Сряда, 19 Февруари 2020 18:11

Одобрен с Решение №88/12.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ:
№88
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол , одобрява Подробен устройствен план - план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии за обект : “ ПУП – ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол.С плана за улична регулация се предвижда обособяване на нова обслужваща улица, в обвръзка с действащата улична регулация на гр.Черноморец при о.т.4/съществуваща/ до о.т 11 /проектна/, завършваща с тупик и уширение, осигуряващо възможност за обръщане на сметосъбирачи.Ново проектираната улична регулация съвпада с границите на ПИ с идентификатор 81178.32.388 по КК на гр.Черноморец с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт“. Новопредвидената улица е с ширина на пътното платно 8,00 метра и променлив тротоар с ширина в най тясната си част мин. 1,50 метра. по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва , по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Още в тази категория: « Одобрен с Решение № 51/20.12.2019 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...