Събота, 28 Декември 2019 16:56

ПРАВИЛНИК - ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ

Правилник
за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът за първа продажба/ЦПП/ е специално изградено место за търговия с продукти от риболов, отговарящ на изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за храните, където се осигуряват условия за организиран пазар при равни условия за участниците.
Раздел I. Условия и ред за участие в центъра за първа продажба.
Чл.2 Действията по организацията на първата продажба се осъществяват от организатор на центъра. Организатор на ЦПП може да бъде лице, притежаващо квалификация за работа с хранителни и рибни продукти.
Чл.3 /1/Организаторът на център за първа продажба на продукти от риболов води регистър на продавачите/Приложение 1/, осъществяващи сделки в него, в който се вписват:
1. Име/наименование на лицето;
2. Номер на разрешителното за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
/2/При осъществяване на първа продажба на продукти от риболов организаторът води дневник на продажбите/Приложение 2/, който се представя на контролните органи при поискване.
/3/За всяка първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба/Приложение 3/.
Чл.4 /1/При първа продажба на продукти от риболов се извършва категоризиране по отношение на свежест и размер. Категоризирането и означаването на категориите свежест и размерна група се извършват в подходящи срокове преди първата продажба, в които рибата и другите водни организми не променят категорията си.
/2/ Категоризацията се извършва от лица, притежаващи свидетелство за категоризация на риба и други водни организми.
Чл.5 /1/При продажбите по чл. 46, ал. 1 /ЗРА/ продавачът предоставя на центъра за първа продажба декларация за произход.
/2/ При първа продажба на риба и други водни организми от внос се предоставя ветеринарномедицински сертификат.
/3/При продажба на продукти от аквакултури продавачът предоставя на купувача декларация за произход на продукти от аквакултури, а когато се продават жива риба и/или други живи водни организми - и ветеринарномедицинско свидетелство.

Раздел II. Място и време за първа продажба на продукти и товарно-разтоварни работи.
Чл.6 Начинът на организацията на работата и спазването на реда в ЦПП се възлага на „организатор на центъра“ от кмета на Общината или определено от него длъжностно лице.
Чл.7 /1/ЦПП осъществява своята дейност през редовно работно време, определено със заповед на кмета на общината или определено от него лице.
/2/Работното време е съобразено със особеностите свързани с начина и времето на улова, акостирането на корабите и лодките, както времето и начина за разтоварване на продуктите.
Чл.8 Мястото на което се осъществява първа продажба на риба и водни организми се намира в специално оборудвано помещение на територията на Пристанище Черноморец.
Раздел IV. Ред за осъществяване на търговията за първа продажба.
Чл.9 Организаторът на ЦПП е длъжен да поддържа помещенията за прием на улова в състояние съответстващо на хигиенните норми заложени в законодателството и Наредба 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните.
Чл.10 Поредност на действията по организация на продажба:
/1/Организаторът регистрира всеки продавач на улов или продукция като прави съответния запис в регистъра на продавачите.
/2/След регистрацията се извършва категоризиране по свежест и размер от квалифицирано по ред определен от ИАРА, лице.
/3/Организаторът отговаря за правилното съхранение на улова, предмет на продажба, в помещенията на ЦПП.
/4/При извършване на продажба, организаторът съставя и издава документ за първа продажба, като веднага след това прави съответния запис за продажбата в дневника за продажбите. Документа се изготвя в четири екземпляра, единият се предава на купувача, втори на продавача, един за ЦПП и един за ИАРА.
/5/В края на работния ден организаторът изпраща в ИАРА информация съгл. т IV, ако има регистрирани продажби.
/6/Към регистъра на продавачите се прилагат декларациите за произход, ветеринарномедицински сертификати и ветеринарно-медицински свидетелства, както и други документи придружаващи улова или продуктите, предмет на съхранение и сделка.
Раздел V. Условия и ред за съставяне на документите от първа продажба от риболов.
Чл.11 Организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач води дневник за първа продажба на продукти от риболов по образец съгласно Приложение 2.
Чл.12 За всяка първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба по образец съгласно Приложение 3, в който се вписват:
1. наименованието на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото на улова;
2. размерът или теглото, качеството, видът на представяне и степента на свежест на всеки вид риба или друг воден организъм;
3. минималният размер риба или друг воден организъм, ако такъв е определен;
4. цената и количеството за всеки вид риба или друг воден организъм, както и за всеки размерът или теглото, качеството, видът на представяне и степента на свежест;
5. предназначението за продукти, които не подлежат на последваща продажба (за преработка, за човешка консумация, за съхранение);
6. имената на продавача и купувача;
7. мястото и датата на продажбата;
8. номерът и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен.
Чл.13 Организаторът на центъра за първа продажба изпращат в ИАРА документите за извършена първа продажба на продукти от риболов, придружени със следната информация:
1. наименование и номер на риболовния кораб, разтоварил рибата и другите водни организми;
2. име на собственика или капитана на кораба, пристанище и дата на разтоварване;
3. данни за документите за превоз, ако има такива

Раздел VI. Видове такси за предоставяни услуги.
Чл.14 В процеса на експлоатацията ЦПП ще предоставя различен вид услуги на продавачи и купувачи на риба и водни организми.
Чл.15 Списък на предлаганите услуги за които се събират такси:
1. Производство и продажба на лед ;
2. Съхраняване на риба и други водни организми ;
3. Предоставяне на оборотен амбалаж ;
4. Услуги за измерване на тежеста на улова ;
5. Пакетиране ;
6. Ползване на услуга за лабораторно изследване на улова ;
Цените на предлаганите услуги са посочени в Приложение 4.
Чл.16 Списъкът с предлаганите услуги, може да се допълни и с други услуги, които ще бъдат подсказани от практиката. Промяната и допълването на списъка става с решение на Общинския съвет.
§1. Правилникът се издава на основание чл.46а ал.3, 4 от ЗРА.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

 

Приложение 1
Регистър на продавачите
Регистрационен № в центъра за продажба :
Име на продавача:
БУЛСТАТ:
Адрес:
Документи за произход на продуктите:


Приложение 2
Дневник за първа продажба на продукти от риболов

№ .....................................
Дата на започване .............г.

(подпис и печат)

Дата на приключване ......... г.

(подпис и печат)

(Образец на дневник за първа продажба:първа корица—гръб)

 

Приложение 3
Документ за първа продажба

Продавач....................... Купувач.............
Булстат............ Булстат..............
Данъчен №..... Данъчен №........
Представляван от........ Представляван от..........
Място на продажбата.................................................................................
Договор за продажба.................................................................................
Декларация за произход..............................................................................
Данни:
1. Наименование на вида...............
2. Място на улова............................
3. Начин на представяне.................
4. Размер на група..........................
5. Категория свежест......................
6. Минимален размер...................
7. Предназначение........................
8. Мярка.........................................
9. Количество.................................
10. Единична цена...........................
11. Обща стойност...........................

 

 

 

 

Приложение 4
Тарифа на предлагани услуги от ЦПП
1. Производство и продажба на лед ...........................................................370 лв/1тон
2. Съхраняване на риба и други водни организми ...................................1.50лв/1ден
3. Предоставяне на дневен оборотен амбалаж .......................................1лв/1касетка
4. Услуги за измерване на тежеста на улова ......................................1лв/1измерване
5. Пакетиране в полиетиленов плик ..........................................................1лв/1пакет
6. Ползване на услуга за лабораторно изследване на улова ..................5лв/1 час

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...