Сряда, 07 Април 2021 17:04

Одобрен с Решение №364/31.03.2021 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №364

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, общ.Созопол, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол“, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.53.15, 67800.53.19, 67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25, 67800.53.149 и 67800.5.171, 67800.5.218, 67800.8.318, 67800.8.978, 67800.9.115, 67800.9.117, 67800.53.20, 67800.53.92, 67800.53.93, 67800.53.145 по КК на гр. Созопол, общинска собственост .
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...