Печат на тази страница
Понеделник, 23 Декември 2019 15:51

Одобрен с Решение № 44/20.12.2019 г

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.2 и чл.55, ал.6, т.2, от Закона за горите, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104 по КК на гр.Созопол, до края на регулацията на гр.Созопол, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.35.99, 67800.35.140, 67800.36.4, 67800.36.22, 67800.36.23, 67800.36.27, 67800.36.44, 67800.36.45 и 67800.36.46 по КК на гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.