Събота, 28 Декември 2019 16:54

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ "ЧЕРНОМОРЕЦ/

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
В
РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „ЧЕРНОМОРЕЦ"


/Приет с Решение №243/10/28.04.2016 г. на Общински съвет Созопол/ Изм. с Решение №1338/22.02.2019 г.  / Изм. с Решение№543/22.12.2021 г./ Изм. с Решение №842/31.10.2022 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник определя режима на плаване и стоянка в акваторията на рибарско пристанище „Черноморец".
Чл. 2. Собственик и Оператор на рибарското пристанище е „Община Созопол".
Чл. 3. Оперативното ръководство и контрол по спазването на задължителните разпоредби на ИА „Морска администрация", Гранична полиция, Митницата и други нормативни документи се изпълнява от щатния състав на рибарско пристанище „Черноморец", състоящ се от:
 Ръководител на звено: рибарско пристанище „Черноморец".
 брегови моряци на рибарско пристанище „Черноморец".
Чл. 4. Всички посетители, собственици на плавателни съдове и техните гости посещават рибарско пристанище „Черноморец" и ползват предлаганите услуги на свой риск и отговорност. Те са длъжни да спазват обществения ред установените правила на територията на пристанището, както и да изпълняват препоръките и указаният направени от персонала, когато са допуснали нарушаването им.
Чл. 5. Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да предоставят на ръководителя на пристанището списък с данни на хората, имащи право да посещават или ползват техните плавателни съдове в тяхно отсъствие. В случай, че такива данни не бъдат предоставени, персонала на пристанището няма да допуска до борда на плавателните съдове трети лица.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 6. Рибарско пристанище „Черноморец" е предназначено за:
/1/ Осигуряване на безопасна стоянка на плавателните съдове.
/2/ Осигуряване на платена по действащата тарифа стоянка за плавателни съдове под български или чужд флаг.
/3/ Оказване помощ на бедстващите и аварирали плавателни съдове.

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗВАЖДАНЕ И СПУСКАНЕ НА ВОДА И ШВАРТОВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ.

Чл. 7. Дейностите по подготовка за изваждане и спускане на вода, обслужване, поддръжка и ремонт на плавателни съдове се съгласуват с ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице и се извършват след даване на разрешение на посочени от тях места.
Чл.8./1/ Всички плавателни съдове застават на определените им кейови места съгласно схемата за швартоване на пристанището или сключените от тях Договори за приставане и домуване.
/2/ Промяната на кейовото място се допуска само с писмено разрешение на ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице, с изключение на аварийни случаи.
Чл.9. Всички собственици и капитани на плавателни съдове са персонално отговорни за правилното маневриране, швартоване и снемане от котва на своите плавателни съдове.

IV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, БРЕГОВО ЗАХРАНВАНЕ. ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕТО.

Чл.10. Собствениците на плавателни съдове сами осигуряват и окомплектоват с подходящи накрайници, кабели и маркучи за свързване със съоръженията за брегово захранване. Собствениците на плавателни съдове отговарят за изправността на присъединителните устройства и за съответствието им с действащите стандарти за външно ползване. Подаването на брегово захранване с електричество се извършва само след проверка на присъединителните кабели и накрайници в присъствието на служител на пристанището.
Чл.11. /1/ Всички собственици на плавателни съдове и упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да проверяват за правилното и надеждно свързване с бреговото захранване с цел предотвратяване на повреди по електрическите и електронни уреди на борда, както и на захранващите системи на пристанището.
/2/ Когато на борда на плавателния съд няма вахтен, собствениците им или упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да изключат бреговото захранване и всички електрически и газови системи на борда.
/3/ Всички лица, които се намират на борда на плавателния съд трябва да спазват стриктно препоръките и инструкциите за безопасност при използване на електричество.
Чл.12. /1/ Всички ремонтни дейности на територията на пристанището се извършват след молба от собственика, в която се описват вида на ремонтните работи и разрешение на ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице.
/2/ Извършването на ремонтни дейности, изискващи огневи работи става при спазване на действащите правила и инструкции за пожарна и аварийна безопасност.
/3/ Забранява се извършването на сервизни и ремонтни дейности през месеците Юли и Август. След изрично разрешение на ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице, през тези месеци се допуска само извършването на аварийни ремонтни дейности.
/4/ Даването на някое от разрешенията, предвидени в този член, не ангажира отговорността на Оператора на пристанището и не освобождава собствениците и лицата, които извършват ремонтни дейности от отговорност за щети, нанесени върху съоръженията на пристанището, на други плавателни съдове или трети лица.
Чл.13. Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да поддържат в отлично състояние и готовност, предписаните им от закона противопожарно, спасително и аварийно оборудване, с цел предприемане на навременни и ефективни действия при възникване на инциденти.
Чл.14. /1/ Собствениците на плавателни съдове, техните гости, упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да пазят чистотата в района и акваторията на пристанището.
/2/ Персоналът на пристанището осигурява общо почистване на района и акваторията, както и приемане на битови отпадъци от плавателните съдове на определените за това места. Битовите отпадъци от плавателните съдове трябва да се изхвърлят опаковани в торби за отпадъци.
/3/ Забранява се изхвърлянето на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, като сантинни и фекални води в акваторията, подходния канал и района на пристанището. Изхвърлянето на тези отпадъци става според действащото законодателство. За констатирани нарушения на това правило ръководителя на пристанището уведомява съответните органи и има право да ограничи достъпа на извършителя до пристанището за срок от една година.
V. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СИГУРНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО.

Чл.15. Маневрирането и плаването в акваторията на пристанището и подходния канал се извършва съгласно разпоредбите на Международните Правила за Предпазване от Сблъскване на Море, предписанията на ИА „Морска Администрация" и добрата морска практика.
Чл.16. Сигурността на корабоплаването се осигурява чрез:
/1/ Ръководство и контрол на движението и швартоването на плавателните съдове на определените им места в акваторията на пристанището.
/2/ Поддържане на радиовръзка по УКВ 73 канал.
/3/ Спазване на сигналите за движение на плавателните съдове.
/4/ Своевременно известие за подход към пристанището.
/5/ Общият контрол по сигурността се извършва от органите на ИА „Морска администрация".
Чл.17. Всички собственици и капитани на плавателни съдове движещи се по вода и маневриращи в подходния канал и акваторията на пристанището са длъжни да спазват максимално допустимата скорост от 3 възела.
Чл.18. Влизане и напускане на пристанището:
/1/ Всички плавателни съдове влизащи или напускащи пристанището са длъжни да вземат разрешение и да се запишат във вахтения журнал. Разрешение се издава само при изплатени всички задължения към пристанището
/2/ Всички плавателни съдове при швартоване в акваторията на пристанището са длъжни:
 да представят документи за собственост и регистрация.
 да се запознаят с настоящият правилник.
 да сключат с пристанището „Договор за приставане и домуване на плавателни съдове", който урежда всички взаимоотношения между страните.
 да заплатят съгласно действащите тарифи ползването на кейовото място в брой или по банков път срещу издадена фактура.
 капитана и собственика на плавателния съд да получат пропуск за влизане и излизане от портала на пристанището.
/3/ Плавателните съдове влизащи в акваторията на пристанището дават път на излизащите от него.
Чл. 19. Маневриране в акваторията на пристанището:
/1/ Регулирането на движението и швартоването на кея се извършва по УКВ или визуално от дежурните брегови моряци.
/2/ Сигналите и разпорежданията на служителите на пристанището са задължителни за всички плавателни съдове намиращи се в акваторията му.
/3/ Маневрирането в пристанището се забранява при лоши метеорологични условия, когато това е обозначено от персонала на пристанището.

VI. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ.

Чл. 20. В акваторията на пристанището се забранява:
/1/ Промяната без разрешение на швартовото място освен в аварийни случаи.
/2/ Изхвърлянето на всякакви отпадъци, нефтопродукти и санитарни води, освен в предвидените за това съоръжения.
/3/ Къпането, плуването, карането на водни колела, ски, сърф и др., както и извършването на водолазни работи.
/4/ Подаването на каквито и да е звукови и светлинни сигнали, освен в аварийни случаи.
/5/ Стрелбата с огнестрелно оръжие и въздушни пушки. Използването на фойерверки. Ракетните сигнали се използват само в случаи на бедствие.
/6/ Управлението на плавателни съдове от лица без съответната квалификация, лица употребили алкохол или други упойващи вещества.
/7/ Почистването на корпусите от обраствания, очукването от ръжда, боядисването и други подобни.
/8/ Приемане на борда на повече лица от определеното в позволителното за плаване.
/9/ Ползването на радиостанциите и радарните антени след швартоването на кея.
/10/ Паленето на огън и барбекю в района на пристанището.
/11/ Миенето на мрежи и други приспособления, както и морски продукти,
добити в следствие на рибарска дейност от 01.05 до 01.10.
/12/ Съхранение на инвентар и каквото и да е оборудване на територията на кейовете, алеите, паркингите и пътищата в пристанището без разрешение. За оборудване и инвентар оставени без надзор отговорността се носи от собственика на същото.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ. ОГРАНИЧАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРА НА ПРИСТАНИЩЕТО.


Чл. 21. Операторът на рибарско пристанище „Черноморец" препоръчва на всички собственици на плавателни съдове и автомобили, да имат сключена застраховка, покриваща съответните рискове от евентуални щети, причинени от и на собственика, от и на неговия екипаж и/или гости, от и на трети лица, от и на плавателни съдове, от и на автомобили.
Чл. 22. Собствениците на плавателни съдове отговарят за всички вреди, нанесени върху системите и инфраструктурата на пристанището и/или на околните плавателни съдове, в резултат на свое виновно(умишлено или непредпазливо) поведение (действие или бездействие).
Чл. 23. Операторът на пристанището не носи отговорност за евентуални вреди причинени на плавателните съдове и/или на друго имущество, и/или на хора. намиращи се на територията на пристанището от други плавателни съдове и/или трети лица. Увредените лица следва да обезщетяват вредите си чрез предявяване на претенции, към застрахователната компания, покриваща съответните рискове от евентуалните щети.
Чл. 24. Операторът на пристанището не носи отговорност за качеството и евентуални щети причинени от ползването на обществени услуги, като електричество, вода, телефон, кабелна телевизия и интернет, в следствие на неспазване правилата за безопасност при ползване на съответната услуга, непостоянно напрежение, непостоянно налягане на водата или непостоянно качество на връзката.
Чл. 25. Операторът на пристанището не носи отговорност за щети на имущество и хора, намиращи се на територията на пристанището, причинени от природни бедствия, като земетресения, градушки, бури и други, както и от форсмажорни обстоятелства, като пожар, терористични нападения, войни и други.
Чл. 26. Операторът на пристанището не носи отговорност за инциденти и повреди причинени на плавателни съдове в следствие вадене и спускане на вода на плавателни съдове, неправилно движение и маневриране в района, подходния канал и акваторията на пристанището.
Чл. 27. Операторът на пристанище не носи отговорност за инциденти и повреди причинени върху системите и инфраструктурата на пристанище и/или на плавателните съдове, акостирали в пристанището и/или на трети лица в резултат на извършвана в акваторията на пристанището сервизна и ремонтна дейност.

VIII. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 28. Операторът осигурява денонощна охрана на пристанището, която при необходимост осъществява връзка с контролните органи, пожарната служба и полицията.
Чл. 29. При щормово предупреждение екипажите са длъжни да предприемат мерки за сигурността на плавателните съдове.
Чл. 30. При форсмажорни обстоятелства плавателен съд се приема в пристанището като не заплаща такси за първите 24 часа от престоя си

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Екипажите на всички плавателни съдове намиращи се на стоянка в пристанището са длъжни да се запознаят и спазват настоящият правилник.
Чл. 32. Настоящият правилник е общодостъпен при администрацията на пристанището.
Чл. 33. /1/ За неспазване на настоящия правилник, Операторът на рибарско пристанище „Черноморец" налага парични санкции съгласно тарифата на пристанището:
- при първо нарушение – глоба 500,00 лв.
- второ нарушение – глоба 1000,00 лв.
- трето нарушение – глоба 2000,00 лв. и отстраняване от пристанището.
/2/ При системно нарушаване на правилника се отнема правото на достъп до пристанището и се предприемат всички законови действия по отстраняване на нарушителя.
Чл. 34. При непотвърждаване на „Договор за приставане и домуване на плавателни съдове“ същият се изтегля на сух док, до изпълнение на неговите условия.

 

 

 

Председател
на Общински съвет – Созопол: ................
/Кр.Германова/

 

 

 

 

 


Приложение 1 /Изм. с Решение №1338/22.02.2019г./Изм. с Решение №543/22.12.2021 г.

Приема се ново Приложение №1 „Тарифи рибарско пристанище гр. Черноморец“ със следното съдържание:

 

  1. ТАРИФИ РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

 

ТАРИФИ РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

                                         I.            ПРИСТАНИЩНИ ЦЕНИ – ПЛАВАТЕЛЕН СЪД: С ДДС

1.    Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка(местни) при спазване на следните условия:

Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година

Ø  Дължината на плавателния съд е до 8 метра/ изм. с Решение №842/31.10.2022 г./

Ø  Собственикът да е регистриран по постоянен адрес на територията на община Созопол

50,00 лв.  

 

 

2.    Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка (местни) при спазване на следните условия:

Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година

Ø  Дължината на плавателния съд е от 8-10 метра/изм. с Решение №842/31.10.2022 г./

Ø  Собственикът да е регистриран по постоянен адрес на територията на община Созопол

100,00 лв.

3.    Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка (местни) при спазване на следните условия:

Ø  Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година

Ø  Дължината на плавателния съд е над 10 метра

Ø  Собственикът да е регистриран по постоянен адрес на територията на община Созопол

200,00лв.

4.    Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка (местни) при спазване на следните условия:

Ø   Собственикът да е регистриран по постоянен адрес на територията на община Созопол

Ø  Дължината на плавателния съд е до 8 метра/ изм. с Решение №842/31.10.2022 г./

 

130,00 лв.

5.    Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка(местни)  при спазване на следните условия:

Ø   Собственикът да е регистриран по постоянен адрес на територията на община Созопол

Ø   Дължината на плавателния съд е от 8-10 метра /изм. с Решение №842/ 31.10.2022 г./

150,00лв.

6.    Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка(местни)  при спазване на следните условия:

Ø   Собственикът да е регистриран по постоянен адрес на територията на община Созопол

Ø  Дължината на плавателния съд е над 10 метра

250,00лв.

7.    Годишна тарифа за корабно място за всеки следващ риболовен кораб/лодка(местни)  при спазване на следните условия:

изм. с Решение №842/31.10.2022 г./ 7.1. При дължина на плавателен съд до 8 м. таксата се увеличава с  30,00лв.

изм. с Решение №842/31.10.2022 г./7.2.При дължина на плавателен съд от 8-10м.  таксата се увеличава с 50,00лв.

7.3.При дължина на плавателен съд по-голяма от 10м. – таксата се увеличава с 70,00лв.

 

 

8.         Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка(приходящи) при спазване на следните условия:

 

 

Плавателен съд до 7м.

 

Годишна

800,00лв.

 

Сезонна

600,00лв.

 

Месечна

200,00лв.

 

Седмична

80,00лв.

 

 

Дневна

20,00 лв.

 

 

 

 

 

4

Плавателен съд от 7 до 10м.

 

Годишна

1200,00лв.

 

Сезонна

700,00лв.

 

Месечна

250,00лв.

 

Седмична

100,00лв

 

Дневна

25,00лв.

 

5

 

 

Плавателен съд от 10м. до 12м.

 

 

 

Годишна

1800,00лв.

 

Сезонна

1000,00лв.

 

Месечна

550,00лв

 

Седмична

180,00лв.

 

Дневна

40,00лв

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Плавателен съд от 12м до 15м.

 

Годишна

2400,00лв.

 

Сезонна

1200,00лв.

 

Месечна

700,00лв.

 

Седмична

250,00лв.

 

Дневна

50,00лв.

 

 

 

 

7

 

 

Плавателен съд от 15м. до 18м.

 

 

 

Годишна

2900,00лв.

 

Сезонна

1800,00лв

 

Месечна

950,00лв

 

Седмична

350,00лв.

 

Дневна

60,00лв

 

 

 

 

 

8

 

 

Плавателен съд от 18м до 21м.

 

 

 

Годишна

3500,00лв.

 

Сезонна

2350,00лв.

 

Месечна

1300,00лв.

 

Седмична

500,00лв.

 

Дневна

80,00лв

 

 

 

 

9

Плавателен съд над 21м.

 

Годишна

4500,00лв.

 

Сезонна

2900,00лв.

 

Месечна

1500,00лв.

 

Седмична

600,00лв.

 

Дневна

120,00лв.

 

 

II. ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ: С ДДС

 

 

 

За приходящи:

 

 

1.

Цена за ползване на слип

6,00лв.

 

2.

Цена за паркинг от площта на пристанището

2,00 лв./час

 

3.

Цена за ползване на паркинг над 5 часа в рамките на един ден/които ползват слип/

10,00лв.

 

4.

Цена за паркинг за транспортно средство/за товарене и разтоварване/

3,00лв./час

 

 

 

 

 

 

За местни и приходящи:

 

 

1.

Цена 1 m3 вода за зареждане

4,00 лв.

 

2.       

Цена 1 kw подадена ел.енергия

0,60 лв.

 

3.       

Цена за работа с автокран

15,00 лв./час

 

4.       

Цена за твърди отпадъци /опаковка до 3kg/

2,00 лв.

 

5.       

Цена за събиране на нефтопродукти – 100 L

10,00 лв.

 

6.       

Цена за пране – 5 kg за домуващи плавателни съдове

10,00 лв.

 

7.       

Ползване на територия от пристанището

0,10 лв./m2/час

 

         

  

  1. „Местни“ са тези, чиито собственици са регистрирани по постоянен адрес на територията на община Созопол.
  2. „Приходящи“ са тези, чиито собственици не са регистрирани по постоянен адрес на територията на община Созопол.
  3. Сезон е периодът от 01.05 до 30.09 включително.

 

 

 

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...