Събота, 28 Декември 2019 17:30

ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - СОЗОПОЛ“

Н А Р Е Д Б А

Приета с Решение № 1018 от Протокол № 39/ 30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ
СЛУЖИТЕЛИТЕ В „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - СОЗОПОЛ“

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване, сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите с лесовъдско образование от “Общинско горско предприятие - Созопол“.

Раздел II.
Категории служители, имащи право на униформено представително и униформено теренно облекло
Чл. 2. (1) Право на униформено представително и/или униформено теренно облекло имат служители, които са в трудово правоотношение със ОГП, съгласно чл.181 ал.1, т.1, чл.182 и чл.190, ал.6 от ЗГ;
(2) Право на униформено представително и униформено теренно облекло имат ръководителят на общинската горска структура и лицата, назначени в нея на длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл.190, ал.2 в горските територии – общинска собственост, в които осъществяват служебните си задължения, като разходите са за сметка на съответния работодател, съгласно чл.182 от ЗГ.
Чл. 3. Униформеното представително и униформеното теренно облекло се предоставя за да се отличават служителите с лесовъдско образование, работещи в „Общинско горско предприятие Созопол”, при изпълнение на служебните им задължения.
Раздел III
Вид и елементи на униформеното представително и униформеното теренно облекло
Чл.4. Униформеното представително облекло по вид, елементи и брой е, както следва:
а) костюм (сако с два панталона/пола) - един брой;
б) риза (блуза) с дълъг/къс ръкав - два броя;
в) вратовръзка/шал - един брой;
г) обувки - един чифт;
Чл. 5. Униформеното теренно облекло по вид, елементи и брой е, както следва:
а) мембранна полушуба - един брой;
б) костюм (яке и 2бр. панталон) - един брой;
в) риза (блуза) с дълъг/къс ръкав - два броя;
г) обувки - един чифт;
Чл. 6. Униформеното представително облекло за служителите с лесовъдско образование в ОГП по чл.4, буква „а” се изработва по модел, плат и цвят, определени със заповед на кмета на Община Созопол.
Раздел IV
Отличителни знаци
Чл. 7. (1) Служителите, които са в трудово правоотношение с „ОГП Созопол”, имащи право на униформено представително и униформено теренно облекло, носят отличителен знак;
(2) Отличителният знак по ал. 1 е цветно изображение на логото на „ОГП Созопол”, и се закрепва неподвижно на левия ръкав на зимната полушуба и на лятното яке.
Раздел V
Срокове и правила за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло.
Чл. 8. Средствата за униформено представително и униформено теренно облекло и за отличителните знаци на лицата, които са в трудово правоотношение в „ОГП Созопол” се осигуряват от бюджета на същото.
Чл.9. (1) На правоимащите се предоставя униформено представително и униформено теренно облекло, не по-късно от три месеца от датата на постъпване на работа.
(2) Когато трудовото правоотношение е за непълно работно време, съответно се увеличава и срокът за износване на предоставеното облекло.
(3) В „ОГП Созопол”, се води служебен картон от длъжностно лице, в който се отбелязва видът, броят и датата на получаване на полагаемото се облекло.
(4) В Приложение №1 са посочени сроковете на износване на полагаемото облекло.
Чл. 10. Не се дължи компенсация в пари при несвоевременно предоставяне на униформено представително и униформено теренно облекло.
Чл.11. (1) Сроковете на износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло, започват да текат от датата на получаването му и се определят съгласно приложението.
(2) Сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло, по приложението текат и по време на платен отпуск, независимо от основанието му, както и по време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 2 и ал. 3, пр. първо от Кодекса на труда, но не повече от три месеца в една календарна година.
(3) Видът, елементите на униформеното представително и униформеното теренно облекло и сроковете за износването му за ръководството на „ОГП Созопол”, и за лицата назначени в него на длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, се определят съгласно приложение №1.
Чл. 12. Униформеното представително и униформеното теренно облекло, чийто срок за износване е изтекъл, не подлежи на връщане. Същото остава в служителя, като в картона срещу съответния вид облекло се отбелязва "износено".
Чл.13. (1) При повреждане на униформеното представително и униформеното теренно облекло, не по вина на служителя (пожар, природни бедствия, авария, злополуки и др.) по причини, независещи от него, се съставя протокол и на лицето се предоставя ново униформено облекло.
(2) Когато униформеното представително и униформеното теренно облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.
Чл. 14. Служители с лесовъдско образование на срочен трудов договор, по чл. 68 от Кодекса на труда, имат право на полагаемото им се униформено представително и униформено теренно облекло.
Чл. 15 (1) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325,т.9 и т.11,чл.327, т.1,2 и 3, чл.328,ал.1 т.1-4, 6-12 и ал.2 от Кодекса на труда, униформеното представително и униформеното теренно облекло не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносване.
(2) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, и 6, чл.338 от Кодекса на труда, униформеното представително и униформеното теренно облекло не се връща, а се заплаща стойността му за срока на доизносване.
(3) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото правоотношение, служителят може да задържи униформеното представително и униформеното теренно облекло, като заплати стойността на облеклото за срока на доизносване.
Чл.16. При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието отличителният знак, се връща на работодателя.
Чл.17. (1) Лицата, на които се предоставя униформено представително и униформено теренно облекло, са длъжни да го носят при изпълнение на служебните си задължения.
(2) Лицата са длъжни да поддържат в чист и спретнат вид униформеното си облекло.
(3) Промяната на установената форма на облеклото е забранена.
(4) Носенето на комбинирано облекло - униформено с цивилно, е забранено.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 182 и чл.190,ал.6 от Закона за горите.
§ 2. Тази наредба влиза в сила от датата на приемането и от Общинския съвет Созопол.
§ 3. Кметът на Община Созопол издава заповед, с която се определят единични цени на конкретни елементи на униформено облекло на служители от ОГП Созопол по видове, при спазване на сроковете за износване.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на „ОГП Созопол”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...