Петък, 26 Август 2022 13:29

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г.

Общински съвет – Созопол осъществява дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в населените места на нейната територия. Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност, при спазване изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на общината.

Основната ни работа се извършва в постоянните комисии, на които присъстват кмета на Общината, зам. кметове и представители на общинската администрация, които дават допълнителна информация по разглежданите докладни и отговарят на въпроси на общинските съветници. 

Постоянните Комисии заседават по предварително обявен график. Постъпилите материали се предоставят за становище на компетентните постоянни комисии. Приемат и внесените проекти, съгласно основното предложение, предлагат изменения и допълнения, отхвърлят проекти или изискват допълнителни справки и информация по внесените предложения.

За всяко заседание, внесените предложения се публикуват на сайта на Общинския съвет и са общодостъпни за общинските съветници, ръководителите на администрацията, кметовете на кметства, както и на гражданите на община Созопол.

Поддържа се и се актуализира база данни с приетите актове на интернет страницата на Общински съвет, като своевременно в нея се публикуват график за заседанията и проект на дневен ред за заседанията на Общински съвет и неговите постоянни комисии. Това позволява на всички заинтересовани граждани, да се информират своевременно за въпросите, които ще се разискват от общинските съветници.

Във връзка с приета Програма за работата на Общински съвет Созопол април – септември 2022 г., за м. май бе представен отчет- анализ за дейността на служителите при РУ – Созопол за 2021 г. от представител на РУ – Созопол, както и информация за предстоящия летен сезон.

 

За отчетния период от 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г. са проведени 6 редовни заседания.

За разглеждане в заседанията на Общински съвет Созопол са внесени 143 предложения, както следва:

 - От Кмета на Община Созопол г-н Тихомир Янакиев, постъпилите предложения са 129;

 - От г-н Георги Пинелов - Председател на Общински съвет Созопол има внесени 4 предложения за разглеждане; 

- От заместник-кмета  г-н Тодор Дамянов - 10 са внесените  предложения за разглеждане;

- От общински съветници няма внесени  предложения за разглеждане;

 

При проведените заседания са приети общо 177 решения. Приетите такива засягат различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на Община Созопол и са взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба.

Относно работата на постоянните комисии:

 

Постоянната  комисия  по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, в състав от 5 члена, с председател Станимир Андонов,  е  провела 12 заседания, на които са разгледани 25 предложения.  По- важните  приети  решения  са  относно:

 • Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на  работа  в  рибарско  пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник  за  изменение  и  допълнение  на  правилника  за  организация  на  работа в  рибарско  пристанище  „Черноморец“;
 • Правилник за  изменение  и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 9/ 05.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 299/ 09.02.2021г. на Общински съвет – Созопол;
 • Промяна в  Приложение  №1  от  Правилника за организация, устройство  и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол;
 • Дарение  на   материали  на  Регионална  дирекция  пожарна  безопасност  и  защита  на  населението – Бургас  /РДПБЗН/  за  нуждите  на  Участък  „Пожарна  безопасност  и  защита  на  населението“, гр. Созопол /УПБЗН/;
 • Кандидатстване на  Община  Созопол  с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция  и  ЕС-I I (Побратимяване  за  зелено  бъдеще);
 • Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г. – м. септември 2022 г.;
 • Туристическо лого  на  град  Созопол,  избрано  от ресорна комисия, след  провеждане  на  публично  оповестен  конкурс;
 • Директно излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол, чрез  платформата  за  видео  споделяне  „You Tube“,  през  регистрирания канал  на  Общински  съвет  Созопол,  до  изтичане  мандата  на  Общински съвет Созопол  през  2019 - 2023 г.;
 • Общинска програма  за  закрила  на  детето за 2022 г. в Община Созопол;
 • Удостоява Андон Костадинов Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“.

 

Постоянната комисия по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”, в състав от 5 члена, с председател Димитринка Господинова, е провела 4 заседания, на които са разгледани 7 предложения. По-важните от тях касаят:

 • Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.;
 • Дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.;
 • План сметка  на  приходите  и  разходите  по  осигуряване  на  съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,  закриване  и  мониторинг  на  депата  за  битови  отпадъци  или  други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване  на  уличните  платна,  площадите,  алеите,  парковете  и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията  на  община  Созопол  за  2022 година;
 • Проектобюджет на  oбщина  Созопол  за  2022 година;
 • Определяне на  основните  месечни  заплати  на  кметовете  на  кметства и  кметски  наместници  на  територията  на   община  Созопол;
 • Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

Постоянната комисия по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав от 5 члена, с председател Андрей Николов, е провела 6 заседания, на които са разгледани 33 предложения. По- важните разгледани предложения за  решения са свързани с одобряване на подробни устройствени планове, планове за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии, както и:

 • Приемане на годишния доклад за изпълнението на Общия устройствен план на територията на Община Созопол за 2021 г.;
 • Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на населените места в Община Созопол;
 • Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни   елементи  на  територията  на  гр. Созопол и землището  на  гр. Созопол;
 • Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Черноморец и землището  на  гр. Черноморец;
 • Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място;

 

 • Одобряване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен - план застрояване, за горска територия, частна държавна собственост, извън границите на населеното място.

 

 

            Постоянната комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав от 5 члена, с председател Желязко Иванов, е провела 6 заседания, на които са разгледани 69 предложения, по-важните от които са:

 • Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект – общинска собственост;
 • Продажба чрез  публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ)  с  трайно  предназначение  на  територията (ТПТ): „Земеделска  земя“  и начин  на  трайно  ползване (НТП): "За  земеделски  труд  и  отдих  (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването  на  земеделски  земи (ЗСПЗЗ)";
 • Приемане на  списък  за  определяне  на  видовете  жилища  собственост на  Община  Созопол;
 • Годишна програма  за  управление и разпореждане с имоти – общинската  собственост за 2022 г.;
 • Отдаване под  наем  без  търг  или  конкурс  на  основание  чл.14, ал.6 от  ЗОС  на  лекарски  кабинет;
 • Предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас, за  нуждите  на  РУ – гр. Созопол  на  1  брой  лек  автомобил,  собственост на  община  Созопол;
 • Решение за  откриване  на  процедура  за  определяне  на  концесионер на  концесия  за  услуги  за  обект:  Язовири -  публична  общинска  собственост,  с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването  на  дейностите  аквакултури:  риборазвъждане  и  отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция  от  тях,  напояване, спортно- развлекателни  услуги  и  други  дейности, разрешени  от  закона;
 • Провеждане на  публично  оповестен  конкурс  за  отдаване  под  наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол в сграда с предназначение: „За делова и административна дейност”;
 • Методики за  определяне  на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната  наемна  пазарна  стойност  на  земеделски  земи:  мери  и  пасища,  Методика  за  определяне  на  препоръчителната  наемна  пазарна  стойност на  земеделски  земи:  ниви,  Методика  за  определяне  на  препоръчителната  наемна  пазарна  стойност  на  земеделски  земи:  лозя,  Методика  за  определяне на  препоръчителната  наемна  пазарна  стойност  на  земеделски  земи:  ливади;
 • Отдаване под  наем,  без  провеждането  на  търг  или  конкурс,  на  част от  първи  етаж  на  сграда,  с  предназначение:  "Здравно  заведение",  находяща  се в  с.  Росен,  община  Созопол;
 • Определяне на  пасища,  мери  и  ливади  от  Общинския  поземлен  фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната  информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година;
 • Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с  площ  от  15 квадратни  метра  (кв.м.),  с предназначение –„За здравни и социални услуги“, с адрес гр. Черноморец ул. “Оборище“ №15 ет.1, обект 1.

 

Постоянната комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’, в състав от 5 члена, с председател Анета Филипова е провела 3 заседания, на които са разгледани 4 предложения. Приетите решения са:

 • Отпускане на  еднократна  финансова  помощ,  съгласно  Наредбата  за реда,  начина  и  условията  за  предоставяне  на  еднократни  финансови  помощи в  полза  на  жители  на  Община  Созопол;
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година;
 • Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;
 • Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол.

 

Постоянната комисия по „Установяване на конфликт на интереси“, в състав от 3 члена, с председател Стамат Стаматов проведе 1 заседание, на което прие Доклад  по  чл. 3, ал. 8  от  Наредбата  за  организацията  и  реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси  /НУРИПДУКИ/. Установиха,  че  всички  кметове  на  кметства  са  изпълнили задължението си за подаване  на  годишна  декларация  в  законовия  срок  до  15.05.2022 г.

 

        Заседания на съвместни комисии:

Съвместно заседание на постоянните комисии по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ и „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“, са провели 3 заседания, на които са разгледани 4 предложения. По важните приети решения са:

 • Приемане на  Наредба  за  условията  и  реда  за  платено и безплатно паркиране  на  моторни  превозни  средства  на  територията  на  гр.  Созопол;
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на  местните такси и цени на услуги на територията на община  Созопол.

 

Съвместно заседание на постоянните комисии по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ и „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“, са провели 1 заседание, на което е разгледано 1 предложение и прието следното  решение:

 

 • Одобряване на   предложение  за  покупка  на  имот,  сграда  собственост на  Български  пощи  ЕАД.

 

Във връзка с приемането на Бюджет 2022 г. на Община Созопол бяха проведени съвместни заседания  на постоянно действащите комисии към Общински  съвет  с участие на Кметове на кметства, представители на Читалища, директори на Детски градини, директори на Училища и представители  на  Спортни  клубове.

 

За  периода  от  01.12.2021 г.  до 31.05.2022 г.  постоянните комисии към Общински съвет Созопол са провели 37 заседания.

 

Постоянна комисия

 

Проведени

заседания

 

1.

„Законност, обществен ред,сигурност, граждански права,

молби и жалби”

12

2.

„Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

4

3.

„Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

6

4.

„Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

6

5.

„Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’

3

6.

„Установяване на конфликт на интереси“

1

 

Общо

32

  

Всички протоколи, решения и материали от проведените за отчетния период заседания  са  били  изпращани  в  законния 7-дневен срок до Кмета на Общината, Областния  управител,  Районна  прокуратура  и  НЧ  „Отец  Паисий“.

 

Присъствието  на  общинските  съветници в заседанията на Общински съвет Созопол  през  периода  е  както  следва:

 

 

Име Фамилия

В  заседание на ОБС

присъствие

отсъствие

1.

Георги Пинелов

6

-

2.

Желязко Иванов

6

-

3.

Станимир Андонов

6

-

4.

Анета Филипова

6

-

5.

Андрей Николов

6

-

6.

Стилияна Николова

6

-

7.

Стамат Стаматов

6

-

8.

Димитринка Господинова

6

-

9.

Милена Желева

6

-

10.

Красимира Германова

6

-

11.

Катя Стоянова

5

1

12.

Светлана Лулева

6

-

13.

Стойчо Неделчев

6

--

14.

Цветелин Георгиев

6

-

15.

Панайот Рейзи

4

2

16.

Илиян Стефанов

6

-

17.

Цветан Иванов

6

-

 

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, общинските съветници имат право да отправят  питания  към  Кмета  на  Общината.  За  отчетния  период,  общинските  съветници отправиха 73 питания до кмета,  като  отговорите бяха  получени  своевременно,  а  някои в  писмен  вид.  

През  същия  период  има  направени 14 предложения от общинските съветници. Има  и  1  постъпило  питане  от  гражданин  в  общински съвет и то е към кмета, като същото  е  своевременно  изпратено  за  отговор.

 

 

 

 

 

 Георги ПИНЕЛОВ

 Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...