head background 1

Обява за дневния ред на ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет Созопол

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т.1 от „Правилника за организация и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация“, свиквам ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет- Созопол на 16.02.2024 г. / петък / от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №131/06.02.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Созопол за мандат 2023-2027 г. 

II. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №125/06.02.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Стратегията за управление на общинската собственост на Община Созопол   за мандат 2023-2027 г. 

Докладна записка №126/06.02.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.

IIIДоклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

Докладна записка №91/30.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.296, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за жилищни и курортни сгради“.

Докладна записка №92/30.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.458 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел“.

Докладна записка №93/30.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на улица с осови точки 533-534-742-751-752-753-754-755 с ширина 5,00м в м. “Буджака“, землище на гр. Созопол.

Докладна записка №95/30.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на улица с ширина 9,00м /пътно платно 6,00м и тротоари 2х1,50м/ с о.т. 83а-83б-83в-83г-83д-83е-83ж, нова задънена улица – тупик с ширина 3,50м, с о.т. 83г- 83з – 83и и нова алея, разположена източно от ПИ с идентификатор 81178.5.400 с ширина 4,00м за осигуряване на достъп до урегулиране поземлени имоти /УПИ/ в м. “Аклади“, гр. Черноморец. 

IV. Доклад на комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания: 

Докладна записка №70/23.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Именуване на Общинската ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ в гр. Созопол на името на най-значимия художник – маринист за гр. Созопол – ЯНИ ХРИСОПУЛОС. 

Докладна записка №94/30.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр. Созопол, кв. ”Мисаря”, община Созопол.

Докладна записка №109/31.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Отпускане на финансова помощ за лечение на тежки здравословни  заболявания. 

V. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

Докладна записка №90/29.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2024 година.

Докладна записка №107/31.01.2024 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изразходването на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024 г.

 

Станимир АНДОНОВ

Председател на Общински съвет – Созопол