Сряда, 07 Юли 2021 17:08

Одобрен с Решение №434/30.06.2021 г.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №434
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 във връзка с чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура , извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Улична регулация за осигуряване на трандспортен достъп и трасе на техническата инфраструктура на улица с осови точки 254-255-256-257-258-259-260-261-262-126-263-264-265-127-128-129-130-131-132-133-180 и улица тупик с осови точки 133а-133b, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол, с трасе и сервитут в част от поземлени имоти с идентификатори 81178.6.281, 81178.6.280, 81178.6.284, 81178.6.28581178.6.286, 81178.6.267, 81178.262, 81178.6.261, 81178.6.260, 81178.6.287, 81178.6.288, 81178.6.259, 81178.6.258, 81178.6.257, 81178.6.256, 81178.6.255, 81178.6.242, 81178.6.248, 81178.6.244, 81178.6.243, 81178.6.349, 81178.6.640, 81178.6.265, 81178.6.264, 81178.6.247, 81178.6.246 по кадастралната карта на гр. Черноморец.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР.
Срока за валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва , по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...