Понеделник, 23 Декември 2019 15:52

Одобрен с Решение № 45/20.12.2019 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.2 и чл.55, ал.6, т.2, от Закона за горите, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителната мрежа на гр.Созопол“, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.40.102, 67800.40.116, 67800.40.127, 67800.40.128, 67800.40.147, 67800.40.154, 67800.40.160, 67800.40.163, 67800.42.1, 67800.42.2, 67800.53.1, 67800.53.4, 67800.53.5, 67800.53.6, 67800.53.7, 67800.53.8, 67800.53.9, 67800.53.12, 67800.53.17, 67800.53.18, 67800.53.19, 67800.53.20, 67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25, 67800.53.26, 67800.53.30, 67800.53.38, 67800.53.92, 67800.53.93, 67800.53.149, 67800.53.156, 67800.53.168 и 67800.53.145, по КК на гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...