head background 1

Обява за дневния ред на ДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация“, свиквам ДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет- Созопол на 31.05.2024 г. / петък / от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби: 

Докладна записка №475/10.05.2024 г. от Станимир Андонов – председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 13.11.2023 г. – 13.05.2024 г. 

Докладна записка №501/15.05.2024 г. от Станимир Андонов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Наредба за отпускане на финансови помощи, финансово стимулиране и стипендии на жители на Община Созопол /НОФПФССЖОС/.

Докладна записка №504/15.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Оттегляне на решение № 196 от 24.04.2024г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 9.

Докладна записка №508/15.05.2024 г. от Станимир Андонов – председател на Общински съвет Созопол относно: Създаване на Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общински съвет Созопол. 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №503/15.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.  

Докладна записка №509/16.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2024 г. и компенсирани промени по бюджета на община Созопол за 2024 година.

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

Докладна записка №436/25.04.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.60, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят три нови урегулирани поземлени имота,  за изграждане на „жилищни и курортни сгради“. 

Докладна записка №438/25.04.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън  границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в УПИ II-293 в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 14249.501.131, в кв.21 по плана на с. Габър общ. Созопол с ЕКАТЕ 14249“.

Докладна записка №439/25.04.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.563, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за “Комплексно обществено обслужване” (КОО).

Докладна записка №440/25.04.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.226, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови урегулирани поземлени имоти, за изграждане “на вилни сгради”.

Докладна записка №476/10.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.8.120, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „сгради за отдих и курорт “. 

Докладна записка №477/10.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.50.180, по КК на гр.Созопол, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Куку баир“, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „вилна сграда“.

Докладна записка №505/15.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  Община Созопол.

Докладна записка №506/15.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

Докладна записка №510/16.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.133, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособяват три самостоятелни урегулирани поземлени имота с отреждане за “вилни сгради”.

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №494/13.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.501.969, представляващи 177 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.), целият с площ 685 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", находящ се в общ. Созопол, с. Равна гора.

Докладна записка №495/13.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.501.968, представляващи 150 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.), целият с площ 520 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", находящ се в общ. Созопол, с. Равна гора.

Докладна записка №496/13.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот находящ се в с. Крушевец, общ. Созопол (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.210, представляващи 20 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 690 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Докладна записка №511/16.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж в полза на “Енергоразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в поземлен имот (ПИ) – частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.506, с  площ 319 квдратни метра (кв.м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): “Урбанизирана”, начин на трано ползване (НТП): “Ниско застрояване (до 10m)“, намиращ се в общ. Созопол, гр. Созопол, местност „Мисаря“.    

Докладна записка №512/16.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.86, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, ул. „Хан Аспарух“ № 18, с площ 479 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)".

Докладна записка №513/16.05.2024 г. от Андрей Николов - заместник-кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост  между Община Созопол и  Кооперация ПК Трудолюбие с.Извор  чрез доброволна делба на недвижими  имоти – самостоятелни обекти в сграда  идентификатор 40124.501.768.1, с.Крушевец, община Созопол. 

V. Доклад на комисията по Социална политика, образование, култура, здравеопазване,спорт и вероизповедания:

Докладна записка №437/25.04.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Именуване на Общинската ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ в гр. Созопол на името на най-значимия художник – маринист за гр. Созопол – ЯНИ ХРИСОПУЛОС.

 

Станимир АНДОНОВ

Председател на Общински съвет – Созопол