Събота, 28 Декември 2019 17:33

ПРОГРАМА - ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

П Р О Г Р А М А

на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) на Община Созопол
за периода 2018- 2020 г.

/Приета с решение №978 от протокол №32/ 22.12.2017г./

Политиката за интеграция е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни възможности на всички и правото на пълноценно развитие на всеки, независимо от неговия социален произход, етническа или религиозна принадлежност, пол или други признаци.
За ефективното интегриране се изисква координирано прилагане на последователни, целенасочени, активни и работещи политики, мобилизация на отговорните институции и гражданското общество за постигане на напредък в конкретните обществени сфери, за недопускане на дискриминация и неравнопоставеност, бедност и социално изключване на маргинални и уязвими етнически общности.
Наред с политиката на съхранение на етническата, религиозната и културната самобитност, е и приобщаването и устойчивото интегриране на гражданите с различен етнически произход в българското общество, чрез представители в икономическия, социалния, политическия и културен живот. Реалното му постигане е обусловено от привличане на представители от различен етнически произход в процесите на вземане на решения, включване в подготовката и реализирането на национални , регионални и общински стратегии за развитие, особено такива, които се отнасят до етническите общности.
Интегрирането е комплексен процес обхващащ всички сфери на живота и се отнася до цялото общество. Чрез този процес се изравняват шансовете на всички граждани във всички области на живота, издига се тяхната активност и утвърждаването на демократичните промени у нас. Интегрирането на различните етнически групи в българското общество се намира в пряка зависимост от създаването на условия за съхранение на индивидуалните граждански права. Интеграцията е налице, когато мнозинството и представените по-малобройни етнически общности си взаимодействат съгласувано в интерес на общото благо и развитие.
С изготвянето на Общинска програма за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси се създават условия за регламентирането на етническата проблематика в общината. Програмата набелязва основните цели, задачи, приоритети и действия в ключови обществени сфери, реализирането на които ще гарантират промяна в начина на възприемане, категоризиране и представяне на етническите групи, както и пълноценната им интеграция в българското общество.
Базирайки се на провеждащата се в страната национална политика по отношение решаване на проблемите на етническата общност, в програмата са визирани насоките за работа, към които е необходимо да се съсредоточат усилията на общинско ниво.


ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО:

На територията на Община Созопол има наличие на няколко малцинствени групи /Роми, Турци, други/. Най–голямата самоопределяща се етническа група, трайно населяваща Община Созопол е ромската .
Разпределението на населението на община Созопол по етнически групи по данни от Преброяване 2011 година показва, че са се самоопределили като:

 

Население по етническа група от Община Созопол
Общо Посочили етничческа
Принадлеж. Българска Турска Ромска Друга Не се самоопределят

Към 1.02.2011 г.
12 610 11 202 8889 523 1678 88 24


Българи - 70.49%
Турци - 4.15 %
Роми - 13.31 %
Други - 0.70%

Изводът, който може да бъде направен е, че в Община Созопол преобладава населението самоопределило се като българи ,но има и други етнически групи, със свой специфичен бит и култура. Умелото използване на ресурса на всяка една етническа група, развивайки своята идентичност, със своите специфични знания, умения и трудолюбие да допринесат за устойчивото развитие на община Созопол.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Изхождайки от целите на програмата, целевата група ще бъдат всички малцинствени общности, населяващи Община Созопол. Най-многобройната малцинствена общност, трайно населяваща Община Созопол е ромската. Голяма част от ромската общност са хора неграмотни, без образование и квалификация, вследствие на което се затруднява достъпа им до социални и здравни услуги. Те са с най-нисък социален статус, най-висок е процент на безработните в трудоспособната възраст.
При реализиране на дейностите на програмата, ще бъдат включени представители на малцинствените общности, НПО, които ще работят за равнопоставеност на всички етнически общности, развитие и интегриране на малцинствените групи в българското общество.

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

 

 


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Създаване на предпоставки за активно участие и социална интеграция на етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията на Община Созопол.
2. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на малцинствени общности в обществения живот.
3. Съхранение и развитие на културната, религиозната и езикова идентичност на етнически малцинствени общности като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие.
4. Популяризиране съвместни дейности на етническите малцинства и българското население и работа в посока промяната на общественото мнение към етническите общности в позитивна посока.
5. Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и трудова заетост на представителите на етническите групи, с акцент върху най-уязвимите в социално – икономическо отношение граждани.
6. Преодоляване социалната изолация чрез провеждане на образователна политика, ориентирана към личностно развитие на младия човек, към неговата индивидуалност, социална и етническата цялост.
7. Подобряване на здравния статус и здравната култура сред малцинствата.
8. Създаване на условия за подобряване благосъстоянието на ромското население чрез повишаване образованието и изграждане на трудови навици.
9. Подобряване на жизнените условия на малцинствени групи в неравностойно социално и икономическо положение и осигуряване на социална защита.
10. Осигуряване на условия за равно третиране на всички граждани, независимо от пол, вероизповедание и етническа принадлежност.
11. Създаване на позитивен образ и имидж на малцинствените общности, населяващи Община Созопол.
12. Премахване на всякаква форма на дискриминация, със съдействието и прякото участие на държавната и общинска власт и представители на неправителственият сектор.

 

ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата се разработва и реализира въз основа на следните принципи:
1.РАВНОПОСТАВЕНОСТ на всички български граждани, независимо от възраст, пол, религия или етническа принадлежност.
2.СЪТРУДНИЧЕСТВО между правителствен, неправителствен и обществен сектор.
3.ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ на всеки български гражданин на територията на общината, независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност.
4.НЕПРЕКЪСНАТО И ОТГОВОРНО АНГАЖИРАНЕ в програмата през периода на действието й.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА


Общинският съвет по етнически и демографски въпроси е орган за осъществяване на ефективна организация, консултации, сътрудничество и координация, с цел реализиране на националната и общинската политика за интеграция на малцинствата на територията на общината.
Съветът координира дейността на различни държавни и общински институции и граждански организации за реализация на програми и проекти за приобщаване на различните етнически общности към икономическия, обществен и социален живот.
Изготвянето и реализирането на програмата се осъществява от работни групи по направления, включващи представители на трите сектора.
Общинският обществен съвет по етнически и демографски въпроси координира дейността на всички институции и организации за максимална ефективност при реализиране на програмата и за постигане на пълно равенство във всички области между лицата, принадлежащи към етническите малцинства и тези от мнозинството.

 

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ

Програмата се реализира през периода 2018 – 2020 г.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:
І. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
Насоки:

1.Подпомагане на етническата общност при осъществяване на достъп до различните механизми на социална защита.
2.Повишаване на конкурентоспособността на безработни лица от етническите групи, чрез включване в курсове на обучение за придобиване на квалификация, преквалификация, допълнителна квалификация.
3.Съдействие за осигуряване на временна заетост на безработни лица по национални и регионални програми по заетост.
4.Съдействие за осигуряване на работа на безработни младежи, лица в неравностойно положение и продължително безработни лица в активна трудоспособна възраст от етническите групи.
5.Консултиране във връзка с правата и задълженията на активно търсещи работа лица, произтичащи от Закона за насърчаване на заетостта.
6.Осигуряване на допълнителни мерки за улесняване достъпа на хората от различен етнически произход до пазара на труда и повишаване на квалификацията им чрез разработване на програми за обучение, съобразени с изискванията на конкретното работно място.
7.Провеждане на широки разяснителни дейности, с цел повишаване информираността на етническите групи по отношение на механизмите за здравното осигуряване, правата и задълженията на здравноосигурените лица, за подобряване на здравните нагласи и поведение.
8.Укрепване и при възможност разширяване на мрежата от здравни медиатори и здравни центрове в етническите квартали, обслужващи лица от етнически произход при реализиране на дейности по профилактика и превенция на здравето.
9.Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на здравната култура сред етническите групи, чрез организиране на беседи и лекции в учебните заведения и сред възрастното население.
10.Издаване на здравно-образователни материали по промоция на здравето и разпространение, чрез младежките групи на етническите общности.
11.Реализиране на програми за здравно образование и стимулиране на участието на граждани с различен етнически произход в тях, с цел подобряване информираността на етническите групи, относно рисковите за здравето практики, както и за начините на водене на здравословен начин на живот.
12.Проучване на здравните знания, умения и нагласи сред етническите общности, структура и анализ на полово-предавани инфекции. Формиране на социални умения за избягване на рисковете като наркомании, проституция, трафик и др.
13. Провеждане на разяснителни кампании за активиране на родителите и общността при провеждане на имунизационни кампании за деца.
14. Осъществяване на превенция на ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции, туберкулоза и други инфекциозни болести.
15.Засилване на партньорството, комуникацията и координацията между РЗИ, РЗОК, общопрактикуващите лекари и общината ,което да се превърне в устойчива политика и допринесе за постигането на трайни положителни резултати.
17.При възможност проектиране, изграждане, доизграждане и реконструиране на техническа инфраструктура (водоснабдяване, канализация, улична мрежа) в населените места в общината с етническо население.
18.Стимулиране готовността за участие в граждански инициативи, отнасящи се до подобряване на жизнените условия, хигиенизиране на околожилищните пространства.
ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Насоки:

1.Изготвяне и реализиране на програми с практическа насоченост към преодоляване на маргинализацията на етническата общност и към утвърждаване на устойчив модел за интеграция на децата и учениците с различен етнически произход.
2. Проучване и анализиране на основните проблеми от образователно и културно естество на етническите групи. Предприемане на последващи действия, с цел постигане на ефективност на образователните мероприятия сред подрастващите от различен етнически произход и повишаване качеството на образование.
3. Предприемане на конкретни действия, съобразени с реализирането на националната политика във връзка с интеграцията на децата и учениците с различен етнически произход в България по отношение на:
• подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище;
• реинтегриране на отпаднали от училищната система ученици.
4. Предприемане на мерки за обхващане на децата от етнически произход в предучилищната институция. Пълно обхващане на децата включително и на тези от етнически произход в задължителните подготвителни групи /класове/ за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.
5. Осигуряване на равен достъп на деца от етносите за обучение в училища по избор на родителите.
6. Съдействие за разширяване на междуетническите връзки при съблюдаване идентификацията на етническите общности, както и за установяване на подходяща среда за взаимно уважение, толерантност и разбиране чрез:
• подкрепа за подпомагане съхранението на етническата идентичност, както и популяризирането на културната специфика на отделните етноси;
• осигуряване на възможност за публична изява на културата на различните етноси в общоселски, общоградски и национални мероприятия.
7. Популяризиране на културата на отделните етноси, като специфични етно култури и същевременно, като част от българската национална култура.
8. Насърчаване на деца от етническите групи да продължат образованието си след навършване на задължителна училищна възраст.
9. Привличане на родители от етническите групи в образователния процес и към по-активно участие в училищния живот.
10. Включване на представители от етнически неправителствени организации, медиатори, учители и помощник - учители в групи, обхождащи семействата, чиито децата ще бъдат обхванати от образователната система.
11. Подкрепа на дейността на читалищата за запазване, развитие, разпространение и популяризиране на култура на лицата от етнически произход сред българското общество.
12. Насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на жената от етнически произход.
13. Подпомагане реализацията на инициативи за професионално ориентиране на жени от етнически произход с цел трудова реализация.
14. Реализация на дейности по превенция на най-наболелите проблеми на жената от етнически произход - ранните бракове и ранната раждаемост, изоставянето на децата в домовете за отглеждане, проституция и др.

ІІІ. ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ
Насоки:
1. Повишаване на административния капацитет на служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на човека, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на етносите и всички уязвими групи.
2. Популяризиране на антидискриминационни мерки в българското законодателство и правата на всеки български гражданин.
3.Гарантиране на ефективна защита от актове на дискриминация, спазване на обществения ред и права на гражданите, чрез разглеждане на постъпили жалби, молби, сигнали. Предприемане на мерки съобразно българското законодателство.
4.Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на етносите.
5.Провеждане на мероприятия, целящи превенцията на престъпността сред децата и младежите, трафика на хора и проституцията.


V.ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Финансирането на програмата се осъществява чрез:
• съвместни проекти за алтернативна заетост;
• съвместни проекти, финансирани от държавни фондове;
• съвместни проекти, финансирани от външни и вътрешни донори;
• проекти и мероприятия финансирани със средства от общинския бюджет;
• публично-частно партньорство.


ОбССЕДВ изготвя ежегодно План за реализация на програмата, с посочени конкретни отговорности и срокове. Планът извежда по конкретни приоритети и направления ясно очертани мерки за въздействие.
Детайлизирането, конкретизирането и включването на други проблематични сфери както и осъществяването на необходимите практически действия е задължение на институциите и организациите за реализиране на общинската политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси.
Програмата на ОССЕИВ 2018 – 2020 г. е открита за предложения, като промените се правят при необходимост.


Програмата е приета от Общински съвет – Созопол на тридесет и второто редовно заседание, проведено на 22.12.2017г. с решение № 978/ 22.12.2017г.

 

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………………..
/Кр. Германова/

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...