Събота, 28 Декември 2019 17:31

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Н А Р Е Д Б А
за реда и начина на ползване на дървесина,
добита извън горските територи на Община Созопол

/Приета с Решение №1019 от протокол №39/30.10.2014г. на Общински съвет Созопол/

РАЗДЕЛ I

Общи положения.

Чл. 1. С тази наредба се урежда реда и начина за ползване и маркиране на дървесина в земеделски земи, лични стопанства, както и в други, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Чл. 2. Отсичането до 5 /пет/ броя дървета в земеделски земи се разрешава от кмета на община Созопол, съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, въз основа на подадено писмено заявление, по образец /приложение № 1/ заедно с приложените към него документи:
1. за собственост на имота
2. решение за възстановено право на собственост /нотариален акт/
3.актуална скица на имота към настоящият момент
4.протокол за трасиране на имота, при необходимост
5.удостоверение за наследници, когато имота е наследствен.
Имотът посочен в заявлението трябва да бъде трасиран от съответната поддържаща фирма. Към заявлението се прилага и копие от протокола за трасиране. Задължително трасиране се извършва в случаите, когато имота граничи с държавни, частни или общински горски територии и когато е възстановен в нови реални граници с план за земеразделяне . Извън тези случаи, при спорен момент, относно границите на заявения имот /имоти/ задължително се извършва проверка на място от самото длъжностно лице, което ще извърши маркирането и от служител – специалист към общината. За един имот се издава не повече от едно разрешително и се ползва само от собственика /наследника/ на имота и не се преотстъпва на други лица. Разрешителното е с валидност до 30 дни.
Срока за издаване на разрешително за маркиране и отсичане с марка собственост на общината е 10 /десет/ работни дни.
Чл. 3. В случаите, когато заявлението е за отсичане на по-голям брой дървета, или е заявено отсичане на орех, кестен, лешник или черница , както и др. видове дървета представляващи особена ценност , разрешителното за отсичане на дърветата се издава от кмета на общината, въз основа на протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността за отсичане, съставен от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл.32, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. За разрешителното се подава писмено заявление по образец заедно с приложените към него документи за собственост съгласно разпоредбата на чл. 2 от настоящата наредба.
Чл. 4. За издаване на разрешително по чл. 2 и чл. 3 се заплаща такса за услугата съгласно чл.129 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМЦУТОС/ .
Чл. 5. Маркирането на дърветата, за които е издадено разрешителното се извършва с марка собственост на община Созопол по образец утвърден с наредба № 1 / 2012г. за контрол и опазване на горските територии издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи
Чл. 6. Общинската марка е кръгла с пореден номер „ Община Созопол”, и е във вид на метално чукче
Чл. 7. Общинската марка се предоставя на длъжностното лице, което ще извършва маркирането, със заповед на кмета на общината, като за това се уведомява директора на Регионалната дирекция по горите
Чл. 8. Длъжностното лице, определено със заповед на кмета да съхранява марката и да извършва маркирането, носи персонална отговорност за общинската марка.
Чл. 9. При загуба или нарушаване целостта на марката, длъжностното лице информира кмета на общината, а той:
1.издава заповед за обезсилване на марката, носеща пореден номер „община Созопол„
2.уведомява в 7 /седем/ дневен срок, директора на Регионалната дирекция по горите
3.може да търси дисциплинарна отговорност от виновното длъжностно лице.
Чл. 10. Длъжностното лице определено от кмета на общината да извършва маркирането, носи отговорност за законосъобразността и целесъобразността на сечта.
Чл. 11. Заявителят носи отговорност, за недопускане на отсичане на дървесина в чужд имот .

РАЗДЕЛ II

Маркиране и сортиментиране на дървесината на корен.

Чл. 12. След оглед на място и издаване на разрешително, дърветата, разрешени за отсичане се маркират с общинска марка № „община Созопол„
Чл. 13. Марката се поставя в основата на дърветата от долната страна на склона, така, че след отсичането им марката да остане на дънера.
Чл. 14. След маркирането на корен се извършва сортиментиране и се изчислява обема на дървесината в плътни кубически метри, като при ползване на дърва за горене - в пространствени кубически метри. Когато това е невъзможно поради липса на специални измервателни уреди, / клупа/ определянето на обема се извършва след отсичането, в лежащо състояние.
1.Сортиментирането е категоризиране на дървесината като едра, средна, дребна и дърва за огрев, което се определя от таблица, съгласно приложение 2.

Приложение № 2, към чл.14.
Категория дървесина Размери Размери

Диаметър на тънкия край/см/ Дължина /м/
Едра дървесина над 18 2 до 5
Средна дървесина от 8 до 17 2 до 5
Дребна дървесина от 4 до 7 2 до ;5
Дърва за огрев над 3 1 л. м.

2.Пространствените кубически метри се получават, като измерените плътни кубически метри, се разделят с универсален коефициент 0,461 /1 плътен куб.м. отговаря на 2,17 пространствен куб. м./
Чл.15. За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен се заплащат такси съгласно приложение № 3

РАЗДЕЛ III

Измерване и кубиране на отсечената дървесина в лежащо състояние.

Чл.16. След отсичането, добитата дървесина, нарязана на по-малки секции се измерва по дължина /в метри/ и среден диаметър - дебелина /в сантиметри / по средата на дължината на секцията.
Чл.17.Когато дървесината е за горене, обема се изчислява в пространствени кубически метри.
 В случаите, когато отсечената дървесина е подредена на фигури, обема на добитата дървесина се определя от размера на фигурата /дължина, височина и ширина/ директно в пространствени кубически метри.
Чл. 18. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние се заплаща такса, съгласно приложение № 3

РАЗДЕЛ IV

Маркиране на дървесината в лежащо състояние.

Чл. 19. При добиване на дърва за огрев, маркирането се извършва най- малко на 30% от общия обем добита дървесина съгласно чл. 63 (1) от Наредба № 1 /2012 г. за контрол и опазване на горските територии .
Чл. 20. Когато добитата дървесина е от ценни дървесни видове /орех кестен, черница, лешник и др./ или е необходима за материал, добитото количество за материал се маркира на 100% в челата на секциите.
Чл. 21. За маркиране на дървесината в лежащо състояние се заплаща такса, съгласно чл.129 от НОАМЦУТОС.

РАЗДЕЛ V

Заплащане и издаване на превозен билет

Чл. 22. Таксите за заплащане на услугата за добиване на дървесина извън горски територии включват:
1.цената за маркиране и сортиментиране на дървесината на корен
2.цената за измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние
3.цената за маркиране на дървесина в лежащо състояние
4.такса за издаване на превозен билет
За събраните такси се издава фактура във фронт-офис на Община Созопол.
Чл.23. Съобразно изискванията на чл.211, ал.4 от Закона за горите, дървесината добита извън горските територии се транспортира придружена с превозен билет, издаден от длъжностното лице определено със заповед на кмета на общината.
1. превозния билет е изработен по образец , утвърден със Заповед № 722 / 18.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите гр. София.
2. превозния билет има три екземпляра :
* първият е за отчитане
* вторият е за собственика на имота
* третият остава в кочана
3. превозния билет придружава дървесината до мястото на нейната доставка, посочено в билета и се съхранява за срок от 3 /три/ години.
4. превозния билет важи само за указания в него ден за транспортиране.
Чл.24. В превозния билет се описва обема на добитата дървесина по сортимент и дървесен вид. За всяко превозно средство се издава отделен превозен билет.
Чл.25. Срока на извозване на дървесината, се регламентира при издаване на разрешителното.

РАЗДЕЛ VI

Ползване на дървесина в имоти в урбанизираните територии - такси

Чл.26. (1)За видовете дървесина в имотите в урбанизираните територии, разрешителното се издава по реда, определен с Наредбата за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол.
(2)За издаване на разрешително за добив на дървесина по ал.1, се заплаща такса за брой съгласно чл.129 НОАМЦУТОС.
(3) За издаване на разрешително за добив на дървесина с особена ценност /орех, кестен , черница , лешник и др./ се заплаща такса в размер на 30 лв.
(4) За издаване на превозен билет се заплаща такса в размер на 1.50 лв.за всяко превозно средство.

РАЗДЕЛ VIІ

Административно наказателни разпоредби.

Чл.27. Който отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи и на по-тежко наказание. съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество
Чл.28 . (1)При установяване на нарушение за незаконно транспортиране на дървесина, без марка и превозен билет се налага глоба от 100 до 500 лв.
(2) За повторно нарушение на ал.1 , глобата е от 500 до 1000 лв.
Чл. 29 Наказва се с глоба от 100 лв до 800 лв , ако не подлежи на по тежко наказание длъжностно лице , което нареди или допусне да се извърши нарушение съгласно настоящата наредба.
Чл.30. Актовете за нарушение по тази наредба може се съставят от упълномощени от кмета на общината длъжностни лица.

РАЗДЕЛ VІІІ

Заключителни разпоредби

§ 1. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от кмета на община Созопол или от оправомощено от него длъжностно лице
§ 2. Тази Наредба и приложенията към нея с № № 1, 2 , 3 е приета от Общински съвет Созопол с Решение № 1019 по протокол № 39/ 30.10.2014г. във връзка с чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.211 , ал. 4 от Закон за горите и Глава VІ-та и Глава VІІ – ма от Наредба № 1 / 2012 г за опазване и контрол на горските територии.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...... /Кр. Германова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...