Сряда, 19 Февруари 2020 18:11

Одобрен с Решение №88/12.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ:
№88
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол , одобрява Подробен устройствен план - план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии за обект : “ ПУП – ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол.С плана за улична регулация се предвижда обособяване на нова обслужваща улица, в обвръзка с действащата улична регулация на гр.Черноморец при о.т.4/съществуваща/ до о.т 11 /проектна/, завършваща с тупик и уширение, осигуряващо възможност за обръщане на сметосъбирачи.Ново проектираната улична регулация съвпада с границите на ПИ с идентификатор 81178.32.388 по КК на гр.Черноморец с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт“. Новопредвидената улица е с ширина на пътното платно 8,00 метра и променлив тротоар с ширина в най тясната си част мин. 1,50 метра. по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва , по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...