Понеделник, 21 Август 2023 10:44

Одобрено с Решение №1096/31.07.2023 г.


РЕШЕНИЕ №1096 от 31.07.2023 г.
Общински съвет Созопол прие

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 5, чл. 108, ал. 2, във връзка с
чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/; чл. 17, ал. 2, т. 4 и т. 7 от Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Общински съвет – Созопол одобрява:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастралната карта на гр. Созопол, з-ще на гр. Созопол, като част от поземления имот се урегулира и се обособява един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, с нов проектен идентификатор 67800.14.152 по КККР на град Созопол, з-ще на гр. Созопол (съгласно приложените: удостоверение и приложение към удостоверение за приет проект от СГКК – гр. Бургас), с проектна площ от 1575 кв.м. Новообразуваният УПИ I се отрежда „за техническа инфраструктура“, за изграждане на напорен воден резервоар, с начин на застрояване - свободно („е“), обозначено в графичната част на ПУП-ПРЗ с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с градоустройствени параметри на застрояване за охранителна зона „Б“ по ЗУЧК, както следва: максимална височина /Hmax/ до 10,0 метра, плътност на застрояване /Пзастр./ до 80%, интензивност на застрояване /Кинт/ до 2,0 и минимално необходима озеленена площ /Позел./ мин. 20%.
2. Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп /с нов проектен идентификатор 67800.14.157 по КККР на гр. Созопол, з-ще на гр. Созопол/ до новообразуваният урегулиран поземлен имот /УПИ/ I.
3. Общински съвет Созопол допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, въз основа на следните мотиви: да се осигури по-високо качество на живот и здраве на гражданите, и в защита на особено важни обществени интереси, като свързан със социално-икономическото развитие на общността и за задоволяване на значими и неотложни нужди на населението на Община Созопол, като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
ПУП да се проведе по приложения ПРЗ и ПП, съгласно черните, червените, зелени и сини линии, надписи и условни цветове върху плана, който е неразделна част от настоящата заповед.
Решението да се съобщи по реда на чл. 129, ал. 1 от Закон за устройство на територията. Като общински обект от първостепенно значение, Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 от ЗУТ, пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен (четиринадесет-дневен) срок от обнародването в Държавен вестник.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията.

Още в тази категория: « Одобрен с Решение №679/19.04.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...