head background 1

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 В изпълнение на Решение № 25 от 22.12.2023 г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 4/ 22.12.2023 г., Общински съвет – Созопол и Решение по т.2 от Протокол № 1/05.02.2024 г. на от заседание на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели на Общински съвет – Созопол, се открива допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2027 г. за Районен съд – Бургас, при следните правила за нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Созопол, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Бургас;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Бургас;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Бургас;
1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.
2. Утвърдените с решението документи са, както следва:
Приложения за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1);
2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2);
3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3);
4. Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4);
5. Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).
Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Созопол,
3. В срок до 15.03.2024 г.(включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Бургас подават в деловодството на Общински съвет – Созопол, ул. „Аполония“ №34, всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател , ведно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №4);
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2);
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).
• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд-Бургас
1. Приложение № 1
2. Приложение № 2
3. Приложение № 3
4. Приложение № 4
5. Приложение № 5

Станимир АНДОНОВ

Председател на Общински съвет Созопол


Забележка: Необходимите документи са приложени в прикачените файлове http://os-sozopol.org/index.php/vajni-saobshtenia/s-obsenie-za-dop-lnitelen-podbor-na-s-debni-zasedateli-2