Събота, 28 Декември 2019 17:07

ПЛАН ИНТЕГРИРАНЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
2018 г. – 2020 г.


/Приет с решение № 1001 от протокол №34/ 30.01.2018г./

I.ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за действие на община Созопол e неразделна част от Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,живеещи в сходна на ромите ситуация на област Бургас и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите (2012- 2020). Той е продължение на Плана от предходния период 2015-2017 г.
В настоящия план за действие е заложена визията за развитието на общината като сигурно място за живот и отдих, основаващо се на местните ресурси, култура и традиции. Основен приоритет и грижа на общината са младите хора, грижите за тяхното отглеждане, възпитание, образование и професионална реализация.
Той планира задачите и усилията на местната власт, НПО и общността към проблемите на маргинализираните групи в общината.
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя и е съобразен със заложените приоритети в приетия от Общински съвет Созопол с Решение 1059 от 28.11.2014 година Общински план за развитие на община Созопол за периода 2014-2020 година.В Приоритет 3: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване, развитие на човешките ресурси и администативния капацитет усилията са насочени към повишаване стандарта на живот на населението и развитие на човешкия потенциал. Приоритетът цели подобряване на общинския трудов пазар чрез стимулиране на трудовата мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот. Предвижда се подкрепа на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на непривилегированите групи от населението. В рамките на приоритета се акцентира и върху оптимизиране и повишаване качеството на системата на здравеопазване и социални услуги, подобряване образователната система и съхраняване и развитие на културата, културното наследство и културните институции.В Приоритет 4: Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване условията на живот в общината и компенсиране на изоставането на периферията на общината ,където живее значителна част от маргинализираните групи.
В разработването на Плана за действие съгласно заповед No 8-Z-1489/11.12.2017 г. на Кмета на Община Созопол, взеха участие Председателя на Общински съвет Созопол, Общински съветници, Зам.кмет с ресор образование, здравеопазване, социални дейности и култура, Секретаря на Община Созопол, Директора на Дирекция „КОХД“, Ръководителят на ДДО“ОДЗ , Секретарят на МКБППМН , представители на ДБТ Созопол,РУП Созопол, ДСП Созопол,училища.
В разработването се включиха и експерти от други дирекции в общината , секретарите на читалища от населените места на общината, както и институции и партньори в лицето на Дирекция „Социално подпомагане ” Созопол, Бюро по труда Созопол, Инспектори от РУП Созопол и и Детска педагогическа стая , представители на ромската общност, кметове, лични лекари с практика на територията на Община Созопол, неправителствени организации .
Плана е одобрен от ОССЕИВ Община Созопол.

II.АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА В ПЕРИОДА 2015-2017 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Населението на Община Созопол запазва относителните си стойности праз последни години .В общинския център е съсредоточено 34% от населението , а повече от половината население на община Созопол 50.54% живее в двата града Созопол и Черноморец.Само в две села на общината с.Присад и с.Вършило живеят по малко от 200 души.
Самоопределите се като роми са с стойности 13%, турци 4.15%,други 0.7% от общия брой население.
Около 86% от населението на община Созопол са с християнско вероизповедание,около 3% е процента на мюсюлманите.
Запазва се относително малкия дял на младите хора и децата до 14-годишна възраст. Увеличава се дела на хората над 65 години като повече от половината от възрастното население е концентрирано в селата.


ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ

1.ПРИОРИТЕТ : ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритет в работата на Общината е младото поколение – бъдещето на децата и учениците. Политиката на ръководството на Общинската администрация е да се обхванат всички подлежащи на обучение и да се осигури на всички подлежащи деца и ученици равен достъп до образование. Образователното ниво на повечето от ромите в община Созопол е изключително ниско.Основна част от това население е с начално, незавършено начално и малък дял на завършилите средно образование. Ниско образованото и ниско квалифицирано население е един от факторите за високата безработица в общината.
Дейностите по плана са насочени към:
- Гарантиране на възможности за овладяване на българския език от децата, за които той не е майчин;
- Разработване на проекти за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства,
- Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната индентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда,
- Сформиране на групи по свободно избираема подготовка /СИП/ в областта на културата,фолклора и традициите на различните етноси,танцови формации , изкуства,
- Насърчаване на отговорно родителско отношение,
-Реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане;
- Ограмотяване на възрастни;
-Квалификация на учители,директори и други педогогически специалисти за работа в мултиетническа среда и други.
Намаляващият контингент ученици и наличие на слети паралелки, наложи преструктуриране на селските училища.
През предходния период беше извършен преструктуриране на системата от ДГ и училища.ДГ „Моряче“ с.Атия от 2016 г. е филиал на ДГ „Делфинче“ гр.Черноморец, а ДГ с.Равна гора – филиал на ДГ „Детелина“ с.Росен. Към настоящия момент на територията на общината има 6 ДГ с 3 филиала, 1 СУ, 5 ОУ .В Община Созопол не съществува проблем за обхвата на децата. Сградният фонд е в добро състояние.Две от ДГ в с.Крушевец и с.Зидарово/с голям брой ромско население/ са новопостроени през последните две години със значителен дял общински средства.. Обучението на децата е безплатно за цялата община.ДГ „Здравец“ Созопол и три училища – град Созопол, с.Зидарово и с.Росен са санирани и осигурени с парно отопление по Оперативна програма „Регионално развитие“ на МРРБ.Осигурен е безплатен транспорт за пътуващите ученици дофинансиран с общински средства .Ежегодно се заделят средства за оборудване на компютърни кабинети в училищата , закупуване интерактивни дъски и др.
Списък на училища и детски градини в община Созопол учебна 2016/2017 г.
№ Училище, ДГ
Местоположение Брой ученици
1. СУ „св.св.Кирил и Методий“ гр.Созопол 446
2. ОУ“Христо Ботев“
гр.Черноморец 139
3. ОУ“Христо Ботев“
с.Росен 141
4. ОУ „Паисий Хилендарски“
с.Равна гора 66
5. ОУ“Христо Ботев“
с.Зидарово 137
6. ОУ“Пейо Яворов“
с.Крушевец 51
7. ДГ „Здравец“ гр.Созопол,филиал с.Равадиново 91
8. ДГ“Снежанка“ гр.Созопол 22
9. ДГ „Делфинче“ гр.Черноморец, филиал с.Атия 46
10. ДГ“Детелина“ с.Росен, филиал с.Равна гора 75
11. ДГ“Зеленика“
с.Крушевец 19
12. ДГ“Веселинка“
с.Зидарово 22


Цел 1. Превенция на отпадане от училище на ученици от етническите малцинства.
Отпаднали ученици в училищата на територията на общината :
учебна 2014/2015 г.- 1.
учебна 2015/2016 година - 3.
учебна 2016/2017- 9
Обхванати в задължително предучилищно обучение :
учебна 2014/2015 г. – 93 деца,
учебна 2015/2016 г. – 91 деца.
учебна 2016/2017- 99 деца
Няма необхвати в задължително предучилищно обучение деца , в т.ч. и роми.
В ДГ с.Росен и филиала в с.Равадиново са организирани групи по математика и бъл.език по проект на МОН „С грижа за всеки ученик“.
В професионална паралелка-професия хотелиерство специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“ в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Созопол през учебната 2014/2015 г. са обучавани 50 лица, през учебната 2015/2016 г. - 57 лица, 2016/17 – 48 лица, 90 % ,от които са от ромски произход. Община Созопол осигурява безплатен транспорт за младежите от вътрешността на общината, които се обучават в СУ“св.Кирил и Методий“. Закупени през 2015 г. 5 бр. климатици за нови кабинети на стойност 11 520 лв.
Работи се по утвърдена от Кмета на Община Созопол процедура за превенция на ранното отпадане от задължително обучение на учениците в училищата на територията на Община Созопол. Процедурата по прилагане на чл.347 от ЗПУО за превенция на ранното отпадане на учениците от задължително обучение се актуализира през 2016 г.
През 2017 г. във връзка с решение № 373 от 05.07 на МС за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и Заповед № РД -06-435 от 18.08.2017 г. на Началник на РУО Бургас на територията на Община Созопол бяха сформирани и работят четири екипа с участието на кметове на населените места, служители на РУ Созопол, служители на общинска администрация, представители на МКБППНМ, обществени възпитатели, представители на Дирекция Социално подпомагане Созопол, директори на училища, учители.Неразрешени са единични случаи с ученици от етническите малцинства.Не са наложени санкции по реда на чл.347 от Закона за предучилищното и училищното образование, а са предприети действия до изчерпването на всички възможности за връщане на учениците в образователната система.
През 2015 год. стартира проект на БЧК и община Созопол „Топъл обяд“ в ОУ „Хр.Ботев“с.Зидарово за подпомагане на 30 социално слаби ученици от етническите малцинства.

Цел 2. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от малцинствени групи

Особено място се отрежда на извънкласните училищни форми – СИП, кръжоци, клубове за мотивиране и задържане на децата в училище, ориентирани към техните интереси. В ОУ с.Равна гора през 2015 г. по Проект „УСПЕХ“ са сформирани ателиета ,секции и клубове в седем извънкласни дейности, а от м.октомври се работи по Проект „Аз съм важен,защото съм различен“ към ЦОИДУЕМ.
В училищата с преобладаващ дял на ученици от уязвимите общности ОУ“П.К.Яворов“с.Крушевец, ОУ“Христо Ботев“ с.Зидарово, ОУ“Христо Ботев“ с.Росен и ОУ“Паисий Хилендарски“ с.Р.гора извънкласните форми и СИП са :Вокални и танцови групи“ Фолклор на етносите“, клубове по математика и български език, краснопис, християнски добродетели.

Реализиране на проекти с насоченост към децата и учениците от етническите общности:
1.Национална програма „С грижа за всеки ученик”,
Модул 2 – Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи Модул 3 - Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията по общообразователна подготовка по БЕЛ и математика

2.Програма „ Всеки ученик ще бъде отличник” в партньорство с НПО - ЦМЕДТ „ Амалипе” гр. В. Търново и Тръст за социална алтернатива. Направиха се обменни визити между учители, Ученически съвети и родители, посещение на Център за кариерно ориентиране в гр. Бургас, музейни посещения и други дейности. Работиха училищата в с.Равна гора и с. Крушевец.
3. Проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, Финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.В училищата са сформирани групи за обучителни затруднения по български език и литература и по математика и групи за извънкласни дейности по интереси - „сръчни ръце“,етносен фолклор-интеркултурни подходи“,“гражданско образование и възпитание“ „В света на приказните герои” и др.
4.Участие в Национални програми за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, чрез целодневна организация на учебния процес
През 2016 г. приключи проект „Аз съм важен, защото съм различен!” към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства /ЦОИДУЕМ/ гр. София по ПРИОРИТЕТ 1 " Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.
През 2016 год.стартира проект „Готови за успех“ по оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж" Процедура –Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на обща стойност 365 000лв.Участват всички ДГ на територията на Община Созопол и предучилищните групи в СУ“св.св.Кирил и Методий“ Созопол и ОУ „Хр.Ботев“ с.Зидарово.
Изпълнението на проекта ще гарантира равен старт на децата от община Созопол в училище чрез допълнителни занимания по български език, творчески дейности и включване на родителите в образователния процес.За реализиране на поставената цел, в детските градини на територията на Общината са създадени и функционират 7 групи за допълнително изучаване на български език и 27 клуба за творчески дейности и спорт. Подобрена е образователната среда във всички детски градини, осигурено е съвременно техническо оборудване, необходимо за ефективното провеждане на планираните проектни дейности - система за интерактивно обучение,включваща мултимедия, лаптоп, екран за интерактивна дъска, дидактически материали по български език, образователни игри и пъзели, машина за рязане и релеф, силиконов пистолет и много други материали и консумативи.
Партньор на община Созопол при реализиране на проекта е Сдружение "Равновесие".Осигуряването на психологическа подкрепа за деца и семейства в неравностойно положение е основния ангажимент на двама психолози от Сдружението, а именно индивидуално консултиране на деца, на родители за справяне с възникнали образователни проблеми, групов тренинг с 5-6 годишни деца за усвояване на умения за общуване, диагностика на училищна готовност на 6 годишни деца, идентифициране на деца, нуждаещи се от ресурсно подпомагане.
В ЦОП гр.Созопол подкрепа по отношение на подготовката им за социална интеграция, придобиване на образователни и социални знания и умения за справяне в ситуация на риск през 2016 г. са получили 56 деца и техните семейства като половината от тях са от уязвимите групи.
Настанените в ЦНСТ Атия деца, в т.ч и от уязвимите групи се обучават в ОУ „Христо Ботев“ гр.Черноморец по Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - Интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности - допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.Осигурени са подкрепяща среда и ресурсно подпомагане от проекта – към училището са назначени психолог, логопед и ресурсен учител.

Цел 3.Приобщаване и приемане на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

Ангажиране на родители на деца и ученици от уязвимите групи в училищни настоятелства и родителски клубове ОУ „Христо Ботев“с.Росен – 15 родители, ОУ„Христо Ботев” с.Зидарово – 4 ,ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Равна гора – 12.
В две от училищата- ОУ“Паисий Хилендарски“ с. Р.гора и ОУ“П.К.Яворов“ с.Крушевец са създадени родителски клубове.Проведени са Родителски лектории /обучителни семинари/ на теми: „Семейството и образованието” „Училището- медиатор за приобщаване на децата от ромски произход” ,“Възможности и форми за подкрепа и развитие заложбите на учениците“,“Умения за общуване“. Приложени методи: презентиране, решаване на казуси, родителско споделяне за проблеми и радости с децата, обучителни пакети, игри за отпускане, наблюдение на телевизионни репортажи, анкети.
Преминали обучение за ефективна работа в мултикултурна среда са 32 учители и директори от училищата на територията на Община Созопол.

SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
• Образованието определен като приоритет на Община Созопол
• максимално обхващане на децата , подлежащи на задължително обучение
• осигуряване на равни възможности за достъп и качествено образование,
• съхраняване и развитие на културната идентичност на етносите
• подобряване и допълване на образователния процес с извънкласни и извънучилищни форми-СИП, кръжоци, клубове и т.н.
• обновена материално-техническата база
• осигурен училищен транспорт
• безплатни детски гради в община Созопол • Трудности при включване на родители от ромски произход по проблемите на учениците и ранните бракове, , при опазване на имущество
• обучен персонал за ефективна работа в мултиетническа среда
• продължаващо обучение за лица над 16 г. и ограмотяване на възрастни

• недостатъчно единодействие между училище и семейство
• липса на регистрирани ромски НПО на територията на община Созопол
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• кандидатстване на училищата с проекти в образователната система
• обучение на учители за работа в мултикултурна среда • трудности при приемане процеса на интеграция от страна на ромската общност
• недостиг на училищните бюджети


2. ПРИОРИТЕТ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В общината доболничната медицинска помощ се осъществява в 7 регистрирани индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ, които покриват всички населени места от община Созопол. Осигурени са кабинети на лекарските практики- общинска собственост.
Стоматологичната първична помощ се осъществява от 7 разкрити индивидуални практики на лекари по дентална медицина. Разкрита е 1 самостоятелна медико-техническа лаборатория.
Един център за спешна медицинска помощ в гр. Созопол, филиал на Бургас обслужва населението цялата община. Община Созопол е предоставила отстъпено право на строеж на МЗ за изграждане на Център за спешна медицинска помощ.
Болнична медицинска помощ на територията на Община Созопол се поема от Многопрофилна болница за активно лечение Бургас АД.
Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем.По данни на Д“СП“ Отдел „Закрила на детето“ отчитаме намаляване броя на родените от непълнолетни майки деца.95% от майките са на 16 години.Важно е за постигане на положителни резултати правилно и стриктно прилагане на Законовите разпоредби и търсене на наказателна отговорност съгласно НК.Общината подпомага младите родители с еднократна помощ от 2000 лева съгласно Критерии и регламент за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на общината .Не се изплаща такава помощ на непълнолетни родители.
Запазва се тенденцията на неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права лица от уязвимите групи. Няма навици за посещение при стоматолог, за водене на децата при дентален лекар. Голяма част от заболяванията са в резултат на редица рискови фактори- начин на живот, масово обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението и лоши хигиенни условия за живот.Значима част от децата от ромския етнос се отглеждат в рискова семейна среда-родители с психични заболявания, родители лишени от свобода, родители работещи през по голяма част от година в чужбина и оставили децата си на грижата и възпитанието на възрастните си родители.
По данни на личните лекари най честите затруднения които изпитват ромите са свързани със заболявания на сърдечносъдовата система, костите и ставите, храносмилателната система,психични заболявания, заболявания на дихателната система ,очни болести и бъбречнокаменна болест.В голяма част от домакинствата има хора ,които имат проблеми с алкохола и наркотичните средства.
На територията на общината няма подготвени здравни медиатори.

Цел 1.Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст и училищна възраст
Община Созопол осигурява необходимите условия и пряко ръководи и финансира медицинското обслужване в детските и учебни заведения.
За да се повиши обхвата на имунизираните деца се провеждат на беседи с родителите за значението на имунизациите .
Цел 2.Повишаване на здравните знания и информираността на населението от малцинствените групи .
Община Созопол е организирала безплатни прегледи от специалисти по сърдечно - съдови заболявания и остеопороза, „Живот и диабет“, но те са слабо посещавани от хора от уязвимите групи.
Инициативи насочени към здравословен начин на живот са превенции на наркозависимости , анти СПИН кампании , спортни състезания .
Във връзка и с изпълнение на Националната програма“Превенция и контрол на ХИВ и СПИН и ППЗ“ организираме анти СПИН кампании. С теренна инициатива доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ и СПИН с бърз тест.Целта на кампаниите е да се създадат условия за промяна в мисленето и нагласите по проблема ХИВ, СПИН и изработване на модел на нерисково поведение сред подрастващите и най- вече сред тези от уязвимите групи.
От функциониращите на територията на общината спортни клубове , които се подпомагат и със средства от общинския бюджет в три от тях - Спортен клуб по борба“ Никола Станчев“,Спортен клуб по футбол“ Стоян Георгиев“ с. Росен и Карате клуб БУШИ-ДО тренират деца и младежи от ромската общност.Чрез физическа активност и спорт се стремим да насърчим здравословния начин на живот.

SWOT АНАЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
• работещи индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ във всички населени места от община Созопол
• Осигурени кабинети на лекарските практики- общинска собственост.
• подпомагане на младите родители за отглеждането на новородено дете с еднократна помощ от 2000 лева
• осигурено медицинското обслужване в детските и учебни заведения
• Запазване на тенденцията на неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права лица
• Липса на подготвени здравни медиатори.
• Недостатъчна работа в направление – обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания
• организиране на мобилни кабинети за прегледи- педиатрични,гинекологични,сърдечно съдови и др.
-
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• подготвяне на здравни медиатори
• възможност за реализация на проекти по оперативни програми
• организиране на мобилни кабинети за прегледи- педиатрични,гинекологични,сърдечно съдови и др. • Увеличаване процента на здравно неосигурените
• Демографски срив в национален мащаб

3.ПРИОРИТЕТ : ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

В Община Созопол жилищата в градовете са сравнително благоустроени.Само 24% от жилищата по селата са свързани с обществена канализация. Стандартът на селските жилища е значително по-нисък. Сградният фонд е по-стар. Населението от ромски произход, във вътрешността на общината живее в пренаселени жилища с недобри материално-битови и санитарно-хигиенни условия.
Към момента за селата с компактно ромско население, с.Равна гора ,с.Зидарово и с.Габър няма влезли в сила кадастрални карти на Агенцията по кадастър.За тези села са действащи одобрени със заповеди застроително регулационни и кадастрални планове. Изработени са кадастрални карти за с.Росен и с.Равадиново.

Цел 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
През 2016 год. влезе в сила ОУП на Община Созопол.
В Годишната програма за 2016 г. и 2017 г. за управление и разпореждане с общинска собственост няма отредени имоти за изграждане на общински жилища за настаняване на картотекирани лица с установени жилищни нужди в т.ч и роми.
Изградена техническа и социална инфраструктура 2015-2017 г.:
- Проектиране и изграждане на спортна площадка УПИ Iкв.16 с. Равадиново на обща стойност 264 000 лв. Благоустрояване на района на площадката с.Равадиново- 50 000 лв.
- Ремонт на път IVМаринка –Зидарово-Вършило в частта на границата на Община Созопол към Зидарово и мостово съоръжение на река Факийска по проект по фонд „Солидарност“ – 172 000 лв.
- Ремонт на общинска сграда /читалище/ с.Крушевец- 197 000 лв.
- Изготвяне на тех.проект за улична водопроводна мрежа Крушевец–2 ри етап , с.Росен .Предстои подписване на Договор за бъзвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд Земеделие.
- Изготвяне на тех.проекти за реконструкция на улични мрежи в с.Зидарово,с.Росен и с.Равна гора- 40 300 лв.
- Възстановяване на бордюри,тротоарни настилки и трошенокаменна настилка на улици с Росен – 129 000 лв.
- Възстановяване на бордюри,тротоарни настилки и трошенокаменна настилка на улици с. Равна гора – 142 600 лв.
- Отводняване на части от улици „В.Дочев“,“Стоян Величков“,“Калето“ с.Зидарово- 47 500 лв.
- Текущ ремонт на канализационна мрежа в с.Зидарово- 30 000 лв.
- Изработка и монтаж на автобусна спирка с.Крушевец – 3 000 лв.
- Завършена спортна площадка в УПИ I кв.43 с.Росен
- Изградени площадки за отдих по ПУДООС в.Равадиново и с.Атия на стойност 19 900 лв.
- Видеонаблюдение в с.Равадиново,Росен ,Атия и Крушевец – 10 482 лв.
- Почистване на водостоци и дерета с.Росен , Крушевец и Индже войвода – 329 000 лв.
- Отредени 30 имота за жилищно строителство в.Росен, с.Равадиново
- Подмяна на улично осветление в с.Габър, с.Зидарово, с.Вършило, с.Индже войвода , с.Росен , с.Равна гора и с.Равадиново
- Асфалтиране на улична мрежа с.Зидарово, с.Крушевец, с.Атия , с.Присад
Организирано е сметопочистване в цялата община .Наличните съдове за твърди битови отпадъци на територията на Общината са 6130 броя , като повече от половината 2924 са в селата .
Премахват се нерегламентираните сметища особено на входните и изходните райони на селата.


SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
• добри жилищни условия на роми в общинския център/собствени жилища/

• реконструкция на обекти за социалната инфраструктура за целите на образованието и културата
• Оцифрени регулационнни и застроителни планове на селата от община Созопол
• отреждане на нови територии за жилищно строителство , ОПС
• ремонт и изграждане на улици и тротоари в с.Зидарово , Росен ,Равна гора и Равадиново, Крушевец
• разработване и влезли в сила кадастрални карти

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• Регулиране на незаконнато строителство
• изготвяне на планове за включване на нови терени за застрояване в с.Зидарово,Росен и Равна гора • Застаряване и намаляване жителите на селата без училища и детски градини
• липса на редовни доходи ,в.ч. от трудова дейност на ромските семейства


4.ПРИОРИТЕТ: ЗАЕТОСТ

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми.Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на дълготрайно безработните сред тях.В Община Созопол, както и в цялата страна, основните причини,обуславящи високото ниво на безработица сред ромите, са ниското ниво на образование и и липсата на такова, недостатъчна мотивация и несериозното им отношение към законово регламентираните им задължения като регистрирани в БТ Созопол, липсата на умения за търсене и кандидатстване за работа, липсата на квалификация и на предприемачески умения и финансов ресурс за стартиране на собствен бизнес.Практиката показва,че ромските семейства не търсят активно работа и разчитат на месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на общината.
През 2015 г.в Община Созопол е проведена една обща трудова борса, на която бяха разкрити 261 работни места. На борсата участваха 12 работодатели и 121 търсещи работа лица. Към 31.12.2015 г. започналите работа по обявените 261 работни места са 261, от които 212 регистрирани в ДБТ.
Общия брой на обхванатите роми по различни дейности през 2015 г. в БТ Созопол е 421 лица, в т.ч.246 жени.Осигурена е заетост през годината на 227 лица в т.ч. програми и проекти – 61 лица, на първичен пазар на труда – 163 лица, по мерки по ЗНЗ – 3 лица.Включени в обучение по ключови компетентности – 10 лица.
Равнището на безработица през 2016 г за община Созопол е 9.14%.Новорегистрираните в ДБТ Созопол през 2016 г. са общо 864 лица , от които роми – 153.Ромите са и продължително безработните лица с регистрация над 1 година.Постъпилите на работа през 2016 г. са 627 лица , от тях роми -188 лица
През 2016 г.в Община Созопол е проведена една обща трудова борса.
От постъпилите на работа на първичен пазар 534 лица – 144 са роми.
Осигурена е заетост 2016 г :
по мерки по ЗНЗ – 10 лица, от които 8 роми
по програми по ЗНЗ -19 лица, от които 6 роми
по ОПРЧР -52 лица , от които 33 роми
Включени в обучение по професии лица от ромски произход : готвачи- 6 лица , камериерки – 17 лица.
По Проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“ сградата „Тракийски хан“ бе ремонтирана и обновена.Създаде се новия Етнографски музей на Созопол.В рамките на проекта повишиха квлификацията си за участие в извършване на специфични строителни дейности за опазване на културното наследство 14 роми.
Равнището на безработица за десетте месеца на 2017 г за община Созопол е 6,9 % . Новорегистрираните в ДБТ Созопол за десетте месеца на 2017 г. са общо 516 лица , от които роми – 98 . Продължително безработните лица с регистрация над 1 година са 72 лица средномесечно.Към 31.01.2017г. продължително безработните лица в община Созопол са 90 ,а към 31.10.2017г. те са 45 лица,от които 23 са роми.
Постъпилите на работа през десетмесечието на 2017 г. са 447 лица , от тях роми -98 лица.
През 2017 г.в Община Созопол е проведена една специализирана трудова борса. В областта на хотелиерството и ресторантьорството и един ден на работодателя в община Созопол. Общо разкритите работни места са 419. До месец септември са заети всички обявени 419 РМ, като от тях 269 са заети от регистрирани в ДБТ безработни лица,от които 11 роми.
От постъпилите на работа на първичен пазар 387 лица – 77 са роми.
Осигурена субсидирана заетост през десетмесечието на 2017 г :
по мерки по ЗНЗ – 4 лица, от които 2 роми
по програми по ЗНЗ -11 лица, от които 6 роми
по ОПРЧР -27 лица , от които 9 роми
Включени в обучение безработни лица от община Созопол са общо 41 лица ,от които роми-23 лица. Лицата преминаха обучение по професиите „камериер”- 20 лица в Созопол и 21 лица по професията „работник озеленяване” в с.Зидарово.
В общината няма развита промишленост , селското стопанство се ограничава в работа на няколко кооперации с много малко заети и животновъдство на частни предприемачи с неголям брой животновъди.Строителството, в което бяха заети голяма част от безработните роми преди всичко като неквалифицирани кадри за обща работа намаля драстично.Основния отрасъл в общината е туристическия и нашите усилия са свързани с неговото развитие.
Конкретните дейности следва да бъдат насочени към насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ и до различни инициативи за самостоятелна заетост.

SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
 Разработване на Регионални програми за заетост
• Осигуряване на транспорт за пътуващите през летния туристически сезон • стимулиране икономическата инициатива на хората от малцинствата
• липса на квалификация на ромите
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• Организиране на трудови борси
• Работа по Национални и Регионални програми за заетост • Липса на отрасли с целогодишна заетост на нискоквалифицирани работници

5.ПРИОРИТЕТ : ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Основната цел на всички европейски държави, включително и на Република България е насочена към гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата“.
Въпросът за равнопоставеността и недискриминацията намира правно основание в Конституцията и в законите на Република България.Всички граждани са равни пред закона.Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност,етническа принадлежност,пол,произход,религия,образование,убеждения,политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Главните фактори, пораждащи престъпността в ромската общност и в други общности в неравностойно положение са свързани с бедността, лоши битови условия, безработица, неграмотност, участие в сивата икономика.Много роми не смятат своите противоправни деяния като престъпления, а като начин за оцеляване, в.т. събиране на желязо за вторични суровини, незаконен дърводобив, незаконно събиране на реколтата.Най честите престъпления са кражби, измами, управление на МПС от неправоспособни лица.
От две години Община Созопол е партньор при реализиране на проект на Британското посолство в Република България в гр.Бургас за изграждане на Център „Вселена|“ за жертви на сексуално насилие. За периода 2016-2017 г. се работи по 44 случая, като 7 от тях касаят жители на Община Созопол , в т.ч. и хора в неравностойно положение.
Работата на РУП Созопол и районните инспектори е насочена към ежедневна
превантивна работа в населените места с компактно ромско население с цел недопускане на правонарушения и приоритетно реагиране при сигнали от тези райони.
За гарантиране правата на гражданите и в частност на ромското население с цел ограничаване и ликвидиране на дискриминацията Община Созопол работи с Комисията за защита от дискриминация.Всеки месец има изнесена приемна.На територията на общината няма подадени жалби за дискриминация на основа пол, раса, етнос и религия.
Социалната профилактика на правонарушенията сред подрастващите остава основен приоритет в дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при Община Созопол.
Инициирани са проверки за ограничаване посещаемостта на непълнолетни в питейни и хазартни заведения.Кампанията беше проведена в два етапа- от м.март до м. май и от м.юни до м.октомври 2016 г.Извършени са 27 проверки на обекти посещавани от деца и намиращи се в близост до учебни заведения.Съставени са 3 акта за установяване на административно нарушение по чл.8 ал.3 от Закона за закрила на детето.
През 2015 г МБППМН е гледала 4 възпитателни дела като 50% от извършителите са от уязвимите групи.Наложени са мерки по чл.15 ал.1 т.1,2 от ЗБППМН на родителите.
През 2016 г МБППМН е гледала 2 възпитателни дела.Извършителите са от уязвимите групи.Наложени са мерки по чл.15 от ЗБППМН за родителите и по чл.13 от ЗБППМН за децата .
През 2017 г. МБППМН е гледала 3 възпитателни дела надвама непълнолетни.Извършителите са от уязвимите групи.Единият е с две възпитателни дела.Наложени са възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН за децата и по чл.15 за родителите.На единия непълнолетен е осигурена работа за летния сезон в „Санта Марина“АД.
Инициативи на МКБППМН са:
- презентациите в училищата на Община Созопол на тема“Младежта в действие срещу дискриминацията“,
- Толерантни в училище и обществото“ – Ден на розовата фланелка,
- Против трафика на хора- „Стоп на сексуалната експлоатация на деца и младежи при пътувания и туризъм“,
- Младежко местно самоуправление за един ден – 9 май Ден на Европа
- Ден на отворени врати- Ден на българската община,
- „Спорт срещу агресията“ – с.Равна гора, с.Крушевец, с.Зидарово.
Груповата работа на психолозите към МБППМН е насочена децата и учениците в села с компактно ромско население – с.Зидарово,Крушевец и Росен.Основните теми са:
- Умения за решаване на конфликти.Основни видове насилие и начини за противодействие.
- Професионално ориентиране.Рисково общуване в Интернет.
- Сексуални отношения.Ранни бракове и раждания.
- Взаимоотношения,конфликти и начини за решаване.
- Приемане на различията и на хората с увреждания
Конкретни дейности за изпълнение на целта следва да се насочат към превенция за създаване на среда, влияеща за намаляване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,намаляване на престъпленията и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми.

 

 

6.ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА И МЕДИИ
Културата е важен елемент от социалния живот на хората,тя е комплексна сфера,включваща културно-историческото наследство,дейността на разнообразни културни и иституции и други.
Град Созопол е утвърден културен център.В Созопол с богати експозиции са Художествена галерия, Етнографски и Археологически музей.
В община Созопол съдебно регистрирани са общо десет читалища - НЧ „Отец Паисий - 1896” – гр. Созопол, НЧ „Димо Николов -1908” – гр. Черноморец, НЧ „Просвета -1935” – с. Равадиново, НЧ „Възраждане -2000” – с. Атия, НЧ „Напредък-1904” – с. Зидарово, НЧ „Ангел Величков 1902” – с. Росен, НЧ „Изгрев-1929” – с. Равна гора, НЧ „Възраждане-1929” – с. Присад, НЧ „Наука-1928” – с. Индже войвода, НЧ „Светлина-1923” – с. Крушевец .
Приоритетите по които те работят са :
 Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество;
 Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно- просветни, информационни,социални и граждански функции;
 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;
 Участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;
 Активизиране ролята на читалищата в процеси,подпомагащи местното развитие и изграждане на демократичното местно самоуправление;
 Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически общности и др.;
 Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги,свързани с осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и ниво на компетентност на гражданите.
В читалищата са сформирани състави и фолклорни групи, вокални групи, групи за автентичен и преработен фолклор, за литературно четене, детски, дамски и мъжки танцови състави.Във тях участват и хора в неравностойно положение.
Всички читалища на територията на общината, осигуряват равен достът за участие на гражданите от даденото населено място в културния живот и реализират своите просветни и културни дейности с участието на представители на всички етноси на база на равнопоставеност.
Най пълно са обхванати децата от ромския етнос с участие в утвърдилите се вече Общински събор „Кукери“, Общински празник „Лазарица“, Международен фолклорен фестивал „Созополска дъга“, Общински празник „Добри гости Коледари“ , Общински празник “Хедерлезе“, фолклорно представяне „Не се гаси, туй що не гасне“, фестивалите „Радост на брега „ , “Музите“ и „Созополис“.
Дейностите по плана са насочени към съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на етническите малцинства като част от българската национална култура и къмсъздаване на условия за равен достъп на общностите до обществения културен живот на различни нива.

Публикации във Общински вестник „ Созопол”
2015 г.
Късчета от празника- 7 януари 2015 г.
Успешно приключи още един социален проект-Подкрепа за достоен живот-21 януари 2015
Училище и читалище пазят традициите/ Равна гора/- 21 януари 2015 г.
Оригинален ритуал възстановиха в с. Равна гора- 18 февруари
Кушия в Равна гора се превърна в празник-4 март 2015 г.
Ден на розовата фланелка в община созопол-4 март 2015 г.
В Зидарово посрещнаха пролетта- 25 март 2015 г.
10 юбилейна детска олимпиада- 29 април 2015 г.
Всеки ученик може да бъде отличник/ проект амалипе/-13 май 2015
Посрещни лятото със "Созополис"- 27 май 2015 г.
Минало и бъдеще в 150 години- 27 май 2015 г.
Заедно за едно здравословно и безопасно лято- 24 юни 2015
Футболен турнир в новото игрище на с. Росен-1 юли 2015 г.
Дар от сърце-15 юли 2015 г.
Талантливи изпълнители от с. Росен с награда в Копривчица-12 август 2015 г.
За силата "Заедно"-16 септември 2015 г.
Червенокръстки дейности реализирани на територията на община Созопол-11 ноември 2015

2016 г.
Урок по родолюбие- 13 януари 2016 г.
Нов проект в ОУ Отец Паисий в с. Равна гора- 20 януари 2016 г.
Благотворителността- висша кауза за СНЖ Света Марена -03 февруари 2016 г.
Кукери прогониха злото от с. Равна гора - 17 февруари
Апостола в сърцата на децата от с. Зидарово- 24 февруари
Обединени срещу тормоза в училище-2 март 2016 г.
Оспорвана надпревара с коне в с. Равна гора-23 март 2016 г.
Аз съм важен, защото съм различен- проект на училището в с. Равна гора- 30 март 2016 г.
Красив празник за децата- 8 юни 2016 г.
Шест училища се включват в проекта Твоят час- 19 октомври 2016
Нов проект включва 6 училища и две детски градини-15 юни 2016
Представиха през обществеността Проект Съпричастност-24 септември

2017 г.
Започна реализацията на Проект Готови за успех- 18 януари 2017
"Не" на тормоза в училище -22 февруари 2017
Кукеровден в с. Равна гора-22 февруари
Учениците от с. Равна гора се включиха в Международния ден на розовата фланелка - 1 март
В Равна гора празнуваха международния ден на ромите- 12 април
Толерантност и междукултурно сближаване в дейностите на Проект Готови за успех-3 май
Куклен театър зарадва децата- 17 май
Празник на децата по Проект готови за успех- 03 юни
ОУ Отец Паисий в с. Равна гора изпрати два випуска- 20 юни
Здравей училище любимо- 20 септември
В село Зидарово с нови надежди за новата година- 20 септември
Ученето става интересн с проект Готови за успех- 15 ноември


Спортна инфраструктура

В Община Созопол съществуват добри спортни традиции.Изградени са 3 спортни фитнес площадки на отрито в гр.Созопол и гр.Черноморец.Разполагаме с плувен басейн в гр.Созопол и модерен стадион.Всички деца от Община Созопол до 14 години могат да го ползват безплатно.Използват се активно спортната зала за борба в с.Зидарово,зала за борба в с.Равна гора, игрищата в с.Равадиново ,с.Росен и с.Крушевец , функционират зали за обучение на децата от клуб“Боши-до“ в с.Атия,с.Росен и град Черноморец. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните. От функциониращите на територията на общината 13 спортни клубове , които се подпомагат и със средства от общинския бюджет в три от тях - Спортен клуб по борба“ Никола Станчев“, Спортен клуб по футбол“ Стоян Георгиев- Образа““ с. Росен и Карате клуб БУШИ-ДО тренират деца и младежи от ромската общност.
Регистрираните спортни клубове в общината постигат добри резултати в общински, регионални и състезания и шампионати.
Над 120 деца, повече от половината от тях деца в неравностойно положение участват в Общинските турнири по борба, лека атлетика , баскетбол, хандбал и шах.
На територията на Община Созопол няма регистрирани НПО за работа с етносите ,в.ч. и с роми.Работа в тази насока осъществява сдружението на жените „Света Марена“.Тяхната дейност е насочена във финансово подпомагане на млади семейства,ученици и болни ,организационна помощ при мероприятия и празници.

III.МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Изпълнението на настоящият план е съвместна задача на органите на местната власт, неправителствените организации и местния бизнес. Неговото изпълнение ще бъде осъществено на базата на използването на всички ресурси на общинско , областно ,национално и европейско ниво.
Плана за действие на Община Созопол за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,живеещи в сходна на ромите ситуация е отворен документ ,който може да се допълва и изменя в съответствие с възникнали нови потребности и спазване на бюджетни процедури.
Координация по изпълнението на плана ще осъществява Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.
Изпълнението на плана се възлага на Общинска администрация Созопол, а координацията по нейното изпълнение - на заместник-кмет, определен със заповед на Кмета на Община Созопол. При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципа на партньорство с гражданските организации и местните общности.
Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със средства от републиканския бюджет, общинския бюджет и донори (вкл. чрез средства от европейските фондове).

IV.МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/ чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.
Мониторинга се осъществява,чрез систематично събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Созопол ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези функции основните методи на мониторинга са:
Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в административен мониторингов доклад.
Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана
ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.
Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.
Докладът се приема от Общински съвет Созопол

V.ТАБЛИЦА НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

 

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1.Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

 

2. Превенция на отпадане от училище на ученици от етническите малцинства

 

 

 

 

 

 

 


1.1.Пълен обхват на децата и учениците в детските и учебни заведения в Община Созопол

2.1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

 

 

 

 

 

 


1.1.1.Поддържане на картотека на подлежащите за обучение деца и ученици


2.1.1.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас; Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”; Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

 

 

2.1.2.Проект „Твоят час“

 

2.1.3.Обучение по професия хотелиерство ,ресторантьорство и кетеринг в професионална паралелка

Община Созопол,ДГ,
Училища

 

Община Созопол,
МОН,Училища

 

 

 

 


СОУ„Св.Св. Кирил и Методий”Созопол ОУ„Христо Ботев” с.Зидарово
ОУ„Христо Ботев”
Гр.Черноморец


Училища

 

Община Созопол,
МОН,
СОУ„Св.Св. Кирил и Методий”Созопол

2018- 2020

 

2018- 2020

 

 

 

 


2018- 2020

 

 

2018- 2020

2018- 2020

 

 

 

 

 

НП, МОН,РУО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП
МОН

 

 

 

 

НП

 

РБ,Общински
Бюджет

 


Брой обхванати деца и ученици

 

 

 

 

 

 


Бр. обхванати лица

 

Бр.обхванати лица

Бр. обхванати лица


3. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от малциствени групи отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция

 

3.1. Осигуряване на организационно и методическо обучение на неграмотни и слабограмотни лица над 16г.
3.1.1. Предоставяне на продължаващо обучение за лица, навършили 16г и ограмотяване на възрастни
Проект „Нов шанс за успех“
Ограмотяване на възрастни Община Созопол

 


ОУ „Христо Ботев“с.Росен
2018-2020 НП Брой обучени лица и брой дейности

4. Приобщаване и приемане на родителите към образователния процес и засилване на участието им в
училищния живот
4.1. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството
4.1.1 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, родителски клубове и др.

Община Созопол
Училища
2018-2020 Брой участници

5.Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.
5.1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти 5.1.1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.
МОН, РУО Училища в община Созопол 2018-2020 Проекти Брой обучени педагогически специалисти преминали обучениеПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1.Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст и училищна възраст


1.1.Повишаване обхвата на имунизираните деца 1.1.1.Провеждане на беседи с родителите за значението на имунизациите Община Созопол
Медицински сестри в детски градини и училищата 2018-2020 Бр.беседи
2. .Повишаване на здравните знания и информираността на населението от малцинствените групи 2.1.Обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания
2..2.Превенция срещу ранна бременост

2.3.Превенция и контрол на ХИВ

2.4.Профилактика на заболяванията 2.1.1.Организиране и провеждане на кампании за запознаване с начините за предпазване от заболявания

 

2.2.1. .Провеждане на беседи

 

 

2.3.1.Анонимно изследване
2.3.2.Провеждане на кампании

2.4.1.Подобряване на про-филактичнитепрегледи
Сред децата и населението Община Созопол
Медицински сестри в училищата Лични лекари


Община Созопол
Медицински сестри в училищата


Община Созопол

 

Медицински специалисти
Лични лекари

2018-2020

 

 


2018-2020

 

 

2018-2020

 

2018-2020
Брой кампании

 

 


Бр.беседи

 

 

Брой кампании


3.Насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност и спорт 3.1.Използване на възможностите на спорта като превенция срещу употребтата на тютюневи издели,алкохол,
наркотици 3.1.1..Привличане на деца от ромски произход в общинските спортни клубове и в общински спортни дейности Община Созопол
Училища
2018-2020
Брой участници

 

 

 

 

 


ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ

1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура 1.1. Отреждане на нови територии за жилищно строителство

1.2. Проектиране ,изграждане и ремонт на техническа инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.

 

 

1.4.Изграждане и реконструкция на соц.инфраструктура 1.1.1.Предоставяне на преотстъпено право на строеж


1.2.1.Асфалтиране,тротоари и настилки в населените места

1.2.2.Възстановяване на водостоци,почистване на дерета

1.2.3.Цялостна подмяна на улично осветление в общината

1.2.4.Доизграждане канализация с Равна гора

1.2.5.Изграждане на водопровод с.Росен и доизграждане с.Крушевец


1.3.1. Изграждане на нова ЦДГ с.Равадиново


1.3.2. Проектиране на нова ЦДГ с.Росен


1.3.3.Изграждане на нови детски и спортни площадки


1.4.1.Изграждане на фитнес на открито гр.Черноморец Община Созопол

 


Община Созопол

 

Община Созопол

 

Община Созопол

 

Община Созопол


Община Созопол

 


Община Созопол

 

Община Созопол

 

Община Созопол

 

Община Созопол 2018-2020

 


2018-2020

 

2018-2020

 

2018-2020

 

2018-2020


2018-2020

 


2018-2020

 

2018-2020

 

2018-2020

 

2018-2020

Общински бюджет


Програми
Общински бюджет


Общински бюджет Програми

Общински бюджет


ДБ 2 500 000 лв.


Общински бюджет
Програми


Общински бюджет
Програми

Общински бюджет Програми

Общински бюджет Програми

Общински бюджет Програми


Брой ОПС

 

Кв.м.
лева


бр.програми
лева

 

 

 

 


ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1.Осигуряване на достъп до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.


1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработните от етнически малцинствени групи 1.1.1.Разработване и изпълнение на проекти за насърчаване на заетостта :

Надионални и
Регионални програми за заетост
Община Созопол,

Дирекция „Бюро по труда Созопол,
2018-2020


РБ, Национални програми за заетост, проекти и общински бюджет


Брой разработени проекти


2. Насърчаване на предприемачеството

 

 


2.1.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на производство в
областта на селското стопанство 2.1.1. Помощ и съдействие за оземляване, наемане и закупуване на земеделски площи – Община Созопол
2018-2020

Републикански бюджет,
Общински бюджет,Други донорски програми

 

 

 


Брой лица

 

 

ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1. Превенция в училищните общности за създаване на среда,влияеща за намаляване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и
употребата на наркотични и др.упойващи вещества 1.1.Намаляване на противообществените прояви

 

 

 

1.1.1.Провеждане на дискусии,обсъждания- Насилието в училище и извън него

1.1.2.Професионална подкрепа на деца,регистрирани в детска педагогическа стая и техните родители
Община Созопол
МКБППМН

 

МКБППМН

 


2018-2020


МКБППМН

 


МКБППМН Брой обществени възпитатели и разрешени случаи


Брой обхвати лица
Брой форми

 


1.2.Периодичен контрол на малолетни и непълнолетни лица и върху употребата на алкохол,наркотични и др.упойващи вещества 1.2.1.Провеждане на кампании,беседи дискусии Община Созопол
МКБППМН 2018-2020
Брой кампании
2. Утвърждаване на
толерантни междуетнически отношения

 

 


3.Превенция на престъпността
2.1.Реализиране на програми насочени към. утвърждаване на
толерантни междуетнически отношения

3.1.Реализиране на мероприятия и програми насочени към превенция на престъпността 2.1.1.Уроци, изложби,ателиета

 


2.1.2.Приобщаване на пове-
че лица в неравностойно положение в спортните клубове в Община Созопол
3.1.1.Отворени приемни на районните инспектори на РУП Созопол

 

3.1.2.Продължаване партньорството с Център „Вселена“


Община Созопол
МКБППМН
Комисия по дискриминация Бургас

Община Созопол
Спортни клубове


РУП Созопол,
Община Созопол

 


Община Созопол 2018-2020

 

 

2018-2020

 

2018-2020

 

 

2018-2020
Общински бюджет

 


Общински бюджет

Брой обхвати лица

 

 

Брой обхвати лица

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ VI: КУЛТУРА И МЕДИИ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1. 1. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на етническите малцинства като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на общностите до обществения културен живот на различни нива
1.1. Проучване, съхраняване и популяризиране на културата и фолклор на етническите малцинства 1.1.1. Популяризиране чрез включване в :
-общински събор „Кукери“,
-Общински празници
-фестивали
“Радост на брега“,“Музите“ ,“Созополис“,“Созополска дъга“

 


1.1.2.Общоселски празник „Хедерлезе“ с.Равадиново
,с.Росен,с.Равна гора ,с.Крушевец,с.Зидарово,
с.Габър Община Созопол,
Читалища на територията на Община Созопол

 

 

 


Община Созопол 2018-2020

 

 

 

 

 

2018-2020
Община Созопол
Програми

 

 

 

 

Община
спонсори Брой мероприятия
Брой участници
2.Постигане на устойчивост в резултатите на културна интеграция 2.1.Реализиране на културно образователни програми

 

 

2.2.Приобщаване към постиженията на Община Созопол във всички сфери на обществения живот 2.1.1.Танци в класната стая

 


2.1.2.Работилници по приложни изкуства


2.1.3.Пълноценно използване на центровете по Програма „Глоб@лни библиотеки”


2.2.1.Публикации в вестник „Созопол“ Община Созопол ,училищата на територията на Община Созопол ,

Община Созопол ,училищата, читалища

Читалища

 


Община Созопол
2018-2020

 


2018-2020

 

2018-2020

 


2018-2020
Община Созопол

 

 


Читалища

 


Община Созопол Брой мероприятия
Брой участници


Брой мероприятия
Брой участници

 

 

Брой публикации

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...