Сряда, 11 Май 2022 12:41

Одобрен с Решение №679/19.04.2022 г.

Решение №679/19.04.2022 г.

Общински съвет Созопол прие

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“ /поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр.Черноморец“, с трасе и сервитут в част от поземлени имоти 81178.35.55, 81178.35.195, 81178.36.251, 81178.36.252 и 81178.36.366 по кадастрална карта на гр.Черноморец, съгласно черните, червени и сини линии и надписи в приложения проект и баланс на територията, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията и може да се обжалва, по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията, пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...