head background 1

Обява за дневния ред на ЕДИНАДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация“, свиквам ЕДИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет- Созопол на 27.06.2024 г. / четвъртък / от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД: I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №549/31.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Възлагане на правомощия на Кмета на Обшина Созопол за участието в заседания на Общо събрание на “Антеа Сортинг” ООД, както и гласуване на решенията посочени в дневния ред.

Докладна записка №587/12.06.2024 г. от Станимир Андонов – председател на Общински съвет Созопол относно: Избор на представител на Общински съвет Созопол и негов заместник  в Областен съвет за намаляване риска от бедствия /ОСНРБ/. 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

Докладна записка №580/11.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2024 година във функция „Общи държавни служби“ и функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“.  

Докладна записка №581/11.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Созопол за 2024 г. и компенсирани промени по бюджета на община Созопол за 2024 година.

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

Докладна записка №548/31.05.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.609, по Кадастралната карта на с. Атия, местност “Старо селище” общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладна записка №559/03.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ I, кв.17 по плана на с.Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.839 по КК на с. Равна гора. 

Докладна записка №560/03.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  Община Созопол.

Докладна записка №583/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробно устройствен план–План регулация и застрояване , в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.13.40, по Кадастралната карта на с. Равадиново, м. “Халваджи дол“, Община Созопол.

Докладна записка №584/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.297, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят осем нови самостоятелно урегулирани поземлени имота, с отреждане за изграждане на „вилни сгради и трафопост”.

Докладна записка №585/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.482, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „жилищни сгради“.

Докладна записка №586/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.226, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови урегулирани поземлени имоти, за изграждане “на вилни сгради”.

Докладна записка №588/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VII-138, кв.8 идентичен с ПИ 12975.501.157  по регулационен план на с. Вършило и общински ПИ 12975.501.550, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

   2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №561/05.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.67, представляващи 10 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 650 кв. м. намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №562/05.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.435, представляващи 92 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 1 042 кв. м. намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №563/05.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.105, представляващи 10 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 600 кв. м. намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №574/06.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.35.97 – частна държавна собственост, на Община Созопол с цел изграждане на  техническа инфраструктура – „Второстепенна улица с осови точки 7-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39„ в м. Света Марина, землище на гр. Созопол.

Докладна записка №576/06.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.153 представляващи 125 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 725 кв. м. намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №577/06.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.186, представляващи 692 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 2 062 кв. м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", находящ се в общ. Созопол, с. Зидарово. 

Докладна записка №589/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Замяна на общински поземлен имот с идентификатор 67800.8.317 с част от поземлен имот с идентификатор 67800.8.15, реално обособена с проектен идентификатор 67800.8.1120 по КККР за гр. Созопол местност Буджака по реда на чл.21, ал.4 от Закон за общинската собственост . 

Докладна записка №590/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с площ от 35.44 кв.м., разположено в западната част на сграда с идентификатор 81178.502.601.2, с адрес: общ. Созопол, гр. Черноморец, ул. „Св. Никола“.

Докладна записка №591/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на имоти за отглеждане и наблюдение на животни собственост на животновъди с регистрирани животновъдни обекти, намиращи се в землището на с. Присад, общ. Созопол.

Докладна записка №593/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 122 квадратни метра идеални части (кв. м. ид. ч.) обособена площ, от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.502.442, целият с площ 1 461 кв.м. и адрес: гр. Созопол, ул. „Стара планина“.

Докладна записка №594/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на имоти за отглеждане и наблюдение на животни собственост на лица с животновъдни обекти и лични стопанства намиращи се в землището на гр. Созопол.

Докладна записка №595/12.06.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с площ от  31,10 квадратни метра (кв.м.), находящо се в сграда с идентификатор 67800.504.224.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.505.178, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ №1, бл.3.

 

 

Станимир АНДОНОВ

Председател на Общински съвет – Созопол