Събота, 28 Декември 2019 17:03

ПРАВИЛНИК МУЗЕЕН ЦЕНТЪР СОЗОПОЛ

ПРАВИЛНИК МУЗЕЕН ЦЕНТЪР СОЗОПОЛ

ДОЦ. Д-Р БОНИ ПЕТРУНОВА (заповед № РД 09-887/13.11.20М г.)

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
„МУЗЕЕН ЦЕНТЪР" - СОЗОПОЛ
/Приет с Решение 1163 от протокол №43/ 27.03.2015г. на Общински съвет – Созопол/

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Общински културен институт (ОКИ) „Музеен център" - Созопол, наричан в настоящия правилник ОКИ „Музеен център".
Чл. 2. ОКИ „Музеен център" е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Созопол.
Чл. 3. ОКИ „Музеен център" е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Созопол, второстепенен разпоредител с бюджет , съгласно Решение 888/ 23.03.2014 г. с Протокол № 32 на Общински съвет - Созопол.
Чл. 4. ОКИ „Музеен център" е с официално наименование, печат, седалище и адрес -гр. Созопол, пл. „Хан Крум" № 3, област Бургас.
Чл. 5. По тематичен обхват ОКИ „Музеен център" е общ.
Чл. 6. Ръководството на ОКИ „Музеен център" се осъществява:
1. административно-организационно - от кмета на община Созопол;
2. методически - от Министерство на културата;
3. в научноизследователската дейност - от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

Глава втора.
Устройство и дейности на ОКИ „Музеен център"- Созопол

Раздел I.
Основни дейности на ОКИ „Музеен център" - Созопол

Чл. 7. (1) Основната дейност на ОКИ „Музеен център" е опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.
(2) За осъществяване на своята основна дейност ОКИ „Музеен център" изпълнява следните функции и задачи:
1. издирва движими културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява, документира и извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности ;
3. извършва идентификация на движими културни ценности при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност по реда на наредбата по чл. 34, ал. 6 от Закона за културното наследство (ЗКН);
4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
5. получава методическа помощ от държавни и регионални музеи;
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. участва в теренни проучвания на територията на страната, при осигурено финансиране;
8. извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство(ЗКН) само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на министъра на културата;
9. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
10. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
11. включва временно в свои експозиции културни ценности от други музеи или културни институти, или на физически или юридически лица, както и организира представянето в експозиции на други музеи и лица или съвместни експозиции с тях.; организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста, раздел VI от ЗКН;
12. предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в страната и чужбина по нареждане на министъра на културата;
13. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;
14. извършва дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165, ал.1 от ЗКН;
15. подготвя и провежда образователни програми в общинския културен институт и други дейности с образователна и възпитателна цел;
16. предприема действия за законосъобразното съхраняване на движими културни ценности във фондовете си, както и за опазването им;
17. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
18. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по ЗКН;
19. взаимодейства с органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите - обект на идентификация или в други случаи, (инструкцията по § 17 от ЗКН и др,).
(4) ОКИ „Музеен център" може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната му дейност.
Чл. 8. (1) ОКИ „Музеен център" формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:
1. за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;

3. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.
4. за научният архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движими културни ценности;
б) отчетните документи за движими културни ценности, съхранявани от тях постоянно
или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни
протоколи, инвентарни книги и други;
в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
г) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно в ОКИ „Музеен център".
Чл. 9. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на ОКИ „Музеен център", подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

Раздел II.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКИ „МУЗЕЙ ЦЕНТЪР" СОЗОПОЛ

Чл. 10 (1) Структурата на ОКИ „Музеен център" се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва следните специализирани отдели:
1. „Археология";
2. „Етнография";
3. „Художествен".
(2) администрация:
1. „Счетоводство".
Чл. 11. (1) ОКИ „Музеен център" се ръководи от директор.
(2) Правоотношението с директора на музея възниква въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват представител на Министерството на културата и двама музейни експерти.
Чл. 12. (1)Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на ОКИ „Музеен център":
1. представлява ОКИ „Музеен център" пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на общинския културен институт;
3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на общинския културен институт;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители ;
7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове .
(2) Директорът е разпоредител с бюджета на ОКИ „Музеен център".
Чл. 13. (1) Към общинския културен институт функционират фондова комисия, която извършва подбор на музейните ценности и решава въпроси относно отнасянето им към съответните фондове и колекции.
(2) Съставът и задачите им се определят със заповед на директора.
Чл. 14 . (1) Към ОКИ „Музеен център" функционира като съвещателен орган Музеен съвет, който подпомага директора при вземането на решения, свързани с проблемите и перспективите за развитие на културния институт, финансовото му състояние, издателската и популяризаторската дейност, опазването и популяризирането на движимите културни ценности на общинския културен институт и др. конкретни прояви.
(2) Съставът и задачите му се определя със заповед на директора и включва музейни специалисти, културни и обществени едйци, представители на нестопански организации и представители на деловите кръгове.

Раздел III.

ФИНАНСИРАНЕ НА ОКИ „МУЗЕЕН ЦЕНТЪР"

Чл. 15. ОКИ „Музеен център" се финансира със средства от: 1. бюджета на община Созопол чрез делегирани държавни и местни дейности;
2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.
3. защитени проекти по международни и национални програми.

Раздел IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОКИ „МУЗЕЕН ЦЕНТЪР"

Чл. 16. ОКИ „Музеен център" осигурява дни и часове за посещение на постоянните експозиции, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява.
Чл. 17. ОКИ „Музеен център" осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.
Чл.18. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора, съгласувано с община Созопол, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на теторията на община Созопол.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция е определен един път седмично, съгласно заповед на директора на ОКИ „Музеен център".
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.З.
(5) Право на безплатен вход за експозициите имат и членовете на ИКОМ.
Чл. 19. Работното време на служителите в ОКИ „Музеен център" е от 8,30 ч. до 17,30 ч. като вътрешният ред за отработване и отчитане на 8-часовия работен ден и работното време на постоянните експозиции се определя със заповед на директора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от
Закона за културното наследство от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата.

Приет с Решение 1163/ 43/ 27.03.2015г на Общински съвет - Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...