Събота, 28 Декември 2019 16:45

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение №446 от Протокол № 15/30.09.2016г. на Общински съвет Созопол, изм.с Решение №786/28.04.2017г. на Административен съд Бургас, в сила от 30.05.2017г./

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.С тази Наредба се определят реда и условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Созопол.

1.2.Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
1.3От предучилищното образование се очаква да създаде условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище.

1.4.Принципно новата позиция на предучилищното образование е ориентирана към неговата роля на водещ и основополагащ етап в ученето през целия живот.Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие./Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020г/
1.5.Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт и на държавния стандарт за физическа среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие.
1.6.Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
1.7.Отговорните институции си сътрудничат с цел гарантиране на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование.
съвет. 1.8.Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно/ чл.6 от Наредба №5/ 03.06.2016 за предучилищно образование/ при спазване на условията по чл. 4 от тази Наредба.
1.9Съгласно чл.68,ал.1.от ЗПУО / в сила от 01.08.2016г / в общинските детски градини може да се организират почасови, съботно – неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условие и ред,определени с Наредба на общинския
II. ПОСТЪПВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

2.1. Постъпването на децата в общински детски градини на територията на Община Созопол се осъществява по желание на родителите/настойниците, както и лицата, при които са настанени за отглеждане деца по реда на чл.26 от Закон за закрила на детето.

2.2В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10 –месечна до тригодишна възраст.
2.3.Децата, постъпили в яслени групи в детските градини , се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката.
2.4.Децата постъпват за предучилищно образование в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
2.5.За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място , както и при наличие на свободни места, в детската градина може да постъпят деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването./ начало на учебната година-15 септември/
2.6.Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование
2.7./ а/Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата.Броят на групите и броят на децата в групата ,в общинските детски градини се определя от Директора на детската градина при спазване на следните условия:
- съгласуване с педагогическия съвет;
-съответствие с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите;
-съответствие с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини.
/б/Предучилищното образование може да се организира и в разновъзрастови групи;
/в/ Когато в детската градина са записани деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност;
/г/Детските градини са длъжни да приемат деца със специални образователни потребности.В групата на детската градина могат да се обучават до 3 деца със СОП ,освен в случаите, когато в населеното място няма друга детска група , в която децата да могат да бъдат приети.В тези случаи броят на децата в групата може да бъде по-голям от установения стандарт, но само след получено разрешение от началника на РУО-гр.Бургас.

2.8.За отглеждане, възпитание и обучение в ДГ родителите или настойниците заплащат такса съгласно Закона за местните данъци и такси и Решение на Общински съвет Созопол.
2.9.В ДГ посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите или настойниците.За времето,през което детето не е посещавало ДГ не се заплаща такса,ако е подадена молба за отсъствие до 3 месеца или детето боледува.
2.10/а/Децата от подготвителните групи, записани в целодневна,полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
/б/Отсъствието на децата по 10/а/ ,по семейни причини, през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година, с писмено уведомяване от родителите в срок, определен от Правилника за дейността на детската градина или училището.
/в/Децата от подготвителните групи е допустимо да отсъстват за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната учебна година със Заповед на министъра на образованието и науката.

2.11. (1) Отм. с Решение № 786/28.04.2017г.на АСБ, адм.дело № 524/2017г. на АСБ, в сила от 30.05.2017г.
2.12.При отсъствие без уведомяване на детската градина за причините и срока по надлежния ред,родителите дължат стойността на един храноден, утвърден с Решение на Общински съвет.

2.13.Приемът на децата в детските заведения се осъществява при спазване разпоредбите на:

o Закона за предучилищно и училищно образование , в сила от 01.08.2016год.
о Наредба №5 от 03.06.2016г за предучилищното образование,обн. в ДВ бр.46 от17.06.2016г, в сила от 01.08.2016г със Заповед на Министъра на образованието и науката.
о Наредба №3 /05.02.2007г на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини.
о Наредба № 26 /2008г за устройството и дейността на детските ясли и здравните изисквания към тях.
О Закон за местното самоуправление и местна администрация.


ІІI.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
3.1. За предучилищно образование в общинските детски градини целогодишно се приемат и записват деца.
3.2.Приемът на децата се извършва по документи,подадени / в една или няколко/ детски градини в селище на Общината.
3.3.Документи се приемат от директора или от упълномощено от него лице.
3.4. При подаването на документите подателят се информира задължително за входящия номер на документите, издаден от детската градина.
3.5.Приемането и записването на деца за предучилищно образование в общинска детска градина се извършва въз основа на писмено заявление , съдържащо следната информация:
o трите имена на подателя / родител и/или настойник; лице, при което е настанено дете за отглеждане по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето : близки и/или роднини, приемно семейство/
o трите имена на детето
o единен граждански номер
o месторабота на родителите
o актуален адрес
o телефон за връзка-стационарен и мобилен
o данни за личен лекар
o данни за постоянен адрес в Община Созопол-лична карта на поне един от родителите/Приложение 1/
3.6.Родителите, които кандидатстват в повече от едно заведение,
задължително посочват това в заявлението си.
3.7.За осигуряване на задължителното предучилищно образование в общинските училища , родителите подават заявление до директора на учебното заведение.Към заявлението се прилагат копие на акт за раждане и здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

ІV.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

А. ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМ:
41. Заявление по образец за прием в детско заведение /Приложение 1/.
4.2. Акт за раждане на детето (оригинал и копие).
4.3. Лична карта на родителя или документ за адресна регистрация(оригинал и копие).
4.4. Удостоверение от Община Созопол – Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама"- за наличие или липса на задължения за предходна година на всеки от родителите.

Б. ЗА ЗАПИСВАНЕ ПРИ ПРИЕМ
4.5.Декларация-потвърждение за записване в съответната детска градина
4.6 Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
4.7.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина ;
4.8.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4.9.Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
4.10.Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла или градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол по реда на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в Република България.
4.11.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина ;.


В. ЗА НАЛИЧИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
4.12. Акт за смърт при дете-сирак или полусирак.
4.13. Акт за раждане (за трето и следващо дете в многодетни семейства и деца-близнаци).
4.14.Удостоверение от ВУЗ за съответната учебната година (за родители-студенти-редовна форма на обучение).
4.15. Експертно решение на ТЕЛК(НЕЛК) при установено увреждане на дете (50% и над 50%).
4.16. Експертно решение на ТЕЛК(НЕЛК) за установена намалена трудоспособност на един от родителите (90% и над 90%).
4.17.Становище на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РУО на МОН и медицинско заключение от лекар – специалист -за децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания .
4.18.Съдебно решение за настаняване на дете при близки/роднини,приемно семейство
4.19.Документи от работодател, че родителите работят в общинско, държавно,частно предприятие, търговско дружество или дружество с нестопанска цел.

V.ПРЕДИМСТВА
5.1.Деца сираци или деца полу-сираци
5.2.Деца, настанени за отглеждане по реда на чл.26 от Закон за закрила на детето при близки и роднини, или приемни семейства – заповед за настаняване, на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, или съдебно решение
5.3.Деца на многодетни семейства – /актове за раждане/
5.4.Деца – близнаци - удостоверение за раждане
5.5.Деца на родители инвалиди – решение на ТЕЛК
5.6.Деца с увреждания – решение на ТЕЛК с медицинско заключение на лекар – специалист
5.7.Деца със специални образователни потребности – становище на екип за комплексно педагогическо оценяване към РУО и медицинско заключение на лекар – специалист
5.8.Деца, които имат братче или сестриче, вече приети в детското заведение - /запис на името в заявление за прием/
5.9.Деца на редовни студенти – удостоверение, издадено от съответния ВУЗ, че и двамата родители са редовни студенти, към датата на подаване на заявлението
5.10.Деца на родители, живеещи в района на детското заведение
5.11. (1) Отм. с Решение № 786/28.04.2017г.на АСБ, адм.дело № 524/2017г. на АСБ, в сила от 30.05.2017г.

VІ. КРИТЕРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА.
КЛАСИРАНЕ
6.1. Приемът на деца в детските заведения се извършва от комисия, определена със Заповед на директора.
6.2.Класирането се оформя в протокол, който се одобрява от Директора на съответното заведение.
6.3.Списъците на новоприетите деца в съответните заведения за текущата учебна година , одобрени от Директора ,се обявяват на видно място в детската градина.
6.4.Редът на класиране е както следва:
o Деца с предимства
o Деца на работещи родители
o Деца на неработещи родители
6.5.Свободни места се запълват , както следва:
o деца на работещи родители по реда на входящия номер/томбола;
o деца на неработещи родители по реда на входящия номер/томбола;


VII.ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
7..Децата се отписват от детските градини и подготвителните групи в общинските училища:
7.1 При изразено желание от родителите;
7.2.При постъпване в друга детска градина /училище или в друго училище с организирано задължително предучилищно обучение;при постъпване в първи клас /за детските градини/
7.3Преместване на дете от една детска градина в друга може да се осъществи при наличие на свободно място;
7.4 При преместване на дете от подготвителна група , директорът на детската градина/училище издава Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование.
7.5Детската градина или училището издава Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи при завършване на учебната година /31 май /.

VІІI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1.Настоящата наредба има за цел да организира приема на децата в детските градини, съществуващи на територията на община Созопол.
8.2.Директорите на детските градини са задължени да поставят настоящата Наредба на видно място за информация на родителите.
8.3.Директорите на детските градини и Ръководителя на „ДДО-ОДЗ” Созопол, със съдействието на общината и/или кметствата в съставните селища на общината , в срок до 10-ти март на текущата година уведомяват с писмо /Приложение №3/ или по друг, избран от тях начин, родителите на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка през предстоящата учебна година .
8.4.Посочените приложения - образци на формуляри са задължителни за всички общински детски градини на територията на Община Созопол.
o Заявление Приложение 1
o Декларация Приложение 2
o Уведомително писмо Приложение 3
8.5. На основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, родителите или настойниците, които са с постоянно местожителство на територията на Община Созопол се освобождават изцяло от заплащането на такси за отглеждане, възпитание, хранене и обучение в общинските детски градини).
8.6.Настоящата Наредба е приета с Решение № 446/30.09.2016 година и влиза в сила от датата на приемането му.”
т.8.7 със следното съдържание: ”Настоящата Наредба отменя действащата НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ / ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ приета с Решение № 1194/ 22.07.2011 на Общински съвет - Созопол”

Приложение 2
Приложение 3

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА .......................................
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ /Кр. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...