Събота, 28 Декември 2019 17:00

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

НАРЕДБА
ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

/Приета с Решение № 1275 от Протокол № 46/ 30.06.2015 г. на Общински съвет Созопол/ Изм. с Решение №800 от Протокол №33/29.09.2022 г./

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. Настоящата наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с символите и почетната наградна система на община Созопол, както и условията и критериите за тяхното присъждане и връчване.
Чл.2. Символи на община Созопол са:
1. Знаме на община Созопол
2. Герб на община Созопол
3. Огърлица на Кмета на община Созопол
4. Печат на община Созопол
5. Химн на община Созопол
Чл.3. Официалният празник на град Созопол е на седемнадесети юли – деня на Света Великомъченица Марина.
Чл.4. Почетните звания и наградите на община Созопол са:
1. Почетен знак на община Созопол (ключ на града).
2. Плакет на община Созопол.
3. Значка “Созопол”
4. Звание “Почетен гражданин” на община Созопол.
Чл.5. Предложения за учредяване на нови почетни звания и награди се приемат от Общински съвет Созопол по предложение на Кмета на община Созопол или от общински съветник.
Чл.6. Удостояването на български или чуждестранни граждани с почетни звания и награди по чл.4 се извършва със заповед на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет взето с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници (обикновено мнозинство).

ГЛАВА ВТОРА
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РАЗДЕЛ І
ЗНАМЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.7. Знамето на община Созопол изразява самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите на общината и е отличителен знак във вътрешните и международните й отношения.
Чл.8. Знамето на община Созопол се изработва от плат с размери – Дължина 150см. и Височина 90см.
Чл.9. Цветовете на знамето на община Созопол символизират небе, море, свобода и истина, а също така авторитетност, значимост, увереност, традиция и сигурност.
1. син цвят – в процентно съотношение Циан/ Магента – 100/79

2. бял цвят
Чл.10. Знамето задължително се поставя в кабинета на Кмета на общината, а копия - в кабинета на Председателя на Общинския съвет, заседателната зала на Общинския съвет, на пилон пред сградата на общината и кметствата.
Чл.11.Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните случаи:
1. Официалните празници на Република България.
2. Празника на община Созопол.
3. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на община Созопол.
4. Тържествени заседания на Общинския съвет.
Чл.12. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.11 се урежда в изготвен и одобрен ритуал от постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания при Общинския съвет, при съобразяване с изискванията на държавния протокол.
Чл.13. Знамето на община Созопол се издига:
1. На сградата на община Созопол – постоянно.
2. На сградата на Общински съвет Созопол – постоянно.
3. На пилони, поставени на входните артерии на града, на централните кръстовища и площади – постоянно.
4. На сградите на държавните и общински ведомства, общинските фирми, учебните заведения и културни институти – на национални и официални празници и други чествания.
Чл.14. Знамето на община Созопол е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България.

РАЗДЕЛ II
ГЕРБ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.15. Гербът на община Созопол изразява силата на традицията и гордостта на гражданите на общината и е отличителен знак във вътрешните и международните й отношения.
Чл.16. Гербът на община Созопол е изправена котва над която е изписано „Созопол“ има правоъгълна форма, като в долната си част е овален и е с дължина 53см., височина 70см.
Чл.17. Гербът задължително присъства като елемент от знамето и печата на община Созопол.
Чл.18. Гербът на община Созопол се поставя:
1. На фасадата на сградата на община Созопол.
2. В заседателната зала на Общински съвет Созопол.
3. В кабинетите на Кмета на общината и на Председателя на Общинския съвет.
4. На бланките за официална кореспонденция на община Созопол.
5. На почетни знаци и отличия, учредени от Общински съвет Созопол.
Чл.19. Гербът на община Созопол може да бъде изобразяван :
1. На печатни материали на общинската администрация и др.
2. На рекламни печатни и електронни издания.
3. На указателните табели на границите на община Созопол и населените места от общината.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.20.Основен елемент на огърлицата на Кмета на община Созопол е герба на общината.
Чл.21.Огърлицата се предава на новоизбрания Кмет на Общината на първото заседание на Общински съвет Созопол
Чл.22.Огърлицата се носи от Кмета на общината при следните случаи :
1. Тържествен церемониал по случай празника на община Созопол.
2. Връчване на почетния знак на удостоените за почетни граждани.
3.Протоколни срещи с официални представители на международни организации и държави.
4. Други тържествени поводи.

РАЗДЕЛ ІV
ПЕЧАТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.23. Печатът на община Созопол е с кръгла форма в диаметър 6 см. И изобразява – герба на общината.
Чл.24. Печатът на община Созопол се съхранява от Кмета на общината.
Чл.25.Печатът на община Созопол се полага след подписа на Кмета на общината върху оригинала на:
1. Споразумения, договори и други официални документи с важно, дългосрочно и представително значение за община Созопол.
2. Представителни документи за отношенията на община Созопол с побратимени градове.
3. Удостоверения за удостояване със званието “Почетен гражданин”.
4. Други документи с представителен за общината характер или изискуеми по закон.


РАЗДЕЛ V
ХИМН НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.26.Химнът на община Созопол е по стиховете на Ради Кисьов и музиката на Хайгашод Агасян. Текста е следния:

„Де има по света бряг с гвойта красота, изваян със божествена ръка, сред пурпурни скали над сини ширини разкрити пазви с чудна белота.

Созопол.Созопол, в талази верен зов, Созопол, надежда и любов.

Че ти си земен рай в приморския ни край, Европа цяла вече туй го знай и както в роден дом при теб е тя с поклон, при своя вечен блян чаровен май.

Созопол.Созопол, в талази верен зов, Созопол, надежда и любов.

Привет град роден мой.мил в бури и покой, за слънце,бриз,вълни и хора блян, моряци народил, в стихии ги калил цъфти във радост от любов люлян.

Созопол,Созопол, в талази верен зов, Созопол, надежда и любов.“

Чл.27.Химнът на община Созопол се одобрява от страна на Общинския съвет, с обикновено мнозинство.
Чл.28.Химнът на община Созопол се изпълнява в случаите посочени в чл.11 ал.2, 3 и 4 от настоящата наредба.


ГЛАВА ТРЕТА
ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И НАГРАДИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РАЗДЕЛ І
ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ (КЛЮЧ НА ГРАДА)

Чл.29. Ключът на град Созопол представлява почетен знак – изразител на признателност, дълбоката благодарност и доверие на жителите на общината към положените от неговия носител усилия за обществено-политическото, културно и икономическото развитие на община Созопол.
Чл.30.Ключът на град Созопол се връчва на български или чуждестранни граждани с международно признание, за тяхната дейност по защита на човешките права и утвърждаването на демократичните ценности, както и на общественици с изключителни заслуги за общината.
Чл.31. Общинският съвет на община Созопол взема решение за връчване на Ключа на град Созопол по предложение на Кмета на Общината или на общински съветник.
Чл.32. Връчването на Ключа на град Созопол се извършва публично, в тържествена обстановка от Кмета на общината и Председателя на Общинския съвет в присъствието на общинските съветници.

РАЗДЕЛ ІІ
ПЛАКЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Чл.33. Плакетът на Община Созопол е релефно изображение на герба, поставен в кутия с отличителните знаци на общината върху капака.
Чл.34. Плакетът се подарява на български или чуждестранни граждани, допринесли за издигането на културното развитието на общината. Общинският съвет взема решение за връчване на плакета по предложение на Кмета на общината или на общински съветник. Връчването на плакета се прави от Кмета на общината или Председателя на Общински съвет Созопол.

 

РАЗДЕЛ ІІІ
ЗНАЧКА “СОЗОПОЛ”

Чл.35. Значката ”Созопол” е символ на общината и представлява контурно релефно изображение на герба на общината. Тя има отличителен и почетен характер.
Чл.36. Удостояването със значка “ Созопол” се извършва от Кмета на общината или Председателя на Общински съвет Созопол, след решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.
Чл.37. Предложение за удостояване могат да правят Кмета на община Созопол или общински съветник.
Чл.38. Длъжностните лица, които носят значка “ Созопол” при изпълнение на служебните си задължения, както и по време на националния празник на Република България, официалните празници, празника на община Созопол и други градски и национални тържества и ритуали са:
1. Кметът на Община Созопол.
2. Председателя на Общинския съвет.
3.Заместник кмета и лицата заемащи ръководни длъжности в общинска администрация.
4. Общинските съветници.
5. Служителите от общинската администрация.
Чл.39. Като почетен знак значката може да се връчва на български и чуждестранни лица със заслуги при изпълнение на граждански и служебен им дълг, за принос в развитието на общината, за съхранение на историческата й памет, при пенсиониране на дългогодишни служители в администрацията, отличници, спортисти.


РАЗДЕЛ IV
ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”

Чл.40. Удостояването със званието “Почетен гражданин” става след решение на Общински съвет Созопол, прието с обикновено мнозинство.
Чл.41. Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин” могат да правят Кмета на община Созопол, общински съветници, инициативен граждански комитет, както и обществени и професионални организации и творчески формирования.
Чл.42. (1)За почетни граждани на община Созопол могат да се предлагат пълнолетни, неосъждани български и чуждестранни граждани за:
1. изключителен принос и заслуги за развитието на община Созопол;
2. изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот;
3. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Созопол и община Созопол;
4. дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Созопол;
5. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;
6. проявен изключителен героизъм.
(2). Удостояването може да се извършва и посмъртно.
Чл.43.Предложението по чл.41 се придружава от подробни мотиви и кратка биографична и делова справка. Към него могат да се приложат и копия от документи, мотивиращи предложението.
Чл.44. На удостоените със званието “Почетен гражданин” се издава удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: номер на удостоверението, номер на решението на Общински съвет Созопол, повода за удостояване.
Чл.45. Удостоверението се подписва от Кмета на общината, Председателя на общински съвет Созопол и се подпечатва с печата на общината.
Чл.46. Наградата се връчва от Председателят на общински съвет Созопол и Кмета на община Созопол на празника на град Созопол – седемнадесети юли.
Чл.47. Носителите на званието “Почетен гражданин” имат право да участват в работни срещи на общинското ръководство по важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и обществени позиции, както и в чествания и празници организирани на територията на община Созопол.

чл.47а НОВ/ с Решение №800/29.09.2022 г.  Носителите на званието “Почетен гражданин на община Созопол” имат следните права:

  1. Право безплатно да използват обществения превоз на пътници по областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Созопол, съгласно утвърдени маршрутни разписания. За упражняване на това право носителите на званието “Почетен гражданин” подават заявление в общинска администрация Созопол.
  2. Право безплатно да посещават платени културни мероприятия – концерти, фестивали или др.п. и спортни мероприятия, на които организатор е община Созопол. Правото включва и един придружител.
  3. Право безплатно да посещават музеи, изложби, галерии или др.п., собственост на община Созопол. Правото включва и един придружител.
  4. Право на една безплатна магнитна карта/пластика/ за достъп до Стар град Созопол за един автомобил. За упражняване на това право носителите на званието “Почетен гражданин” подават заявление в общинска администрация Созопол.
  5. Право на безплатно паркиране в рамките на улици, площади и паркинги - публична общинска собственост с режим за почасово платено паркиране "Синя зона" с максимално времетраене на паркирането не повече от 4 часа. За упражняване на това право носителите на званието “Почетен гражданин” подават заявление в общинска администрация Созопол.
  6. Право безплатно да получат дърва за огрев от квотата „за местно население“ в обем дървесина, определен за един член на домакинство, съгласно одобреното от Общински съвет Созопол за съответната година. За упражняване на това право носителите на званието “Почетен гражданин” подават заявление в общинска администрация Созопол.

(2) Община Созопол поддържа връзка с почетните граждани - кани ги на тържества, отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, организира с тях срещи, полага грижи за паметните им плочи.“


РАЗДЕЛ V ПОЧЕТНА КНИГА
Чл.48. В почетната книга на община Созопол се вписват имената на удостоените с почетни звания или награди български и чуждестранни граждани. Почетната книга се съхранява в община Созопол.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49. Забранява се използването на тиражирани варианти на символите на община Созопол за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й.
Чл.50. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.
(2). При повторно нарушение се налага глоба от 500 до 1000 лева.
(3).Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината.
Чл.51.(1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощени от него лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.52. За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:
“Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същия вид нарушение предвидено в наредбата;

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба се приема на основание чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 и 22 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
§2. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общински съвет Созопол приема отделни решения.
§3. Наредба влиза в сила в 14 дневен срок от приемането й от Общински съвет Созопол.
§4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Созопол с Решение № 1275 от Протокол № 46/ 30.06.2015г.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...