Вторник, 15 Февруари 2022 13:47

Одобрен с Решение №574/27.01.2022 г.

Общински съвет Созопол прие РЕШЕНИЕ № 574

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол, одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Второстепенна обслужваща улица с осова точка 91а–91b–91c–91d с ширина на пътното платно 4.00 метра и тротоари двустранно по 1.50 метра, завършваща с обръщало при осова точка 91d и улица - тупик с ширина 3.50 метра за осигуряване на достъп до новообразувани имоти“, в м. “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец, с трасе и сервитут в част от поземлени имоти 81178.1.316, 81178.1.313, 81178.1.312, 81178.1.332, 81178.1.290 и 81178.1.291 по КК на гр. Черноморец.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – гр. Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се съобщи по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и може да се обжалва, по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията, пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

Още в тази категория: « Одобрен с Решение №679/19.04.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...