Понеделник, 23 Декември 2019 15:58

Одобрен с Решение № 50/20.12.2019 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, с трасе и сервитут в части от ПИ с идентификатори 81178.6.91, 81178.6.93, 81178.6.103, 81178.6.104, 81178.6.211, 81178.6.212, 81178.6.213, 81178.6.214, 81178.6.419, 81178.6.575, 81178.6.611, 81178.6.613, 81178.6.614, 81178.6.615, 81178.6.616, 81178.6.617, 81178.6.618, 81178.6.623, 81178.8.42, 81178.8.110, 81178.8.114, 81178.8.116, 81178.8.149, 81178.8.150, 81178.8.151, 81178.8.152, 81178.8.171, 81178.8.176, 81178.8.177, 81178.8.178, 81178.8.179, 81178.8.191, 81178.8.224, 81178.41.282, 81178.41.283, 81178.41.314, 81178.41.316, 81178.41.318, 81178.41.320, 81178.41.322, 81178.41.324, 81178.41.326, 81178.41.327, 81178.41.328, 81178.41.329, 81178.41.330, 81178.41.987, 81178.41.999 по КК на гр.Черноморец.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...