без ДДС/”
2. За ползване частично по сектори/без тревна площ/ - 3500,00лв. на ден /без ДДС/.“
(3) За вход на стадион „Арена Созопол” за спортни мероприятия се заплащат следните цени:
1. За трибуни - 2.00 лв с ДДС;
2. За ВИП ложа - 5.00 лв с ДДС“

Чл. 149а (Нов с решение № 862/ 39/ 26.03.2010г.)Изм. с Решение №701/27.05.2022 г. За ползване на амфитеатър “Аполония” с цел провеждане на концерти, фестивали и други обществени мероприятия се заплаща сума в размер на 400.00 лв на час/ без ДДС/.
Чл.149б (Нов с решение № 1126/ 53/ 23.03.2011г.,) За ползване на плувен басейн гр. Созопол се заплащат цени както следва :
- за ден – 5.00 лв;
- за седмица - 25.00 лв;
- за месец – 85.00 лв.
- За деца учащи на територията на Община Созопол на възраст до 14г. цената е нула лв. Горното се удостоверява с представяне на ученическа карта.
- (Ново с решение № 127/06.04.2012г.) организирано ползване на коридор, за час – 20,00лв.
- (Ново с решение № 127/06.04.2012г.) за ползване на хавлиена кърпа, за бр.- 3,00 лв.
- (Ново с решение № 683/28/15.11.2013г.) при ползване на целия басейн, от организирани групи – 40.00 лв, за час.
Чл. 149в (Нов с решение № 127/06.04.2012г.) За проверка готовността на басейн и издаване на разрешително за ползването му през летния сезон се заплаща цена в размер на 100.00 лв.Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешително за ползване.
Чл. 149г (Нов с решение № 127/06.04.2012г.) За проверка готовността на плаж и издаване на разрешително за ползването му през летния сезон се заплаща цена в размер на 300.00 лв. Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешително за ползване.
Чл.149д (Нов с решение № 304/02.11.2012г.) За ползване на физкултурен салон на СОУ „Св.св.Кирил и Методи” – гр. Созопол се заплаща цена в размер на 30.00 лв. на час.
Чл.149е (Нов с Решение№779/31/05.03.2014г.) За ползване на спортно игрище на изкуствена трева гр.Черноморец се заплащат цени както следва:
- 50.00 лв на час без използване на съоръженията за осветление;
- 100.00 лв на час с включени съоръжения за осветление.
Чл.150 (Нов с решение № 683/28/15.11.2013г.; Изменен с решение № 1160/ 43/ 27.03.2015г.; № 1300/ 47/ 30.07.2015г.) Изменен с Решение №167/ Заседание №8/29.05.2020 г. /За вход и екскурзоводски беседи за музейни обекти се заплащат цени както следва :
1. Археологически музей – Созопол:
- Цена за вход възрастни - 7.00 лв/чов;
- Цена за вход за учащи се до 26 г. и пенсионери - 3.00 лв/чов;

- Цена на вход за групи над 6 човека - 6.00 лв/чов;
- Цена за семейно посещение - 10.00 лв;
- Цена на беседа - 10.00 лв;
- Цена беседа „Туристическа обиколка „Стар град” Созопол - 30.00 лв.
2. Етнографска експозиция „Къща Тракийски хан” гр.Созопол /Изменен с Решение №167/Заседание№8/29.05.2020 г./

- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 4.00 лв/посетител;

- Цена на индивидуален билет за вход за учащи се до 26 г. и пенсионери - 2.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -3.00 лв и за деца 1.00лв.
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 6.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;


3. Музей „Свети Никола” гр.Черноморец
- Цена за вход възрастни - 4.00 лв/чов;
- Цена за вход за учащи се до 26 г. и пенсионери - 2.00 лв/чов;
- Цена за вход за групи над 6 човека - 3.00 лв/чов;
- Цена на беседа - 10.00 лв.

4.Художествена галерия Созопол / Изм. с Решение №167 от Заседание №8/ 29.05.2020 г./
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи се до 26 г. и пенсионери - 1.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -2.00 лв/п. и за деца 1.00лв/п..
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 5.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;

5. Експозиция "Старинен Созопол" / Нов с Решение №167 от Заседание №8/29.05.2020 г./
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;
- Цена на индивидуален билет за вход за учащи се  до 26 г. и пенсионери- 1.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - за възрастни -2.00 лв и за деца 1.00лв.
- Цена за семейно посещение(двама възрастни с деца) - 5.00 лв;
- Цена на беседа - 5.00 лв;

6. Комплексен билет/ Нов  с Решение №167 от Заседание №8/29.05.2020 г./- обща цена за посещение на Археологически музей/Художествена галерия/Етнографски музей/експозиция "Старинен Созопол:
-единичен комплексен билет-10лв.
-семеен комплексен билет -15лв.( двама възрастни с деца)

7. Постоянна експозиция на входа на Читалище „ Отец Паисий” Созопол/ Нов с решение №167 от Заседание №8/29.05.2020 г./
- Цена за вход възрастни - 3.00 лв/посетител;

/Доп. с Решение №186/30.06.2020 г./Цена на вход за учащи до 26 год. и пенсионери – 1,00 лв. на посетител.


8. За деца до 6 години и за жители на община Созопол посещенията са безплатни.


Чл.151 (1) отм. с Решение № 625/25.03.2022 г. и създава нов:

(1) За предвидените по Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол зони за платено паркиране се заплащат следните цени:
1.В зоните с режим на Неограничено почасово платено паркиране/НППП/:
1.1.Първа зона
За паркиране и престой на леки автомобили за територията на Стар град Созопол:
- престой за период от един час – 4.00 лв.
- престой за период от денонощие  за еднократно паркиране– 24.00 лв.
1.2. Втора зона
За паркиране и престой на леки автомобили на паркинг „Юг“ и паркинг
„Рибарски кей“:
- престой за период от един час – 3.00 лв.
- престой за период от денонощие  за еднократно паркиране– 15.00 лв.
1.3. Трета зона
За паркиране и престой на леки автомобили за паркинг „Света Марина“, паркинг „Боруна“, паркинг „Вихрен“ и паркинг „Люлин“
- престой за период от един час – 2.00 лв.
- престой за период от денонощие за еднократно паркиране – 12.00 лв.
1.4. Четвърта зона
За паркиране и престой на леки автомобили на закрит паркинг „Север“
- престой за период от един час – 4.00 лв.
- престой за период от денонощие за еднократно паркиране – 20.00 лв.
1.5.За платен абонамент по територията на общински паркинги се заплащат
следните цени:
1.5.1 Паркинг „Люлин“ – 100 лв. с ДДС / за един месец
1.5.2. Паркинг „Вихрен“ – 100 лв. с ДДС / за един месец
1.5.3. Паркинг „ Скамни“ - 120 лв. с ДДС / за един месец
1.5.4. Паркинг „ Север“ - 120 лв. с ДДС / за един месец
1.5.5. Паркинг „ Рибарски кей“ - 120 лв. с ДДС / за един месец
2.В зоните с режим на платено паркиране „Синя зона“ се заплаща цена в
размер на 2,00лв. с ДДС за 1/един/ час паркиране.
3.За паркиране в урбанизираната територия на град Созопол в режим на
„Локално платено паркиране се заплаща цена от 100 лв. с ДДС годишно.
4.Цени за достъп чрез магнитна карта до територията на Стар град Созопол
в периода на регулирана зона:
4.1. „Служебен абонамент“ за достъп за търговец, който притежава/ползва
търговски обект на територията на Стар град - 85,00 лв. без ДДС на месец.
4.2. „Служебен абонамент“ за достъп за дистрибутор – 100,00 лв. без ДДС на
месец
4.3. Цената на една магнитна карта/за пластиката/ е в размер на 10,00лв. с
ДДС и се заплаща винаги при издаването й.
5. За сезонен платен абонамент за паркомясто – 240,00 лв. без ДДС за целия
сезон.
6. Категории абонамент за паркиране по уличната мрежа на гр. Созопол:
6.1. „Служебен абонамент“ за паркиране - 100,00 лв. без ДДС на месец
6.2. „Платен абонамент“ – 60,00 лв. без ДДС на месец.
(2) За периода от над 30/тридесет/ минути посетителите по смисъла на чл.33, ал.3 от Наредбата за платено и безплатно паркиране на територията на гр.Созопол дължат цена в размер на 4,00лв/четири лева/ на час.


(2) отм. с Решение № 625/25.03.2022 г. 

(3) За престой в наказателен паркинг, се заплаща 2,00 лева на час.


Чл.152 отм. с Решение №625/25.03.2022 г. и създава нов: чл.152. (1) При прилагане на техническо средство за принудително задържане „скоба“ се заплащат разходи в размер на 40,00 лв. с ДДС.
(2) При прилагане на принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“ се заплащат разходите, направени във връзка с
преместването на превозното средство, които са в размер на 80,00лв. с ДДС.
(3) При явяване на собственика/упълномощения водач на ППС при започнала процудура по преместване /т.е. вдигнато на платформа ППС/, лицата заплащат разходите по ал.2 в размер на 40.00 лв. с ДДС.


Чл.153 За разрешение за извършване на дейност “Атракционен транспорт” на територията на Община Созопол по определен маршрут се заплаща 32 лв на място, на месец.
Чл.154 За разрешение за извършване на дейност “Превоз с файтон” се заплаща 450.00 лв на месец.
Чл.155 За реклама и публикация в общински вестник “Созопол” се заплащат следните цени :
1. вътрешна странице, едноцветно – 1.00 лв на кв.см.
2. първа страница – 2.00 лв на кв.см.
3. цветна страница – 1.50 лв на кв.см.
Чл. 156 За предоставяне на ксерокопия от архива на Общината, по искане на граждани се заплащат следните цени :
1. формат А4 – едностранно - 0.50 лв;
2. формат А4 – двустранно - 1.00 лв;
3. формат А3 – цветно – едностранно – 2.00 лв.
Чл. 157 За предоставяне на копия от архитектурни проекти, по искане на граждани, чрез плотиране се заплащат следните цени :
1. формат А4 – 1.00 лв на стр.
2. формат А3 -2.00 лв на стр.
3. формат А2 -4.00 лв на стр.
4. формат А1 – 8.00 лв на стр.
Чл.158 (1) За цена на услугата “събиране, транспортиране и депониране” на отпадъци от преместваеми обекти, монтирани върху общински терен се заплаща,както следва :
1. гр.Созопол –
- сергии – 40.00 лв на месец;
- магазини, офиси, складове – 20.00 лв на месец;
- заведения за хранене и развлечения – 40.00 лв на месец.
2. с.Черноморец –
- сергии – 20.00 лв на месец;
- магазини, офиси, складове – 15.00 лв на месец;
- заведения за хранене и развлечения – 20.00 лв на месец.
3. Останалите селища на Общината –
- сергии – 10.00 лв на месец;
- магазини, офиси, складове – 8.00 лв на месец ;
- заведения за хранене и развлечения – 10.00 лв на месец
(2) За цена услугата “събиране, транспортиране и депониране” на отпадъци от поставени маси, щендери, витрини и др. пред магазини, офиси, складове и заведения за хранене и развлечения –
1. За гр.Созопол и с.Черноморец – 0.10 лв на кв.м. на ден или 2.00 лв на кв.м. на месец;
2. За останалите селища на Община Созопол – 0.05 лв на ден или 1.00 лв на месец.
Чл.159 (1) За ползване на услуги по погребения:/ Изм. с Решение №186/30.06.2020 г./
1. цена на ковчег и кръст - 86,00 лева;
2. ползване на катафалка за територията на гр. Созопол / гр.Черноморец – 18,00 лева.
3. ползване на катафалка извън населеното място – 0,80 лв.на километър“;

(2) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.
(3) Жителите на Община Созопол ползват безплатни услуги по погребения.

Чл.159,ал.1 /Нов с Решение №186/ 30.06.2020 г./ За ползване на автовишка

1. цена за ползване на автовишка на територията на гр.Созопол– 60,00 лева на работен час;
2. цена за ползване на автовишка извън гр. Созопол – 0,80лв.на километър

Чл.159б/ Нов с Решение №701/27.05.2022 г./ (1) За поддържане на единично гробно място се заплащат следните цени:
1. Еднократно почистване на гробно място -12,00 лв./с ДДС/;
2. Месечен абонамент за почистване и поддържане на гробно място – 20,00 лв./ с ДДС/.
3. Годишен абонамент за почистване и поддържане на гробно място – 60,00 лв. /с ДДС/.“
4. В услугата не се включва засаждане на цветя/озеленяване, поливане или ремонт.

Чл. 159в/Нов с Решение №701/27.05.2022 г./За наем на озвучителна техника се заплаща цена в размер на 20,00лв. на час без вкл. ДДС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.160 (1) Който декларира данни и обстоятелства с невярно съдържание, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лв., а за юридически лица и ЕТ, с имуществена санкция от 100 до 500 лв.
(2) Който не подаде справка – декларация за реализираните нощувки, съгласно Глава Втора, Рздел Трети от настоящата наредба в сроковете по чл. 63, ал. 1 се наказва с глоба от 50 до 200 лева при първо нарушение, а при повторно нарушение в рамките на една календарна година с глоба до 500 лв.
(3) (нова, приета с Решение № 1003/ 30.01.2018г.) – „ За неизпълнение на задължението по чл.17а (1) от НОАМТЦУТОС на лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.”
Чл.161 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.162 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1 По смисъла на тази Наредба:
1. "Услуги за всеобщо ползване" са тези услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
2. "Ползватели" са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
3. "Личен доход" са всички са всички доходи на лицата с изключение на:
а) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
б) сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудово-терапевтичен процес;
в) помощите, определени с акт на Министерски съвет;
г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;
д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерски съвет.
4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
§2 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
§3 Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 01.04.2009 г.
§4 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база тарифи, определени от Министерски съвет.
§5 Всички такси, цени на услуги и права са без включен ДДС.
§6(нов с решение №1050/ 23.12.2010г) Промените приети с Решение № 1050/23.12.2010г. на общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2011 г.
§7 (нов) Промените приети с Решение№71/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2012 г
§8 (стар §6 с решение №1050/ 23.12.2010г; стар §7 с реш. №71/20.12.2011г) Наредбата е приета с решение № 522/ 26.03.2009г. на Общински съвет Созопол.
§9 (стар §7 с решение №1050/ 23.12.2010г; стар §8 с реш №71/20.12.2011г) Настоящата Наредба отменя Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, приета с решение № 428.1 от 07.03.2003 г. на Общински съвет Созопол и Тарифите за местни такси и цени на услуги приети с решение №59 от 23.01.2008 на Общински съвет Созопол.
§10 (нов с Решение № 717/29/ 17.12.2013г.) Промените и допълненията приети с Решение № 717/ 17.12.2013г., влизат в сила от 01.01.2014 г.
§11. (нов с Решение № 21/ 4/ 30.11.2015г.; Изм. с решение № 65/ 5/ 22.12.2015г.); (изменен с Решение № 1003/ 30.01.2018г.) – „Чл.18а влиза в сила от 31.12.2019г.”
§12. (нов с Решение № 21/ 4/ 30.11.2015г.) Навсякъде в текста на НОАМТЦУТОС ,”Дирекция ПМДТ” се променя като „Дирекция ТИДМДТ”.
§13. (нов с Решение № 65/ 5/ 22.12.2015г.) Промените с решение №65/ 22.12.2015г. влизат в сила от 01.01.2016г.,с изключение на §11, който влиза в сила от 01.01.2017г./ Нов с Решение №186/30.06.2020 г./ В чл.150 към всяка точка от 1-6 се добавя „учащи до 26 год. и пенсионери“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………….. /Кр. Германова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...