Събота, 28 Декември 2019 16:41

ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

НАРЕДБА
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение № 773 от Протокол № 31/ 05.03.2014г. на Общински съвет Созопол, изм.с Решение № 444 от Протокол №15/ 30.09.2016г./

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Созопол 2013г.- 2015г.”
(2)Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Община Созопол, чрез:
1. Улов и обработка на безстопанствените животни;
2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване,притежаване, отглеждане и развъждане.
(3)Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни домашни любимци и останалите жители на Община Созопол.
(4)Наредбата се прилага по отношение на:
1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Созопол;
2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради;
3. Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета;
5. Собствениците на имоти, които са обитавани и позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.
6. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на Община Созопол.
Раздел II
ПРИДОБИВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОТГЛЕЖДАНЕ, РАЗВЪЖДАНЕ И РАЗМНОЖАВАНЕ НА КУЧЕТА-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Чл. 2. Придобиването на куче се удостоверява:
1. С договор за покупко-продажба или договор за дарение от търговски обект, регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица, в това число и по наследство. Тези документи важат само до момента в който кучето навърши възрастта изискваща се по ЗВМД за издаване на ветеринарномедицински паспорт.
2. С набора митнически документи при внос от чужбина.
3. Посредством регистрационните документи - ветеринаро-медицински паспорт с вписване на идентификация съгласно чл.174 от ЗВМД при придобиване на безстопанствено куче от улицата.
Чл. 3. (отм. с Решение № 1456/19.07.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело № 1291/2018г. по описа на АСБ, в сила от 10.09.2018г.)

Регистрация на кучета-домашни любимци
Чл. 4 (1) Задължения на собствениците на домашни кучета по тяхната регистрацията :
1. Собствениците на кучета –домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика,за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации - ваксинация и обезпаразитяване.
2.За кучета-домашни любимци на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт.При деклариране на кучето-домашен любимец, съгласно чл.4.ал.1.т.5 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяваш здравната книжка като регистрационен документ.
3.При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст,собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар.При ветеринарната регистрация на кучето-домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.
4.При кучета-домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им поставят чип в срок до 31.12.2013 г.
5.Всеки собственик на куче-домашен любимец в срок до 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава декларация за притежаване на куче по образец в общинската администрация.
6. Въз основа на подадената декларация от собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се въвеждат в Регистър на домашните кучета в Община Созопол и се заплаша „такса за притежаване на куче". Съществуването на таксата е регламентирано в Закона за местните данъци и такси, а размерът и се определя с решение на Общински съвет Созопол.
7. От заплащане на "такса за притежаване на куче" се освобождават собствениците на:
(а) кучета на инвалиди - удостоверено от собственика с представяне на действащо решение от ТЕЛК:
(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка:
(в) кучета използвани за опитни цели:
(г) кучета използвани от Българския червен кръст:
(д) кастрирани кучета-удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на кучето:
(е) Отменена с Решение № 444/ 30.09.2016г.
(ж) кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.
8. Обстоятелствата по предходната т. 7 се удостоверяват със съответните надлежни документи.
9. Изменена с Решение № 444/ 30.09.2016г. Текстът по предходната т. 7. буква ..“а“, се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета на името на един собственик. При регистрация на трето и повече домашни кучета на името на един собственик на куче от категориите по буква „а", съшият заплаща такса за притежаване на куче за всяко следващо животно:
10. Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължителна, независимо дали за животното следва да се заплаша такса или е от категориите освободени от заплащане на такса.
11. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано декларирано в общината през предходни години е длъжен в срок до 31-ви март на календарната година да заплати "такса за притежаване на куче".Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от заплащане на такса за притежаване на куче" са длъжни само да ги пререгистрират в общината (да препотвърдят обстоятелството, че все още те са собственици на кучето), за което представят ветеринарномедицинския паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода.
12.При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал в съответния срок по т. 5 и или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият подлежи на санкция.
13.Собственици на домашни кучета освободени от заплащане на „такса за притежаване на куче" при пререгистрация след 31-ви март заплащат глоба.
14.Собственик на куче. който декларира неверни данни и обстоятелства и или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на "Такса за притежаване на куче" се наказва с глоба.
15. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и или населеното място в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено общинската администрация. извършила картотекирането/регистрацията/.
(2) Задължения на общинската администрация, ветеринарните лекари и управителите на обекти в които се отглеждат дългосрочно, кастрират, временно настаняват или продават кучета:
1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Созопол идентифицират домашните кучета (при желание от страна на собственика) при тяхната ветеринарна регистрация. чрез поставяне на микрочип и издаване на ветеринарномедицински паспорт.Стойността на съответната манипулация се заплаща от собственика на животното. След 31.12.2013 г. при установяване липса на идентификация - микрочип на домашно куче, собственикът заплаша глоба.
2. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на Община Созопол съгласно чл. 174. ал. 4 от ЗВМД ежемесечно изпращат в ОДБХ и в общината данните за предходния месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче.
3.Упълномощени представители на общинската администрация извършват административната регистрация на домашните кучета. Същите, при установяване нарушения по чл. 4. ал. 1. т. 12 и т. 13 санкционират нарушителя. Обстоятелството по санкционирането се отразява надлежно в съответния регистър.
4. Представителите на общината и на ОДБХ-Бургас самостоятелно или съвместно извършват проверки за установяване нарушения по реда на чл. 4. ал. 2. т. 1 и 2 и налагат санкции на нарушителите, определени по тази наредба.
Отглеждане на кучета-домашни любимци
Чл. 5 (1) Собствениците на домашни кучетата са длъжни да се грижат за животните и да не ги изоставят.
(2)Собствениците на домашни кучетата са длъжни да предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.
(3)Собствениците на домашни кучетата са длъжни да идентифицират своите животни посредством инжектируем транспордер /чип/, както и да се погрижат за издаването на ветеринарномедицински паспорт на животното и редовното му обезпаразитяване и вакснниране.
(4)Собствениците на домашни кучетата са длъжни да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
(5) Да осигурят стерилизацията кастрацията на своето животно, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.
Чл. 6. В случай, че собственикът на кучето-домашен любимец по обективни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.
Чл. 7. Реда за отглеждането на кучета-домашни любимци в жилища в режим на етажна собственост, в т.ч. мазета, приземни етажи, тавански и други помещения, както и прилежащи площи се определя с вътрешен правилник за етажната собственост.
Чл. 8. При отглеждане на кучета-домашни любимци в жилищни сгради се осигурява площ, съгласно изискванията на Закона за защита на животните.
Чл. 9. (1) Собственикът на имот върху който се отглеждат едно или повече кучета (домашни или безстопанствени) е длъжен да осигури освен индивидуалното настаняване на всяко животно, съгласно чл.34 от ЗЗЖ. но и ограда с достатъчна плътност и височина. осигуряваща безопасността на преминаващите други животни и хора.
(2)Ползването на несобствен имот върху който да се настаняват и отглеждат кучета (домашни или безстопанствени) се удостоверява с нотариално заверен договор в който се упоменава целта на ползване на имота, броя животни, които ще се настанят, статута на животните (домашни или безстопанствени), поемане на отговорността (ангажимента за осигуряване на ограда) по предходната алинея. При липса на нотариално заверен договор и неосигуренп изискванията по предходната ал. 1 собственикът на имота се санкционира по реда на чл. 9. ал. 1.
(3)За всяко животно отглеждано по реда на предходните алинеи е необходимо да има:
1. За домашно куче: Редовно издаден ветеринарномедицински паспорт за всяко куче с отразено името на собственика на кучето и Удостоверение от общината за административна регистрация на всяко куче и платена годишна такса за притежаване на куче: регистрация по чл. 137 от ЗВМД за развъдник и документ за платена такса в общината по чл. 35. ал. 5 от ЗЗЖ.
2. За безстопанствено куче: Декларация издадена от общината или организация за защита на животните по реда на чл. 47. ал. 3 от ЗЗЖ за спазване разпоредбите на чл. 49 и чл. 5 от ЗЗЖ или Регистрация по реда на ЗВМД за обект приют или временен приют, изграден върху имота.
Размножаване на кучета-домашни любимци
Чл. 10. (1) Собствениците на кучета-домашни любимци, които ги отглеждат с цел развъждане, се регистрират на основание чл. 137 от ЗВМД и освен годишна такса за притежаване на куче за всяко куче заплащат в касата на общината и годишна такса, съгласно чл. 35. ал. 5 от ЗЗЖ в размер определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
(2) Таксата по ал. 1 не се заплаша от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация по ЗВМД.

Раздел III
ПРИСЪСТВИЕ НА КУЧЕ-ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл. 11. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче-домашен любимец е длъжен:
1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето-домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
2.Да не оставя кучето-домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
3.Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче-домашен любимец с други животни и хора.
4. Да не използва кучето-домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други животни.
5.(отм. с Решение № 1456/19.07.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело № 1291/2018г. по описа на АСБ, в сила от 10.09.2018г.)
6.(отм. с Решение №1456/19.07.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело № 1291/2018г. по описа на АСБ, в сила от 10.09.2018г.)
(2) Собственикът, водачът или стопанинът е длъжен да предоставя документите на кучето-домашен любимец пред ветеринарните и или общински власти при поискване.
Чл. 12.(1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета-домашни любимци:
1. На територията на детски градини и училища:
2. На територията на обособени детски и спортни площадки:
3. На територията на паркове:
4. На места обозначени от общината със забранителни знаци.
Чл. 13. (1) ( отм. с Решение № 1456/19.07.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело №1291/2018г. по описа на АСБ, в сила от 10.09.2018г.)
(2) От намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора;
Чл. 14. (1) Родител, попечител или други лица. които полагат грижи за деца под 14 години не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче-домашен любимец над 10 кг. на обществени места:
(2) Когато лицата по предходната алинея не могат да упражнят необходимия надзор, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно дееспособно лице в случаи на разхождане на куче-домашен любимец над 10 кг. на обществени места.
Раздел IV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА УЛОВ И ОБРАБОТКА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ
Чл. 15. (1) Безстопанствените и скитащите кучета (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици които не обитават дом. ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач и не притежават надлежна идентификация) подлежат на залавяне от служителите на общината, външна специализирана структура организация упълномощена от Кмета на Общината и на последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидени в националното законодателство и местни нормативни уредби.
Чл. 16. (1) Куче-домашен любимец заловено от служителите на общината се връща на собственика му след представяне на ветеринаромедицинския паспорт на животното и удостоверение за платена «такса за притежаване на куче» за съответната календарна година.
(2) При повторно залавяне на домашно куче. което вече е било освобождавано по реда на ал. 1 се кастрира, а на собственика се налага глоба.
1. Собственикът получава животното след представяне на ветеринаро-медицинския паспорт на кучето, удостоверение за платена «такса за притежаване на куче» за съответната календарна година.
2. В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче се маркира по надлежния ред. настанява се в приют или се връща на мястото на залавянето му като се вписва в Регистъра за безстопанствени животни.
Чл. 17. (1) Собствениците на умрели домашни кучета:
1. Уведомяват писмено общинската администрация за вписване на обстоятелството в Регистъра за домашни кучета:
Чл. 18. (1) Сигнали за трупове на кучета, намерени на улични платна, в междублокови пространства и други открити обществени места се подават в общинската администрация. Не се приемат анонимни сигнали.
(2)До 24 часа след приемане на сигналите по ал.1. труповете се прибират за последваща преработка от екарисаж
(3)В случаите на прибрани трупове на кучета, животните се идентифицират за собственост, като безстопанствените се предават за последваща преработка,а при установяване на собственик наличие на татуировка, микрочип или др. се предприема необходимото за издирване на собственика. Установеният собственик се санкционира с глоба и се задължава да загроби животното.
Чл. 19. Управителите на приюти за животни по чл. 44. ал. 1 от Закона за зашита на животните до 10-то число на календарния месец изпращат на кмета на общината данните от регистъра по чл. 47. ал. 7 от ЗЗЖ отнасящи се за предходния месец.
Чл. 20. Организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето за извършените обезпаразнтявания и ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета.
Раздел V

МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КУЧЕ-БЕЗСТОПАНСТВЕНО ИЛИ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ
Чл. 21. (1) При подаден писмен сигнал за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче - безстопанствено или домашен любимец с известен собственик и или адрес на отглеждане се прилагат разпоредбите на чл. 114, ал. 3 от Наредба № 41 10.12.2008 г. на МЗХ и се извършва проверка на място от смисъла на § 1. т. 8 от допълнителните разпоредби на настоящата наредба, които процедират, съгласно изискванията на ЗВМД. ЗЗЖ и настоящата наредба:
(2) При нанесени от кучето (безстопанствено или домашен любимец) телесни повреди, се изготвя протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания:
1. При ухапване на физическо лице или животно- компаньон от страна на домашно куче от порода, подробно изброени в чл. 13. ал. 1. както и от друго едро домашно агресивно куче с известен собственик, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназня съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
2. При ухапване на физическо лице или животно- компаньон от страна на домашно куче с неизвестен собственик или адрес на отглеждане, общинската администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ и съответното полицейско управление. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на предходната т. 1.
3. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна на безстопанствено куче то се залавя и бива настанено в приют, където се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето н излиза с протокол с констатации за агресивно поведение или липса на таково. Комисията включва: ръководител улов на безстопанствени животни, ветеринарен лекар, представител на организация за зашита на животните. След приключване работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ.
Раздел VI
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са Кметът на Община Созопол и други упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.
(2) Неправителствени организации съдействат на органите по ал. 1 на чл. 22 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.
Чл. 23. (1) Контролните органи по чл. 22. ал. 1 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица. като анонимни сигнали не се проверяват.
(2)Контролните органи:
1. Установяват самоличността на собственика на животно-домашен любимец със съдействието на полицията или ОДБХ:
2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на полицията.
(3)При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1.Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им.
2.Налагат глоба срещу фиш. При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания ЗАНН.
3.Съставят актове за установяване на административни нарушения.
(4)(изм. Решение №1456/19.07.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело №1291/2018г. по описа на АСБ, в сила от 10.09.2018г.
Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на Община Созопол.
Чл. 24. (1) За констатирани нарушения по чл. 4. ал. 1. т. 12 от настоящата наредба, нарушителят заплаша в касата на общинска администрация по една пълна такса (в размер на актуалната стойност на таксата към момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година и глоба в размер на 20.00 лв.
(2)За констатирани нарушения по чл. 4.ал.1. т.13 от настоящата наредба, нарушителите заплашат глоба в размер на петдесет процента от стойността на годишната такса.
(3)За констатирани нарушения по чл. 4.ал.2.т.1 от настоящата наредба, нарушителите заплашат глоба в размер на 50.00 лв.
(4)В случаи на нарушения по чл. 4. ал. 1 с изключение на т. 12 и т. 13 от настоящата наредба на собственика на кучето се налага глоба с фиш в размер до 30.00 лв. При повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 100.00 лв.
(5)За констатирани нарушения на чл. 10. ал. 1 от настоящата наредба, на нарушителя се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 250 до 1000 лв.
(6) На собственици на кучета - домашни любимци нарушили разпоредбите на чл. 11. ал. 1, т. 2 от настоящата наредба се налага глоба в размер от 100.00 до 300.00 лв. за което се издава наказателно постановление.
(7)(отм. с Решение №1456/19.07.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело №1291/2018г. по описа на АСБ, в сила от 10.09.2018г.)
(8)(отм. с Решение №1456/19.07.2018г. на АСБ, постановено по адм. дело №1291/2018г. по описа на АСБ, в сила от 10.09.2018г.)
(9)В случай че стопанинът допусне нежелано размножаване и не осигури кастрация на животното-домашен любимец съгласно чл. 5. ал. 5 от настоящата наредба му се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление
за налагане на глоба в размер от 50.00 до 100.00 лв., а при повторно нарушение от 150.00 лв до 200.00 лв.
(10)За констатирани нарушения по чл.16. ал.1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 20.00 лв.
(11)За констатирани нарушения по чл. 16. ал.2 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 100.00 лв.
(12)За констатирани нарушения по чл.18.ал.3 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 100.00 лв.
(13)За констатирани нарушения по чл.21. ал.2. т.1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба, която за физическите лица е до 2 000.00 лв., а когато кучето е собственост на юридическо лице и или грижите и отглеждането му се извършва от юридическо лице на същото се налага санкция в размер до 1000.00 лв.
(14)Наказанията по предходните алинеи се налагат ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
(15)За констатирани нарушения по настоящата наредба различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 80.00 до150.00 лв. а при повторно нарушение от 150.00 до 300.00 лв.
(16)За явно маловажни случаи, установени при извършването им. овластените по чл. 22. ал. 1 от настоящата наредба длъжностни лица налагат глоба от 10.00 лв. срещу издаване на квитанция.
(17)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 25. Глобите, събрани по реда на тази наредба и приходите от събраните такси за притежаване на куче. постъпват в общинския бюджет и се използват целево за: изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки за разхождане на домашни кучета: поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета: за доставка и монтаж на специализирани кошчета за кучешки екскременти: за общински кампании по кастрации, обезпаразитяване. чипиране и пр.: за други дейности и мероприятия, включени в Плановете за действие към Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Созопол.
Раздел VII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. ..животно-домашен любимец" е всяко куче. което се отглежда в домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел:
2. "идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните от неговия мнкрочип. съответстващи на паспортните и регистрационните данни:
3. „безстопанствени кучета" са тези животни, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом. ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач".
4. „ кастрация" - отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките:
5. „агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт: като кучето „не е агресивно" ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост респективно човека под чиито контрол се намира в момента/:
6. „търговия с животни-домашни любимци" са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел. включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни:
7. приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.
8. ,мобилна група" - комисия, сформирана със заповед на кмета на общината, в която участват представители на общината, общинска полиция, представител на неправнтелствена организация. Мобилната група извършва проверки за регистрацията на кучета-домашни
любимци и на сигнали, относно нарушения изискванията на наредбата.
9. „едро куче” – куче с телесно тегло в зряла възраст над 25 кг.
ПРЕХОДНИ II ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Созопол е приета с Решение № 773 взето с Протокол № 31/ 05.03.2014Г. на Общински съвет Созопол.
§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Созопол и на упълномощени от него лица.
§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40. ал. 5 от Закона за защита на животните и във връзка със Закона за местните данъци и такси. чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинска дейност, чл. 59. ал. 3. чл. 60. чл. 70. ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на животните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...