Петък, 19 Ноември 2021 09:33

Одобрен с Решение №504/27.10.2021 г.

Общински съвет Созопол прие
РЕШЕНИЕ №504
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр. Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище на гр. Черноморец, с трасе и сервитут в части от поземлени имоти с идентификатори: 81178.9.444, 81178.9.445, 81178.32.131, 81178.32.133, 81178.32.134, 81178.32.135, 81178.32.136, 81178.32.137, 81178.32.138, 81178.32.194, 81178.32.195, 81178.32.202, 81178.32.300, 81178.32.302, 81178.32.303, 81178.32.304, 81178.32.305, 81178.32.306, 81178.32.307, 81178.32.369, 81178.32.370, 81178.32.371, 81178.32.372, 81178.32.373, 81178.32.374, 81178.32.384, 81178.32.388, 81178.32.446, 81178.32.447, 81178.32.462, по КК на гр. Черноморец, землище на гр. Черноморец.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...