head background 1

Обява за дневния ред на ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организация и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация“, свиквам ПЕТО редовно заседание на Общински съвет- Созопол на 31.01.2024 г. / сряда / от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №55/15.01.2024 г. от Станимир Андонов- председател на Общински съвет Созопол относно: Определяне делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

Докладна записка №59/16.01.2024 г. от Тодор Дамянов- заместник-кмет на Община Созопол относно: Избор на представител на Община Созопол в СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА – СОЗОПОЛ – МАЛКО ТЪРНОВО“ и кандидатстване за „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”- BG14MFPR001-3.001. 

 Докладна записка №64/22.01.2024 г. от Станимир Андонов- председател на Общински съвет Созопол относно: Промяна в съставите на постоянните комисии към Общински съвет Созопол. 

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

Докладна записка №48/12.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Определяне на основните месечни заплати на кмет на община и кметовете на кметства на територията на  община Созопол.  

Докладна записка №50/15.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горски територии на община Созопол за 2024 г. 

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

Докладна записка №22/04.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлени имоти с идентификатори  67800.7.19, 67800.7.174 и 67800.7.204 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „вилни сгради“. 

Докладна записка №23/04.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори  67800.8.197 и 67800.8.198 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот  за изграждане на “ вилни сгради”.

Докладна записка №24/04.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, и улична регулация в обхват на поземлен имот №135.28, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ. Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих,  “ за изграждане на вилни сгради, гараж и барбекю”.

Докладна записка №51/15.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.603 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел”. 

Докладна записка №52/15.01.2024 г. от Тихомир Янакиев -кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на  ПИ с идентификатор 67800.10.336 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „Апартаментен хотел“. 

Докладна записка №53/15.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.387, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на апартаментен хотел“. 

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №780/11.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.545, гр. Черноморец, община Созопол. 

Докладна записка №781/11.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.270, с. Габър, ул. “Оборище“ №4, община Созопол.

Докладна записка №782/11.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.108, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, община Созопол.

Докладна записка №783/11.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.329, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, община Созопол.

Докладна записка №784/11.12.2023 г. от Тихомир Янакиев -кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.427, с. Равна гора, ул. “Захарий Стоянов“ №4, община Созопол.

Докладна записка №785/11.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.188, с. Равна гора, ул. “Захарий Стоянов“ №10, община Созопол. 

Докладна записка №788/12.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.411, с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №59, община Созопол.

Докладна записка №813/19.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.200, с. Габър, ул. “Люлин“ №3, община Созопол.

Докладна записка №821/21.12.2023 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.367, с. Зидарово, община Созопол.

Докладна записка №42/10.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за 2024 г. за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол. 

Докладна записка №49/12.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас, за нуждите на РУ  – гр. Созопол на 1 брой лек автомобил, собственост на община Созопол.   

 

V. Доклад на комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт  и вероизповедания: 

Докладна записка №33/05.01.2024 г. от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол относно: Покана за партньорство по Операция „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Докладна записка №60/16.01.2024 г. от Андрей Николов- заместник-кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2024 година.

 

Станимир АНДОНОВ

Председател на Общински съвет – Созопол